مقاله درمورد آموزش و پرورش، استان ایلام، سطح معنی داری، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیه 8 رد می شود.

فرضیه 9 : بین شاخص میانگین تحصیلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-24: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین تحصیلات معلمان با هدف برنامه

متغیر

میانگین

انحراف معیار
t
درجه ازادی

سطح معنی داری
میانگین تحصیلات معلمان

52/13

0610/0
73/35-
8

000/0
هدف برنامه

500/14

0000/0

جدول بالا مقایسه میانگین تحصیلات معلمان و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می‌شود بین میانگین تحصیلات معلمان و هدف برنامه با درجه آزادی8 و 73/35-t: و سطح معناداری 000/0 تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین بین شاخص میانگین تحصیلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه 9 تایید می گردد.

فرضیه 10: بین شاخص های تراکم دانش آموز در کلاس دایر و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول شماره4-25: ازمون t مستقل جهت مقایسه تراکم دانش آموز در کلاس دایر و ضریب بهره برداری
از کلاس فیزیکی با هدف برنامه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان ایلام، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، سطح تحصیلات Next Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استان تهران، فقه وحقوق