مقاله درباره BW، EPA,، بزرگسالان

دانلود پایان نامه ارشد

گی کم تا خیلی آلوده قرار میگیرند. براساس شاخص تجمعی آلودگی، همانگونه که در بخشهای قبل مشخص شد، نمونههای مربوط به کمربندی اصفهان و پلیسراه مورچهخورت بیشترین آلودگی را نشان میدهند (شکل 3-18).

شکل3-18- نمودار جعبهای شاخص آلودگی عناصر در نمونههای غبار خیابان.

جدول3-15- شاخص و شاخص تجمعی آلودگی فلزات سنگین در نمونههای غبار خیابان
Sample
PI
PC

Cu
Pb
Zn
Ni
Cd
Cr

R1
1.09
0.64
1.04
0.62
1.36
-0.16
4.58
R2
1.09
0.72
1.19
0.82
1.53
-0.16
5.18
R3
1.35
2.10
2.87
0.62
4.53
-0.14
1.35
R4
1.29
0.83
1.62
0.58
2.37
-0.24
6.44
R5
1.22
1.22
3.16
1.00
3.73
-0.06
10.28
R6
1.11
0.52
1.61
1.63
2.20
-0.03
7.03
R7
1.82
1.63
2.30
1.14
2.60
-0.10
9.38
R8
1.22
0.79
2.01
1.01
1.87
-0.18
6.73
R9
3.59
1.20
3.23
1.25
2.07
-0.10
11.24
R10
1.35
1.95
2.03
1.22
2.73
0.00
9.29
R11
1.20
1.37
2.57
1.19
2.94
-0.01
9.27
R12
1.23
2.35
3.78
1.10
7.99
-0.06
16.40
R13
1.35
1.44
2.89
0.77
4.30
-0.12
10.63
R14
1.13
7.58
8.06
1.09
11.86
-0.24
29.48
R15
1.25
1.91
3.29
0.86
6.81
-0.12
14.01
R16
1.16
1.94
3.04
0.90
5.87
-0.02
12.89
R17
1.45
0.77
1.54
1.04
1.61
0.08
6.50
R18
1.52
1.01
2.19
1.31
2.01
0.23
8.28
R19
1.55
1.34
2.04
1.04
1.84
-0.14
7.68
R20
1.13
0.71
1.49
0.85
1.39
-0.06
5.51
R21
1.02
0.29
1.05
0.63
1.26
-0.14
4.09
R22
1.72
2.53
6.67
1.07
5.20
0.20
17.39
R23
1.02
1.08
1.95
0.19
3.07
-0.34
6.96
R24
1.21
1.45
2.94
1.07
5.91
-0.01
12.57

شکل3-19- مدل نقطهای شاخص تجمعی آلودگی در نمونههای غبار خیابان

3-4-8-نسبت خطر(Hazard Quotient)و شاخص خطر(Hazard Index)
میدانیم فلزات سنگین موجود در غبارهای شهری میتوانند از سه راه وارد بدن شوند که عبارتند از: تنفس ذرات دوبارهمعلقشده از طریق گلو و بینی(Dinh)، بلع مستقیم ذرات(Ding)، و نیز جذب پوستی عناصر جزئی از ذرات چسبیده به پوست در معرض قرار گرفته(Dder). دوزی که از این طرق به بدن میرسد را میتوان از طریق ضرایب زیر محاسبه کرد:
Ding = C ×( IngR × EF × ED / BW × AT) × 10-6
Dinh = C × InhR ×EF ×ED / PEF × BW × AT
Dder = C ×( SL × SA × ABS × EF × ED / BW × AT) ×10-6
LADD = ( C × EF /PEF× AT) × ( CR × ED / BW + CR × ED / BW )
IngR به معنای نرخ بلعیدن است که برای کودکان 200 میلی گرم در روز و برای بزرگسالان 100 میلی گرم در روز است(US EPA, 2001). InhR نرخ تنفس است که برای کودکان 6/7 متر مکعب در روز و برای بزرگسالان، مقدار 20 متر مکعب در روز را در نظر میگیرند(US EPA, 2001). EF تکرر در معرض قرارگیری است و مقدار 180 روز در سال را برای آن در نظر گرفتهاند(Ferrira- Baptista and De Miguel, 2005). EDمدت زمان درمعرضقرارگیری بر حسب سال است، مقادیری که سازمان حفاظت از محیطزیست آمریکا برای آن در نظر گرفته است 6 سال برای کودکان و 24 سال برای بزرگسالان میباشد.SA، ناحیهای از پوست است که در معرض غبار قرار گرفته است، که برای کودکان 2800 سانتیمترمکعب و برای بزرگسالان 5700 مترمکعب میباشد. SL فاکتور هواخواهی پوست است که برای کودکان 2/0و برای بزرگسالان 07/0 میلیگرم بر سانتی متر مکعب در ساعت میباشد(US EPA, 2001). ABSضریب جذب پوستی است که برای تمام عناصر بجز آرسنیک 001/0 می باشد. این ضریب برای آرسنیک 03/0 است(US EPAM 2001). BW میانگین وزن بدن بر حسب کیلوگرم می باشد، این مقدار برای کودکان 15 و برای بزرگسالان 70 کیلوگرم در نظر گرفته شده است(US EPA, 2001). ATمیانگین زمان است که برای عناصر سرطانزا 25550 روز و برای عناصر غیرسرطانزا ED × 365 میباشد. C نیز حد بالایی میانگین غلظت عناصر با ضریباطمینان 95درصد است که با استفاده از نرم افزار SPSS براحتی قابل محاسبه است.
بر اساس این ضرایب می توان خارج قسمت خطر(HQ) و نیز شاخصخطر(HI)را محاسبه کرد(US EPA, 2001):
برای عناصر سرطانزا:
Risk = LADD × SF (SF = Slope Factor)
برای عناصر غیرسرطانزا:
HQ ing = Ding / oral RfD/
HQ inh = Dinh/ inhal RfD (RFD = Corresponding Reference Dose)
HQ dermal = D dermal/ dermal RfD
HI = ∑HQ
اعتقاد بر این است که اگر مقدار HI کمتر از یک باشد، هیچ خطر قابلتوجهی از اثرات غیرسرطانزا وجود ندارد، اما اگر HI بیشتر از یک باشد، احتمال اثرات غیرسرطانزا وجود دارد(US EPA, 2001).جدول 3-16نتایج محاسبه ضرایب فوق را نشان میدهد. درمورد عناصر غیر سرطانزا روند کاهش شاخصخطر(HI) به صورت زیر است:
Pb > As > Cr > Mn > Sb > Cu > Cd = Ni > Zn > Co > Mo
نکته جالب توجه در این روند، خطر بالاتر کروم نسبت به عناصری مانند روی و کادمیم است که در بیشتر نمونهها غلظت بیشتری از کروم دارند(شکل3-20). به هرحال چنانکه در این ضریب نیز مشخص شد سرب همچنان بیشترین خطر سلامتی ناشی از ورود غبار خیابان به بدن، از راه تنفس، پوست، یا هضم را دارست ، این درحالی است که در محاسبه شاخص خطر نیز نمونههای مربوط به معدن باما و کارخانه ذوبآهن اصفهان مدنظر قرار نگرفت.
درمورد عناصر سرطانزا نیز روندی که برای خطر سرطان در عناصر موردمطالعه دیدهمیشود به صورت زیر است:
As > Cr > Co > Ni > Cd
در این مورد نیز کروم خطر بالاتری نسبت به عنصری چون کادمیم نشان میدهد(شکل 3-21

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره  ، 1.54، 1.70 Next Entries منابع پایان نامه درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی