مقاله درباره وزارت امور خارجه، چالش ها و فرصت ها، طرح پژوهش، دولت مدرن

دانلود پایان نامه ارشد

کاوياني راد، افق هاي جديد در جغرافياي سياسي، چ اول، تهران، انتشارات سمت.
14. کمپ، جفري و رابرت هارکاوي (1383)، جغرافياي استراتژيک خاورميانه، سيد مهدي ترجمه حسيني متين، يک جلد، تهران.
15. روشندل، جليل و رافيک قلي پور(1378)، سياست و حکومت در تاجيکستان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.
16. رنجبر، مقصود (1387)، ملاحضات امنيتي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشکده راهبردي، تهران، يک جلد.
17. رضايي، محسن (1384)، ايران منطقه اي (گزيده اي از طرح پژوهشي شکل گيري منطقه جنوب غربي )، چاپ دوم، يک جلد، تهران.
18. رمضاني، روح الله (1386)، چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه عليرضا طيّب، يک جلد، تهران، انتشارات ني.
19. ژئارويد اتوتايل، سيمون دالبي و پاول روتلج (1380)، انديشه هاي ژئوپلتيک در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، مرکز چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
20. سنايي، مهدي(1375)، جايگاه ايران در آسياي مرکزي، چ اول، انتشارات بين المللي المهدي.
21. شكويي، حسين. (1378)، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا (جلد اول)، انتشارات گيتاشناسي، تهران.
22. شوتاژ، سوفي(1386)، شناخت و درک مفاهيم جغرافياي سياسي، ترجمه سيد حامد رضيئي، انتشارات سمت، تهران، چ اول، يک جلد.
23. شيخ عطار، عليرضا (1373) ريشه شناسي رفتار سياسي در آسياي مرکزي و قفقاز، چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
24. طاهري موسوي، معصومه (1387)، جغرافيا و استراتژيک ملي ايران (با تاکيد بر استراتژي سياسي)، انتشارات جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران، چ اول، يک جلد.
25. عزتي عزت الله (1388)، ژئوپلتيک در قرن بيست و يکم، انتشارات سمت، قم.
26. عزتي، عزت الله )1388)، ژئوپليتيک در قرن بيست و يکم، يک جلد، تهران، انتشارات سمت
27. عزتي، عزت الله (1388)، جغرافياي استراتژيک ايران، يک جلد، تهران، انتشارات جغرافياي نيروهاي مسلح.
28. قاسمي، حاکم و زهرا ناظري (1390)، تحولات ژئوپلتيک در حوزه درياي خزر و تغيير نقش قدرت هاي بزرگ در اين منطقه، فصلنامه ژئوپليتيک، سال هفتم، شماره سوم، پاييز 1390.
29. قنبري، داريوش (1385)، دولت مدرن و پکپارچگي ملي در ايران، انتشارات تمدن ايراني، تهران، يک جلد.
30. کتاب سبز ازبکستان(1386)، [به سفارش] تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارت.
31. کتاب سبز تاجيکستان (1387)، تهران، [به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارت.
32. کتاب سبز ترکمنستان (1386)، تهران، [به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارت.
33. کتاب سبز قرقيزستان (1387)، تهران، [به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارت.
34. کريمي پور، يدالله (1379)، مقدمه اي بر ايران و همسايگان (منابع تهديد و تهديد)، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم، تهران، يک جلد.
35. کولايي، الهه (1376)، سياست و حکومت در روسيه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
36. محرابي، عليرضا (1376)، ژئوپلتيک و تحول انديشه حکومت در ايران، انتشارات انتخاب، يک جلد، تهران.
37. محمد سارلي، اراز (1373)، تاريخ ترکمنستان، يک جلد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه.
38. مجتهدزاده، پيروز (1386)، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، يک جلد، تهران، انتشارات سمت.
39. مجتهدزاده، پيروز (1379)، ايده هاي ژئوپوليتيک و واقعيت هاي ايراني، يک جلد، تهران، انتشارات ني.
40. مجتهدزاده، پيروز (1386)، دمکراسي و هويت ايراني، يک جلد، تهران، انتشارات کوير.
41. مجتهد زاده، پيروز (1389)، سياست هاي مرزي و مرزهاي بين المللي ايران، يک جلد، تهران، انتشارات سمت.
42. مدني، سيده تامارا (1390)، پيوند ژئوپليتيک ايران و آسياي مرکزي (با تاکيد بر افزايش همگرايي)، پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي.
43. موسوي، سيد رسول (1374)، منابع و ظرفيتهاي اقتصادي آسياي مرکزي، مجموعه نقالات سمينار، تهران، مرکز مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز.
44. موير، ريچارد (1379)، درآمدي نو بر جغرافياي سياسي، ترجمه دره ميرحيدر و با همکاري سيد يحيي صفوي، انتشارات جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران.
45. ميرحيدر، دره (1387)، مباني جغرافياي سياسي جغرافياي سياسي، انتشارات سمت، تهران، يک جلد.
46. ميرحيدر، دره (1386)، مفاهيم بنيادي بنيادين در جغرافياي سياسي، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروها – ي مسلح، تهران.
47. مينايي، مهدي (1386)، مقدمه اي بر جغرافياي سياسي ايران، يک جلد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه.
48. واعظي، محمود (1386)، ژئوپليتيك بحران در آسياي مركزي و قفقاز: بنيان ها و بازيگران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.
49. ورهرام، غلامرضا (1372)، تاريخ آسياي مرکزي دردوران اسلامي، انتشارات بنيان پژوهشهاي آستان قدس قدس رضوي، مشهد، چ اول، يک جلد.
50. ولايتي، رحيم (1390)، مطالعه پيشينه باستان شناسي کشورهاي آسياي مرکزي، موسسه فرهنگي انتشاراتي پازينه، تهران، چ اول، يک جلد.
51. رضوي، سياست خارجي ما: مجموعه سخنراني هاي سيد کمال خرازي وزير امور خارجه (17 شهريور 1376 تا 19 تير 1380)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارت.
52. نقيب زاده، احمد (1369)، تـحـولات روابـط بـين الملل از کنگره وين تا امروز، تهران: نشر قومس،چاپ اول.

ب) مقالات
1. ابوالحسن شيرازي، حبيب الله (1379)، منافع ملي آمريکا در آسياي مرکزي در رقابت با روسيه، فصلنامه مرکز مطالعات آسياي مرکزي، شماره 29.
2. احمدي پور، زهرا و احسان لشکري (1390)، بازشناسي نظري و مصداقي راهبردي در ابرقاره اوراسيا، فصلنامه اوراسياي مرکزي (مرکز مطالعات عالي بين المللي)، دانشکده حقوق و علوم سياسي، سال چهارم، شماره نهم، پاييز و زمستان 1390، صص 20 – 1.
3. احمدي پور، زهرا؛ بديعي، مرجان (1381) ژئوپليتيك انتقادي مجلة مدرس دانشكدة علوم انساني، دورة ششم، شمارة چهارم (پياپي 27)، زمستان.
4. اتفاقي فر، فرشته سادات (1387)، زمينه هاي پيدايش جنگهاي داخلي تاجيکستان پس از استقلال و نقش جمهوري اسلامي ايران در برقراري صلح و ثبات در آن کشور، فصلنامه سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي)، دوره سي و هشت، شماره چهارم، سال 1387، صص 38 – 23.
5. اطاعت، جواد و حميدرضا نصرتي (1388)، ايران و خطوط انرژي در ايران، مطالعات اوراسياي مرکزي، سال دوم، شماره سوم، زمستان و بهار 88 – 1387.
6. اعظمي، هادي و علي اکبر دبيري، ارزيابي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي، فصلنامه فضاي جغرافيايي، سال دوازدهم، شماره 40، صفحه 46 – 25.
7. اسکندري رضايي، داود، توسعه اجتماعي کشورهاي آسياي مرکزي، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان 1389، صص 19 – 40.
8. اميراحمديان، بهرام (1383)، جغرافياي اوراسيا، فصلنامه فرهنگ انديشه، شماره 9.
9. ايوبي، حجت‏اللَّه (1377)، شکاف‏هاي قومي و خشونت در پيکارهاي سياسي، فصلنامه مطالعات راهبردي، پيش شماره اول.
10. بصيري، محمد علي و مژگان ايزدي زمان آبادي (1383)، اهداف سياست خارجي آمريکا در آسياي مرکزي، مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال سيزدهم، شماره 48، زمستان 1383.
11. دادانديش، پروين (1386)، گفتمانهاي ژئوپليتيک در آسياي مرکزي: عرصه تعامل ايران و روسيه، فصلنامه ژئوپليتيک، شماره اول، بهار 1386، صص 96 – 75.
12. دادانديش، پروين (1384)، روند تکوين سياست‌هاي روسيه در آسياي مرکزي، فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 51 پاييز 1384.
13. رکن الدين افتخاري، عبدالرضا و محمد حسين پاپلي يزدي و عرفان عبدي، ارزيابي اقتصادي بازارچه هاي مرزي بازتابهاي توسعه مناطق مرزي، مطالعه موردي: بازارچه مرزي شيخ صالح شهرستان ثلاث باباجاني، فصلنامه ژئوپليتيک، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 1387، 109 – 82.
14. رفيع، حسين و اسماعيل مظلومي، موانع همگرايي ترکيه و ايران در آسياي مرکزي و قفقاز، فصلنامه آسياي مرکزي، سال پنجم، شماره دهم، بهار و تابستان 91، صص 98 – 79.
15. حافظ نيا، محمدرضا و محمود شمس دولت‌آبادي و محمدحسين افشردي (1386)، علائق ژئوپليتيکي ايران در آسياي مرکزي و فرصت‌هاي پيش رو، فصلنامه‌ي ژئوپليتيک، سال سوم، شماره‌ي سوم، پاييز 1386.
16. سيد امامي، کاووس(1385)، قوميت از نظر سياست هاي هويت، دوفصلنامه علوم سياسي، شماره سوم، بهار و تابستان 1385.
17. عطايي، فرهاد (1372)، بازي بزرگ براي امپراطوري در آسياي مرکزي، مجله مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، بهار 1372 – شماره 4 .
18. قادري حاجت، مصطفي و حميدرضا نصرتي، اهداف ژئوپليتيکي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در آسياي مرکزي، فصلنامه ژئوپليتيک، سال هشتم، شماره دوم، پاييز 1391.
19. قاسمي، حاکم و زهرا ناظري (1390)، تحولات ژئوپليتيک در حوزه درياي خزر و تغيير نقش قدرتهاي بزرگ در اين منطقه، فصلنامه ژئوپليتيک، سال هفتم، شماره سوم، پاييز 1390، صص 173 – 136.
20. قاليباف، محمد باقر و محمد هادي پوينده (????)، تحليل اطلاق مفهوم بيضي استراتژيك انرژي بر حوزه درياي خزر و خليج‌فارس، شماره ? سال سوم، شماره دوم، تابستان 1386.
21. کريمي پور، يدالله (1371). رساله تحليل ژئوپليتيکي نواحي بحراني سيستان و بلوچستان، دانشگاه تربيت مدرس.
22. کوزه گرکالجي، ولي (1386)، چالش ها و فرصت هاي ايران در آسياي مرکزي، مجله گزارش، شهريور1386، شناره 160.
23. محمدي، حميدرضا و ابراهيم رومينا و نديمه سليم نژاد، تحليلي جغرافيايي منابع تهديد امنيت ملّي در ايران، فصلنامه ژئوپليتيک، سال چهارم، شماره سوم، تابستان 1387، صص 81 – 51.
24. مجتهدزاده، پيروز (1376)، جغرافيا و سياست در دنياي واقعيت ها: نگاهي كوتاه به پاره اي از مفاهيم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، ماهنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي. تهران: شماره 122 – 121.
25. مدرسي، سيد حسن (1386)، پتانسيل صدور نفت خام جمهوريهاي ترکستان، آذربايجان و قزاقستان، مجله اقتصاد انرژي، شماره چهارم، صص 33 تا 38.
26. موسوي، سيدرسول (1386)، ترکمنستان پس از ترکمن باشي، چالش هاي داخلي و خارجي انتقال قدرت، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1386.
27. ميرحيدر، دره، (1385)، مقايسه جغرافياي سياسي و روابط بين الملل از نظر روش شناسي و مفاهيم، حسين حميدي نيا، فصلنامه ژئوپليتيک سال دوم، شماره اول، بهار 84.
28. محمد حسين پاپلي يزدي، اهميت ژئوپوليتيكي شرق و شمال شرق ايران، مجله تحقيقات جغرافيايي، شماره ??، زمستان ????، صحفه ?3.
29. وثوقي، سعيد، همکاري در بخش مبادلات الکتريسيته بين ايران و کشورهاي منطقه آسياي مرکزي، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال سوم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص 137 – 162.
30. ولي قلي زاده، علي و ياشار ذکي زاده (1387)، بررسي و تحليل ژئوپليتيک و ژئواکونومي ايران براي کشور هاي CIS، فصلنامه ژئوپليتيک، سال چهارم، شماره سوم، پاييز و زمستان1387، صص 56 -21.
English:
1. Cohen, Saul B (1994), Geopolitics in the new world Ear, recordering the world, editing by G.I. Domoko and W.B wood, west view press, us.
2. Francis P. Sempa (2002), Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century, Transaction Publisher .
3. Jim Nichol (2009), Central Asia: Regional Developments and Implication

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، 265، ديگري، امارة