مقاله درمورد استان ایلام، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

بوده است.
گر چه بررسی نرخ مردودی پایه سوم در طول دوره برای هر دو جنسی روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین مردودی پایه سوم پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 93.61 درصد و برای دختران94.80 درصد می باشد که رقمی حدود 1.19 درصد نرخ مردودی دختران پایه سوم از نرخ ارتقاء پسران پایه سوم بیشتر است.
در پایه چهارم، نرخ مردودی پسران درسال ابتدای برنامه 1.95 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 1.22 درصد رسیده است که حدود 0.73 کاهش داشته است. بیشترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(87-86) 4.36 درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال پایانی برنامه(89-88) با حدود 1.22 درصد می باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.
در پایه چهارم دختران نرخ مردودی در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 1.07 درصد و 20.89 درصد بوده که به مقدار 19.82 درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ مردودی به میزان 20.89 درصد در سال تحصیلی(89-88)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 85-84) به میزان 1.07 درصد می باشد.
نرخ مردودی در طول دوره برای پسران در پایه چهارم روندی نزولی است اما برای دختران روند افزایشی داشته است. بررسی میانگین نرخ مردودی در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 2.32 درصد و برای دختران 6.53 بوده و4.21 درصد نرخ مردودی دختران بیش از پسران است.
در پایه پنجم پسران، نرخ مردودی در ابتدای دوره 1.57 درصد است ودر سال پایانی دوره به 0.48 درصد نزول یافته است این نر خ 1.09 درصد کاهش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( 87-86) با میزان 2.53 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) به میزان 0.48 درصد می باشد.
اما بررسی نرخ مردودی در دختران پایه پنجم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84) 0.87 درصد بوده و در سال پایانی آن(89-88) 5.21 درصد می باشد. و مقدار 4.34 درصد افزایش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ مردودی در سال تحصیلی(89-88) به میزان 5.21 درصد و پایین ترین آن 0.35 درصد در سال تحصیلی(88-87) می باشد.
با مشاهده ی میانگین مردودی دوجنس پایه پنجم در طول برنامه ملی، 1.36 درصد برای پسران و 1.62 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ مردودی دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.26درصدنسبت به پسران افزایش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ مردودی دختران از پسران بیشتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
میانگین نرخ مردودی پسران و دختران در طول دوره ی مورد بررسی در پایه اول در سال ابتدا(89-88)، برابر با3.49 درصد و در سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 2.35 درصد می باشد. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی87-86، به میزان 5.28 درصد و کمترین آن در این پایه مربوط به سال تحصیلی(89-88)، به میزان 2.35 درصد می باشد.
بررسی میانگین نرخ مردودی پسران و دختران پایه دوم در طول اجرای برنامه ملی آموزش برای همه نشان می دهد که در سال تحصیلی(85-84) به میزان 2.15 درصد و در سال تحصیلی(89-88) به میزان 1.63 درصد بوده است. که حدود 0.52 درصد کاهش نرخ مردودی در پی داشته است.بیشترین این نرخ در سال(87-86) به مقدار 3.24 درصد و کمترین آن در سال(89-88) به میزان 1.63 درصد می باشد.
میانگین نرخ مردودی هر دو جنس در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 1.49 درصد و در سال تحصیلی(89-88) 0.65 درصد است که رقمی برابر با 0.84 درصد کاهش نشان می دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(87-86) 1.79 درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(89-88) به مقدار 0.65 درصد می‌باشد. درکل میانگین مردودی پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران در پایه چهارم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با 1.53درصد و در سال تحصیلی(89-88) برابر با 10.75 درصد می باشد که رقمی برابر با 9.22 درصد افزایش داشته است. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 10.75 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(85-84) برابر با 1.53 درصد است. درکل این نرخ برای هر دو جنس در طول دوره افزایش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران پایه پنجم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 1.23 درصد و در سال پایانی(89-88) برابر با 2.75 درصد بوده است. که رقمی برابر با 1.52 درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ مردودی برای این پایه در سال تحصیلی(89-88) با مقدار 2.75 درصد و کمترین آن با 0.53 درصد در سال تحصیلی( 88-87) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ مردودی برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ مردودی به دست آمده از کلیه پایه‌ها در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 3.62 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(88-87) برابر با 1.83 درصد می باشد. میانگین نرخ مردودی در طول دوره رقمی برابر 1.65 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ مردودی تمام پایه‌ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 2.56 درصد است. در پسران میانگین این نرخ 2.50 و در دختران 2.64 است که با چشم پوشی از مقدار ناچیز 0.14 درصد می‌توان ادعا کرد که این نرخ در هر دوجنس برابر است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ مردودی در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال‌های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.

جدول شماره(4-3)
بررسی نرخ ترک تحصیل برحسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 89-88 مقطع ابتدایی استان ایلام

نرخ ترک تحصیل
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
89-88
88-87
87-86
86-85
85-84

پایه سال
جنس
2.48
1.41
2.40
2.59
3.02
3.01
اول
پسر
1.14
0.50
0.76
1.10
1.23
2.13
دوم

1.10
0.69
0.78
1.07
1.30
1.70
سوم

0.90
0.51
0.63
0.74
0.93
1.70
چهارم

1.32
0.98
0.69
1.14
1.38
2.44
پنجم

1.39
0.81
1.05
1.32
1.57
2.19
میانگین

2.10
1.23
1.61
2.20
2.61
2.85
اول
دختر
0.93
0.45
0.74
1.17
1.28
1.01
دوم

1.02
0.60
0.94
0.95
0.94
1.69
سوم

1.74
1.07
1.54
1.98
2.45
1.69
چهارم

0.94
0.18
0.85
1.53
1.41
0.74
پنجم

1.34
0.70
1.13
1.56
1.73
1.59
میانگین

2.29
1.32
2.02
2.40
2.82
2.93
اول
میانگین(دختر و پسر)
1.03
0.47
0.75
1.13
1.25
1.59
دوم

1.06
0.65
0.86
1.01
1.13
1.70
سوم

1.32
0.78
1.07
1.34
1.66
1.69
چهارم

1.13
0.60
0.77
1.33
1.40
1.63
پنجم

1.36
0.76
1.09
1.44
1.65
1.90
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه

نمودار(4-3) بررسی نرخ ترک تحصیل بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 89-88 مقطع ابتدایی استان ایلام

جدول(4-4) و نمودار شماره( 4-3) به بررسی نرخ ترک تحصیل مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 89-84 در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ترک تحصیل پسران در سال مبدأ(85-84)، 3.01 درصد و در سال پایانی(89-88)، 1.41 درصد می باشد که به میزان 1.6 درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ ترک تحصیل در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( 86-85) به میزان 3.02 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 89-88) به میزان 1.41 درصد می‌باشد و در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ترک تحصیل رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال 85-84، نرخ ترک تحصیل برابر با 2.85 درصد، و همچنین بیشترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره است. در سال پایانی برنامه(89-88)، این نرخ برابر با 1.23 درصد می باشد یعنی 1.62 درصد کاهش داشته و این سال نیز کمترین نرخ ترک تحصیل را در کل دوره داشته داشته است..
بررسی نرخ ترک تحصیل پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ترک تحصیل پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 2.48 درصد و برای دختران2.10 درصد می باشد که رقمی حدود 0.38 درصد نرخ ترک تحصیل پسران پایه اول از نرخ ترک تحصیل دختران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ترک تحصیل پسران درسال ابتدای برنامه 2.13 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 0.50 درصد رسیده است که حدود 1.63 درصد کاهش داشته است. بیشترین نرخ ترک تحصیل در سال ابتدای برنامه و کمترین میزان این نرخ نیز مربوط به سال آخر برنامه می باشد. درکل مقدار این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.
در پایه دوم دختران نرخ ترک تحصیل در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 1.01 درصد و 0.45 درصد بوده که به مقدار 0.56 درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ترک تحصیل به میزان 1.28 درصد در سال تحصیلی(86-85) بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 89-88) به میزان 0.45 درصد می باشد.
نرخ ترک تحصیل در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ترک تحصیل در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 1.14 درصد و برای دختران 0.93 درصد بوده و0.21 نرخ ترک تحصیل پسران بیش از دختران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ترک تحصیل در ابتدای دوره 1.70 درصد و نیز به عنوان بیشترین نرخ است ودر سال پایانی دوره به 0.69 درصد به عنوان کمترین نرخ کاهش یافته است اختلاف این دونرخ 1.01 درصدکاهش را نشان می دهد.
بررسی نرخ ترک تحصیل در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84)، 1.69 درصد بوده و در سال پایانی آن (89-88) 0.60 درصد می باشـد. و مقدار 1.09 درصد کاهش
نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل نیز به همین منوال است.
با مشاهده ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، 1.10 درصد برای پسران و 1.02 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ترک تحصیل دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.08درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ترک تحصیل دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ترک تحصیل در سال آغازین برنامه ملی1.70 درصد و در سال پایانی آن 0.51 درصد می باشد. که به مقدار 1.19درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ترک تحصیل مربوط به همان سال تحصیلی آغازین دوره و پایین ترین آن نیز مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(85-84) 1.69 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 1.07 درصد است که مقدار 0.62 درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(87-86) به مقدار 1.98 درصد و پایین ترین آن با 1.07 درصد مربوط به سال تحصیلی( 89-88) می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل پایه چهارم پسران با میزان 0.90 درصد و برای دختران با 1.74 درصد در طول دوره حاکی ازبالاتر بودن نرخ ترک تحصیل دختران نسبت به پسران پایه چهارم با اختلاف 0.84 درصد می باشد.
در پایه پنجم پسران نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(85-84) 2.44 درصد بوده و در سال تحصیلی(89-88) به 0.98 درصد رسیده است که به مقدار 1.46 درصد کاهش داشته است. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در این پایه در بین پسران به ترتیب همان مقادیر سال های آغازین و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دوره ابتدایی، استان ایلام، آموزش ابتدایی، کارایی درونی Next Entries مقاله درمورد استان ایلام، کارایی درونی، آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر