مقاله درباره ورشکستگی، مدیریت سود، درماندگی مالی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

دارای بحران مالی در مدت چهار سال قبل از شمول ماده 141 با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها بیشتر استفاده نموده اند.
منصور فر و همکاران(1392) در پژوهشی تحت عنوان ” ترکیب اجزای نقد و پیش بینی در بورس اوراق بهادار تهران” که ار ماده 141 قانون برای تفکیلک شرکتها استفاده کرده اند، که در این پژوهش، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت و منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکتها میدهد. که ننتایج آن نشان میدهد که مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.
مهرانی و زارع زادگان (1392) در پژوهش خود، به بررسی اندازه گیری شرایط مالی شرکت ها بر رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان نقدی عملیاتی اتی مدل چاریتو را انتخاب نمودند. در این مدل احتمال تعلق شرکت ها به گروه شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته عددی بین صفر و یک است. این مدل در نموار زیر تشریح شده است. بر اساس نتایج جریان های نقدی عملیاتی ، اقلام تعهدی غیر عادی ، اقلام تعهدی عادی و ریسک ورشکستگی ، از قدرت معناداری برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی برخوردار هستند. ضرایب مربوط به حاصل ضرب ریسک ورشکستگی، در متغییر های توضیحی مدل منفی است. بدین معنا که با افزایش ریسک ورشکستگی ، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی کاهش می یابد.
جمالیان پور و ثقفی(1392) در پژوهش خود به بررسی کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطه ی بحران مالی با خصوصیات برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود.برای انجام پژوهش شرکت ها را در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی(دور بودن از احتمال ورشکستگی ) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن ،نتایج حاصل از پؤوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوی های متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با با بررسی نحوه ی توزیع به کار گیری اقلام تعهدی در شرکت ها ی گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.
كرمي و حسيني (1391) به بررسي سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پيشبيني ورشکستگي پرداختهاند. آنها به این نتيجه رسيدند كه توان پيشبيني كنندگي اطلاعات حسابداری نسبت اطلاعات بازار به مراتب بيشتر است.
ثقفی و محمدی(1391) در پژوهشی تحت عنوان” جریان های نقدی آتی ،اقلام تعهدی غیر عادی و ریسک ورشکستگی” با بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1389 شواهدی را بدست اورد که نشان میدهد،میان اقلام تعهدی غیر عادی و جریان نقد آتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد،اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شرکت کاهش مییابد و معناداری خود را از دست میدهد.که میتواند نشان دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکتهای با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین،ناشی از خطای برآورد نبوده،حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آنها هستند.
حاجیها و قائم مقامی(1391) در پژوهشی تحت عنوان” بررسی نقش محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی شرکت” روابط بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار دادند و براساس اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1388 (772 سال- شرکت) نتایچ پژوهش نشان داد که وجود رابطه معنادار میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی تایید میشود و عملیات شرکتها شامل اعمال حسابداری محافظه کاری ،جهت کاهش ورشکستگی است.
دستگیر و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان”کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی”به بررسی محافظهکاری مشروط،کیفیت سود شرکتهای درماندهی مالی و شرکتهای غیر درماندهی مالی (سالم) پرداختند،این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،در دوره مالی 1380 تا 1388 انجام شد.نتایج پژوهش نشان میدهد،که کیفیت سود در شرکتهای درماندهی مالی بیش از شرکتهای غیر درماندهی مالی(سالم) است.
رحیمیان و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان” رابطهی بین محافظهکاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی ارتباط بین محاافظهکاری و ورشکستگی می پردازد.برای این منظور نمونه به دو گروه شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی و شرکتهای غیر ورشکسته تفکیک شدند.و فرض شده است شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند که دو سال متوالی در بازهی زمانی تحقیق مشمول مفاد ماده141 اصلاحیه قانون تجارت باشند.و نتایج حاصل از بررسی دادههای مربوط به 222 شرکت در طی بازهی زمانی 1384 تا 1388 نشان میدهد که اولا،محافظه کاری در همهی شرکتها و در همهی دورهها وجود دارد و دوم،میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی نسبت به سایر شرکتها کمتر است.
جبارزاده و همكاران(1388) ، در پژوهشی تحت عنوان” ارتباط بين هموارسازي سود و درماندگي مالي شركتها” در بررسي خود با استفاده از اطلاعات 81 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه مشمول ماده 141 اصلاحي قانون تجارت هستند، نتيجه گرفتند كه مديران در مراحل مختلف درماندگي مالي، براي بهتر نشان دادن وضعيت مالي و حفظ شركت در بازار سرمايه، دست به اقداماتي مي زنند كه به هموار سازي سود منجرمي شود.
پور زمانی و همکارن(1388)در پژوهش تحت عنوان” پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سود آوری جریان نقدی و رشد” پرداختندو هدف خود را توسعه ی آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک معرفی نمودند.جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال های 1381-1386 صورتهای مالی خود را به بورس ارائه نمودند.به منظور طبقهبندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق ،فرضیه پژوهش برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای حذف شده از بورس طبق تصمیم هیئت پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لجیستیک مورد آزمون قرار گرفت،نتایج نشان میدهد،نسبتهای مالی و استفاده از مدل لجیستیک در هر دو گروه نمونه گیری ،توانایی پیش بینی وضعیت مالی شرکتها (طبقهبندی شرکتها به دو گروه ورشکسته وغیر ورشکسته)را دارند،اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.
کمیجانی وسعادت فر(1385)در مقاله خود به منظور تعیین بهترین مدل احتمال شرطی پیش بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران،از 26متغیر شامل نسبتهای فعالیت،نقدینگی،اهرمی و سودآوری شرکتها استفاده کردند.اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش،نسبت های 116 شرکت(58 شرکت ورشکسته و58 شرکت غیر ورشکسته)از شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1368 -1381 میباشد.آنها رگرسیون فراوانی در قالب مدل های پروبیت و لجستیک برآورد کردند و صحت برازش و قدرت پیش بینی آن ها را مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج تحقیق سه متغیر توضیحی،نسبت دارایی جاری به بدهی جاری،نسبت سودخالص به فروش و نسبت سود خالص به بدهی های جاری،بیشترین قدرت پیش بینی را دارد و مدل لجیسیتک از جهت برازش و هم از جهت قدرت پیش بینی بر مدل پروبیت رجحان دارد.

خلاصه فصل
در این فصل با توجه به موضوع، ادبیات درماندگی مالی و مدیریت سود و سوابق تحقیقی مربوط به پیش بینی های ورشکستگی و ارائه مدل های مربوط به آن زمینه را برای بررسی اثر درماندگی مالی بر میزان وقوع مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می کند. که ابتدا به بررسی ادبیات درماندگی پرداخته شد و مفهوم مدیریت سود و تاریخچه آن به طور مختصر ارائه گردید. و عوامل ایجاد کننده درماندگی مالی به طور کامل تشریح شد و سپس مدیریت سود را تقسیم بندی نموده و مسائل مربوط به مدیریت سود و درماندگی مالی شرح گردید. و در انتها به بررسی پژوهش های خارجی و داخلی در رابطه با پژوهش ارائه گردید.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر در فرایند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. همچنین خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش های به کار گرفته شده در پژوهش های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کار گیری ابزار و روش های معتبر در فرایند بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد. این فصل ابتدا به بررسی نوع پژوهش و فرضیه های پژوهش می پردازد. در ادامه، جامعه آماری پژوهش که شامل قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش می باشد، معرفی میشود. روش نمونه گیری و روش جمع آوری داده های پژوهش موضوع بعدی است که در این قسمت توضیح داده می شود. روش پژوهش و ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل داده هاکه شامل آزمونهای آماری و نرم افزارهای مورد استفاده میباشد، تشریح خواهد شد.

3-2- نوع پژوهش
کلیه پژوهش های علمی ، بر اساس دو مبنای هدف و ماهیت و روش ،طبقه بندی می شوند.تحقیقات بر مبنای هدف در سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش ، می توان به تحقیقات تاریخی ، توصیفی،علی و تجربی اشاره کرد. با ملاک قرار دادن طبقه بندی مذکور، می توان این پژوهش را بر مبنای هدف از نوع کاربردی، که هدف ان توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص، است و بر مبنای ماهیت و روش ، از نوع توصیفی- همبستگی به حساب آورد در این حالت هدف پیش بینی متغیر وابسته بر اساس متغیر های مستقل می باشد.

3-3- فرضیه های پژوهش
در این پژوهش، ارتباط بین درماندگی مالی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود، به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسیم بندی می شود، که از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مدیریت سود حسابداری و دستکاری در آمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برای مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است و اثر درماندگی مالی را بر آنها می سنجد و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر مدیریت سود تاثیر گذار است یا خیر؟ در راستای همین سوال اصلی فرضیات پژوهش به صورت زیر تشریح می گردد:
فرضیه اصلی:
درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود، شرکتها تاثیر مستقیم دارد.
فرضیه های فرعی :
درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری درآمدهای شرکتها تاثیر مستقیم دارد.
درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری هزینه های شرکتها تاثیر مستقیم دارد.
درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکتها تاثیرمستقیم دارد.

3-4- قلمرو مکانی، زمانی و قلمرو موضوعی پژوهش
هر پژوهشی نیاز به اطلاعاتی می باشد که بتواند بر اساس آن نتیجه گیری و تحلیل نمود در ایران اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است، و همچنین با توجه به معیار ها و قوانینی که توسط سازمان بورس ارائه شده شرکت ها را ملزم به ارائه گزارش های مالی نموده و این اطلاعات از کیفیت بالایی برخوردار بوده و منسجم و همگن هستند. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره ورشکستگی، جریان های نقدی، مدیریت سود، اقلام تعهدی Next Entries مقاله درباره درماندگی مالی، مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی