مقاله درمورد استان ایلام، آموزش و پرورش، انحراف معیار، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش برای همه» استان طی سال‌های (89-88) مورد بررسی چگونه است؟

جدول شماره(4- 15)
تراکم دانش آموز در کلاس دایر ، تراکم کالبدی، سرانه فضای آموزشی و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی

سال
شاخص
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
تراکم دانش آموز در کلاس دایر
21.82
19.46
18
17.51
17.58
18.87
19.5
تراکم دانش آموز در کلاس کالبدی
24.94
21.86
32.49
29.83
25.36
26.89

سرانه فضای آموزشی
1.55
2.06
2.36
2.79
2.37
2.22
3.75
ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی
0.83
0.89
1.89
0.92
2.13
1.33
1.50

نمودار شماره(4- 17)تراکم دانش آموز در کلاس دایر

در بررسی داده های موجود در جدول فوق و نمودار شماره(4- 17) در خصوص شاخص تراکم دانش آموز در کلاس دایر می بینیم که این شاخص در سال آغازین دوره 21.82 نفر و در سال انتهایی دوره 17.58 نفر دیده شده است. که روندی کاهشی و رو به بهبودی را نشان داده و اختلاف این دو باهم در حدود4.24 نفر بوده است. بیشترین شاخص تراکم دانش آموز در کلاس دایر با مقدار 21.82 نفر مربوط به سال تحصیلی(85-84) و کمترین مقدارآن 17.51نفر مربوط به سال تحصیلی(88-87) می باشد. میانگین این شاخص در کل دوره 18.87 نفر می باشد که حدود 0.63 نفر پایین تر از هدف مطلوب(19.5 نفر) پیش بینی شده می باشد. گرچه کاهش این شاخص ممکن است به علت عدم جذب تعدادی از دانش آموزان خصوصاً در مناطق روستایی باشد ولی در نهایت به نفع نظام آموزشی است چرا که معلم در رسیدگی به وضعیت درسی دانش آموزان دارای فرصت بیشتری است.

نمودار(4-18) تراکم دانش آموز در کلاس کالبدی( تراکم کالبدی)

با توجه به بررسی داده های جدول(4-15) و نمودار شماره(4- 18) در خصوص شاخص تراکم دانش آموز در کلاس کالبدی می بینیم که این شاخص در سال آغاز دوره 24.94 نفر و در سال انتهایی دوره به 25.36 نفر رسیده است که روندی افزایشی داشته است اختلاف این دو سال باهم در حدود 0.42 نفر است. یعنی در سال پایانی تعداد 0.42 نفر به میزان تراکم کلاس ها افزوده شده است. تراکم کالبدی در کل دوره دارای فراز و نشیب است به طوری که در سال تحصیلی( 86-85) کاهش یافته ودر سال( 87-86) افزایش و دوباره در سال( 88-87) و در سال(89-88) کم شده است. بیشترین شاخص تراکم کالبدی با مقدار 32.49 نفر مربوط به سال تحصیلی(87-86) و کمترین مقدارآن 21.86 نفر مربوط به سال تحصیلی(86-85) می باشد. میانگین این شاخص در کل دوره 26.89 نفر می باشد. هدفی برای این شاخص در طول دوره ی مورد بررسی از سوی دست اندر کاران مشخص نشده است.

نمودار(4-19) سرانه فضای آموزشی
سرانه فضای آموزشی، در طول برنامه ، روند رو به افزایشی را داشته است و رو به بهبودی رفته است. کمترین میزان سرانه فضای آموزشی، 1.55 متر مربع مربوط به سال ابتدای برنامه و بیشترین آن مربوط به سال تحصیلی(88-87) با میزان 2.79 متر مربع می باشد ورقمی برابر 1.18 متر مربع به سرانه فضای آموزشی اضافه شده است. میانگین سرانه فضای آموزشی2.22 متر مربع می باشد که در مقایسه با هدف برنامه(3.75)، به میزان 1.53 متر مربع پایین تر است.و نیازمند تلاش بیشتر می باشد.

نمودار(4-20) ضریب بهره برداری
با توجه به محتویات نمودار شماره(4-20) ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی طی دوره ی مورد بررسی(89-84)، بالاترین نرخ با 2.13 درصد مربوط به سال تحصیلی(89-88) است یعنی تقریباً 1.13 درصد بیشتر از فضای مدارس در نوبت دوم استفاده شده است. و پایین ترین ضریب بهره برداری ، 0.83 درصد متعلق به سال ( 85-84) می باشد. این نرخ در سال ابتدای برنامه 0.83 درصد بوده و در سال پایان دوره به 2.13 درصد رسیده است که 1.3 درصد رشد نشان می دهد. میانگین این نرخ در طول برنامه 1.33 درصد می باشد و از میانگین هدف برنامه به میزان 0.17 درصد کمتر است.پس استان در این زمینه از مقدار هدف مطلوبتر بوده است. گرچه می توان از این مقدار نیز چشم پوشی کرد و آنها را برابر دانست.و با برنامه همسو دانست.

فرضیات تحقیق:
لازم به ذکر است که در این پژوهش در اکثر موارد برای شاخص‌هایی که دارای هدف برنامه می‌باشند فرضیه تدوین شده است.
فرضیه 1 : بین شاخص‌های نرخ جریان دانش آموزی (نرخ ارتقا، نرخ مردودی و نرخ ترک تحصیل) در دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 4-16: آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های دو نمونه دانش آموزان دختر و پسر از نظر نرخ ارتقا ، نرخ مردودی و نرخ ترک تحصیل

شاخص
گروه

میانگین

انحراف معیار

t
درجه ازادی

سطح معنی داری
نرخ ارتقا
پسر

96.40

2.98

44/1
48

888/0

دختر

96.26

3.97

نرخ مردودی
پسر

2.50

1.51

661/0-
48

869/0

دختر

2.64

4.034

نرخ ترک تحصیل
پسر

1.393

7789.

217/0
48

829/0

دختر

1.348

6774.

همانگونه که طبق جدول 4-16 مشاهده می شود دانش اموزان دختر و پسر از نظر نرخ ارتقا، نرخ مردودی و نرخ ترک تحصیل تفاوت معناداری با هم ندارند و ارزش t مورد نیاز جهت معنادراری در سطح p/05 در هیچکدام از شاخص ها معنا دار نیست بنابراین فرضیه 1 رد می شود.

فرضیه 2: بین شاخص‌های نسبت اتلاف و ضریب کارایی در دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول شماره 4-17: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های دو نمونه دانش اموزان دختر و پسر از نظر نسبت اتلاف و ضریب کارایی

شاخص
گروه

میانگین

انحراف معیار

t
درجه آزادی

سطح معنی داری
نسبت اتلاف
پسر

114/1

0279/0

860/0-
8

415/0

دختر

236/1

3161/0

ضریب کارایی
پسر

80/89

203/2

771/0
8

463/0

دختر

19/84

125/16

همانگونه که طبق جدول 4-17 مشاهده می شود دانش اموزان دختر و پسر از نظر نسبت اتلاف و ضریب کارایی تفاوت معناداری با هم ندارند و ارزش t مورد نیاز جهت معنادراری در سطح p/05 در شاخص های نسبت اتلاف و ضریب کارایی معنا دار نیست. بنابراین بین شاخص های نسبت اتلاف و ضریب کارایی در دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود نداردو فرضیه 2 رد می شود.

فرضیه 3 : بین شاخص درصد فارغ التحصیلی در دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول شماره 4-18: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های دو نمونه دانش اموزان دختر و پسر
از نظرنرخ فارغ‌‌التحصیلی

شاخص

گروه
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
نرخ فارغ تحصیلی

پسر
01/81
823/0
6005/0
8
000/.

دختر
73/77
627/0

همانگونه که مشاهده می شود دانش آموزان دختر و پسر از نظر نرخ فارغ التحصیلی تفاوت معناداری با هم دارند و ارزش t مورد نیاز جهت معنادراری در سطح p/05 در شاخص نرخ فارغ التحصیلی تفاوت معناداری بین دانش آموز دختر و پسر را نشان می دهد. بنابراین بین شاخص درصد فارغ التحصیلی در دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه 3 تایید می شود.

فرضیه 4 : بین شاخص درصد رشد مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره 4-19: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های درصد رشد و هدف برنامه

متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی

سطح معنی داری
درصد رشد
332/4-
400/2-
794/0
433/2-
8

013/.
هدف برنامه

0000/.

طبق جدول 4-19 مشاهده می شود بین شاخص درصد رشد مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی ارزش t مورد نیاز جهت معنادراری در سطح p/05 معنادار می باشد و بنابراین بین شاخص درصد رشد مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه ایفا استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داردو فرضیه 4 تایید می شود.

فرضیه 5: بین شاخص‌های ترکیب دانش آموزی (سهم دانش آموز دختر و سهم دانش آموز غیر انتفاعی) مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه ایفااستان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-20: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های سهم دانش آموز دختر، دانش آموز غیر انتفاعی با هدف برنامه

متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
سهم دانش آموز دختر
01/48
1071/0
292/0
8
778/0
هدف برنامه
000/48
000/0

دانش آموز غیر انتفاعی
6.93
1.12

522/0

8
616/0
هدف برنامه

6.67

000.

طبق جدول فوق بین شاخص های ترکیب دانش آموزی یعنی سهم دانش آموز دخترو سهم دانش آموز دانش آموز غیر انتفاعی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه 5 رد می شود.

فرضیه 6: بین شاخص سهم دانش آموز روستایی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-21: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های سهم دانش آموز روستایی با هدف برنامه

متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
دانش آموز روستایی
42.14
1.64
380/3-
8
01/0
هدف برنامه
44.63
000.

همانگونه که مشاهده می شود بین سهم دانش اموز روستایی میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و ارزش t مورد نیاز جهت معنادراری در سطح p/01 تفاوت معناداری بین بین دانش اموز روستایی و هدف برنامه را نشان می دهد. و فرضیه 6تایید می گردد.

فرضیه 7: بین شاخص پوشش ظاهری تحصیلی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-22: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین های پوشش تحصیلی ظاهری و هدف برنامه

متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
پوشش تحصیلی ظاهری
108
1.55
0.577
8
001/0
هدف برنامه
104
174.

جدول بالا مقایسه سهم پوشش ظاهری و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بین سهم پوشش تحصیلی ظاهری و هدف برنامه با درجه آزادی8 و 577/5t: و سطح معناداری 001/0 تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین بین شاخص پوشش ظاهری تحصیلی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه 7 تایید می گردد.

فرضیه 8: بین شاخص میانگین نسبت دانش آموز به معلم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-23: ازمون t مستقل جهت مقایسه نسبت دانش آموز یه معلم با هدف برنامه

متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
نسبت دانش آموز به معلم
250/17
1.147
877/0

8
406/0
هدف برنامه
16.800
0000/0

جدول بالا مقایسه نسبت دانش اموز به معلم و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بین نسبت دانش اموز به معلم و هدف برنامه با درجه آزادی8 و 877/0t: و سطح معناداری 406/0 تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین بین شاخص میانگین نسبت دانش آموز به معلم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان ایلام، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، سطح تحصیلات Next Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استان تهران، فقه وحقوق