مقاله درمورد استان ایلام، کارایی درونی، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

پایانی برنامه می‌باشند.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از0.74 درصد در سال ابتدای برنامه به 0.18 درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ترک تحصیل در دختران پایه پنجم به میزان ناچیز 0.56 درصد رسیده است.
در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین 0.94 درصد به میزان 0.38 درصد نسبت به پسران با میانگین 1.32 درصد در طول دوره کاهش نرخ ترک تحصیل داشته اند.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 2.93 درصد ودر سال پایانی رقم آن 1.32 درصد می باشد که رقمی برابر 1.61 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(85-84) با 2.93 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) با 1.32 درصد می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی(89-84)، میانگین ترک تحصیل پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 1.59 درصد و در سال تحصیلی(89-88)، 0.47درصد است که رقمی برابر با 1.12 درصدکاهش نشان می دهد.و به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره نیز می باشند. نرخ ترک تحصیل پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش بوده است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با1.70 درصد ودر سال تحصیلی(89-88) برابر با 0.65 درصد می باشد که رقمی برابر با 1.05 درصد کاهش داشته است بالاترین و پایین ترین میانگین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی اول و آخر دوره می باشد. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 1.69 درصد ودر سال پایانی(89-88) برابر با 0.78 درصد بوده است. که رقمی برابر با 0.91 درصد کاهش دارد. بیشترین و کمترین نرخ ترک تحصیل برای این پایه باز همان سال های آغازین و پایانی برنامه می باشد. در مجموع در این پایه نرخ ترک تحصیل برای هر دو جنس روندی کاهشی داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 1.63 درصد ودر سال پایانی رقم آن 0.60 درصد می باشد که رقمی برابر 1.03درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال های تحصیلی اول و آخر دوره می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی، میانگین ترک تحصیل پایه پنجم دختر ان و پسران تقریباً کاهش داشته است.
طبق میانگین نرخ ترک تحصیل به دست آمده از پنج پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی آغاز برنامه 85-84، برابر با 1.90 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره (89-88) برابر با 0.76 درصد می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل در طول دوره رقمی برابر 1.14 درصد کاهش نشان می دهد. نرخ ترک تحصیل تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 1.36 درصد است.در دختران1.34 درصد ودر پسران 1.39 درصد است که اختلاف 0.05 درصدی قابل چشم پوشی است لذا دختر و پسر در این نرخ یکسان عمل کرده اند. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ترک تحصیل در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.

پرسش پژوهشی شماره2:
نرخ شاخص‌های نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین طول دوره تحصیل، نسبت اتلاف، و ضریب کارایی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان های پیش بینی شده این شاخص ها در برنامه آموزش برای همه استان طی سال های 84 تا89 چگونه است؟
داده های این سؤال در جداول( 4-5) تا(4-10) و نمودارهای شماره(4-5) تا(4-9) آمده است.

جدول شماره (4-4)
نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین مدت تحصیل فارغ التحصیلان، نسبت اتلاف و ضریب کارایی مقطع ابتدایی استان ایلام

سال
شاخص
85-84

86-85

87-86

88-87

89-88

میانگین دوره
هدف برنامه

نرخ ماندگاری
80.58
74.89

68.71
68.61
59.77
70.51

درصد فارغ التحصیلی

79

78.71

79.33

79.60

80.19

79.37

میانگین
طول تحصیل
5.92
5.95
5.88
5.94
5.88
5.91

نسبت اتلاف
1.14
1.45
1.11
1.08
1.09
1.17

ضریب کارایی
87.34
73.22
90.09
92.59
91.74
78.59

جدول(4-4)، نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی، نسبت اتلاف و ضریب کارایی را برای کل دانش آموزان دختر و پسر در سطح مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام در طول سالهای 1384 تا 1389 را نشان می‌دهد. طبق این جدول نرخ ماندگاری در سال ابتدای دوره مورد بررسی، 80.59 درصد است که بالاترین نرخ در طول دوره نیز محسوب می شود و در سال پایانی دوره، با کمترین میزان در کل دوره، 59.77 درصد وجمعاً رقمی برابر با 20.81 درصد این نرخ کاهش داشته است. میانگین کل دوره 70.51 درصد بوده و نرخ ماندگاری از ابتدا تا انتهای دوره روندرو به کاهشی را طی نموده است. برای این شاخص هدفی در نظر گرفته نشده است.
شاخص درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، درطول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا 79درصد و در سال پایانی به 80.19 درصد صعود نموده است. یعنی 1.19 درصد افزایش داشته است. پایین ترین و بالاترین مقدار این نرخ به ترتیب در همان سال های آغازین و پایانی دوره می باشند. میانگین در کل دوره برابر با 79.37 درصد است و در مجموع درصد فارغ التحصیلی در کل دوره روندی افزایشی داشته است. و سالانه تقریباً 20 درصد از دانش آموزان پایه پنجم فارغ التحصیل نمی شوند. برای این شاخص نیز هدفی تدوین نشده است.
نسبت اتلاف که از مهمترین شاخص های کارایی درونی است، در ابتدای دوره نرخی معادل 1.14 درصد و در انتهای دوره 1.09 درصد داشته است. که با اختلاف ناچیز 0.05 درصدی روند نزولی داشته است. که احتمالاً برای آن چاره جویی هایی صورت گرفته است که از اتلاف جلوگیری شده است. بیشترین میزان آن با 1.45 درصد در سال تحصیلی(86-85) و کمترین آن با 1.08 در سال تحصیلی(88-87) می‌باشد. میانگین در کل دوره نیز 1.17 درصد می باشد. هدفی از سوی سازمان آموزش و پرورش استان در برنامه ملی آموزش برای همه برای این شاخص منظور نشده است تا بتوان با آن قیاس کرد.
ضریب کارایی که در واقع همان برآورد کارایی درونی است، در طول دوره مورد بررسی محاسبه شده که در سال ابتدای دوره به میزان 87.34 درصد و در سال پایانی به 91.74 درصد رسیده است. گر چه 12.66 درصد از کارایی درونی در سال ابتدا و 8.26 درصد از کارایی درونی در سال پایانی کاسته شده است اما کارایی درونی کل دوره با اختلاف 4.4 درصدی روندی صعودی داشته است. بیشترین میزان کارایی درونی مربوط به سال تحصیلی(88-87) با میزان 92.59 درصد و کمترین آن به میزان73.22 درصد مربوط به سال تحصیلی(86-85) بوده و میانگین دوره در این شاخص 78.59 درصد می باشد. برای این شاخص هدفی منظور نشده است تا بتوان این میانگین را با آن مقایسه کرد.

جدول شماره(4-5)
بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های 84 تا 89

سال

پایه
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
اول
66.06
65.87
65.66
64.79
64.43
65.36

دوم
70.91
65.21
63.51
64.28
59.34
64.65

سوم
75.53
70.92
63.20
63.91
56.14
52.34

چهارم
91.77
78.88
73.17
72.11
58.92
74.97

پنجم
98.67
93.59
78.03
77.99
60.05
81.66

میانگین
80.58
74.89
68.71
68.61
59.77
67.79

نمودار شماره(4-4) بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های 84 تا 89

جدول شماره(4-5) و نمودار شماره( 4-4) فوق مربوط به نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های 84 تا 89 می باشد. همان گونه که از محتویات جدول مشهود است نرخ ماندگاری در پایه اول در سال 85-84 برابر با 66.06 درصد و در سال تحصیلی( 89-88) برابر با 64.43درصد می باشد و رقمی معادل 1.63درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه اول را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه اول درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل 65.36 درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه دوم در سال 85-84 برابر با 70.91 درصد و در سال تحصیلی( 89-88) برابر با 59.34 درصد می باشد و رقمی معادل 11.57درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه دوم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه دوم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل 64.65 درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه سوم در سال 85-84 برابر با 75.53 درصد و در سال تحصیلی( 89-88) برابر با 56.14درصد می باشد و رقمی معادل 1.63درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه سوم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه سوم درطول دوره مورد بررسی دارای نوسان بوده سپس کاهش یافته است. میانگین آن در طول دوره معادل 52.34 درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه چهارم در سال 85-84 برابر با 91.77 درصد و در سال تحصیلی( 89-88) برابر با 58.92درصد می باشد و رقمی معادل 32.85 درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه چهارم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه چهارم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل 74.97 درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه پنجم در سال 85-84 برابر با 98.67 درصد و در سال تحصیلی( 89-88) برابر با 60.05درصد می باشد و رقمی معادل 38.62 درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه پنجم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه پنجم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل 81.66 درصد بوده است.
با توجه به میانگین دوره مورد بررسی(84 تا 89) برای تمام پنج پایه، میانگین نرخ ماندگاری از پایه اول به پنجم گر چه دارای نوسان است اما در پایان دوره افزایش یافته است.کل میانگین دوره 70.51 درصد می‌باشد. برای این شاخص هدفی معین نشده است.

جدول شماره(4- 6)
بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)

سال
جنس
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
79.92
80.38
81.28
81.72
81.75
81.01

دختر
78.09
77.05
77.39
77.49
78.63
77.73

پسر و دختر
79
78.71
79.33
79.60
80.19
79.37

نمودار شماره(4- 5)
بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)

بررسی جدول(4-6) و نمودار شماره(4-5) درصد فارغ التحصیلی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89) نشان می دهد که در سال آغاز برنامه برای پسران 79.92 درصد و در سال پایانی آن 81.75 درصد می باشد که به اندازه ی 1.83 درصد افزایش داشته است.
با توجه به درصد فارغ التحصیلی در دختران، در سال ابتدای دوره(85-84)، درصد فارغ التحصیلی در دختران

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان ایلام، اجرای برنامه Next Entries مقاله درمورد استان ایلام، دانش آموزان دختر، آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی