مقاله درمورد آموزش و پرورش، مقطع متوسطه، دوره متوسطه، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

بروني (جامعه). اين امر را مي توان به شکل عيني در رشته پزشکي مشاهده کرد. آنها در ميان خود به اصول و قواعدي اخلاقي پايبندند و به همين جهت روابط ميان خود را قوام و هويت ميبخشند از ديدگاه اجتماعي نيز مردم خود را با جامعه پزشکي در چهارچوب برخي اصول و ملاحظات اخلاقي شکل ميدهند مجموعه همين ديدگاههاي دروني و بيروني در نهايت هويت حرفهاي حرفهها را بوجود ميآورد. باتوجه به جايگاه ارزشمند صلاحيت حرفهاي در بين معلمان مي توان براستي خوشنود بود که درمقايسه با سايرحرفهها انحرافي در ميان اعضاي اين جامعه که به آنها و اجتماع آسيب رساند وجود ندارد و يا بسيار بعيد است. جاي خوشبختي است که جامعه معلمان ايران نيز به اهميت صلاحيت حرفهاي خود پي برده و در طول چند سال اخير با برگزاري همايشها و کلاسهاي بازآموزي و ضمن خدمت و متوني را براي آشنايي با اين حرفهمندان ارائه داده است.(ملکی، 1387،ص 45)
ازآنجاکه مشخصات ورفتارمعلمان درهراجتماعی،توجه عموم مردم رابه خودجلب می کندلذاشایسته است که معلمین ازبین افرادی انتخاب شوندکه علاقه وافری به این شغل داشته باشند.گروه وسیعی ازمعلمان جهان،تعلیک وتربیت رامعادل بافراگرفتن مقداری معلومات واطلاعات می دانند،وگمان می کنندکه هدف تعلیم وتربیت آن است که دانش آموزان براین اطلاعات تسلط یابنددرنتیجه معلمان آینده می کوشند،که دانشهای موردنیازوروش تدریس آنهارابه دانش آموزان بیاموزند.معلمان بایدهدفهای آموزش وپرورش رابه خوبی درک کنند.پی ببرندکه چگونه بایدبرنامه درسی راترتیب دهندتابه هدفهای موردنظربرسند.معلمان بایدبدانندکه چگونه درسهای خودراعرضه کنندتارغبت خودرابرانگیزند.همچنین معلمان بایدآگاه باشندکه مدرسه خوراجتماعی کامل است،ودرآن امکانات شایان توجهی وجودداردتادانش آموزان رابه قبول مسولیت ترغیب نماید.(دادور،1380،ص25)

‌1-2 بیان مساله :
منابع انساني، نقش مهمي در پيشبرد امور و تحقق اهداف سازمان دارد در واقع يکي ازموثرترين ارکان تحولات اساسي جامعه محسوب مي شود. بنابراين، تجهيز او به تعهد، تخصص و به روز نگه داشتن آنها از مهمترين وظائف سازمان است. (هومن، 1374،ص12)
آموزش وپرورش، به عنوان يکي از نهادهاي اصلي هر جامعه با کارکردهاي مهمي چون اجتماعي کردن دانش آموزان، ايجاد و تقويت مهارتهاي لازم براي زندگي گروهي، بيش از هر سازمان ديگر به منابع انساني صاحب صلاحيت نياز دارد. زيرا در شرايط کنوني اين باور تاييد شده است که توفيق يا شکست برنامهها و فعاليتهاي آموزش و پرورشي هر کشوري، به معلمان آن بستگي دارد به عبارت ديگر، مهمترين وسيله رسيدن جامعه به غايات و هدفهاي آموزش و پرورش دانا و توانا است. (ملکی، 1387، ص 120)
در خصوص بکارگيري منابع انساني کارآمد درآموزش و پرورش، طي چند دهه گذشته کشورهاي جهان رويکردهاي متفاوتي نسبت به يکديگر داشته اند. در اين مورد کشورهاي توسعه يافته تلاشهايي براي تدوين مجموعهي از شرايط انتخاب معلمان کرده اند. از جمله اسکالک2 تحقيقات گستردهاي در زمينه گزينش معلمان انجام داده و در نهايت داشتن تجربه کار آموزشي، تسلط بر مهارتهاي تدريس و موضوع درس، داشتن هوش و تواناييهاي آکادميک و توانايي تعامل با دانش آموزان را براي انتخاب معلم مورد توجه قرارداده است. (عمادزاده ،هاشميان ،1387ص 125)
در تامين منابع انساني براي آموزش و پرورش، معمولاً دو جنبه کمي و کيفي بطور همزمان در نظر گرفته مي شود.
صرفنظر از اهميت جنبه کمي و تأکيد جدي بر تربيت منابع انساني به اندازه کافي براي همه بخشهاي آموزش و پرورش، کيفيت منابع انساني يکي از شرايط ارتقاء کيفي آموزش وپرورش مي باشد.
درکيفيت کارمعلم، عوامل بسياري دخالت دارند. ميزان تحصيلات، آموزشهاي لازم براي تعليم، علاقه و انگيزه تدريس، تعهد و مسئوليت در آموزش، ميزان تجربه و نهايتاً ميزان حقوق و دستمزد دريافتي. ( عليان ،1378،ص 45)
با بررسي سوابق مشخص مي شود تا اواسط دهه 1970،در کشورهاي توسعه يافته بسياري در مورد اهميت تربيت دبير ترديد داشتند.
بانک جهاني، براي بررسي بيشتر اين مساله تحقيقات مربوط به ارتباط بين کيفيت تربيت معلم و عملکرد دانش آموزان را مورد بازنگري قرارداد. در اين بازنگري تحقيقات نشان داد که تجربه کشورهاي در حال توسعه اين ترديد را تاييد نمي کند و چنين نتيجه گرفته شد که معلمان تربيت شده تغييراتي ايجاد ميکنند و به ويژه اين صلاحيت تجربه و مقدار آموزش و دانش معلم به طور مثبت با عملکرد آموزشي و دانش آموزان در ارتباط است. (کیامنش، 1385، ص395)
در خصوص اهميت صلاحيت حرفه اي معلم در فرايند تدريس، يک سازمان آموزش حرفهاي چنين بيان داشته است:
نيازهاي اساسي درتدريس حرفهاي، موارد نسبتاً روشني هستند. هرمعلم بايد در علوم و علوم انساني زمينه داشته باشد. علاوه برآن ،تخصص در زمينه موضوع تدريس، دانستن مهارتهايي که ميبايد پرورش يابند و آگاهي درباره ترتيبات برنامه هاي تحصيلي و مواد آموزشي مناسب که محتواي برنامه را شکل ميدهند و متبلور مي سازند از ديگر شرايط لازم براي يک معلم ماهر است. همچنين ميتوان دانش معلم درباره روشهاي کلي تدريس و روشهاي خاص تدريس هر موضوع درسي و نيز ارزيابي از آموختههاي دانش آموزان و سرانجام مهارت در شناخت دانشآموزان و گسترش دانش انساني را بعنوان ساير شرايط ضروري تدريس حرفه اي برشمرد. (هومن 3، 1374،ص30).

1-3-هدف اصلی
بررسی میزان صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه شهر کرمان.
اهداف فرعی
1- مقایسه صلاحیت های حرفهای دبیران مقطع متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان.
2- مقایسه صلاحیتهای حرفهای دبیران مقطع متوسطه زن و مرد شهر کرمان.
3- رابطهی صلاحیتهای حرفهای دبیران مقطع متوسطه با مدرک تحصیلی.

1-4-سوال اصلی
میزان صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه شهرکرمان درچه حد است ؟
سوالات فرعی
1-آیا بین صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه دولتی وغیردولتی شهرکرمان تفاوتی وجوددارد؟
2-آیابین صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه زن ومردشهرکرمان تفاوتی وجوددارد؟
3-آیابین صلاحیت حرفه ای ومدرک تحصیلی دبیران رابطه معنی داری وجوددارد؟

1-5- اهميت وضرورت تحقيق:
سازمانهاي اداري،صنعتي و آموزشي در جوامع آموزشي از ارکان مهم توسعه اقتصادي و فرهنگي ميباشند آنها براي تحقق اهداف خود از فرآيندهاي برنامهريزي و سازماندهي استفاده ميکنند. در فرآيند برنامهريزي، سازمان با ترسيم اهداف، تعيين منابع، امکانات، تشخيص نيازها، مسائل و محدوديتهاي احتمالي اقداماتي را براي رسيدن به مقاصد خود پيش بيني ميکند همچنين در فرآيند سازماندهي منابع (انساني و مالي) وظائف و اقدامات هر بخش براي تحقق اهداف تعيين ميگردد. آن چه اين دو فرآيند مهم سازماني را به هم پيوند ميدهد اهداف سازمان، تشخيص نيازها و تعيين اولويتهاست. با توجه به نقش تعيين کننده منابع انساني در سازمان شناخت ويژگيهاي او در بر عهده گرفتن وظائف شغلي نيز هدايت فعاليتها توسط وي براي تحقق اهداف امري ضروري است. افراد با ويژگيهاي مختلف و متنوع وارد محيط سازمان ميشوند. برخي از اين ويژگيها ذاتي(علايق استعدادها نگرشها احساسات عواطف ادراکات) و برخي ديگر اکتسابي اند (دانش مهارتها و تجربيات) تعامل اين خصوصيات است که شخصيت افرادرا شکل ميدهد و آنها را حائز شغل يا پذيرش نقشهاي سازماني مي کند. (عمادزاده ، هاشميان، ،1387،ص 127)
اقتصاددانان و جامعهشناسان، همگان اين واقعيت را پذيرفتهاند که تنها عاملي که سرانجام جهت و سرعت آهنگ رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشوري را تعيين ميکند منابع انساني آن جامعه است نه سرمايههاي فيزيکي و يا منابع طبيعي و مادي آن. بنابراين شرط اساسي شکوفايي و بالندگي هر جامعه در توسعه سرمايههاي انساني و تربيت آنها نهفته است. توسعه سرمايه انساني که از راه آموزش افراد فراهم ميشود موجب خواهد شد که انتقال تکنولوژي و پيشرفت صنعتي به آساني صورت پذيرد.
آموزش و پرورش نقش عظيمي از وظيفه تربيت منابع انساني را به عهده دارد. فضا و امکانات، محتوا،متون آموزشي وروشهاي آموزش بر عهده او گذاشته شده است و بيش از پيش معلمان را در نظام آموزش و پرورش با اهميت نموده است. (شريعتمداري، ،1372ص 93)
معلم امروز تنها عهدهدار تدريس مواد درسي نیست. او،علاوه بر آگاهي از محتواي درس بايد از روانشناسي تربيتي، برنامهريزي درسي، سنجش و اندازه گيري نيزآگاه باشد و به قول اچ کلارک4، معلم واقعي امروز کسي است که در سه رکن تدريس يعني شناخت دانش آموزان، محتواي درس و روش تدريس کارآمد باشد. سه محور مذکور بايد در کنار هم در نظر گرفته شود بعبارت ديگر اين سه مهارت و توانايي لازم و ملزومند در شرايط کنوني اين صلاحيتها با داشتن ويژگيهايي چون تحصيلات عالي، تجربه آموزشي، رشته تحصيلي متناسب با محتواي تدريس کارآموزي (بدو و ضمن خدمت)، مهارتهاي تدريس و آشنايي با روانشناسي تربيتي در افراد بوجود ميآيند .
به هرحال، اهميت و نقش معلم و پيچيدگي کار تدريس تا آنجاست که داشتن مدرک تحصيلي نميتواند مجوز ورود افراد به شغل معلمي باشد بلکه وجود صفات و ويژگيهاي متعدد را در افراد بررسي ميکنند تا پس از حصول اطمينان از وجود صفات و ويژگيهاي مورد نظر افراد آنها را براي معلمي و تدريس انتخاب کنند.
معيارهاي زير از جمله مواردي است که امروزه کشورهاي پيشرفته براي انتخاب معلم مد نظر قرار ميدهند داشتن تجربه کار در آموزش و پرورش، توانايي براي مشارکت دانش آموزان در يادگيري، توانايي براي اجراي عملکردهايي که لازمه شغل معلمي است، داشتن مهارتهايي که مربوط به تدريس است، داشتن دانشهايي که مربوط به تدريس درس مورد نظر است و داشتن هوش و توانايي آکادميک.

درخصوص لزوم برخورداري معلم از صلاحيت حرفهاي برخي معتقدند:
وظيفه معلم در درجه اول عالم بودن در رشته تدريس است، البته هر عالمي نميتواند معلم خوبي باشد در کنار اين سفارشات تأکيدات فراواني هم نسبت به لزوم فراگيري شيوههاي تدريس شده است.
ريمون لاله5 ميگويد: قدرت تدريس فقط با آگاهي از موادي که بايد تدريس شود بدست نميآيد. داشتن اين آگاهي ها شرط لازم اما کافي نیست. لذا معلمان بايد در رابطه با حرفه معلمي مهارتهاي لازم هم را کسب نمايند همچنين کنانت6 معتقد است در حالي که معلم بايد در زمينه آنچه که تدريس ميکند متخصص باشد لازم است مهارتهاي تربيتي را هم بياموزد. و براي تحقق اين امر بايد به معلمان واجد صلاحيت گواهينامه تدريس داده شود و افرادي که گواهينامه تدريس ندارند نبايد بکار معلمي گمارده شوند.
از جمله دلايل توجه بيشتر به بررسي صلاحيت حرفهاي دبيران دوره متوسطه، اهميتي است که اين دوره در ميان ساير دوره هاي تحصيلي دارد. اين اهميت از يک سو به نقش مهم دوره جواني و نوجواني فراگيران، و از سوي ديگر به انتظارات جامعه از اين دوره تحصيلي مربوط ميشود. بنابراين آموزش متوسطه بايد وظايفي را بر عهده گيرد تا اين خواستهها را تامين کند. (عليزاده، 1371، ص147)
لوکاس7 در کتاب مباني تعليم و تربيت وظايف حرفهاي مدارس متوسطه را به شرح زير بيان داشته است :
1ـ آماده کردن فارغ التحصيلان مدرسه متوسطه از لحاظ کسب مهارتهاي لازم حرفهاي.
2ـ فراهم کردن تجربيات لازم براي شاگرداني که پيش از فارغ التحصيل شدن مدرسه را ترک مينمايند.
3ـ آماده کردن شاگردان براي شرکت در آموزشهاي حرفهاي بعد از دبيرستان.
4ـ آموزش حرفهاي را به جاي آموزش سنتي قرار دادن.
با توجه به نقش منابع انساني در تحقق اهداف سازمانها،تاثير انکار ناپذير معلمان کارآزموده و توانا در فرآيند آموزش و تدريس و نيز نقش تعيين کننده دوره متوسطه در نظام آموزشي کشور انتظار ميرود سياستگذاران تعليم و تربيت (بويژه دوره متوسطه) نسبت به شناخت و ترسيم دقيق وضعيت شغل آموزشي و حرفهاي دبيران اين دوره همت گمارند تا از اين طريق مقدمات ايجاد يک نظام مديريت انساني کار آمد را فراهم آورند. بنابراين قبل از هرگونه تصميم و برنامهريزي براي استقرار چنين نظامي شناخت صلاحيت حرفهاي موجود دبيران و بررسي ميزان و مطابقت صلاحيت ب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، روش پژوهش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت Next Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، بازار کار