مقاله درباره کتاب درسی، تفکر انتقادی، خود ارزیابی، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

ششم ابتدایی: دارای 63 صفحه با 7 بخش(مجموعه فعالیت منتهی به یک خودارزیابی یک بخش در نظر گرفته شده است)می‌باشد، که محتوای آن با توجه به این‌که کتاب درسی در دسترس دانش‌آموز، کتاب کار تفکر و پژوهش می‌باشد و فاقد متن ارائه شده و داستان‌ها و فیلم‌های پیوست می‌باشد شامل: فعالیت( سوالات، فعالیت خارج از کلاس،خود ارزیابی) و تصاویر مربوطه می‌باشد.
با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای کتاب درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی جدول شماره 4-26 نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-26 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: تفکر و پژوهش
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

%8

10

0

0
0
0
0
0
0
0
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

9

0
1
1
2
2
1
2
فعالیت

1

0
1
0
0
0
0
0
تصاویر

%11

14

0

0
0
0
0
0
0
0
متن
طبقهبندی : فهم همانندیها و ناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

11

0
3
1
1
2
1
3
فعالیت

3

0
2
0
0
0
0
1
تصاویر

%20

25

0

0
0
0
0
0
0
0
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و توجیه غیر مدلل
دقت در تشخیص سخنان دو پهلو، دورو و …
استدلال کردن

25

0
7
4
4
2
4
4
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%10

12

0

0
0
0
0
0
0
0
متن
ارزیابی شواهد، مدارک وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

12

1
2
2
1
2
2
2
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%5

7

0

0
0
0
0
0
0
0
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت یک واژه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، اولویت بندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، ارتباطات سازمانی، آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی