مقاله درمورد ارزش افزوده، استان کرمانشاه، استان کرمان، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

MFLQ پیشنهاد گردید. این روش پیشنهادی شبیه روش AFLQ بوده و علاوه بر تعدیل بخش‌های تخصصی، بخش‌های ضعیف منطقه نیز مورد تعدیل قرارگرفته‌اند.

فصل چهارم
پایههای آماری، برآورد وتحلیل نتایج

4-1-مقدمه
روشهای غیرآماری سهم مکانی، بهترین روش برای تبدیل جدول داده- ستانده ملی به جدول داده- ستانده منطقهای میباشند. این روشها با صرف کمترین هزینه و کوتاهترین زمان، جدول داده- ستانده استانی را تهیه میکنند و بعد از تهیه جدول داده- ستانده پیوندهای پیشین و پسین طرف عرضه و تقاضا محاسبه میگردند. روشهای سهم مکانی در طول زمان رشد و تکامل یافته و از سهم مکانی ساده SLQ به سهم مکانی متقاطع CILQ و سهم مکانی فلگ FLQ تبدیل شدهاند. آخرین روش سهم مکانی توسط فلگ و همکارانش در سال 2000 به عنوان سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخشهای تخصصی AFLQ ارائه شد. مقایسه روشهای سهم مکانی در مطالعه توهمو سال 2004 صورت پذیرفت و بخشهایی که سهم مکانی بالای دو را دارند به عنوان بخشهای تخصصی در نظر گرفتهاند. در این فصل جدول ضرایب فنی استان کرمانشاه با روش MFLQ با استفاده از جدول داده- ستانده ملی، حسابهای منطقهای سال 1390-1379 و سالنامه آماری 1390 استان کرمانشاه در دو قالب 37 و 14 بخش ساخته شده ، که در اینجا با محاسبه پیوستگیهای پیشین ، پسین، ضرایب فزاینده اشتغال، کششهای تولید و اشتغالزایی و هزینه ایجاد یک شغل، سعی در نشان دادن پتانسیل تولید و اشتغالزایی و همچنین رتبه بندی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه بوده است.

4-2- آمار و اطلاعات
آمار و اطلاعات مربوط به ارزش افزوده استان و همچنین ستانده استان در سال 1385 از پایگاه نشریات مرکز آمار ایران در حسابهای منطقهای79 تا 90 اخذ شده است. سالنامه آماری استان برای سال 1385 نیز حاوی چنین اطلاعاتی میباشد. شرح فعالیتهای اقتصادی بر مبنای طبقهبندی ISIC بوده و بر طبق جدول داده- ستانده ملی سال 1385 انتخاب شده است. این جدول 65 بخشی بوده که در این مطالعه با توجه به محدودیتهای موجود و عدم وجود سهم بخشهای مختلف از کل اقتصاد استان، تعداد بخشهای این جدول ابتدا در قالب 37 و سپس در قالب 14 بخش تجمیع یافت. سیگمای بهینه برای استان کرمانشاه 3/0 در نظر گرفته شد زیرا بانویی و همکاران(1387) در مقالهای با عنوان”آزمون رابطهی بین اندازه نسبی و ضرایب واردات 28 استان” نشان داد که سیگمای بهینه برای 16 استان از جمله استان کرمانشاه 3/0 میباشد؛ سیگمای بهینه برای استانهای دیگر نزدیک به عدد 3/0 (فرضاً 25/0 و 35/0) بوده است.

4-3- معرفی بخشهای اقتصادی
برای انجام محاسبات، آزمون فرضیه و در نهایت نتیجهگیری و ارائه راهکار پیشنهادی، لازم است رشته فعالیتهای اقتصادی معرفی گردند. شرح فعالیتهای اقتصادی در ابتدا برای بررسی پتانسیل تولیدی در قالب 37 بخش آورده شده است. در جدول 4-1، بخش کشاورزی دارای3 زیربخش، بخش صنعت دارای 15 زیربخش مابقی از بخش زیر ساختها و بخش خدمات میباشد.

جدول4- 1شرح بخشهای اقتصادی در 37 بخش
شرح بخشها
ردیف
ادامه شرح بخشها
ردیف
نفت خام و گازطبیعی
1
سایر صنایع
20
برق و خدمات مربوط به آن
2
ساخت ماشینآلات و دستگاههای الکتریکی
21
زراعت و باغداری
3
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت
22
دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل
4
آب و خدمات مربوط به آن
23
ماهیگیری
5
ساختمانهای مسکونی
24
جنگلداری
6
سایر ساختمانها
25
سایر معادن
7
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
26
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی
8
خدمات اقامتگاههای عمومی
27
ساخت منسوجات
9
خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدن
28
ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز
10
خدمات حمل و نقل جاده ای
29
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی
11
خدمات حمل و نقل از طریق لوله
30
ساخت چوب و محصولات چوبی
12
خدمات حمل و نقل هوایی
31
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
13
پست و مخابرات
32
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای فسیلی
14
خدمات مالی، بیمه و بانک
33
ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
15
خدمات مستغلات
34
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
16
خدمات عمومی
35
ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی
17
خدمات آموزش
36
ساخت فلزات اساسی
18
سایر خدمات(کسب و کار، بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی،خدمات مذهبی،سیاسی و هنری و فرهنگی و…)
37
ساخت ماشین آلات و دستگاههای الکتریکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
19

مأخذ: حسابهای منطقهای( مرکز آمار ایران)

4-4- آمار ارزش افزوده و مصرف واسطه استان کرمانشاه
آمار و اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از آمار حسابهای منطقهای 79 تا 90 مرکز آمار ایران برای سال 1385 اخذ شده است. آمار مربوط به ارزش افزوده کل کشور و استان کرمانشاه در جدول 2-4 ارائه شده است. مثلاً اولین عدد نشاندهندۀ ارزش افزوده بخش ” نفت خام و گاز طبیعی” کل کشور در سال 1385 به مقدار493,190,261 میلیون ریال بوده است.

جدول 4-2 ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور و استان کرمانشاه به قیمت جاری سال1385( به میلیون ریال)
شرح بخشها
ردیف
ارزش افزوده کشور
ارزش افزوده استان
مصرف واسطه استان
نفت خام و گاز طبیعی
1
493,190,261
82,105
8,801
برق و خدمات مربوط به آن
2
23,532,105
965,272
451,801
زراعت و باغداری
3
148,762,563
4,810,816
1,931,259
دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل
4
53,705,878
1,079,632
1,215,885
ماهیگیری
5
4,592,356
20,994
12,106
جنگلداری
6
3,034,378
120,645
33,426
سایر معادن
7
16,555,929
73,736
14,581
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی
8
35,271,210
907,309
3,708,629
ساخت منسوجات
9
18,526,394
451,229
373,742
ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز
10
3,045,611
51,088
69,184
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی
11
1,894,592
6,885
6,285
ساخت چوب و محصولات چوبی
12
4,720,245
57,567
61,335
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
13
2,577,485
16,006
30,993
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای فسیلی
14
28,574,284
154,625
479,465
ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
15
36,805,418
413,220
240,631
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
16
8,155,017
63,660
172,479
ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی
17
27,993,286
699,025
746,356
ساخت فلزات اساسی
18
43,320,471
30,249
263,890
ساخت ماشین آلات و دستگاههای الکتریکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
19
16,978,278
52,179
59,160
سایر صنایع
20
15,312,580
116,658
165,874
ساخت ماشینآلات و دستگاههای الکتریکی
21
8,350,833
89,824
370,674
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت
22
1,338,770
7,598
6,960
آب و خدمات مربوط به آن
23
5,344,480
131,998
101,737
ساختمانهای مسکونی
24
55,117,267
642,148
797,598
سایر ساختمانها
25
63,381,718
1,801,521
2,589,859
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
26
318,453,952
4,573,212
1053,174
خدمات اقامتگاههای عمومی
27
3,039,485
19,359
16,903
خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدن
28
16,368,785
233,809
299,223
خدمات حمل و نقل جاده ای
29
110,179,389
1,507,962
549,049
خدمات حمل و نقل از طریق لوله
30
2,121,454
69,094
17,372
خدمات حمل و نقل هوایی
31
3,531,762
51,376
119,798
پست و مخابرات
32
27,638,002
244,896
181,692
خدمات مالی، بیمه و بانک
33
66,121,152
765,414
197,668
خدمات مستغلات
34
264,913,014
4,663,442
744,472
خدمات عمومی
35
113,915,344
3,829,989
1,263,977
خدمات آموزش
36
111,254,644
2,528,064
215,591
سایر خدمات
37
116,518,401
1,945,563
487,708
جمع

19,059,337
32,278,169
2,274,136,793
مأخذ: حسابهای منطقهای (مرکز آمار ایران)

4-5- تعیین سهم بخشهای اقتصادی استان
با استفاده از ضرایب مکانی میتوان سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی استان نسبت به کشور را بهدست آورد. سهم مکانی ابتداییترین شاخص برای شناسایی بخشهای قوی و ضعیف استان میباشد. جدول 4-3 سهم مکانی رشته فعالیتهای اقتصادی را در استان کرمانشاه با استفاده از ارزش افزوده استان برای سال 1385 که از حاصلضرب نسبت ارزش افزوده(تولید) فعالیت iام در استان به ارزش افزوده(تولید) فعالیت iام در کل کشور در نسبت کل ارزشافزوده(کل تولید) کشور به کل ارزشافزوده(کل تولید) استان بهدست میآید، را گزارش میکند29.
(1-4) 〖LQ〗_i = ((X_i^r)⁄X^r )/((X_i^n)⁄X^n ) = (X_i^r)/(X_i^n ) ( X^n/X^r
X_i^r : ارزش افزوده( تولید) فعالیت iام در منطقه r
X_i^n : ارزش افزوده(تولید) فعالیت iام در کل کشور
X^r : کل ارزش افزوده( کل تولید) منطقه r
X^n : کل ارزش افزوده( کل تولید) کشور(آزادی نژاد،1391).
در جدول 4-3 اولین عدد نشان میدهد که سهم بخش” نفت خام و گاز طبیعی” استان کرمانشاه از کل ارزش افزوده استان، 01/0 سهم بخش ” نفت خام و گاز طبیعی” کشور از کل ارزش افزوده است، یا به عبارت دیگر نشان میدهد استان کرمانشاه نسبت به اندازه استان در این بخش کمتر از متوسط کشوری تولید میکند. متوسط سهم مکانی عدد یک میباشد و این شاخص فاقد واحد اندازهگیری است. هرچه این شاخص از یک بزرگتر باشد نشاندهندۀ قویتر بودن استان در آن بخش و هرچه کوچکتر ازیک باشد نشاندهنده ضعیفتر بودن استان در آن بخش میباشد.

جدول 4-3 سهم مکانی بخشهای اقتصادی
نفت خام و گاز طبیعی
01/0
سایر صنایع
53/0
برق و خدمات مربوط به آن
90/2
ساخت ماشینآلات و دستگاههای الکتریکی
76/0
زراعت و باغداری
29/2
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت
40/0
دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل
42/1
آب و خدمات مربوط به آن
74/1
ماهیگیری
32/0
ساختمانهای مسکونی
82/0
جنگلداری
81/2
سایر ساختمانها
01/2
سایر معادن
31/0
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
01/1
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی
82/1
خدمات اقامتگاههای عمومی
45/0
ساخت منسوجات
72/1
خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدن
01/1
ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز
18/1
خدمات حمل و نقل جاده ای
96/0
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی
25/0
خدمات حمل و نقل از طریق لوله
30/2
ساخت چوب و محصولات چوبی
86/0
خدمات حمل و نقل هوایی
03/1
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
43/0
پست و مخابرات
06/0
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای فسیلی
38/0
خدمات مالی، بیمه و بانک
81/0
ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
07/0
خدمات مستغلات
24/1
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
55/0
خدمات عمومی
38/2
ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی
76/1
خدمات آموزش
60/1
ساخت فلزات اساسی
04/0
سایر خدمات
18/1
ساخت ماشین آلات و دستگاههای الکتریکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
21/0

مأخذ: محاسبات تحقیق

روشهای سهم مکانی که در جهان امروز فراوان مورد استفاده قرارگرفته شده، به ترتیب از SLQ به CILQ، ACILQ، FLQ و نهایتاً به AFLQ تبدیل شد. با توجه به نقص AFLQ در تعدیل بخشهای ضعیف اقتصاد منطقه، که در مقاله آزادی نژاد و همکاران(1392) با عنوان معرفی و کاربرد تکنینک MFLQ بهجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقهای نشان داده شده است، آنها روش جدید MFLQ را پیشنهاد میدهند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد بخش کلیدی، جدول داده، وابستگی متقابل، پیوندهای پسین و پیشین Next Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، خدمات شهری