مقاله درمورد آموزش و پرورش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

سال1983 انجام شد و پيشنهادهايي براي بهبود کيفيت تدريس دبيران مطرح کرده است.
در اين تحقيق پيشنهاد شده که آمادگي معلمان بايد افزايش يابد و امر تدريس و شغل معلمي بصورت حرفهاي قابل احترام و مقبول همگان تلقي شود و تدابيري براي افزايش حقوق معلمان اتخاذ شود. همچنين بايد براي دانشجويان ممتاز به شغل معلمي اقدامات وسيعي صورت پذيرد.

2-7 اهميت آموزش متوسطه
بسياري از انتظارها و انتقادهاي نظام رسمي تعليم و تربيت بر آموزش متوسط متمرکز است. آموزش متوسطه از يک طرف دروازه ورود به ترقي اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود و از طرف ديگر آن را متهم ميکنند که راهي است باز اما نابرابر و غير کافي به دنياي بيرون و بطور کلي نه تنها سد راه آمادگي نوجوانان بر تحصيلات عالي ميشود بلکه اجازه نميدهد آنان براي ورود به دنياي کار آماده شوند. بعلاوه، گفته ميشود که مطالب آموخته شده در دوران متوسطه بيربطند و در آنها توجه به اکتساب استعدادها و ارزشها نميشود. بطور کلي چنين نتيجه گرفتهاند: که براي رسيدن به رشد اقتصادي ميزان چشمگيري از جمعيت بايد از آموزش متوسطه برخوردار باشند. چنانچه آموزش را به سه دوره عمومي، متوسطه و عالي تفکيک نماييم آموزش متوسطه بين آموزش ابتدايي و آموزش دانشگاهي و عالي قرارگرفته است. انتظار مي رود اگر آموزش متوسطه نتواند دانش آموختگان خود را به آموزش عالي و تخصصي هدايت کند حداقل آنها را به بازار کار رهنمون سازد.
آموزش متوسطه به دو معني حالت انتقالي دارد اول بين مدرسه و بازار کار و دوم بين مدرسه و دانشگاه. در حالت اول فرد آموزش ديده را براي ورود به دنياي کار يا بيکاري آماده ميکند و در حالت دوم آموزش متوسطه، در واقع مقدمات و زمينههاي پرورشي، آموزشي، عقلاني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوانان و جوانان را براي ورود به دوره آموزش عالي فراهم مي کند.
دو نکته بر ضرورت توجه عاجل به آموزش متوسطه درکشورها مي افزايد:
الف. پيش بيني تقاضاي اجتماعي براي آموزش متوسطه نشان ميدهد که تحت تاثير عواملي چون رشد بسيار سريع شهرنشيني، استقبال روز افزون دختران از اين سطح آموزش، رشد سريع آموزش ابتدايي و عموميت يافتن آن در دهه 1360 که اثرات آن در سالهاي اخير در رشد آموزش راهنمايي ظاهر شده و در دهه 70 بر رشد آموزش متوسطه اثر گذاشته در مجموع سرعت افزايش تقاضا براي آموزش متوسطه از سطوح ديگر تحصيلي بسيار بيشتر است و اگر براي رفع نارساييهاي آن اقدام نشود به نسبت، ميزان خسارت معنوي و مادي وارده بر جامعه اين رهگذر تشديد خواهد شد.
ب. برنامه هاي بازسازي و اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور بيش از پيش آموزش متوسطه را که هم اکنون براي 85 درصد از دانش آموزان يک آموزش پاياني است، (يعني براي کساني که به دانشگاه راه پيدا نمي کنند) با نيازهاي جامعه طلب مي کند. تلاش براي تعيين شرايط مناسب براي آموزش متوسطه در آمادهکردن فراگيران به منظور پذيرش نقشهاي اجتماعي در آينده بسيارضروري است .
اين شرايط نهايتاً بايد به ايجاد بستري مناسب براي آموزش متوسطه در آماده کردن فراگيران به منظور پذيرش نقشهاي اجتماعي در آينده بسيار ضروري است. اين شرايط نهايتاً بايد به ايجاد بستري مناسب براي تسهيل فرايند ياددهي ـ يادگيري منجر ميشود. توجه به يادگيري به عنوان فرآيندي که در تمام طول زندگي ادامه دارد ما را وا ميدارد که محتوا و سازمان آموزش متوسطه را مورد تجديد نظر قرار دهيم. نيازهاي بازار کار فشاري ايجاد ميکند که باعث افزايش سالهاي مدرسه ميشود با در نظر گرفتن نسبتهاي نام نويسي در سطح جهاني آموزش متوسطه بخشي از آموزشهاي رسمي است که به لحاظ گسترش، سريعترين بخش بشمار ميآيد. مسئوليتهاي آموزش متوسطه در واقع بسيار گسترده است زيرا اغلب در دوره دبيرستان است که زندگي آينده دانش آموز شکل ميگيرد. آموزش متوسطه بايد بيشتر با دنياي بيرون ارتباط داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند خط سير خود را با پيشرفتهاي فرهنگي و آموزشي تطبيق دهند. با توجه به نقش حساس آموزش متوسطه در آماده سازي نوجوانان و جوانان براي ورود به دنياي کار يا آموزش عالي ،انتظاراتي که نظام اجتماعي از اين دوره آموزشي دارد توجه به ويژگيها و توانمنديها و بطور کلي صلاحيتهاي حرفهاي دبيران اين دوره بيش از پيش ضروري است.

2-8آموزش منابع انساني در آموزش و پرورش
تجربه کشورهاي جهان نشان داده است که: آموزش منابع انساني در نظامهاي آموزشي موجب افزايش کارآيي و اثر بخشي آموزش و پرورش شده است. بسياري از کشورهاي توسعه يافته، به کيفيت آموزش و پرورش بيش از کميت آن اهميت ميدهند. توجه به کيفيت برتر آموزشي توانسته است تحولات عميقي در رفتار کودکان و نوجوانان در مدارس ايجاد کند. اين تحولات به نوبه خود افزايش تواناييهايي فرد در انطباق با شرايط جديد اجتماعي را بدنبال داشته و موجبات ارتقاء سطح توسعه و رفاه اجتماعي را فراهم آورده است.
امروزه رشد اقتصادي مستلزم افرادي توانا و نيرومند است. توجه به کيفيت آموزش و پرورش است که ميتواند افرادي توانمند را تربيت و به جامعه ارائه کند. بنابراين کشورهاي در حال توسعه بايستي براي تسريع آهنگ رشد اقتصادي خود به کيفيت آموزشي توجه بيشتري معطوف دارند.
کيفيت آموزش و پرورش در حقيقت بستگي به کيفيت عواملي دارد که در توليد اين خدمت مشارکت مي نمايند. اين عوامل عبارتنداز:
1- کيفيت دانش آموزان بعنوان دريافت کنندگان آموزش و متقاضيان تحصيل علم که طرف تقاضا را تشکيل مي دهند.
2- کيفيت معلمين بعنوان عرضه کنندگان خدمت آموزشي و ارائه دهندگان دانش که طرف عرضه را تشکيل مي دهند.
3- کيفيت امکانات و تجهيزات ضروري براي فراهم آوردن محيطي مطلوب که در آن عمل آموزشي به صورت مفيد تري ارائه گردد.
4- کيفيت خدمات اداري، سازمانهاي هدايت کننده و برنامه ريزان آموزشي در جامعه آنان که اهداف کمي و کيفي را ترسيم و بر اساس آن منابع لازم را تخصيص مي دهند.

2-9آموزش تضمين کننده کيفيت آموزش و پرورش
امروزه،کيفيت معلم به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده کيفيت آموزش و پرورش قلمداد ميشود و همانگونه که پيش از اين اشاره شد عواملي چون ميزان تحصيلات، آموزشهاي لازم براي تعليم، علاقه و انگيزه به تدريس تعهد و مسئوليت در امر آموزش، ميزان تجربه و ميزان حقوق و دستمزد دريافتي در کيفيت معلم موثر هستند.
آموزش، از جمله مهمترين عوامل موثر بر کيفيت معلم است آموزش معلمان يک امر تخصصي است و شيوههاي خاص خود را دارد، چنانچه معلم در خصوص نحوه ارائه مطالب روشهاي ارتباط با دانش آموزان، شيوههاي استفاده از منابع علمي مورد نياز و … آموزشهاي لازم را دريافت نمايد کيفيت تدريسش ارتقا خواهد يافت.
امروزه در اکثر کشورهاي در حال توسعه، دورههاي متنوع تربيت معلم وجود دارد. زيرا علاوه بر ميزان تحصيلات، معلمين بايستي از شيوههاي آموزشي اطلاع کافي داشته باشند. اکنون آموزش دروس علوم و رياضي در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي نيازمند متون خاص خود ميباشد. کم بودن تسلط معلم بر متون، تفهيم مطالب را با مشکلات بسياري مواجه خواهد ساخت.
بنابراين، چنانچه معلمين از آموزشهاي لازم برخوردار شوند، نه تنها کيفيت آموزش آنها بهتر خواهد شد بلکه معلم خوب، مانع افت تحصيلي و تکرار پايه ميگردد و از آن طريق در کاهش هزينههاي آموزش در سطح ملي تاثير بسزايي دارد.
تغييرات سريع اجتماعي و پيشرفت دانش بشري در دورههاي کوتاه مدت از ويژگيهاي اصلي جوامع امروزي است. معلمان به عنوان عرضه کنندگان علم لازم است در جريان اين تغييرات قرار گيرند و دانش، مهارت و بينش خود را متناسب با وضعيت جامعه خود توسعه دهند. اهميت موضوع با گذر از دورههاي ابتدايي و راهنمايي به دوره متوسطه بيشتر ميشود. در اين دوره آموزش دروس تا حد زيادي تخصصي شده است و لزوم برخورداري دبيران از يافته هاي جديد رشتهاي را که در آن تدريس ميکنند به مراتب بيشتر از ساير دوره هاي تحصيلي است. با اعتقاد به اينکه دبيران بايد آموزشهاي لازم را فرا گيرند و همگام با رشد علم و تکنولوژي معلومات خود را افزايش دهند و حتي هدايت کننده تحولات و پيشرفتهاي جديد باشند نبايد انتظار داشت که در حد يک دانشمند باشند بلکه در حد ضرورت از مواد و محتواي رشته هاي تخصصي خود آگاه باشند.
در کشورهاي مختلف جهان آموزش دبيران دبيرستان بين 3 تا 5 سال طول ميکشد اکثر کشورها 4 سال تعداد کمي 3 تا 5 سال آموزش مي بینند. بنابراين لازم است همه دبيران دبيرستانها تحصيلات دانشگاهي داشته باشند و در رشته تحصيلي خود متخصص باشند. به عبارت ديگر در آن رشته مدرک (حداقل) ليسانس داشته باشند زيرا تحقيقات نشان داده است که دبيران با تحصيلات دانشگاهي، دانش آموزان خود را بهتر از دبيران بدون تحصيلات دانشگاهي آموزش و ارتقاء تحصيلي ميدهند در دنياي پيشرفته امروز داشتن مدرک ليسانس نه تنها براي دبيران دبيرستان لازم است، بلکه براي معلمان ساير دورهها نيز ضروري است. چنانچه اين امر در بعضي ممالک سالها پيش بوقوع پيوسته است در سال 1981ـ49 درصد دوره هاي مختلف مدارس آمريکا ليسانس و50 درصد آنها درجات فوق ليسانس و بالاتر را داشته اند.
آموزشهاي لازم براي همه معلمان شامل معلومات عمومي، مهارت در موضوع تدريس، تسلط بر روانشناسي تربيتي و شيوههاي تدريس است و معلم بايد علاوه بر آگاهي کامل از موضوع درس روانشناسي تربيتي و استراتژيهاي تدريس را هم بداند. او بايد از نيازها و علايق دانش آموزان به خوبي آگاه باشد و بتواند علاقمندي دانش آموزان را به درس افزايش دهد. همچنين معلم بايد آمال و آرزو و احساسهاي دانش آموزان را براي بهبود کيفيت تدريس مد نظر قرار دهد و در کنار همه اين تواناييها قدرت اداره کلاس را نيز داشته باشد.

2-10 ضرورت آموزش مداوم و دانش افزايي
معلمان و به ويژه دبيران بايد متناسب با پيشرفت زمان دانسته هاي خود را توسعه داده و از يافتههاي جديد رشته تحصيلي و مورد تدريس خود آگاه شوند.
اگر دبيران به مطالب فرا گرفته زمان تحصيل خود اکتفا کنند و يا به محتواي کتب مورد تدريس بسنده نمايند. نقش چنداني در توسعه علوم بشري نخواهند داشت. در نتيجه دانش آموزان آنها از تحولات علمي بي خبر مانده و توانايي تطبيق با شرايط جديد اجتماعي سياسي و علمي را بدست نخواهند داشت. بنابراين، ضروري است در برنامهريزيهاي کلان نيروي انساني جايگاه ويژهاي براي آموزشهاي مداوم براي دبيران در نظر گرفته شود و تدابير لازم براي تشويق آنان به شرکت در دورههاي دانش افزايي بکار گرفته شود. داشتن معلومات عمومي از يک طرف و اطلاعات لازم و کافي در رشته و موضوع تدريس از طرف ديگر براي يک معلم خوب و شايسته لازم است، اما کافي نيست. معلم علاوه بر شايستگي عقلاني و صلاحيت علمي نه تنها بايد داراي اطلاعات و نگرشهاي تربيتي لازم باشد. بلکه بتواند آنها را در عرصه عمل يعني آموختن و هدايت کردن به مورد اجرا بگذارد. به اين مناسبت است که در اکثر کشورها آموزش و پرورش معلم بويژه در نيم قرن اخير از اهميت خاصي برخوردار است.
2-11آموزش ضمن خدمت
تلاش نظامهاي آموزشي براي ايجاد و توسعه آموزشهاي ضمن خدمت به خاطر اهميت و تاثيري است که اين آموزشها بر عملکرد معلمان مي گذارد در اکثر نظامهاي آموزشي ارتقاء سطح مهارتهاي معلم و کمک به او در استفاده از تکنولوژي جديد تدريس و يافتههاي جديد علمي در رشته مورد تدريس از اهداف آموزش ضمن خدمت است.
آموزش ضمن خدمت، اگر موثرتر از آموزش قبل از خدمت نباشد در مجموع کمتر از آن نيست. اين آموزش روش موثري در اجراي اصلاحات آموزشي يا معرفي تکنولوژي يا روشهاي آموزشي جديد است. آموزش ضمن خدمت صرفاً در نظام تعليم و تربيت صورت نميگيرد. زمان صرف شده در کار يا کسب مهارت در بخش اقتصادي يا نزديک کردن دانش و فنون به هم منافع بسياري در بر دارد. جهان به طور کلي با چنان سرعتي دارد دگرگون ميشود که معلمان هم مانند ديگر گروههاي حرفهاي بايد با اين واقعيت روبرو شوند که آموزشهاي اوليه آنان در بقيه عمرشان چندان کارساز نخواهد بود. آنها بايد در سرتاسر زندگي شغلي دانش خود

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، برنامه ریزی درسی، شایستگی ها، نظام اجتماعی Next Entries مقاله درمورد مقطع متوسطه، رشته تحصیلی، روانشناسی، معلمان مدارس