مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، گاز طبیعی، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

این روش بخشهای ضعیف را در کنار بخشهای قوی تعدیل میکند و کار فلگ و همکاران را تقارن میبخشد. ضریب تعدیل بخشهای تخصصی، یعنی 〖log_2 (〗⁡〖1+LQ)〗 است. روش MFLQ را میتوان به صورت زیر نشان داد:

{█(〖MFLQ〗_ij= log_2⁡〖(1+LQ〗 × 〖FLQ〗_ijr ) if 〖LQ〗_jr2 or 〖LQ〗_jr≤[email protected]〖MFLQ〗_ij= 〖FLQ〗_(jir ) if 0.5≤〖LQ〗_jr≤2 )┤
(4-2)
که ماتریس ضرایب فنی منطقه که نتایج محاسبات آن در قالب جدول (3) در ضمیمه آمده است، از حاصلضرب ماتریس MFLQ که جداول آن در قالب جدول(2) در ضمیمه ارائه گردیده است در ماتریس ضرایب فنی ملی جدول داده- ستانده کشور برای سال 1385 که درقالب جدول(1) در ضمیمه ارائه شده، بهدست میآید.

4-6- شناسایی پتانسیل تولیدی بخشهای اقتصادی استان
در این قسمت به منظور شناسایی پتانسیل تولیدی بخشهای اقتصادی استان، بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1385 استان کرمانشاه که به علت صفر بودن سهم ارزش افزوده بعضی زیربخشهای مختلف از کل اقتصاد استان و یا نداشتن فعالیت بعضی زیربخشها، آنها را در هم ادغام و در قالب یک جدول 37(37 تجمیع گردید، و در ادامه به بررسی پیوستگیهای پسین و پیشین بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین شاخصهای قدرت انتشار و حساسیت محاسبه شده میپردازیم.

4-6-1- رتبهبندی با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین و پسین
این ضرایب برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد و همچنین رتبهبندی بخشها به کار میرود، ضریب پیوستگی پسین(طرف تقاضای اقتصاد) اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم تغییرات تقاضای نهایی(مصرف نهایی خانوار، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه، صادرت و تغییر موجودی انبار) را بر ساختار تولیدی بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد، ضریب پیوستگی مستقیم و غیرمستقیم پسین، بردار سطری(n(1 ) است که از جمع ستونی عناصر ماتریس معکوس لئونتیف بهدست میآید.
(4-3) i ́ 〖(I-A)〗^(-1)= B^((d+i))
I ́ : بردار سطری واحد
: 〖(I-A)〗^(-1) ماتریس معکوس لئونتیف
ضرایب پیوستگی پیشین(طرف عرضه اقتصاد)، که آثار مستقیم و غیر مستقیم تغییرات بالقوه عوامل اولیه را بر بخشهای مختلف تولیدی مشخص میکند، برداری ستونی است که از جمع سطری عناصر ماتریس معکوس تولید بهدست میآید.
(4-4) F^((d+i)) = 〖(I-B)〗^(-1).i
〖(I-B)〗^(-1) : ماتریس معکوس تولید
i : بردار ستونی واحد
که ما در اینجا ابتدا ماتریس معکوس لئونتیف را برای محاسبه ضرایب پیوندپسین بهدست آورده ودر قالب یک ماتریس مربع 37 در 37 در ضمیمه (4) ارائه شده و در ادامه برای محاسبه ضرایب پیوند پیشین، ماتریس معکوس تولید را نیز حساب کرده که نتایج آن در ضمیمه (5) گزارش شده است و در ادامه به کمک پیوستگیهای پیشین و پسین که نتایج محاسبات آنها در جداول 4-5 و 4-4 گزارش شده به رتبهبندی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه میپردازیم.
شاخص های مذکور به نوعی موقعیت و جایگاه بخشها را در اقتصاد استان و در مقایسه با سایر بخشها نمایان میسازد. از این رو هرچه شاخصهای مذکور برای یک بخش بزرگتر باشد، بخش مذکور دارای نقش برجستهتری در اقتصاد استان میباشد و میتوان آن بخش را جزء بخشهای راهبردی و کلیدی اقتصاد استان قلمداد کرد.
همانگونه که در جدول 4-4 مشاهده میشود، از بعد شاخص پیوند پیشین، که بزرگتر بودن آن نشان دهندۀ این است که محصولات بخش مذکور در فعالیتهای بیشتری به عنوان نهادۀ واسطه مورد استفاده میباشد و برعکس، بخشهای که با پیوند پیشین ضعیف ظاهر میشوند، وجه غالب محصولاتشان صرف تقاضای نهایی، اعم از مصرف خصوصی ودولتی و صادرات و تشکیل سرمایه میگردد( جهانگرد، 111؛1377).
نتایج نشان میدهند که، بخش آموزش(ردیف 36)، با شاخص پیوند پیشین 024884/1، در صدر دیگر فعالیتها قرار دارد. همچنین بخش نفت خام و گاز طبیعی(ردیف1) با شاخص پیوند پیشین 000009/1 در پایینترین ردهبندی بخشها براساس این معیار قرارگرفته است.
همچنین، شاخص پیوند پسین نشان دهندۀ این است که بخش مورد نظر، به چه میزان از تولیدات سایر بخشها به عنوان نهادۀ واسطه استفاده میکند، نتایج حاصل از محاسبه این شاخص در جدول 4-5 نشان میدهد که، از بعد شاخص پیوند پسین، بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی(ردیف26) بیشترین پیوند پسین را داراست که معادل02695/1 میباشد. پس از این بخش، در اقتصاد استان کرمانشاه، بخش سایر ساختمانها(ردیف25) با شاخص پیوند پسین 019072/1 قرار دارد. از لحاظ پایینترین رتبه از بعد پیوند پسین بخش خدمات آموزش (ردیف36) با 000353/1 و خدمات مستغلات(ردیف34) 000327/1و نفت خام و گاز طبیعی(ردیف1) 000170/1 قرار دارد.

4-6-2- رتبهبندی با استفاده از شاخص حساسیت و قدرت انتشار
جهت تعیین میزان اثر یک بخش در مقایسه با میانگین اثر بخشهای اقتصاد، دو شاخص معروف دیگر به نامهای شاخص قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز محاسبه شده است. نتایج محاسبه دو شاخص مذکور در جداول4-5 و 4-4 ارائه شده ا ست.
شاخص قدرت حساسیت که نرمال شدۀ شاخص ضریب پیوستگی پیشین میباشد برداری ستونی(n(1) است که از حاصلضرب تعداد بخشها(n) در جمع سطری ضرایب ماتریس معکوس تولید هر بخش، تقسیم بر جمع کل ماتریس معکوس تولید بهدست میآید.
(4-5) Q=(n.〖(I-B)〗^(-1) (.i) ́)/(i ́.〖(I-B)〗^(-1).i)
این شاخص که نشاندهندۀ این است که محصول نهایی یک بخش به چه میزان در بخشهای دیگر به عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار میگیرد، با استفاده از ماتریس معکوس تولید که تقسیم سطری تقاضای واسطه بر تقاضای کل است، محاسبه شده است، که نتایج محاسبه ماتریس معکوس تولید در قالب جدول (5) در ضمیمه ارائه گردیده است.
شاخص قدرت انتشار که نرمال شدۀ شاخص ضریب پیوستگی پسین است برداری سطری (n(1) میباشد که از حاصلضرب تعداد بخشها (n) در جمع ستونی ماتریس معکوس لئونتیف بخش موردنظر، تقسیم بر جمع کل ماتریس لئونتیف بهدست میآید.
(4-6) P = (n.i ́.〖(I-A)〗^(-1))/(i ́.〖(I-A)〗^(-1).i)
برای محاسبه شاخص مذکور با استفاده از ماتریس 37(37 ضرایب فنی ملی و ماتریس MFLQ، ماتریس ضرایب فنی استان کرمانشاه بهدست میآید. بعد از بهدست آوردن ماتریس ضرایب فنی ملی، ماتریس لئونتیف استان ساخته شده که نتایج آن در جدول (4) ضمیمه ارائه گردیده است. این شاخص نشان میدهد که استفاده از ستانده بخشهای دیگر به عنوان نهاده واسطه در بخش موردنظر، در مقایسه با متوسط تمام بخشهای اقتصاد استان به چه میزان میباشد. به بیان دیگر این شاخص مبیـن شدت و اندازه پیوندهای بخش موردنظر با دیگر بخشها در زمینه خرید نهادههای واسطهای از آن بخشها میباشد.

جدول4-4 ضرایب پیوستگی پیشین بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه
کد
پیشین مستقیم
پیشین مستقیم وغیرمستقیم
شاخش قدرت حساسیت
رتبه
1
0/000009
1/000009
0/997733
37
2
0/003521
1/003532
1/001248
5
3
0/004113
1/004117
1/001832
4
4
0/001576
1/001644
0/999364
11
5
0/000033
1/000033
0/997757
35
6
0/001529
1/001531
0/999252
14
7
0/012351
1/012374
1/01007
3
8
0/001307
1/001308
0/999029
15
9
0/001909
1/00191
0/99963
10
10
0/000046
1/000046
0/99777
34
11
0/000051
1/000051
0/997775
33
12
0/001544
1/001546
0/999266
13
13
0/000757
1/000758
0/99848
19
14
0/00049
1/000491
0/998215
22
15
0/000372
1/000372
0/998096
24
16
0/001082
1/001084
0/998806
16
17
0/000939
1/00094
0/998662
18
18
0/00002
1/00002
0/997745
36
19
0/000066
1/000066
0/99779
32
20
0/000093
1/000093
0/997817
29
21
0/000071
1/000071
0/997795
31
22
0/000082
1/000082
0/997806
30
23
0/000337
1/000338
0/998061
25
24
0/001059
1/001061
0998783/0
17
25
0/00191
1/001917
0/999637
9
26
0/013144
1/013155
1/010849
2
27
0/000485
1/000485
0/998209
23
28
0/000628
1/000629
0/998352
21
29
0/002615
1/002621
1/000339
6
30
0/000162
1/000162
0/997886
26
31
0/000149
1/000149
0/997873
27
32
0/000118
1/000118
0/997842
28
33
0/002164
1/002168
0/999888
8
34
0/001546
1/00155
0/99927
12
35
0/00069
1/00069
0/998413
20
36
0/024582
1/024884
1/022551
1
37
0/002387
1/002391
1/00011
7
 جمع
0/083937
37
37

مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 4-5 ضرایب پیوستگی پسین بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه
کد
پسین مستقیم
پسین مستقیم و غیرمستقیم
شاخص انتشار
رتبه
1
0/00017
1/00017
0/99714
37
2
0/002046
1/00205
0/999014
17
3
0/000775
1/000779
0/997746
32
4
0/002175
1/002189
0/999153
15
5
0/001416
1/001427
0/998393
24
6
0/000824
1/000827
0/997795
29
7
0/001434
1/001447
0/998412
22
8
0/002566
1/002579
0/999541
9
9
0/001429
1/001437
0/998403
23
10
0/002768
1/002786
0/999747
8
11
0/003362
1/0034
1/000359
5
12
0/002973
1/00299
0/999951
7
13
0/002395
1/002411
0/999374
12
14
0/001068
1/001076
0/998043
25
15
0/002171
1/002197
0/99916
14
16
0/004154
1/00419
1/001147
4
17
0/000891
1/000901
0/997868
27
18
0/002005
1/002034
0/998998
18
19
0/002495
1/002533
0/999495
11
20
0/003309
1/003346
1/000306
6
21
0/002293
1/002332
0/999295
13
22
0/001829
1/001851
0/998816
20
23
0/001755
1/001764
0/998728
21
24
0/002125
1/002138
0/999101
16
25
0/019024
1/019072
1/015984
2
26
0/026891
1/026905
1/023793
1
27
0/002534
1/002545
0/999507
10
28
0/007616
1/007767
1/004713
3
29
0/000854
1/000859
0/997827
28
30
0/000458
1/000462
0/997431
34
31
0/00202
1/002027
0/998991
19
32
0/000777
1/00078
0/997748
31
33
0/001031
1/001034
0/998001
26
34
0/000326
1/000327
0/997296
36
35
0/000677
1/000683
0/997651
33
36
0/000351
1/000353
0/997322
35
37
0/000777
1/000781
0/997749
30
جمع 
0/111764
37
37

مأخذ: محاسبات تح
در ادامه اگر بخشهای اقتصادی سی و هفتگانه استان کرمانشاه را بر اساس شاخص قدرت انتشار و حساسیت آنها رده بندی کنیم، چهار گروه از فعالیتهای مختلف به شرح زیر بهدست میآید.

جدول 4-6 رده بندی نظام تولیدی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه
1شاخص حساسیت
1شاخص ≥ حساسیت
ستانده
داده
گروه دوم:
کدهای 11، 16، 20, 25، 28

گروه اول:
کد 26

شاخص ≥1 انتشار
گروه چهارم:
کدهای 1، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 27، 30، 31، 32، 33، 34، 35
گروه سوم:
کدهای 2، 3، 7، 29، 36، 37

1شاخص انتشار
مأخذ: محاسبات تحقیق

براساس شاخصهای قدرت حساسیت و انتشار، اقتصاد استان به چهار گروه طبقهبندی میشود: تولیدات اولیه واسطهای30، تولید واسطهای2، تولیدات نهایی3، و تولیدات اولیه نهایی اولیه4(اسفندیاری،1377). اگر هردو شاخص حساسیت و انتشار بزرگتر از یک باشند، بخش موردنظر در گروه تولید کالاهای واسطهای قرار میگیرد و از این

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد بخش کلیدی، جدول داده، وابستگی متقابل، پیوندهای پسین و پیشین Next Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، خدمات شهری