مقاله درباره منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

يادگيري الكترونيك، بهداشت الكترونيك، اشتغال الكترونيك، محيط زيست الكترونيك، كشاورزي الكترونيك، علم الكترونيك61 همراه هستند. براي آشنايي با اين مفاهيم بايد به تحليل شهر الکترونيک پرداخت.

شهـــر الکــــترونيک
شهر الكترونيك بنا به يك تعريف “امكان دسترسي الكترونيكي شهروندان به كليه ادارهها و اماكن درونشهري و دستيابي به اطلاعات مختلف موردنياز به‌صورت شبانهروزي و هفت روز هفته به شيوهاي باثبات قابل‌اطمينان، امن و محرمانه” است. انواع شهرهاي مجازي عبارت‌اند از: توريستي، تاريخي، كارگاهي، دادهاي، ماهوارهاي و علمي. (عاملي & خلقتي, بهار91، , ص. 64)
در تعريف شهر الکترونيک اگرچه بيش از همه به برآورده کردن نيازهاي مردم در 24 ساعت شبانهروز و در طول 7 روز هفته62 و دسترسي آن‌ها به مراکز خدماتي شهري اشاره مي‌شود؛ اما بر اساس توصيفات صورت گرفته از آن، شهر الکترونيک شامل مشارکت عمومي در فعاليت‌هاي شهرداري و ارتباط آسان شهروندان با مسئولين شهري و همچنين تعامل ميانسازماني نهادهاي شهر نيز مي‌گردد. اين موضوع، بنابر اذعان متخصصين و پژوهشگران حوزه IT (گزارش شهر الکترونيک مشهد, خرداد86, ص. 104)، دامنهاي را براي ايجاد شهر الکترونيک در پي دارد که شامل شاکلهاي سه‌بعدي از قبيل، شهر الکترونيک، دولت الکترونيک و شهروند الکترونيک ميگردد.

تصوير 14-2 دامنه شهر الکترونيک
بنابر نگاه متخصصان اين امر، دولت الکترونيک نيازمند شهر الکترونيک و شهر الکترونيک نيازمند شهروند الکترونيک مي‌باشد، که سه مفهوم مذکور، حلقهوار به يکديگر متصل بوده و لازم و ملزوم يکديگرند. (گزارش شهر الکترونيک مشهد, خرداد86, ص. 105)
دولت الکترونيک نيز بنابر تعريف “شيوهاي براي دولتها به‌منظور استفاده از فناوريهاي جديد است که به افراد، تسهيلات لازم براي دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح کيفيت آن‌ها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشارکت در فرآيندها و نهادهاي مردمسالار ميدهد.” (سرفرازي & معماري, اسفند 87، , ص. 47) در اين دامنه، شهروند الکترونيک نيز، به کسي اطلاق ميگردد که “از حداقل دانش لازم درباره مفاهيم پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات برخوردار بوده و توانايي برقراري ارتباط با اينترنت، استفاده از پست الکترونيک دريافت اطلاعات، خدمات، کالاها و نرمافزارهاي موردنياز خود، تأمين امنيت شخص و خانواده در برابر آسيبهاي اينترنتي و نهايتاً انجام امور مختلف زندگي تا حد امکان از طريق شبکههاي اينترنتي را داشته باشد.” (سرفرازي & معماري, اسفند 87، ) از سويي ديگر، بايد در نظر داشت که شهر الکترونيک ارکان و اجزايي دارد که به‌واسطه آن‌ها شکل ميگيرد. اين عناصر عبارت‌اند از:
1. زندگي الکترونيک: که منظور از آن، سبک و شيوهاي از زندگي است که به‌تبع زيستن در فضاي به وجود آمده از توسعه فناوري‌هاي ارتباطي، اينترنت و… موجبيت است و خود، اجزايي از قبيل آموزش الکترونيک، تفريح الکترونيک، ارتباطات الکترونيک و تراکنش الکترونيک را داراست.
2. سازمان الکترونيک: شرکتها و سازمانهايي که به‌تبع فناوريهاي الکترونيک توسعه ‌يافته و در ابعاد جهاني با گستره فرامرزي با توجه به زيرساخت‌هاي استاندارد جهاني ازجمله تجارت الکترونيک، تدارکات و زنجيره تأمين الکترونيک و سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان و مديريت روابط مشتريان و … فعاليت ميکند.
3. دولت الکترونيک: که شامل چهار بعد اساسي دولت و مردم، دولت و بخش خصوصي، دولت و کارمندان و دولت و ديگر بخش‌هاي دولتي مي‌باشد.
4. زير ساختار الکترونيک: که زمينه لازم براي توسعه فناوري اطلاعات، است و به وسيله زيرساختار فناوري اطلاعات، قوانين و مقررات، نيروي انساني و فرهنگ و شرايط اجتماعي محقق مي‌گردد.
در نمودار زير نسبت ميان اين ارکان مشخص شده است:

تصوير 15-2 ارکان شهر الکترونيک
بر اين اساس، مهم‌ترين فعاليتهايي که در شهر الکترونيک صورت ميپذيرد، (جلالي ع. , ارديبهشت 1382) عبارت‌اند از؛ فعاليت‌هاي تجاري، فعاليت‌هاي درماني، فعاليت‌هاي تفريحي، فعاليت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي آموزشي، کسب اطلاعات و فعاليت‌هاي مسافرتي. متخصصان اين امر و بهويژه کارشناسان IT، بدون در نظر گرفتن ابعاد استراتژيک جامعهسازي و معماري تمدني و تبعات کشاندن جامعه به ميدان جديدي به نام شهر الکترونيک، مزاياي داشتن شهر الکترونيک را براساس فهرست زير عنوان ميکنند و نکته جالب آنجاست که بر اساس آن مزايا، شهر الکترونيک را يک ضرورت ميدانند:
اما فارغ از تعاريف، عناصر و ارکان شهر الکترونيک، در باب “ماهيت شهر الکترونيک” ميبايست به خاستگاه آن، ريشههاي ايجابي آن و نسبت آن با مباني تمدن غرب پرداخت. بر اين اساس، شهر الکترونيک در نموداري که به فرآيند کلي مطالب ميپردازد، در نسبت با ساير جوامع غرب بررسي شده است.
تصوير 16-2 ريشه‌يابي شهر الکترونيک
3-7-3-2 جامعه دانشي63
اين عبارت از دو بخش جامعه (Society) و دانش(knowledge) تشكيل شده كه مفهومي جديد را بهوجود آورده است. واژهي knowledge مربوط به اوايل قرن 12 ميلادي ميباشد كه در آن زمان، به شكل cnawlece بوده است، ريشهي ابتدايي واژه از كلمهي know است و بخش دوم كلمه تيره و نامفهوم است ممكن است اسكانديناويايي باشد. کلمه knowledge به معني “ظرفيت دانستن، فهميدن و آشنايي؛ واقعيت دانستن” مربوط به اواخر قرن 14 ميلادي است. مفهوم “قالب منظمي از واقعيتها و معلومات” به سدهي 1400 ميلادي مربوط ميشود.
جامعهي دانشي، جامعهاي است که در آن، توليد، توزيع و استفاده از دانش عامل اصلي رشد و توسعه پايدار است. البته افزايش دانش به خودي خود موجبات دانشمحوري جامعه را هم فراهم نميآورد؛ بلکه بهرهگيري از آن در همه ابعاد مورد نياز است و جهانيشدن نيز از پيامدهاي دانشمحور بودن جامعه ميباشد. ايجاد و توليد دانش باعث توسعهي جامعه ميشود و توسعه و به‌کارگيري دانش باعث بهوجود آمدن جامعه دانشمحور ميگردد. (امامي & سعيدي, 1388, ص. 58-61)
بر اساس تحقيقاتي که مرکز تحقيقات ترندوان64 در حوزهي آيندهشناسي رسانه صورت داده است؛ جامعه دانشي شامل مؤلفه‌هايي ازجمله وب2.0 ، پادکست، وبلاگ، ويکي، تجارت اجتماعي و جامعهي همراه ميگردد. در زير برخي از اين مؤلفه‌ها و مؤلفه‌هاي ديگري که مربوط به جامعه دانشي است، توضيح داده ميشود.

تصوير 17-2 سير تطور جامعه

آموزش الکترونيک: E-Learning 65

اين واژهي مخفف شده به معني سيستم آموزشياي است كه به‌صورت الكترونيكي تأمين محتوا ميشود. اين سيستم شرايط آموزشي قبلي را تغيير داد و آن را كامل و مترقي نمود. چنين بستههاي آموزشي با كمك اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات در برابر الگوهاي مختلف يادگيري در انسانهاي مختلف کاملاً انعطاف‌پذيرند که سبب ارتباط و تعامل مستقيم دانشآموز و معلم از طريق ويژگيهاي ويدئوچت در قالب “وبينار” ميشود و بر اساس آن مثلاً، پزشكان و خلبانها ميتوانند بعضي مهارتهاي تخصصي خود را در نمونههاي سه‌بعدي كه به شكلي نزديک به واقع بازسازي كنند. امروزه دانش از طريق تجربه بهدست ميآيد و پرورش پيدا ميكند. دورهي كنوني دورهي گذار از جامعهي مهارتي به جامعهي دانشي است.

آموزش سرگرمي: Edutainment 66

آموزش و سرگرمي باهم تلفيق شده و اجوتينمنت را ميسازد. اين دو يك مجموعهي مخلوطي از نوشته، تصاوير، صدا و فيلم دانشي را فراهم ميسازند كه از طريق يك سرگرمي و بازيگونه انتقال مييابد. آموزش-سرگرمي به‌طور خاص از طريق سرگرميهاي رسانهاي ارائه ميشود. آزمايشهاي بسيار نشان داده كه عمدهي دانشي كه به ديگران انتقال يافته به شكل تفريحي بوده است. آموزش-سرگرمي بيشتر از طريق وارد كردن المانهاي بازي كار ميكند و يادگرفتن با يك سرگرمي شاديمحور به بهترين شكل محقق ميشود.

جستجوي هوشمند: Intelligent search or Smart search 67

جستجو براي اطلاعات، محصولات و سرويسها، با فيلترهاي شخصي، برچسب زدن شخصي، و استفاده از نشانهگذاريهاي اجتماعي به سطح بلندمرتبهتر و هوشمندتري ارتقاء يافته است. كمك جستجوي هوشمند در بهتر استفاده كردن از وقت و به دست آوردن بهترين نتايج مرتبط با هدف، رخ مينماياند.

اينفولاست (اعتياد اطلاعاتي اينترنتي): Infolust 68

اينفولاست به وابستگي روزافزوني اشاره ميكند كه بعضي مردم نسبت به دانش اينترنتپايه دارند. چه در مقايسهي قيمتها، خواندن نظرات راجع به رستورانها يا چك كردن اطلاعات هتلها، مشتري باتجربه نميتواند بدون مشورت آنلاين تصميمگيري كند و آن‌ها را به “مشتريان آگاه” تبديل كند. تلفنهاي هوشمند ميتوانند براي گرفتن اطلاعات آني كه شفافيت و آگاهي را بيمه ميكند، مورد استفاده قرار گيرند. ميزان اينفولاست بودنِ مردم عصر مدرن، مدام درحال فزوني است: در ورزش، سياست، انتخابات يا حتي در ارائهي محصولات.

وبلاگ: Weblog
محتواي توليد كاربر(User generated content) براي دموكرات كردن فضاي محصولات اينترنتي مندرج شده است. همهي محتواي رسانه و محصولات (نوشته، صوت، ويدئو) به‌وسيلهي خودِ مصرفكنندهها توليد شده است. مردم معمولاً با اين ترغيب ميشوند كه بتوانند مهارت خلاقانهشان را در محصولات خود و يا بيان عقايد خود، عرضه كنند. نمونههاي روزنامهنگاري شهروندي69 و وبلاگهاي نيمهحرفهاي وجود دارند و به‌طور جدي با كمپانيهاي رسانهاي سنتي به رقابت ميپردازند.

تجارت جمعي : Social Commerce 70

تجارت جمعي بر بستر وب به اين صورت است که مشتريان از قالبهاي اينترنتي خاص، براي ايجاد جماعتهاي خريد مجازي استفاده ميكنند تا بتوانند از تخفيفات خريد گروهي استفاده كنند. تكنولوژيهاي ديگر به كاربران اين امكان را ميدهد كه به‌طور همزمان از يك مغازهي آنلاين ديدن كنند و براي خريد مجازي، تشكيل تيم دهند.

4-7-3-2 جامعه مجازي71
جامعه مجازي، سومين جامعهاي است که جامعهي بورژوايي غرب پس از جامعهي صنعتي، به آن ميرسد. بر اساس تحقيقاتي که مرکز تحقيقات ترندوان72 در حوزهي آيندهشناسي رسانه صورت داده است؛ جامعه مجازي شامل مؤلفه‌هايي ازجمله وب2.073، پادکست74، وبلاگ75، ويکي76، تجارت اجتماعي77 و جامعه همراه78 ميگردد که در انتهاي مبحث جامعه مجازي، برخي از اين مؤلفه‌ها و مؤلفه‌هاي ديگري که مربوط به جامعه مجازي است، توضيح داده ميشود. اين عبارت از دو واژهي جامعه(Society) و مجازي (Virtual) تشكيل شده است.
واژهي Virtual مربوط به اواخر قرن چهاردهم ميلادي است. در فرهنگ ريشهشناسي واژگان (Etymoonline) اين واژه به اين معني آمده است: “تأثيرپذير از خاصيتها يا ظرفيتهاي فيزيكي” برگرفته از لاتين قرون وسطايي Virtualis، Virtus [به معني] “تعالي، نيرومندي، سودمندي” ، و در ادبيات “شجاعت و مردانگي” است. واژهي مجاز را مسامحتا معادل همان ويرچوال (Virtual) ميدانند. مَجاز به شرايطي گفته ميشود که بدل از حقيقت و براي نيل به آن باشد. فضاي مجازي، روگرفت و مجــازي برساخته از واقعيت است که امروزه بر بستر فضاي سايبر شکل گرفته است.
به لحاظ اينکه در تعاريف، عموماً فضاي سايبر را با فضاي مجازي، همسان ميپندارند؛ ناگزير از تعريف فضاي سايبر ميباشيم. سايبر از لغت يوناني(Kybernetes) سايبرنتيك به معناي سكاندار يا راهنما مشتق شده است. “فضاي سايبر” به سيستم جهاني کامپيوترهاي متصل به اينترنت، زيرساخت‌هاي مخابراتي (ارتباطاتي)، نهادهاي برگزارکننده‌ي کنفرانس‌هاي آنلاين، پايگاه‌هاي دادهها، و خدمات اطلاعاتي، که عموماً به “شبکه” (the Net) معروف‌اند، اطلاق مي‌شود. (Arquilla & Ronfeldt, 2003)در تمايز وب و سايبر مي‌توان گفت که “وب” بيشتر بر بافت ساختار شبکهاي و بافته شده از اطلاعات اطلاق ميگردد؛ که شبکهي اينترنت، مصداقي کامل براي آن ميباشد. (Simpson & Weiner, 1989)در مواجههي انسان‌ها با فضاي سايبرنتيك چهار رويكرد وجود دارد:
1. ايجاد ارتباط فضاي سايبرنتيك به‌منظور

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره حقوق بشر، انتقال اطلاعات، فاعل شناسا، ساختار قدرت Next Entries مقاله درباره عصر اطلاعات، مبدأ و معاد