مقاله درمورد استان ایلام، اجرای برنامه، آموزش ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

و 97.82 درصد بوده که به مقدار 1.57 درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ارتقاء به میزان 97.82 درصد در سال تحصیلی(89-88)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 87-86) به میزان 93.58 درصد می‌باشد.
نرخ ارتقاء در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ارتقاء در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 95.58 درصد و برای دختران 96.21 بوده و0.63 نرخ ارتقاء دختران بیش از پسران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ارتقاء در ابتدای دوره 97.45 درصد است ودر سال پایانی دوره به 98.40 درصد صعود یافته است این نر خ 0.95 درصدافزایش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی( 87-86) با میزان 99.80 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(85-84) به میزان 97.45 درصد می باشد.
اما بررسی نرخ ارتقاء در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84) 98.66 درصد بوده و در سال پایانی آن(89-88) 97.43 درصد می باشد. و مقدار 1.23 درصد کاهش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(87-86) به میزان 99.38 درصد و پایین ترین آن 97.43 درصد در سال تحصیلی(89-88) می باشد.
با مشاهده‌ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، 98.50 درصد برای پسران و 98.47 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ارتقاء دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.03درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ارتقاء دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ارتقاء در سال آغازین برنامه ملی96.25 درصد و در سال پایانی آن 99.31 درصد می باشد. که به مقدار 3.06درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ارتقاء 99.31 درصد مربوط به سال تحصیلی(89-88) و پایین ترین آن 94.31 درصد مربوط به سال تحصیلی(88-87) می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(85-84) 96.93 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 99.26 درصد است که مقدار 2.33 درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(89-88) به مقدار 99.26 درصد و پایین ترین آن با 95.28 درصد مربوط به سال تحصیلی( 88-87) می‌باشد. علیرغم افزایش این نرخ در هر دو جنس، بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن‌ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ ارتقاء دختران(97.46 درصد) نسبت به پسران پایه چهارم(96.84 درصد) می‌باشد. به گونه ای که دختران به میزان 0.62 درصد بیشتر از پسران در این پایه ارتقاء داشته‌اند.
در پایه پنجم پسران نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(85-84) 98.48 درصد بوده و در سال تحصیلی(89-88) به 99.63 درصد رسیده است که به مقدار 1.15 درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در این پایه در بین پسران به میزان 99.67 درصد در سال تحصیلی( 88-87) و کمترین مقدار آن به میزان 90.49 درصد در سال تحصیلی(87-86) می باشد.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از81.20 درصد در سال ابتدای برنامه 81.20 به 99.94 درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ارتقاء در دختران پایه پنجم به میزان 18.74 درصد رشد داشته است.
برخلاف آن چه در بالا آمد در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین 94.37 درصد به میزان 3.12 درصد از پسران با میانگین 97.49 درصد در طول دوره کاهش نرخ ارتقاء داشته اند.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 99.33 درصد ودر سال پایانی رقم آن 91.65 درصد می باشد که رقمی برابر 7.68 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(88-87) با 99.40 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) با 91.27 درصد می‌باشد و در کل دوره سال های مورد بررسی(89-84)، میانگین ارتقاء پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 95.43 درصد و در سال تحصیلی(89-88) 96.47 درصد است که رقمی برابر با 1.04 درصد افزایش نشان می‌دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(88-87) 97.20 درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(87-86) به مقدار 94.32 درصد می‌باشد. درکل میانگین ارتقاء پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به افزایش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با98.03 درصد ودر سال تحصیلی(89-88) برابر با 97.94 درصد می باشد که رقمی برابر با 0.09 درصد کاهش داشته است که می توان با چشم پوشی از آن تقریباً این نرخ را برای هردو جنس برابر فرض نمود. بالاترین میانگین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(87-86) برابر با 99.60 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 97.94 درصد است. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره و در پایه سوم کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 96.72 درصد ودر سال پایانی(89-88) برابر با 99.29 درصد بوده است. که رقمی برابر با 2.57 درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ ارتقاء برای ای پایه در سال تحصیلی(89-88) با مقدار 99.29 درصد و کمترین آن با 94.77 درصد در سال تحصیلی( 88-87) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ ارتقاء برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 98.56 درصد ودر سال پایانی رقم آن 99.78 درصد می باشد که رقمی برابر 1.22 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(89-88) با 99.78 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) با 91.11 درصد می باشد.
طبق میانگین نرخ ارتقاء به دست آمده از تمام پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می شود. بیشترین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(88-87) برابر با 97.87 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) برابر با 94.80 درصد می باشد. میانگین نرخ ارتقاء در طول دوره رقمی برابر 1.22 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ ارتقاء تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 96.64 درصد است.
میانگین نرخ ارتقاء برای پسران96.40 و برای دختران 96.26 است که مقدار0.14 اختلاف قابل چشم پوشی است و نشان دهنده ی برابری نرخ ارتقاء دختران و پسران است. ودر کل دوره روند ارتقاء روبه افزایش بوده است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ارتقاء در هیچ یک از پایه های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.

جدول( 4-2)بررسی نرخ مردودی برحسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ مردودی
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
89-88
88-87
87-86
86-85
85-84

پایه سال
جنس
4.06
2.29
2.69
7.31
4.33
3.72
اول
پسر
3.05
2.29
2.46
4.91
3.08
2.53
دوم

1.70
0.87
1.44
2.69
1.72
1.79
سوم

2.32
1.22
1.30
4.36
2.79
1.95
چهارم

1.36
0.48
0.69
2.53
1.53
1.57
پنجم

2.50
1.43
1.71
4.36
2.69
2.31
میانگین

2.93
2.42
2.73
3.06
3.21
3.24
اول
دختر
1.37
0.82
1.03
1.47
1.80
1.73
دوم

0.78
0.40
0.70
0.82
0.82
1.17
سوم

6.53
20.89
4.99
3.50
2.22
1.07
چهارم

1.62
5.21
0.35
0.94
0.74
0.87
پنجم

2.64
5.94
1.96
1.95
1.75
1.61
میانگین

3.49
2.35
2.71
5.28
3.78
3.49
اول
میانگین(دختر و پسر)
2.21
1.63
1.78
3.24
2.47
2.15
دوم

1.24
0.65
1.09
1.79
1.29
1.49
سوم

3.26
10.75
3.06
3.94
2.52
1.53
چهارم

1.49
2.75
0.53
1.77
1.15
1.23
پنجم

2.56
3.62
1.83
3.20
2.24
1.97
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه

نمودار(4-2)بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام

جدول شماره(4-3) و نمودار شماره(4-2) به مطالعه‌ی نرخ مردودی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا 89 در پایه های اول تا پنجم ابتدایی به تفکیک پسر و دختر می‌پردازد. در پسران پایه اول نرخ مردودی در سال شروع برنامه(85-84)، 3.72 درصد و در سال پایانی برنامه(89-88)، 2.29 درصد بوده است یعنی 1.43 درصد نرخ مردودی پسران پایه اول در طول برنامه کاهش داشته است. یعنی 1.43 درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. بیشترین نرخ مردودی با 7.31 مربوط به سال تحصیلی(87-86) و کمترین آن به میزان 2.29 مربوط به سال تحصیلی(89- 88) است.
در پایه اول دختران، نرخ مردودی، در سال( 85-84)، 3.24 درصد بوده و در سال پایانی دوره مورد بررسی، 2.47 درصد می باشد که 0.77 درصد کاهش را نشان می دهد. یعنی 0.77 درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. کمترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( 89-88) به میزان 2.35 درصد و بیشترین مقدار آن نیز در سال تحصیلی(87-86) به میزان 5.28 درصد می باشد. گرچه نرخ مردودی در هر دوجنس در طول برنامه روند کاهشی به خود داشته است اما میانگین نرخ مردودی پسران به میزان 4.06 درصد و میانگین نرخ مردودی دختران این پایه به میزان 2.93 درصد در طول سال های اجرای برنامه بوده است. یعنی پسران 1.13 درصد بیشتر از دختران در طول اجرای برنامه مردودی داشته اند.
در پایه دوم پسران نیز نرخ مردودی در سال آغازین برنامه ملی2.53 درصد و در سال پایانی آن 2.29 درصد می باشد. که به مقدار 0.24 درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ مردودی 4.91 درصد مربوط به سال تحصیلی(87-86) و پایین ترین آن 2.29 درصد مربوط به سال تحصیلی(89-88) می باشد.
این نرخ برای دختران پایه دوم هم در سال تحصیلی(85-84) 1.73 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 0.82 درصد است که مقدار 0.91 درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(85-84) به مقدار 3.24 درصد و پایین ترین آن با 2.42 درصد مربوط به سال تحصیلی( 89-88) می‌باشد. علیرغم کاهش این نرخ در هر دو جنس، در سال های پایانی نسبت به سال های اولیه اما بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ مردودی پسران(4.06 درصد) نسبت به دختران پایه دوم(2.93 درصد) می باشد. به گونه ای که پسران به میزان 1.13 درصد بیشتر از دختران در این پایه مردودی داشته اند.
در پایه سوم نرخ مردودی پسران در سال مبدأ(85-84)، 1.79 درصد و در سال پایانی(89-88)، 0.87 درصد می باشد که 0.92 درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ مردودی در پایه سوم پسران مربوط به سال تحصیلی( 87-86) به میزان 2.69 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 89-88) به میزان 0.87 درصد می باشد و در مجموع پایه سوم پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ مردودی رو به کاهشی بوده است.
در پایه سوم دختران، در سال 85-84، نرخ مردودی برابر با 94.71 درصد، ودر سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 91.23 درصد می باشد یعنی 3.48 درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ مردودی دختران پایه سوم به میزان 99.15 درصد در سال تحصیلی(88-87 و کمترین آن به میزان 91.23 درصد در سال تحصیلی89-88

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دوره ابتدایی، استان ایلام، آموزش ابتدایی، کارایی درونی Next Entries مقاله درمورد استان ایلام، کارایی درونی، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر