مقاله درمورد آموزش و پرورش، مدیران مدارس، منابع مالی، تغییر سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.(صافی،79)
ویژگیهای آئین نامه مناسب آموزشی (اجرایی) :
1-مواد آن با اهداف کلی آموزش و پرورشو اهداف هر یک از دوره های تحصیلی هماهنگی داشته باشد.
2-در تنظیم آن، اصول آموزش و پرورش هر دوره تحصیلی، مورد توجه قرار گرفته باشد.
3-در مفاد آئین نامه به مراحل رشد کودکان، نوجوانان و جوانان و ابعاد رشد آنان توجه شده باشد.
4-از جامعیت لازم برخور دار باشد و موارد متعدد مربوط به امور اجرایی مدارس در آن مطرح شده باشد.
5-با مواد قانون اساسی و قوانین عادی آموزش و پرورش مغایرت نداشته باشد، و اجرای این قوانین را تسهیل کند.
6-سیاست های کلی آموزش و پرورش به ویژه سیاست های حاکم بربرنامه های توسعه و برنامه های درسی هنگام تنظیم آن مورد توجه قرار گیرد.
7-فصلها و مواد آن در مراجع ذی ربط به وسیله کارشناسان و دیگر دست اندرکاران آگاه به تعلیم و تربیت مقررات آموزشی تهیه شود.
8-در تهیه و تنظیم مواد آن از نتایج ارزشیابیها و تحقیقات مختلف استفاده شود و مستند های هر ماده مشخص شود.
9-هماهنگی لازم با مراجع ذی ربط در تهیه و اجرا و تصویب انجام گیرد و از این طریق باور تصویب کنندگان و مجریان به ضرورت اجرای آن تقویت گردد.
10-مواد آن با هم هماهنگی و همخوانی داشته با شد.
11-مفاد هر یک از مواد آن رسا و قابل فهم باشد.
12-نکات دستوری در آن کاملا”رعایت شده باشد.
13-در تنظیم آن به، آئین نامه های قبلی و موارد قوت و ضعف آنها توجه شود و وجوه مشترک و ممیز آن مشخص گردد.
14-در تنظیم آن، شرایط اجرایی مواد آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
15-بستر لازم برای اجرای مطلوب آن فراهم گردد ودر این زمینه اقدامهای زیر انجام گیرد.
-از رسانه های جمعی برای آگاه ساختن مردم استفاده شود.
-مفاد آن در مجله های مدیریت آموزشی و مجله های مرتبط با آموزش و پرورش بحث و بررسی شود.
-مدیران، معاونان و معلمان و سایر کارکنان مدارس با مواد آئین نامه دوره های آموزشی توجیهی به خوبی آشنا شوند.
-در شورای عمومی مدارس مورد بحث قرار گیرد.
-به منظور گسترش فرهنگ اعتقاد به مقررات و بهره وری صحیح و به جا از مقررات مدرسه،بین کارشناسان و مدیران مدارس گفت و شنود علمی انجام گیرد.
16-شرایط سنی، جنسیت، مناطق جغرافیایی (شهری،روستایی و عشایری) در تنظیم مفاد آن مورد توجه قرار گیرد.
17-مواد آئین نامه برای حل مسائل و مشکلات کارکنان مدارس،دانش آموزان و خانواده ها تنظیم گردد.
18-به منظور پاسخگویی به انتظارات مردم و جامعه از مدارس تدوین و طراحی شود.
19-در تنظیم آن تمام مراحل عملی و اجرایی توضیح داده شود، و حالت عملیاتی پیدا کند تا بتواند راهنمای عمل مدیران و سایرین باشد و در نتیجه مدیران درک واحدی از مفاد آن داشته باشند.
20-قبل از اجرای سراسری به صورت آزمایشی در چند مدرسه اجرا شود و بر اساس بررسی های انجام شده به تناسب نیاز و شرایط در مواد آن تجدید نظر به عمل آید و از تغییرات مداوم و سلیقه ای خود داری و به دوام و پایداری آن در فرایند اجرا توجه شود.
21-آئین نامه های جدا گانه به تناسب ویژگی ها و اهداف هر دوره تحصیلی و نیاز کارکنان در هر دوره تدوین شود و هماهنگی لازم بین آنان برقرار شود.(صافی،1379)

وظایف مدیران مدارس در اجرای آئین نامه اجرایی :
در آئین نامه اجرایی مدارس وظایف متعددی بر عهده مدیران مدارس گذاشته شده است که عبارتند از:
1-برنامه ریزی برای تشکیل شورای مدرسه، معلمان،دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان، اداره و نظارت بر فعالیت های آنان
2-تهیه برنامه سالانه مدرسه در ابعاد مختلف و با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان و به تصویب رساندن آن در شورای مدرسه.
3-تقویت منابع مالی مدرسه از طریق استفاده بهینه از منابع مالی دولتی، بهره گیری از مشارکتهای مردمی و کمک های افراد خیر.
4-آشنا کردن کارکنان مدرسه با شرح وظایف مصوب و نظارت بر اجرای صحیح آن.
5-نظارت برحسن اجرای فعالیت های آموزشی،پرورشی، مالی و اداری مدرسه.
6-برقراری ارتباط مستمر با خانواده ها (در موارد لازم ) و آگاه ساختن والدین از میزان غیبت فرزندان و وضعیت تحصیلی آنان.
7-فراهم کردن موقعیت مناسب برای تشکیل کلاسهای آموزشی خانواده و نظارت بر اجرای مناسب برنامه ها ی اعلام شده در این زمینه.
8-نظارت بر ثبت نام دانش آموزان و بررسی پرونده تحصیلی آنان، حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی.
9-دادن آزادی عمل به معلمان طبق مقررات مصوب و تصمیمهای شورای مدرسه در زمینه های گوناگون از جمله :
-انتخاب روشهای تدریس مناسب به وسیله معلمان.
-بودجه بندی کتابهای درسی.
-طرح پرسشهای امتحانی
-به کارگیری وسایل کمک آموزشی و مواد کمک آموزشی
10-آگاه ساختن دانش آموزان مدرسه به وظایف خود، مقررات مربوط به تشویق و تنبیه، مفاد آیین نامه انضباطی مدرسه به تناسب فهم و سن آنان با همکاری کارکنان مدرسه.
11-ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری از خستگی مفرط دانش آموزان از طرق زیر:
نظارت مستمربرحجم تکالیف درسی دانش آموزان
نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی وپرورشی مدرسه.
متعادل کردن دفعات امتحانات کلاس .
نشاط آور ساختن کارکنان مدرسه به مفاد آئین نامه های مختلف وممنوعیت تنبیه بدنی در مدرسه .
12- فراهم کردن شرایط لازم برای بیمه (حوادث) نمودن دانش آموزان .
13- مراقبت در امور مربوط به :
تامین آب آشامیدنی سالم.
نظافت سرویسهای بهداشتی.
توجه به پاکیزگی لباس ، بدن و موی سر دانش آموزان .
تهویه و تامین رنگ و روشنایی مناسب فضای مدرسه .
تهیه و توزیع بهداشتی مواد خوراکی در تعاونی مدرسه.
استفاده از لباس کار در کارگاهها .
14-برنامه ریزی به منظور حفظ ساختمان و نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرسه و نظارت بر فعالیت های مسئولان ذیربط در این زمینه.
15- فراهم کردن شرایط و امکانات بازدید و گردشهای علمی ، تربیتی و تفریحی دانش آموزان در محدوده شهرستان به کمک کارکنان .
16- تهیه و ارسال گزارش فعالیت های سه ماهه شوراها و انجمن اولیاء و مربیان مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل.
17- مطالعه، بررسی ، ارجاع و پاسخگویی به نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسال شده به مدرسه و برقراری ارتباط کارکنان ، شوراها و انجمنها با سازمان های مختلف و خانواده ها.
18- برنامه ریزی برای باز کردن حساب بانکی مدرسه برابر ضوابط اعلام شده و واریز کردن کلیه در آمدهای مدرسه( سرانه دانش آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ، کمکهای شوراهای آموزش و پرورش مناطق و کمکهای مردمی ) به همراه ارائه گزارش عملکرد کمکهای مردمی به شورای آموزش و پرورش شهرستان .
19- امضای کلیه کارنامه ها و گواهینامه های تحصیلی مدرسه ( صافی ، 1379).
اثر بخشی سازمانی :
در سازمانهای امروزی اثر بخشی سازمانی یکی از مباحث مهم بشمار می آید. به طور کلی همه سازمانها تلاش می کنند تا بقاء حیات و ارتقای سازمان خود را افزایش دهند.یکی از عمده ترین ملاکها و معیارهای سازمانی که به تحقیق این امر کمک می کند ، اثر بخشی سازمان می باشد . در خصوص توافق بر مفهوم اثر بخشی مسایل و ابهامات متعددی قابل ملاحظه است، اما با وجود این همه آنها در این امر که اثر بخشی موضوعی مهم در مباحث سازمان مدیریت است، اتفاق نظر داشته و صریحا”آن را تایید می کنند.
لذا هر سازمانی که به دنبال حفظ و بقاء حیات و ارتقاء پیشرفت و موفقیت خود است، سعی در افزایش اثر بخشی خود دارد.گوردن1 می نویسد: «محققان استدلال می کنند که خدمات اثر بخشی در همه تجزیه و تحلیل تحلیلهای سازمانی به عنوان یک محور عمل می کندو هدف برنامه ریزی سازمانی و تغییر سازمانی محسوب می شود».(Gordan,1991,P.743)
در سازمانهای آموزشی نیز مباحث اثر بخشی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است.آموزشگاهها و مدیریت اثربخش اثرات بسیار مطلوبی بر روی کل جامعه می گذارد. چرا که سازمان آموزش و پرورش با همه نظامها و خرده نظامهای اجتماعی به نوعی مرتبط است. به عبارت دیگر نیروی انسانی مربوط به همه نظامهای اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی از طریق نظام آموزشی تربیت شده و تامین می شوند. لذا اثر بخشی این نظامها(آموزشی) بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت آنها باید سعی و تلاش بسیاری را در این راه از خود نشان دهند.
مفاهیم و تعاریف اثر بخشی :
این مسئله که نمی توان تعریف مشترکی برای اثر بخشی سازمانی ارائه نمود، مورد پذیرش اکثریت دانشمندان می باشد. البته با نگاهی به کتب اخیر در این رابطه مشاهده می کنیم که محققین به سوی یک توافق بر روی اثر بخشی و ارائه تعریفی مشترک برای آن گامهایی برداشته اند. چنانچه می توان اذعان داشت که همه ما تعدادی از تعاریف عملیاتی را به عنوان اصول منظم،محفوظ نموده و بکار می بریم.(ممی زاده،1374)
در زیر تعدادی از تعاریف اثر بخشی :
-اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود نایل می آید.(دفت14،1380)
-اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه همخوانی نتایج عملی سازمان با نتایج مورد نظر است.(هوی و میسکل15،1370،ج1)
-اگر برای سازمان مدلی عقلانی قائل شویم می توانیم اثر بخشی سازمانی را توانایی سازمان برای دست یابی به اهداف ان تعریف کنیم و اگر سازمان را یک سیستم اجتماعی تلقی کنیم، اثر بخشی را بر حسب قابلیت سازگاری سازمان با شرایط محیطی تعریف خواهیم کرد.(علاقه بند،1372)
-علاقه بند هدف از ایجاد سازمان را دستیابی به اهداف از طریق رفتارهای اثربخش می داند.در این زمینه بر این باورند که سازمانها به این منظور به وجود آمده اند که به عنوان موثر ترین و کارسازترین واحدهای اجتماعی هدفهای خود را در حد انتظارات جامعه تحقق بخشند. از این رو تمام کوششهای سازمانی در جهت ترویج و تشویق رفتارهایی است که از لحاظ سازمان،اثربخش و مولد و از لحاظ کارکنان سازمان رضایت بخش و پاداش دهنده باشد.(علاقه بند،1372)
هوی و میسکل ، برمبنای مدل هدف ، اثر بخشی را بر حسب درجه کسب هدف تعریف نموده بر مبنای مدل منبع سیستم اثر بخشی را توانایی سازمان برای کسب منابع می دانند ( هوی و میسکل ، 1371 ،ج2)
اقتداری در مورد اثر بخشی آورده است که منظور از اثر بخشی تحقق هدفهای سازمان است ، صرفنظر از میزان منابع انسانی و مادی مصروفه . (اقتداری ،1381)
اتزیونی16 نیز بر این باور است که سازمانی اثر بخش است که نتایج قابل مشاهده آن مساوی با اهداف یا بیشتر از آن باشد. (نیکنامی ، 1357)
مفهوم اثربخشی و کارایی :
در کتابهای سازمان و مدیریت اغلب اثربخشی را به معنی میزان تحقق اهداف سازمان و کارایی را به معنی صرف حداقل منابع در جهت تحقق اهداف مطرح می کنند. سازمان و مدیریت باید هم اثربخش باشند، یعنی موجبات تحقق اهداف سازمان را فراهم آورند و هم کارآمد باشند. یعنی در راه تحقق اهداف ، حداقل منابع را مصرف کنند.شکل شماره10-2 این مفهوم از اثربخشی و کارایی را نشان می دهد.

تحقق هدفها

غیر اثربخش :
هدفها در حد کمی تحقق می یابند
اثربخش :
هدفها در حد کمی تحقق می یابند

کاربرد منابع
کارآمد :
حداقل منابع با حداکثر بازدهی به کار برده می شوند
هدفها چندان تحقق نمی یابند.اتلاف منابع صورت نمی گیرد
هدفها در حد زیاد تحقق نمی یابند.اتلاف منابع صورت نمی گیرد.

نا کارآمد:
منابع با بازدهی کم به کار برده می شود
هدفها چندان تحقق نمی یابند.اتلاف منابع صورت می گیرد
هدفها در حد زیاد تحقق نمی یابند.اتلاف منابع صورت می گیرد.
شکل شماره 10-2 : مفهوم اثربخشی و کارایی
(پرداختچی ، 1375)
در برنامه ریزی جامع (استراتژیک) اثربخشی یعنی انتخاب هدفهای اصلی و اساسی و دست یافتن به آنها مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر، در برنامه ریزی جامع با تاکید بر اثربخشی می کوشیم تا کارهای درست انجام دهیم . (هدفهای صحیح انتخاب کنیم) در برنامه ریزی عملیاتی یا اجرایی، کارایی یعنی دست یافتن به هدفهای تعیین شده با حداکثر بازدهی مورد تاکید است. به عبارت دیگر در برنامه ریزی عملیاتی با تاکید بر کارایی می کوشیم که کارها درست انجام شود.( حداکثر استفاده از منابع)
اثربخشی و کارایی مقوله همه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، نهی از منکر، دوره متوسطه، تولی و تبری Next Entries مقاله درمورد وظیفه مداری، آموزش و پرورش، نیازهای فردی، سبک های رهبری