مقاله درمورد آزمون فریدمن، استان گیلان، تربیت بدنی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

(مرد)
5
بازیکنان استان (زن)
5
پیشکسوتان
5
مربیان سطوح پایه
5
معلمان تربیت بدنی استان (مرد)
3
معلمان تربیت بدنی استان (زن)
3
رؤسای کمیتههای تخصصی هیأت فوتبال استان
5
جمع کل
63

4-2-2- توزیع وضعیت سطح و نوع تحصیلات کارشناسان
جدول 4-2 وضعیت مدارک تحصیلی نمونه آماری را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود مدرک تحصیلی کارشناسی دارای بیشترین فراوانی (46) درصد می باشد. ضمناً وضعیت رشته تحصیلی نمونه آماری نشان می دهد که برخلاف انتظار اختلاف زیادی بین دارندگان مدرک تربیتبدنی و سایر علوم مشاهده نمیشود.
جدول 4-2. میزان تحصیلات و رشتة تحصیلی نمونه آماری
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
3
6
فوق دیپلم
7
14
کارشناسی
23
46
ارشد
13
26
دکتری
4
8
جمع کل
50
100
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
تربیت بدنی
29
58
سایر
21
42
جمع کل
50
100

4-2-3- وضعیت سنی نمونه آماری
جدول 4-3 توزیع سنی نمونه آماری را نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود افراد 50-41 سال سن دارای بیشترین فراوانی (36 درصد ) می باشند.
جدول 4-3. وضعیت سنی نمونه آماری
سن نمونه
فراوانی
درصد
30-20
11
22
40-31
12
24
50-41
18
36
بالای 50 سال
9
18
جمع کل
50
100

4-2-4- وضعیت جنسیت نمونه آماری
جدول 4-4 مربوط به جنسیت نمونه آماری میباشد. بر اساس دادههای جدول، مردان سهم بسیار بیشتری در این پژوهش داشتهاند (80 درصد).
جدول4-4. وضعیت جنسیت نمونه آماری
جنسیت نمونه
فراوانی
درصد
مذکر
40
80
مؤنث
10
20
جمع کل
50
100

4-2-5- وضعیت سابقه کاری نمونه آماری
جدول 4-5 وضعیت سابقه کاری نمونه آماری را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود سابقه کاری 19-11 سال بیشترین فراوانی (46 درصد) را دارا میباشد.

جدول 4-5. وضعیت سابقه کاری نمونه آماری
سابقه کاری
فراوانی
درصد
زیر 5 سال
10
20
10-6
9
18
19-11
23
46
29-20
8
16
جمع کل
50
100

4-3- ماتریس تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فوتبال استان گیلان (SWOT)
4-3- 1- ماتریس نقاط قوت
نتایج تحقیق نشان داد که فوتبال گیلان از قوّتهایی متعدد در حیطههای مختلف برخوردار میباشد. جدول 4-6 این قوّتها را به همراه میانگین، انحراف استاندارد و رتبه هر یک از آنها بر اساس نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد.

جدول 4-6. اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن (نقاط قوت فوتبال استان)
قوت ها
میانگین
s.d
میانگین رتبه
وضعیت مطلوب فناوری اطلاعات در فوتبال استان
4722/1
50631/0
25/13
تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با سایر هیأتهای فوتبال کشور
4444/1
50395/0
94/12
تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
4444/1
50395/0
94/12
وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
4444/1
50395/0
94/12
وضعیت مطلوب تشکیلات و ساختار هیأت فوتبال
4167/1
50001/0
64/12
وضعیت نسبتا مناسب مدیریت هیأت فوتبال استان
4167/1
50001/0
64/12
تطابق وظایف و مسئولیتها با تشکیلات سازمانی هیأت فوتبال استان
4167/1
50001/0
64/12
وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد مدیران فوتبال استان
4167/1
50001/0
64/12
تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با فدراسیون فوتبال ایران
3611/1
48714/0
03/12
استقلال مدیریت هیأت فوتبال استان
3333/1
47809/0
72/11
توانایی و دانش کافی مدرسان فوتبال استان گیلان
3333/1
47809/0
72/11
مشخص بودن وظایف و مسئولیتها در هیأت فوتبال استان
3056/1
46718/0
42/11
تعداد مناسب تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور در ردههای سنی مختلف
3056/1
46718/0
42/11
وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیأت فوتبال استان
2778/1
45426/0
11/11
وجود اساسنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای دقیق در هیأت فوتبال استان
2778/1
45426/0
11/11
تعداد کافی مربیان با درجة بینالمللی A (AFC)
2778/1
45426/0
11/11
تعداد مطلوب داوران استان
2222/1
42164/0
50/10
تعداد مناسب مدارس فوتبال در استان
1667/1
37796/0
89/9
تعداد زیاد باشگاههای فوتبال در استان
1389/1
35074/0
58/9
پوشش تلویزیونی مناسب بازیهای تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای کشور
1389/1
35074/0
58/9
نسبت مناسب تعداد فوتبالیستهای استان به کشور
1389/1
35074/0
58/9
تعداد زیاد لیگهای فوتبال استان در ردههای سنی مختلف

1389/1
35074/0
58/9

جدول 4-7. معنیداری آزمون فریدمن در نقاط قوت فوتبال گیلان
تعداد
50
خی دو
759/59
درجه آزادی
21
معنی داری
*001/0
*سطح معنی داری 05/0P است.

4-3- 2- ماتریس نقاط ضعف
نتایج تحقیق نشان داد که فوتبال گیلان از ضعفهای متعدد در حیطههای مختلف برخوردار میباشد. جدول 4-8 این ضعفها را به همراه میانگین، انحراف استاندارد و رتبه هر یک از آنها بر اساس نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد.

جدول 4-8. اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن (نقاط ضعف فوتبال استان)
ضعفها
میانگین
sd
میانگین رتبه
کیفیت نامطلوب زمینهای فوتبال استان گیلان
9737/1
16222/0
95/20
وضعیت نامناسب مدیریت تیمهای حرفهای در استان
9474/1
22629/0
51/20
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در جذب حامیان مالی
9211/1
27328/0
08/20
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در امور بازاریابی
9211/1
27328/0
08/20
تعداد کم تحقیقات و گزارشات علمی مربوط به فوتبال در استان
9211/1
27328/0
08/20
وضعیت ضعیف تشکیلات، منابع مالی وامکانات تیمهای آماتور استان
8684/1
34257/0
21/19
وابستگی شدید به منابع مالی دولتی
8684/1
34257/0
21/19
عدم توسعة استادیومها با رویکرد درآمدزایی مناسب
8684/1
34257/0
21/19
توجه کم مدیران به فوتبال بانوان
8684/1
34257/0
21/19
مدیریت ضعیف تیمهای آماتور فوتبال استان
8421/1
36954/0
78/18
نبود سازمانهای داوطلبی و خیریة متعهد به توسعة فوتبال در استان
8158/1
39286/0
34/18
ناتوانی معلمان تربیت بدنی در آموزش فوتبال پایه در مدارس
8158/1
39286/0
34/18
وضعیت بد تشکیلات تیمهای حرفهای در استان
7895/1
41315/0
91/17
نبود برنامههای توسعهای در تیمهای فوتبال استان
7368/1
44626/0
04/17
تعداد اندک زمینهای فوتبال در استان
7368/1
44626/0
04/17
وضعیت ضعیف امکانات و تجهیزات سختافزاری استادیومها در توسعة فوتبال استان
7105/1
45961/0
61/16
حضور اندک بازیکنان استان در تیمهای ملی ردههای مختلف سنی
7105/1
45961/0
61/16
عدم سلامت و شفافیت مالی تیمهای فوتبال استان
7105/1
45961/0
61/16
عدم دسترسی به زمینهای فوتبال در استان
6842/1
47107/0
17/16
عدم بهکارگیری افراد زبده و نخبه در مدیریت فوتبال استان
6842/1
47107/0
17/16
تعداد اندک نیروهای داوطلب در مسابقات فوتبال استان گیلان
6842/1
47107/0
17/16
عدم شفافیت عملکرد مالی هیأت فوتبال استان گیلان
6579/1
48078/0
74/15
نبود شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی فوتبال استان
6579/1
48078/0
74/15
نبود برنامه بلندمدت در هیأت فوتبال استان
6579/1
48078/0
74/15
کیفیت برگزاری لیگهای فوتبال استان
6579/1
48078/0
74/15
تعداد کم برنامههای مرتبط با توسعة فوتبال در هیأت فوتبال استان
6316/1
48885/0
30/15
عدم توجه به کارگاهها و دورههای آموزشی داوران، مربیان و…
6316/1
48885/0
30/15
نبود فضای مدیریت مشارکتی و تصمیمگیری جمعی در هیأت فوتبال استان
5789/1
50036/0
43/14
عدم توجه هیأت فوتبال استان به اثرات فرهنگی و اجتماعی فوتبال در جامعه
5526/1
50390/0
00/14
نبود افراد مجرب در مدارس فوتبال استان
5526/1
50390/0
00/14
نبود نیروی انسانی ماهر در هیأت فوتبال استان
5526/1
50390/0
00/14
وضعیت ضعیف تیمهای فوتبال بانوان استان
5263/1
50601/0
57/13
استفادة اندک هیأتهای فوتبال استان از کمیتههای تخصصی
5000/1
50671/0
13/13

جدول 4-9. معنیداری آزمون فریدمن در نقاط ضعف فوتبال استان گیلان
تعداد
50
خی دو
425/133
درجه آزادی
32
معنی داری
*001/0
*سطح معنی داری 05/0P است.

4-3- 3- ماتریس فرصتها
نتایج تحقیق نشان داد که فوتبال گیلان از فرصتهای های متعدد در حیطههای مختلف برخوردار می باشد. جدول 4-10 این فرصتها را به همراه میانگین، انحراف استاندارد و رتبه هر یک از آنها بر اساس نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد.

جدول 4-10. اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن (فرصتهای فوتبال استان)
فرصت ها
میانگین
sd
میانگین رتبه
توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها
4167/1
50000/0
26/12
انسجام و همکاری لازم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان
3889/1
49441/0
00/12
وجود مکانهایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای فوتبال
2500/1
43916/0
68/10
مقبولیت عمومی فوتبال زنان در استان
2500/1
43916/0
68/10
پیشرفت چند استان از طریق اجرای طرح آسیا ویژن در فوتبال
2500/1
43916/0
68/10
ساخت مدارس و دانشگاههای فوتبال در آینده به منظور توسعة فوتبال استان
2500/1
43916/0
68/10
حمایت مدیریت ورزش و جوانان استان از فوتبال
2222/1
42164/0
42/10
تعداد مناسب روزنامههای محلی مرتبط با فوتبال در استان
2222/1
42164/0
42/10
وجود افراد زبده و نخبه در مدیریت ورزش استان
2222/1
42164/0
42/10
تشویق و ترغیب مردم توسط رسانههای استان به ورزش فوتبال
1944/1
40139/0
15/10
وجود طرح آسیا ویژن در فوتبال استان
1944/1
40139/0
15/10
تعداد زیاد برنامههای رادیویی، تلویزیونی مرتبط با فوتبال استان
1667/1
37796/0
89/9
نگاه و برخورد مناسب رسانهها با ورزش فوتبال گیلان
1111/1
31873/0
36/9
وجود اماکن طبیعی در استان به منظور استفاده در فوتبال
1111/1
31873/0
36/9
حضور بانوان در فوتبال استان
0833/1
28031/0
10/9
مشارکت فعال مردم گیلان در رشتههای ورزشی مختلف
0556/1
23231/0
83/8
محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف مردم استان
0001/1
00001/0
31/8
اشتیاق و حمایت خانوادهها از فرزندان خود در فوتبال
0001/1
00001/0
31/8
جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گیلان
0001/1
00001/0
31/8
تعداد
50
خی دو
011/71
درجه آزادی
18
معنی داری
*001/0

جدول 4-11. معنیداری آزمون فریدمن در فرصت های فوتبال استان
*سطح معنی داری 05/0P است.

4-3- 4- ماتریس تهدیدها
نتایج تحقیق نشان داد که فوتبال گیلان از تهدیدهای متعدد در حیطههای مختلف برخوردار می باشد. جدول 4-12 این تهدیدها را به همراه میانگین، انحراف استاندارد و رتبه هر یک از آنها بر اساس نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد.

جدول 4-12. اولویتبندی رتبهها در آزمون فریدمن (تهدیدهای فوتبال استان)
تهدیدها
میانگین
sd
میانگین رتبه
تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی
0001/2
00001/0
70/12
تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
0001/2
00001/0
70/12
تأثیر مسائل سیاسی در فوتبال استان
0001/2
00001/0
70/12
تأخیر دراجرا و اتمام پروژههای مخصوص فوتبال در استان
9714/1
16903/0
41/12
افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مربوط به ورزش فوتبال
9429/1
23550/0
13/12
وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانوادههای روستانشین استان
9429/1
23550/0
13/12
دخالت گروههای خارج از حوزة فوتبال، در مسائل مختلف فوتبال استان از جمله تجارت و مسائل اخلاقی
9143/1
28403/0
84/11
تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئولان تراز اول فوتبال استان
9143/1
28403/0
84/11
بروز مسائل غیر اخلاقی، خشونت، و دوپینگ در فوتبال

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد عوامل درونی، استان گیلان، عوامل بیرونی، استراتژی ها Next Entries مقاله درمورد عوامل درونی، عوامل بیرونی، استان گیلان، اماکن ورزشی