مقاله درمورد آسایش حرارتی، پوشش گیاهی، عناصر اقلیمی

دانلود پایان نامه ارشد

آسایش گردد. رطوبت باعث کاهش دمای هوای خنک می شود کاهش دمای هوا که در اثر تبخیر رطوبت اضافه شده به آن ایجاد می شود محدوده های بالای منطقه آسایش نیز قابل تحمل گردیده و بدین ترتیب منطقه آسایش گسترش یابد خنک نموده هوابه وسیله افزایش رطوبت به آن می تواند با وسایل مکانیکی یا به طور طبیعی با گیاهکاری یا ایجاد آب نما و فواره ها صورت گیرد. در دماهای بالا، یک حداکثر مطلوب سرعت باد وجود دارد که در آن حالت حداکثر میزان خنک شدن بدن صورت می گیرد. کم شدن سرعت هوا از این حد باعث افزایش دمای پوست و زیاد شدن آن باعث گرمتر شدن بدن از طریق جابجائی خواهد شد. این حد مطلوب باد یک مقدار ثابت نداشته و به عواملی چون دما و رطوبت هوا،قدرت بیولوژیکی بدن و پوشش لباس بستگی دارد.

جدول 3-2- حدود آسایش ا نسان در سرعت های مختلف باد
سرعت باد
عکس العمل انسان
0تا3متردر دقیقه
هوا کاملا راکد است وناراحتی احساس می شود
3تا15متر در دقیقه
بطور عمومی احساس راحتی یا حرکت هوا احساس نمی شود
15تا30متر در دقیقه
حرکت هوا احساس میگردد ولی ناراحت کننده نیست
30تا60متر در دقیقه
حرکت هوا کاملا احساس می شود ولی می تواند قابل تحمل باشد
60تا120متر در دقیقه
حالت وزش وجوددارد وباعث می شود انجام کارها مختل شود
120تا240متر در دقیقه
شروع احساس ناراحتی
از 240به بالا
غیر قابل تحمل

3-3-3- دما
از مهمترین عناصر اقلیمی که همواره باید مد نظر مسئولین امر قرار ميگیرد، دما میباشد، زیرا نقش زیادی در برقراری آرامش انسان دارد. . با توجه به جدول(3-3) نتیجه گرفته می شود که تیر و مرداد گرمترین ماه های حوزه و دی و بهمن سردترین ماه ها می باشند. میانگین حداکثر دما که معرف دما در طی روزهاست، نشاندهندۀ سرد بودن هوای روزها در ماه های فصل زمستان و آذر می باشد. از فروردین ماه هوا شروع به گرم شدن می نماید به طوریکه محدودۀ آسایش حرارتی از این ماه شروع و تقریباً تا پایان فصل بهار ادامه می یابد. در تابستانها(بخصوص تیر و مرداد) دمای هوا بالا رفته و شرایط شرجی در بعد از ظهرها حاکمیت می یابد. از اواسط شهریور تا نیمه اول آبان ماه شرایط آسایش حرارتی در طی روزها برقرار است. میانگین حداقل دما که معرف دمای شبانه است حاکی از خنک بودن دمای هوا در فصل بهار و تابستان است و مناطق ساحلی شبها در محدودۀ آسایش حرارتی قرار دارند، همچنین شب های فصل زمستان و آذر ماه سرد می باشند. در این حوزه به ندرت دما به بیش از 40 درجه می رسد و حداکثر دمای ثبت شده در این دوره 40 درجه سانتی گراد مربوط به ماه مرداد بوده است.
جدول 3-3- ميانگين روزانه دمای هوا در ايستگاههای هواشناسی ناحيه شاهرود2013-1993
ایستگاه ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
شاهرود
3/12
2/14
4/11
2/16
6/21
4/21
ایستگاه ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شاهرود
3/13
3/11
2/10
8/2
1/4
2/11
مأخذ: اداره کل آب و هوا شناسی استان سمنان (1393)
نمودار شماره 3-1- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 2013-1993

نمودار شماره 3-2- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 2013-1993

نمودار شماره 3-3- ميانگين روزانه دمای هوا در ايستگاههای هواشناسی شاهرود2013-1993

جدول 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ايستگاههای شاخص ناحيه شاهرود2013-1993
شاخص ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
حداکثر مطلق
33
37
41
39
42
38
حداقل مطلق
4-
2
8
11
9
3
شاخص ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
حداکثر مطلق
31
22
22
21
19
29
حداقل مطلق
3-
11-
10-
11-
12-
3-
مآخذ: اداره کل آب و هوا شناسی استان سمنان 2013-1993

نمودار شماره3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ايستگاههای شاخص شاهرود2013-1993

نقشه شماره3-4- نقشه هم دما محدوده مورد مطالعه

3-3-4- بارش
بارندگي اصطلاح مشتركي است كه براي برف وباران، تگرگ، شبنم، يعني به طور كلي براي آبي كه به انواع

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

ميزان بارندگي بوسيله باران سنج برحسب ميليمتر در واحد زمان اندازه گيري مي شود. مقاديري كه نشان دهنده كل ميزان بارندگي براي هر ماه از سال هستند الگوي خشكي يا رطوبت فصول را نشان مي دهند. بيشترين وكمترين مقدار بارندگي اندازه گيري شده در دوره آمار گيري ، قابل اتكاء بودن يا انحراف ميزان بارندگي نسبت به مقدار متوسط را نشان مي دهد. همينطور حداكثربارندگي در يك شبانه روز راهنماي مفيدي براي پيش بيني وقوع سيل وطراحي آبهاي سطحي است.
بررسی آمار بارندگی ایستگاه شاهرود در سال 2013-1993نشان می دهد که متوسط بارندگی در طی این دوره 12 ماهه دوره04/54میلیمتر است. بیشترین میزان بارندگی به ترتیب مربوط به ماههای اسفند، فروردین، اردیبهشت، دی ، بهمن و آذر می گردد که از 4/19میلیمتردر اسفند تا6/0میلیمتر در مرداد ماه کاهش یافته است.
جدول 3-5- توزيع بارندگی ماهانه و فصلی در ايستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود2013-1993
ایستگاه ماه
دوره
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
شاهرود
ماهانه
6/17
1/14
3
4/1
6/0
2/2

فصلی
7/34
2/4
ایستگاه ماه
دوره
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شاهرود
ماهانه
5/4
1/5
4/9
8/11
8/10
4/19

فصلی
19
42
مآخذ: اداره کل آب و هوا شناسی استان سمنان (1390)

نمودار شماره 3-5- توزيع بارندگی ماهانه و فصلی در ايستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود2013-1993

نقشه شماره3-5- نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

3-3-5- باد و فشار هوا
شدیدترین بادها در شاهرود از جهات غرب، شمال غربی و شمال می وزد و درصد وزش باد، بیشتر در همین جهات و خصوصاً شمال غربی و غرب و شمال شرقی است. در حالی که کم ترین میزان شدت وزش باد، مربوط به جنوب و جنوب شرقی آن می باشد. شدت باد در اسفند ماه از جانب شمال شرقی و غرب و در بهمن ماه از مغرب و خرداد ماه از جانب شمال غرب و غرب و در اردیبهشت ماه از جانب مغرب با حداکثر سرعت11 تا 16 متر بر ثانیه می باشد. مطابق استانداردهای هواشناسی 4/63 درصد کل بادها آرام هستند. فشار هوای حاکم در ایستگاه شاهرود که مستقیماً در ساحل قرار دارد، به حداقل 1007 میلی بار در تابستان و 1025 میلی بار در زمستان می رسد.

نقشه شماره3-6- نقشه هم تبخیر محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

نمودار3-6–جهت و سرعت بادها ایستگاه شاهرود(گلباد 20 ساله)

ماخذ: هواشناسی استان سمنان-1982-2004

3-4-پوشش گياهي
پوشش گياهي از عوامل اساسي تشكيل دهنده اكوسيستم طبيعي و از جمله محيط زيست انساني است و وجود آن شرط لازم براي بقاء و توسعه پايدار مي‌باشد. حفاظت طبيعت، اصلاح و بهبود خاك، كنترل آبريزها، جلوگيري از فرسايش خاك و نفوذپذير كردن خاك‌ها و زهكش خاك‌هاي اشباع، تبديل گاز كربنات به اكسيژن، پالايش هواي زيستگاههاي انساني، تعديل درجه حرارت، افزايش رطوبت هوا و بسياري موارد ديگر از فوائد پوشش گياهي مي‌باشد (ايرواني، 1381: 167). شهر شاهرود با توجه به شرايط خاص آب و هوايي حاكم در منطقه داراي پوشش گياهي متراكمي است و پوشش گياهي اين ناحيه را به‌طور كلي مي‌توان به دو دسته جنگل و مرتع طبقه‌بندي نمود.

نقشه شماره3-7- نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه

3-8-1-جنگل
جنگل، محدوده‌اي پوشيده از درختان، درختچه‌ها، پوشش گياهي زنده، پوشش مرده (فلور و فن)، حيات وحش و… است كه همراه با محيط مشخص از نظر فاكتورهاي ادافيكي (خاكي)، كليماتيك (اقليمي) و بيوتيك (حياتي) زندگي در آنجا به صورت متعادل و متوازن وجود دارد.
منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393
از نظر جغرافيائي جنگل‌هاي شهرستان شاهرود جزء جنگل‌هاي پهن‌برگ خزان كننده به شمار مي‌آيند. اين جنگل‌ها جزء با ارزش‌ترين جنگل‌هاي كشور محسوب مي‌شوند که‌ روي دامنه‌هاي جنوبی البرز (جنوب شهرستان) قرار گرفته‌اند (نجفي كاني، 1381: 84). موجودي متوسط درخت در اين جنگل‌ها حدود 200 مترمكعب در هكتار است. ميزان برداشت چوب از كل جنگل‌هاي شمال به ‌طور قانوني 5/1 ميليون مترمكعب است ولي ميزان برداشت كلي كه توسط دامداران، مصارف روستايي، قاچاق چوپ و بخش دولتي صورت مي‌گيرد رقمي حدود 5/8 ميليون‌ متر مكعب است و اين امر نشان دهنده آن است كه هرساله سطح وسيعي از جنگل‌هاي این مناطق رو به نابودي مي‌رود و سير قهقرايي دارد (دلفان اباذري، 1374: 14).

3-4-2-مراتع
منابع طبيعي هر كشوري يكي از مهم‌ترين و باارزش‌ترين سرمايه‌هاي ملي و پشتوانه محكمي براي رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است. از اين‌رو پوشش گياهي از جمله مراتع از اهميت به‌سزايي برخوردار است و از حيث تأمين خوراك دام، حفاظت محيط زيست، جلوگيري از فرسايش خاك، توليد گياهان داروئي، توليد گياهان خوراكي، حفاظت حيات وحش، تلطيف و پاكيزگي هوا، تأمين اكسيژن، افزايش ذخيره سفره‌هاي آب زيرزميني بسيار حائز اهميت مي‌باشد (مشيري، 1374: 58).مرتع كه به زمين داراي پوشش گياهي خودرو، حداقل در مدت زماني از سال اطلاق مي‌شود (كردواني، 1371، 57). در شهرستان شاهرود به دو دسته متفاوت تقسيم مي‌شود:
الف-مراتع كوهستانی
اين نوع مراتع به سبب آنكه در نواحي مرتفع واقع شده تأثير زيادي در اعتدال هوا و ميزان بارش و كيفيت مرتع دارد و اغلب به عنوان ييلاق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مراتع بيشتر در فصل بهار و تابستان براي چراي دام‌ها مناسب بوده و بسيار غني و متراكم مي‌باشد.
ب-مراتع جلگه‌اي
اين مراتع بيشتر براي چراي دام در فصل سرد سال يعني پائيز و زمستان مناسب است. اين مراتع گر چه از حيث تراكم مثل مراتع كوهستاني نيست ولي با توجه به بارش زياد جزء مراتع غني و متراكم به شمار می‌آید و از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. مساحت مراتع اين شهرستان نيز32 هزارهكتار مي باشد (اداره منابع طبيعي شهرستان شاهرود:1389).
با توجه به نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه دارای زمین های کشاورزی، جنگلهای غیر متراکم و زمین های بایر می باشد که درصد بسیار زیادی از این اراضی به جنگل های غیر متراکم اختصاص دارد.

3-5- زمين‌شناسي
ساختار كلي زمين‌شناسي شهرستان شاهرود همانند ساير نقاط استان سمنان متأثر از فرايندهاي فعال زمين ساختي رشته كوه‌هاي البرز است. پويايي زمين ساختي زون‌هاي البرز ـ خزر بيشتر نتيجه فشار صفحه عربستان و هند و مقاومت صفحه توران است و متعاقب آن فرونشینی شديد و مداوم گودال جنوبي خزر و اراضي جلگه‌اي و كوهپايه‌اي، فعاليت تعداد زيادي گسل با امتداد شرقي ـ غربي، قله آتشفشاني دماوند و وقوع زمين‌لرزه‌هايي شديد و مكرر كه در مجموع تغييرات بارزي از اشكال ناهمواري‌هاي زمين را بدنبال دارند، به‌خوبي مشهود است.
بنابر بررسي‌هاي انجام شده، شهرستان شاهرود از حيث ساختمان زمين‌شناسي در زون زمين‌ساختي گرگان ـ رشت واقع است و گسل شمالي البرز مرز جنوبي اين زون را تشكيل مي‌دهد و باعث جدايي آن با زون البرز مي‌گردد. بسياري از زمين‌شناسان معتقدند كه اين زون در امتداد همين گسل در حال فرونشيني است و با رسوبات ساحلي، دلتايي و رودخانه‌اي عهد حاضر پوشيده شده است (درويش‌زاده، 1370: 157). وجود گسل‌هاي فعال در اين منطقه خطر زلزله‌خيزي و ناپايداري شهرستان شاهرود را

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد رطوبت نسبی، استان خراسان، خراسان شمالی Next Entries مقاله درمورد پهنه بندی