مقاله درمورد آزمون فریدمن، سابقه خدمت، بهبود مستمر، فرهنگ اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های بهبود مستمر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های بهبود مستمر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص بهبود مستمر نشان می‌دهد که خلاقیت از میانگین بالاتر برخوردار است
فرضیه فرعی پنجم سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص رفاه و آسایش فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.
H0: بین میانگین‌های رفاه و آسایش فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد
H1: بین میانگین‌های رفاه و آسایش فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول ‏449- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص رفاه و آسایش
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
امنیت شغلی
2.90
محیط کار مناسب
2.56
حقوق و دستمزد
2.42
تعادل بین کار و زندگی
2.12
جدول ‏450- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص رفاه و آسایش
تعداد
132
کای اسکور
43.78
درجه آزادی
3
سطح معناداری
000/0
همان‌طور که در جدول 4-50 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های رفاه و آسایش فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های رفاه و آسایش فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص رفاه و آسایش نشان می‌دهد که امنیت شغلی از میانگین بالاتر برخوردار است
فرضیه فرعی ششم سوال دوم
شاخص‌های مربوط به شاخص مردم‌گرایی در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای رتبه‌بندی متفاوتی می‌باشند. ازنظر آماری فرضیه فوق را می‌توان به‌صورت زیر نوشت.
H0: بین میانگین‌های مردم‌گرایی در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد
H1: بین میانگین‌های مردم‌گرایی در کار فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول ‏451- نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص مردم‌گرایی
شاخص‌ها
میانگین رتبه‌ها
تکریم ارباب‌رجوع
1.81
کارگروهی
1.19

جدول ‏452- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص مردم‌گرایی
تعداد
132
کای اسکور
60.52
درجه آزادی
1
سطح معناداری
000/0
همان‌طور که در جدول 4-52 مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های مردم‌گرایی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های مردم‌گرایی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین نتایج رتبه‌بندی آزمون فریدمن برای شاخص مردم‌گرایی در کار نشان می‌دهد که تکریم ارباب‌رجوع از میانگین بالاتر برخوردار است
سؤال سوم
راهکارهای تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کدامند؟
پاسخ به این سوال در فصل پنجم در قسمت ارائه پیشنهادات کاربردی داده خواهد شد.
4-4- خلاصه فصل چهارم
در این فصل، به پرسش‌های پژوهش پاسخ‌داده‌شده است. پس از جمع‌آوری داده‌های تحقیق، به تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در دو سطح تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی پرداخته شد. سطح تجزیه‌وتحلیل توصیفی شامل تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق بود. در سطح تجزیه‌وتحلیل استنباطی نیز با استفاده از تحلیل‌های آماری، شیوه‌های نهادینه‌سازی شناسایی‌شده، تایید گردید و این شیوه‌ها، اولویت‌بندی شد.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه
بررسی ادبیات تحقیق چه در حوزه منابع نظری و چه در میان پژوهش‌های انجام‌شده می‌تواند محقق را در تدوین راهکارهای مناسب پژوهش یاری کند از دیدگاه اثباتی علم خاصیت انباشی دارد یعنی تحقیقات معتبر هر یک‌گوشه و ابعادی از واقعیت را نشان می‌دهند و با کنا رهم گذاشتن این تحقیقات و نظریه‌پردازی می‌توان تصویر کاملی از واقعیت به دست آورد در فصل حاضر در این تحقیق محقق با پیروی از اصول و چارچوب نظری پژوهش تلاش کرد تا مولفه های موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد
خلاصه یافته‌های تحقیق
هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی می‌باشد، فصل اول، کلیات مربوط به این پژوهش تشریح گردید و ضمن ارائه شرح و بیان مسئله پژوهش به اهمیت و ارزش انجام آن، اهداف پژوهش، کاربرد نتایج این پژوهش، سوالات و قلمرو آن پرداخته شد و درنهایت تعاریف عملیاتی واژه‌های پژوهش ارائه گردید. فصل دوم این پژوهش را می‌توان در دو بخش کلی تقسیم کرد بخش اول، مربوط به مبانی نظری پژوهش و ادبیات مرتبط بود در بخش دوم نیز به پژوهش‌های انجام‌گرفته مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شد. در فصل سوم، روش‌شناسی پژوهش حاضر موردبحث قرار گرفت که شامل نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری، حجم نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، اجزاء پرسش‌نامه، روایی و پایایی پرسش‌نامه، متغیرهای پژوهش و روش‌های آماری مورداستفاده به‌طور کامل در این فصل توضیح داده شد. روش‌های آماری مورداستفاده در این پژوهش شامل روش‌های موجود در آمار توصیفی و آمار استنباطی است که جهت بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش استفاده گردید نرم‌افزار مورداستفاده در پژوهش نیز 21SPSS می‌باشد. در فصل چهارم، ابتدا به توصیف و بررسی خصوصیات شخصیتی جامعه آماری پرداخته شد. سپس با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری، داده های این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. در این فصل نیز نتایج حاصل از آزمون های مذکور مورد بح و بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادات و محدودیت در راستاری یافته های پژوهش ارائه می گردد.
نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق
پس از جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب، به دو سوال اول پژوهش پاسخ داده شد. در این بخش همچنین به سوال سوم پاسخ داده خواهد شد
نتایج حاصل از آمار توصیفی
آمار توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی می پردازد. در این تحقیق 61 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 9/39درصد مرد و 92 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/60 درصد زن می باشند 4نفر از پاسخ دهندگان یعنی 6/2درصد دارای سن کمتر از 25سال، 22 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 4/14 درصد دارای سن 25 تا30سال، 46 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/30 درصد دارای سن 31 تا 35 سال، 38 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 8/24 درصد دارای سن 36 تا40 سال، و 43 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/28 درصد دارای سن بالای 40 سال می باشد. 14 نفر یعنی 2/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر، 16 نفر یعنی 5/10 درصد دارای مدرک لیسانس، 83 نفر یعنی 2/54 درصد دارای مدرک فوق لیسانس، 40نفر یعنی 1/26درصد دارای مدرک دکتری می باشد. 26 نفر یعنی 17درصد دارای سابقه خدمت کمتر از 5 سال، 33نفر یعنی 6/21درصد دارای سابقه خدمت 5 تا 10 سال، 44 نفر یعنی 8/28درصد دارای سابقه خدمت 10تا 15 سال، 29 نفر یعنی 19 درصد دارای سابقه خدمت 15 تا 20سال و 21نفر یعنی 7/13 درصد از کارکنان این دانشگاه دارای سابقه خدمت 20 سال به بالاتر می باشد
نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال اول تحقیق
سوال اول عبارت است از: شناسایی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چگونه است؟
از طریق مصاحبه خبرگی در فصل چهارم انجام گرفته است
نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال دوم
سوال دوم تحقیق عبارت است از: رتبه‌بندی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چگونه است؟
نتایج حاصل از آزمون فریدمن، نشان داد که:
خودکنترلی پایین‌ترین نمره و امنیت شغلی بالاترین نمره در بعد رفاه و آسایش دارا است.
در بعد مردم‌گرایی در کار،کار گروهی بیشترین نمره و تکریم ارباب‌رجوع کمترین نمره رادار است.
در بعد بهبود مستمر، یادگیری بیشترین نمره و اندیشه ورزی کمترین نمره راد دارا می‌باشد.
در بعد اخلاق کاری، عدالت بیشترین و وفاداری کمترین نمره را دارا است.
در بعد انگیزه در کار، خلوص نیت بیشترین و ارزشمندی کار کمترین نمره را دارد
در بعد تعهد کاری، مسئولیت‌پذیری بیشترین نمره و خودکنترلی کمترین نمره را دارا است.
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل سوال ها از آزمون T تک نمونه‌ای:
برای تمامی متغیرهای فرعی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی استفاده‌شده است که تمامی ابعاد فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در سطوح 95 درصد مورد تائید می‌باشند ومی توان نتیجه گرفت که تمامی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی با ضریب خطای 1% در سطح اطمینان 99% از دید کارکنان دانشگاه معنی دارد است
پیشنهادات مبتنی بر نتایج
توجه به فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی جهت نیل به اهداف سازمان
افزایش میزان توجه به فرهنگ اسلامی و ارتقای آن در نظام ارزشیابی کارکنان سازمان‌ها
آشنایی کارکنان با مفهوم فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کسب مهارت لازم برای تشخیص و ایجاد محیط سالم
ارتقای فرهنگ اسلامی از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جهت رشد و تعالی فکر و ذهن کارکنان
توجه به جنبه‌های اجتماعی ارزش‌های اسلامی
پرورش تفکر مثبت در ارتباط با تاثیر آموزه‌های دین اسلام بر تعالی و سرآمدی سازمان
پیشگام شدن مدیران ارشد در زمینه تقویت ارزش‌های اسلامی
پیشنهادات برای محققین آینده
اجرای مطالعات میدانی مشابه تحقیق حاضر در زمان دیگر، سازمان دیگر و یا در چند سازمان و مقایسه نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر
بررسی تحقیق فوق در جامعه گسترده‌تر جهت تعمیم دقیق‌تر یافته‌ها
بررسی هر یک از متغیرهای فوق با توجه به ابعاد متفاوت و اساس تئوریکی متفاوت
بررسی تاثیر موانع موجود بر سر راه فرهنگ اسلامی و مقایسه تاثیر آن با عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ اسلامی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در سایر سازمان‌های دولتی و مقایسه این نوع سازمان‌ها با یکدیگر
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در سایر سازمان‌های دولتی و نتایج به‌دست‌آمده با نتایج این تحقیق
مطالعه مقایسه‌ای بین سازمان‌های بخش خصوصی و بخش دولتی از عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
محدودیت‌ها
به دلیل مشغله کاری کارکنان دسترسی به آن به‌راحتی امکان‌پذیر نبود
برخی از کارکنان از پاسخگویی به پرسش‌نامه اجتناب می‌کردند که قانع کردن آن‌ها جهت تکمیل پرسش‌نامه مستلزم وقت و توضیحات زیاد بود
مشکل پرسشگر در توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه
عدم پر کردن صادقانه برخی از کارکنان به علل نامعلوم
خلاصه فصل
در این فصل با بررسی یافته‌های آزمون T و آزمون فریدمن، مشخص شد که به نظر کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان عوامل موثر فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی اهمیت بسزایی برای سازمان دارد. درنهایت در راستای نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاداتی ارائه گردید

منابع و مآخذ

احمدی، ف.، مفاخری نیا، ف.، فرجی، ب.،ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در دانشگاههای استان کردستان، سال اول، شماره 3، 1391
اخوان کاظمی. ب.، شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره) و کرامت انسانی. فصلنامه حضور، 1386
اسدی. ع.، راهکارهای صیانت فرهنگ جامعه اسلامی در برخورد بافرهنگ بیگانه از نگاه آیات و روایات، شماره 77، 1383
اسماعیلی.، ر.، یوسف زاده. ح.، اصل مردمداری در مدیریت اسلامی و معیارهای آن،سال اول، شماره4، 1391
اصفهانی.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد سطح معنادار، آزمون فریدمن، اخلاق کار، بهبود مستمر Next Entries مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، فرهنگ سازمانی، امام خمینی، انقلاب اسلامی