مقاله درمورد استان ایلام، دانش آموزان دختر، آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

78.09درصد ودر سال پایانی یعنی(89-88)، 78.63 درصد بوده است که به میزان 0.54 درصد کاهش مشاهده می شود. در هر دو جنس پسر و دختر، پس از فراز و نشیب هایی افزایش درصد فارغ التحصیلی در سال پایانی نسبت به ابتدا وجود داشته است. در بین پسران بیشترین این نرخ مربوط به سال تحصیلی(89-88) به میزان 81.75 درصد و در دختران، با 78.63 نیز در همین سال وجود داشته و کمترین نرخ فارغ التحصیلی در بین پسران مربوط به سال(85-84) با مقدار79.92 درصد ودر بین دختران با نرخ 77.05 درصد مربوط به سال(86-85) می باشد. بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم در هر دو جنس دختر و پسر نشان می دهد که این نرخ در پسران با 81.01 درصد نسبت به دختران با 77.53 درصد با مقدار اختلاف 3.48 درصد افزایش داشته است. یعنی نرخ فارغ التحصیلی پسران نسبت به دختران در طول دوره بیشتر بوده است. درصد فارغ التحصیلی برای کل دوره 79.27 درصد می باشد. هدفی از طرف سازمان آموزش و پرورش برای این شاخص در نظر گرفته نشده است.

جدول شماره (4-6)
بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)

سال
جنس
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
5.99
6.08
5.88
6.1
6
6.01

دختر
5.85
5.82
5.88
5.78
5.76
5.81

پسرودختر
5.92
5.95
5.88
5.94
5.88
5.91

نمودار شماره(4-6) بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)
بررسی جدول شماره(4-6) و نمودار شماره(4-6) میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل، مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89) نشان می دهد که این شاخص برای دختران در سال اول اجرای برنامه 5.85 سال و برای سال پایانی برنامه 5.76 سال است که 0.09 سال کاهش داشته است. در حالی که برای پسران از 5.99 سال در سال مبنا به 6 سال در سال پایانی رسیده است که مقدار 0.01 سال افزایش نشان می دهد. همچنین این نرخ برای پسران درکل دوره 6.01 سال و برای دختران 5.81 سال به طول انجامیده است. این آمار نشان می دهد که پسران به میزان 0.2 سال بیشتر از دختران در دوره‌ی ابتدایی مشغول تحصیل بوده اند. لذا هزینه بیشتری صرف تحصیل پسران شده است. اما میانگین طول سال تحصیلی برای هردو گروه پسر و دختر با 5.92 سال در سال شروع برنامه و با 5.88 سال در سال پایانی آن کلاً 0.04 سال کاهش یافته است. نرخ این شاخص برای کل دوره 5.91 سال برآورد شده است. برای این شاخص نیز هدفی مشخص نشده است.

جدول شماره (4-7)
بررسی نسبت اتلاف بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)

سال

جنس
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
1.16
1.10
1.12
1.09
1.10
1.11

دختر
1.13
1.8
1.10
1.07
1.08
1.23

پسر و دختر
1.14
1.45
1.11
1.08
1.09
1.17

نمودار شماره(4-7) بررسی نسبت اتلاف بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89)
بررسی نسبت اتلاف مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های(84 تا89) در جدول و نمودار فوق نشان می دهد که این شاخص در پسران از 1.16 نفر در سال تحصیلی(85-84) به1.10 نفر در سال(89-88) کاهش یافته است. بیشترین میزان نسبت اتلاف با 1.16 نفر در سال تحصیلی(85-84) و کمترین آن با1.09 مربوط به سال تحصیلی(88-87) می باشد.این نرخ در پسران به میزان 0.06 کاهش داشته است.
نسبت اتلاف دانش آموزان دختر بین سال های 84 تا 89 از1.13 پس از فراز و فرودهایی به 1.08 رسیده است که با اختلاف 0.05 روند کاهش را به خود گرفته است. در این بین بیشترین مقدار نسبت اتلاف در دختران، در طول دوره با1.13 نفرمربوط به سال تحصیلی(89-88) بوده و کمترین آن با مقدار 1.07 نفر مربوط به سال تحصیلی(88-87) می باشد.
نسبت اتلاف آموزش کل دانش آموزان( پسر و دختر) از 1.14 نفر از سال ابتدای دوره به 1.09نفر در سال پایانی دوره کاهش یافته و اختلاف این کاهش 0.05 نفر بوده است. بیشترین مقدار اتلاف در هردوجنس با مقدار1.45 نفر مربوط به سال تحصیلی( 86-85 ) بوده و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(88-87 ) به میزان 1.08نفر می باشد. با توجه به موارد فوق نسبت اتلاف در دختران به میزان 0.12 بیشتر از پسران است. که قابل چشم پوشی است و این نرخ در بین دو جنس یکی است.و می توان گفت گر چه این شاخص طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است اما نسبت کل اتلاف(1.17) تا حد مطلوب(1) به مقدار 0.17 هنوز فاصله دارد.

جدول شماره(4-8)
بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های (84 تا89)

سال
جنس
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
86.20
90.90
89.28
91.74
90.90
89.80

دختر
88.49
55.55
90.90
93.45
92.59
84.19

پسرودختر
87.34
73.22
90.09
92.59
91.74
86.99

نمودار شماره(4-8) بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های (84 تا89)

در بررسی جدول شماره(4-8) و نمودار شماره( 4-8) مربوط به ضریب کارایی مقطع ابتدایی استان ایلام داده بر حسب جنسیت در طول دوره ی برنامه ملی« آموزش برای همه» آورده شده اند. مطالعه ی این جدول حاکی از آن است که در جنس پسران نرخ ضریب کارایی در سال تحصیلی(85-84) برابر با 86.20 درصد بوده ودر سال تحصیلی(89-88) برابر با 90.90 درصد می باشد که با اختلاف 4.7 درصد افزایش یافته است. این ضریب در جنس دختران در سال ابتدای شروع برنامه 88.49 درصد ودر سال انتهایی برنامه به 92.59 درصد رسیده است که برابر 4.1 درصد صعود را نشان می دهد. میانگین این ضریب برای هر دوجنس مشترکاً در طول کل دوره در سال ابتدای شروع برنامه 87.34 درصد می باشد و در سال پایانی دوره به 91.74 درصد رسیده است که جمعاً 4.4 درصد افزایش یافته است. گر چه میانگین ضریب کارایی در طول اجرای برنامه برای پسران 89.80 درصد و برای دختران 84.19 درصد بوده است. ولی هردو افزایش داشته اند.ضریب کارایی کل دوره برای هر دوجنس 86.99 درصد بوده است که تا نرخ مطلوب 13.01 درصد فاصله دارد.

پرسش پژوهشی شماره3:
شاخص‌های ترکیب دانش‌آموزی (تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی، سهم دانش آموزان دختر، سهم دانش‌آموزان روستایی و سهم دانش آموزان غیر انتفاعی) مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان‌های پیش بینی شده در برنامه« آموزش برای همه»استان طی دوره مورد بررسی چگونه است؟
داده های مربوط به پرسش شماره سه ، در جدول و نمودار شماره(4-9) تا(4-13) آورده شده است.

جدول شماره(4-9)
تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 84 تا89

شاخص
سال
تعداد دانش آموزان
هدف برنامه
درصد رشد
هدف برنامه
85-84
49767
47300
1.60-
2.4-
86-85
45333
45881
3.71-

87-86
42538
44964
5.16-

88-87
40642
44515
6.26-

89-88
39867
44700
4.93-

میانگین
43629
45472
4.33-

نمودار شماره(4-9) تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 84 تا89

در جدول شماره(4-9) تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 84 تا89 برآورد شده است. با توجه به این جدول تعداد دانش آموزان در سال پایانی دوره مورد بررسی(89-88)، نسبت به سال ابتدای دوره(85-84)، 9900 نفر کاهش جمعیت دانش آموزی داشته است و بیشترین تعداد جمعیت دانش آموزی،49767 نفر و مربوط به سال تحصیلی(85-84 ) و کمترین تعداد جمعیت دانش آموزی، 39867 نفر مربوط به سال تحصیلی(89-88) می باشد.( سال ابتدا و انتهای برنامه)و تعداد دانش آموزان طی دوره ی مورد بررسی ، رو به کاهش بوده است و در همین راستا، نرخ رشد دانش آموزی طبق جدول رو به کاهش بوده است. و رشدی منفی داشته است. و بیشترین نرخ رشد 1.60- درصد ، مربوط به سال تحصیلی(85-84 ) می باشدو کمترین آن با 6.26- درصد مربوط به سال تحصیلی(88-87 ) بوده و تفاوت نرخ رشد مشاهده شده در سال ابتدا و پایانی، 3.33- درصد است. در مقایسه ی جمعیت دانش آموزان با اهدافی که از سوی سازمان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است چنین بر می آید که در سال تحصیلی(85-84) تعداد 1967 نفر ودر سال پایانی(89-88) تعداد 4648 نفر از مقدار پیش بینی شده در برنامه کمتر است. میانگین جمعیت طی دوره ی مورد بررسی 43629 نفربا میانگین رشد 4.33- درصد بوده در حالی که جمعیت پیش بینی شده برای همین دوره در حدود 45472 نفر و نرخ رشد 2.4- می باشد.
لذا آموزش ابتدایی استان در زمینه ی تعداد دانش آموزان در طول برنامه ملی آموزش برای همه با کاهش 1842.6 نفر و با نرخی معادل 1.93 درصد نسبت به اهداف پیش بینی شده ی برنامه مذکورکاهش داشته است.

جدول شماره (4-10)
تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا89

شاخص

سال
تعداد دانش آموزان
سهم دانش آموز

پسر
دختر
جمع
دختر
پسر
هدف برنامه
85-84
25892
23875
49767
47.97
52.03
48
86-85
23514
21819
45333
48.13
51.87
48
87-86
22071
20467
42538
48.11
51.89
48
88-87
21189
19453
40642
47.87
52.13
48
89-88
20735
19132
39867
47.99
52.01
48
میانگین


43629.4
48.01
51.98
48

نمودار شماره(4-10) تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا89

در بررسی تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 84 تا89 با توجه به جدول و نمودار شماره(4-10)، بیشترین سهم در سال( 86-85 )، 48.13 درصد و کمترین سهم در سال(88-87)، 47.87 درصد می باشد. سهم دختران در سال ابتدای برنامه 47.97 درصد بوده و در سال پایانی برنامه با 0.02درصد افزایش به 47.99 درصد رسیده است. در این بین میانگین سهم پسران 51.98 درصد بوده و میانگین سهم دختران 48.01 درصد است که نشان دهنده ی کاهش سهم دختران به میزان 3.97 درصد نسبت به پسران است. گرچه سهم دختران در طول دوره فراز و نشیب داشته است اما در پایان افزایش یافته ومیانگین آن که 48.01 درصد بوده است با مقدار به هدف پیش بینی شده(48) تفاوت چندانی نداشته و دارای نرخ ایده آلی است.و در سال پایانی 0.01 درصد نیز از حد مطلوب بالاتر بوده است.

جدول شماره(4-11)
تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا89

شاخص

سال
تعداد دانش آموزان
سهم دانش آموز

شهری
روستایی
جمع
شهری
روستایی
هدف برنامه
85-84
27810
21957
49767
55.88
44.12

86-85
25903
19430
45333
57.14
42.86

87-86
24868
17670
42538
58.46
41.54

88-87
23369
17273
40642
57.5
42.50

89-88
24032
15835
39867
60.28
39.72
44.63
میانگین
25196.4
18433
43629.4
57.86
42.14

نمودار شماره(4-11) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا89

در جدول و نمودارشماره(4-11) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 84 تا89، آورده شده است. با توجه به این جدول، تعداد دانش آموزان شهری در ابتدای دوره برابر با 27810 نفر و در سال انتهایی برابر با 24032 نفر می باشد که در نتیجه رقمی برابر با3778 نفر کاهش جمعیت دانش آموز شهری در سال پایانی دیده می شود و تعداد دانش آموزان روستایی در سال 85- 84، 21957 نفر و در سال(89-88)، 15835 نفر می باشد که باز رقمی معادل 6122 نفر کاهش

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان ایلام، کارایی درونی، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر Next Entries مقاله درمورد استان ایلام، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، سطح تحصیلات