مقاله درباره مفهوم دولت

دانلود پایان نامه ارشد

بي‌بي‌سي فارسي ـ و چگونگي بازنمايي پديده انتخابات دهم رياست جمهوري در اين رسانه، يكي از اساسي‌ترين شيوهها و تاکتيک‌هاي اثرگذاري رسانه‌اي بر مخاطبان هدف يعني “بازنمايي” و “انگاره سازي” رسانه‌اي در يك چارچوب توصيفي ـ تبييني مورد واكاوي و ارزيابي قرار گيرد. جامعه آماري اين پژوهش، مطالب خبري مرتبط با ايران در پايگاه اينترنتي (تارنما) فارسي “بي‌بي‌سي” است كه در 6 ماهه نخست سال 1388 به‌صورت به هم پيوسته و روزانه به‌دست‌آمده است و حجم نمونه اين تحقيق شامل 300 مطلب متنوع خبري کاملاً مرتبط با پديده انتخابات بوده است. بر اساس يافتههاي پژوهش، تمركز اصلي وب‌سايت بي‌بي‌سي فارسي بر ارزشهاي خبري “شهرت” و “برخورد” يا تركيبي از اين دو است.
اين رسانه به دور از اصول روزنامهنگاري حوادث مربوط به صحنه انتخابات ايران در چارچوب راهبردهاي خبري ـ تبليغي خود عليه جمهوري اسلامي پرداخته و به نسبت 66درصد اخبار خود را با جهتگيري منفي عليه ايران منتشر كرده است. بي‌بي‌سي از اين رهگذر به دنبال ارائه تصويري فراواقعي و بازنمايي شده از صحنه سياسي ايران و القاي “بحران”، “آشوب”، “بي‌ثباتي سياسي”، “تشديد نافرماني مدني” به مخاطبان انبوه خود در داخل كشور و محيط بين‌المللي برآمده است. دغدغه اين مقاله که با روش‌هاي کمي به نتايج خود رسيده است، در صف جنگ رسانهاي عليه ايران، تنها متمرکز بر بيبيسي بوده و رفتار رسانهاي آن را ارزيابي نموده است.

8- نيازمند بناب، رامين (1391). تأثير قدرت نرمافزاري آمريکا بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و نقش رسانه ملي در مقابله با آن. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي(دانشکده علوم سياسي)، تهران.
اين تحقيق با اشاره بر فضاي حاکم بر جنگ نرم آمريکا عليه ايران، در تلاش است به اين سؤال كه آيا قدرت نرم آمريکا تهديدي عليه امنيت ملي ج.ا.ا است و رسانه ملي در مقابله با آنچه نقشي ميتواند داشته باشد؟ پاسخي مناسب ارائه دهد. در حقيقت قدرت نرم‌افزاري ايالات‌متحده ، تهديدي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران محسوب و رسانه ملي در خنثي‌سازي اين تهديد نقش حياتي دارد. در اين مسير با بهرهگيري از مفاهيم قدرت نرم و اهداف به‌کارگيري آن ،جايگاه عمليات رواني در جنگ نرم و رسانه و نقش و قدرت آن در ايجاد بحرانهاي امنيتي با نگاهي توصيفي تحليلي و با اشاره به مصداقهاي عيني و اظهارات رهبران سياسي غربي و شرقي مورد بررسي قرارگرفته و راهکارهاي مقابله با آن نيز ارائه شده است.

1-2-2 تحقيقات خارجي

پژوهش اول مربوط است به تحقيقي که در ژورنال امريکن ساينس انتشار و با موضوع بازتاب واقعيت‌هاي فرهنگي تاجيكستان در مطبوعات ايران انجام‌شده است.
1- ظاهري، مهناز (2012). بازبيني بازتاب واقعيت‌هاي فرهنگي تاجيكستان در مطبوعات ايران. ژورنال امريکن ساينس
Zaher, Mahnaz) 2012. (Review the reflection of the cultural realities of Tajikistan in Iranian press . Journal of American Science.
با توجه به وضعيت فعلي جهان و موج تخريب‌گر جهاني‌سازي، اهميت تعامل ارتباط ميان كشورها در مفهوم دولت-ملت‌هاي قديمي و دولت‌هاي پايدار فعلي به‌منظور مقابله با اين موج جهاني‌سازي، انکارناپذير است. تعامل ميان كشورهاي درحال‌توسعه، به‌ويژه كشورهاي همسايه‌اي كه در يك ناحيه يا موقعيت جغرافيايي براي حفظ هويت فرهنگي تلاش مي‌كنند، يا براي حفظ مرزها، تحكيم اختيارات ملي، داشتن نيروي كار مؤثر و كسب درآمد اقتصادي ضروري است. ايجاد و توسعه تعاملات و روابط بهينه نخستين گام براي شناسايي وضعيت اين تعاملات در آينده بود، و هم‌چنين علايق و انتظارات مشتركي كه بتواند موجبات كار گروهي براي ارتباطات چندبعدي فراهم آورد از مسائل مهم است. بخشي از اين امور از طريق رسانه به دست جوامع مي‌رسد. ازآنجايي‌که رسانه بازتاب ايده‌هاي فرهنگي و اطلاعات و دانش‌هاي متفاوت هر جامعه است، مؤلفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، و شرايط تعامل فرهنگي ميان جوامع مي‌تواند توسط بازبيني آن‌ها فهم و شناخته شود. در اين مطالعه روش تحليل محتوا، مورد استفاده قرارگرفته و روند آن به‌صورت قياسي است. واحد تحليل، اخبار و آمار مدني شامل همه‌ي مسائل روزنامه‌ها و مجله‌هاي كيهان، اطلاعات، شرق، ابرار و آژانس‌هاي خبري، و هم‌چنين سه ماه‌نامه مطالعات آسيايي و ديگر نشريات در بين سال‌هاي 2005 تا 2008 مي‌باشد. نتايج نشان داد كه در ميان مسائل قابل‌توجه فرهنگي، هويت و مسائل مرتبط با فرهنگ پارسي بيشترين ميزان توجه را به از آن خود كرده است (30.3%)؛ درحالي‌که مسائلي مانند آزادانديشي شعائر ديني، و مسائل زنان كمترين ميزان جلب‌توجه را داشته‌اند. جهت‌گيري در ارائه محتويات، (28%) مثبت و (2.5%) منفي بود؛ تأکيد محتويات روي ارتباطات فرهنگي، حداكثر بود (49.8%)، و تأکيد محتويات روي روابط اجتماعي در حداقل (3.5%) بود. برحسب سبك ارائه، اخبار و ترجمه بالاترين (43%) و كمترين (0.5%) ميزان مشاركت را داشتند. محتويات با كاركردهاي مطبوعاتي و آموزشي نشان مي‌دادند كه بالاترين ميزان (62.3%) را دارا بودند و آن‌هايي كه كاركرد تفريحي و عمومي داشتند نشان مي‌دادند كه كمترين ميزان (6.5%) را دارا هستند. محتويات اين مطبوعات در جهت توسعه جنبه‌هاي شخصي دانش، داراي مشاركت حداكثري (75.3%) بوده درحالي‌که محتويات افزايش رفتاري حداقل مشاركت (3.5%) را داشتند.

2- پرايز، مونروئه (2012). ايران و جنگ نرم . دانشگاه پنسيلوانيا، ژورنال بين‌المللي ارتباطات.
PRICE, MONROE (2012). Iran and the Soft War. University of Pennsylvania, International Journal of Communication.

نگاه اين پروژه پژوهش معطوف به عکس‌العمل‌هاي ايران در قبال بهار عربي بوده است و در آن به ارزيابي تفکر قالب و عمومي پديده‌اي به نام قدرت ملي در ايران مي‌پردازد. همچنين در آن ارتباطات استراتژيک ارتباط گران عمومي در استان‌هاي هم‌جوار ايران با کشورهاي عربي را مورد مداقه قرار مي‌دهد. بررسي جوانب قدرت نرم در ايران و چگونگي برقراري ارتباطات استراتژيک و بحث‌هايي از قبيل آزادي مطبوعات ازجمله موارد ديگري است که اين پژوهش به تحليل آن مي‌پردازد.

3- متسگار، اميلي تي(2012). آيا اين رسانه است يا پيام؟ رسانه‌هاي اجتماعي، ديپلماسي عمومي آمريکا و ايران. مدرسه روزنامه‌نگاري دانشگاه اينديانا، ژورنال رسانه جهاني پاييز 2012.
Metzgar, Emily T. (2012). IS IT THE MEDIUM OR THE MESSAGE? SOCIAL MEDIA, AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY & IRAN. School of Journalism Indiana University, Global Media Journal Fall 2012.

مقاله پژوهشي حاضر به بحث مفاهيم ارتباطات و به‌ويژه بحث ديپلماسي عمومي 2.0 آمريکا در قبال ايران به‌عنوان تنها کشوري که روابط رسمي ديپلماتيک با آن ندارد را مورد تحليل قرار مي‌دهد. لذا ديپلماسي مجازي و ترتيب دادن يک پايگاه اينترنتي تحت عنوان سفارت مجازي را براي جبران خلأ اين ديپلماسي در ايران و تحت لواي ديپلماسي عمومي راه‌اندازي کرده است. به‌طور کل، در پژوهش حاضر ديپلماسي عمومي، رسانه‌هاي اجتماعي و ديپلماسي مجازي با محوريت ايران و آمريکا ازجمله مسائلي است که اين پايان‌نامه به آن پرداخته است.

4- توييتر آزاد در ايران: نقش يک انقلاب تويتري در بحران انتخابات 2009 ايران- الکس برنز از دانشکده تجارت و حقوق دانشگاه ويکتوريا و بن الثم از مرکز تحقيقات فرهنگي دانشگاه غرب سيدني – ژورنال ثبت ارتباطات سياسي و فروم تحقيقات 2009
Twitter free Iran: An evaluation of Twitter’s role in Iran’s 2009 election crisis – 2009-Alex burns in Faculty of Business and Law, Victoria University
& Ben Eltham in Centre for Cultural Research, University of Western Sydney-Record of the Communications Policy & Research Forum 2009
پلت‌فرم‌هايي تحت عنوان رسانه‌هاي اجتماعي، يا همان شبکه‌هاي اجتماعي نظري توييتر، ابزار جديدي براي تصميم‌سازي‌هاي بين‌المللي است. اين پژوهش، با بررسي رفتار توييتري کاربران ايراني در انتخابات بحث‌برانگيز 2009 ايران، به‌صورت متفاوتي به تحليل فعاليت شهروندي ايرانيان، دستگاه ديپلماسي آمريکا و نيروهاي شبه‌نظامي در ايران و در طول دوره انتخابات و حوادث پس ‌از آن مي‌پردازد. اين رفتارها گاهي سياست خارجي، اقتصاد سياسي بين‌الملل،‌روابط کشورها و جامعه‌شناسي تاريخي آن‌ها را دچار دگرگوني‌ مي‌کند. اين پژوهش قائل است به اينکه توييتر و ديگر رسانه‌هاي اجتماعي قادرند به اينکه مردم عادي را به معترضاني عليه حکومت ايران بدل کنند.
3-2 نظريات مربوط به تحقيق
در ابتدا بايد تأکيد شود که ادبيات اوليه و مبناي نظري تحقيق حاضر را دو سخن از مقام معظم رهبري شکل داده است که ايشان در سال 1383 و در دو سخنراني مجزا به بحث “آرايش رسانه‌اي” پرداختند:
مقام معظم رهبري نيز در اولين فرمايش خود در حوزهي آرايش رسانهاي صداوسيما ميفرمايند:
” امروز آرايش رسانهاي و فرهنگي که در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارد، بسيار آرايش پيچيده، متنوع، متكثر، کارآمد و فنى و پيشرفته است. صداوسيما يک‌تنه در مقابل اين آرايش عظيم ايستاده است.” (خامنه‌اي, 1383)
همچنين ايشان در اولين فرمايش خود در ديدار با مديران رسانه ملي، با تأکيد بر امين و معتمد بودن رسانه و داشتن مزيت رقابتي و موضوع رقابت رسانه‌اي، در حوزهي آرايش رسانهاي صداوسيما ميفرمايند:
“رسانة ملّي اگر بخواهد، به‌عنوان مهم‌ترين ابزار فرهنگي در كشور، از عهدة اين كار ]مأموريت محوري صداوسيما يعني،‌ هدايت فکر و فرهنگ جامعه[ بربيايد، بايد اين چيزها را خودش تأمين كند؛ امين نظام باشد، مورد اعتماد مردم باشد، برخوردار از مزيت‌هاي رقابتي باشد. امروز رقباي ما زيادند؛ چه رقباي منطقهاي، چه رقباي بينالمللي. ما بايد در مقابل اين رقبا خود را از مزيت‌هاي رقابتي برخوردار كنيم. ظرفيت بالا در كم و كيف محصولات، هر دو موردنظر است. نبايد كميت، كيفيت را تحت‌الشعاع قرار دهد و به‌عکس” (خامنه‌اي, بيانات در ديدار مسولين صدا و سيما, 1383)
ايشان در ادامه الزام ديگر مأموريت صداوسيما را “آرايش رسانه‌اي کارآمد” عنوان مي‌کنند که بر‌ مواردي از قبيل؛ قدرت انعطاف براي انطباق با شرايط گوناگون، پوشش جامع جغرافيايي، توانايي، سرعت و چالاكي تأکيد مي‌ورزند و مي‌فرمايند:
“الزام ديگر اين مأموريت، داشتن آرايش رسانه‌اي کارآمد در عرصه استاني و ملّي و بين‌المللي است. همين نكتهاي كه آقاي ضرغامي اشاره كردند و گفتند در جاهايي از كمترين حقشان نميتوانند برخوردار باشند؛ يعني شنيدن صداي انقلاب و ديدن چهره انقلاب. در اينجا آرايش ما ضعيف است. البته بسياري از اين ضعفها به بيرون از سازمان مربوط ميشود، كه آن‌هم موضوع ديگري است و بايد جداً تعقيب كنيم. آرايش سازماني و رسانه‌اي ما بايد به گونه‌اي باشد كه بتوانيم همه كشور را در همه ابعاد بپوشانيم. اين آرايش بايد کارآمد باشد. داراي قدرت انعطاف براي انطباق با شرايط گوناگون و پيش‌بيني نشده باشد. در برخورد با مسائل گوناگون، توانايي، سرعت و چالاكي داشته باشد. بتواند موضع خودش را اتخاذ كند و كارساز باشد. اگر اين چيزها تحقّق پيدا كند كه هركدام از اينها شرايط و مقدماتي دارد و بايد هم اين مقدمات فراهم شود و تحقّق پيدا كند آنگاه شما خواهيد توانست هدايت و مديريت افكار عمومي را از لحاظ فرهنگ و اخلاق و رفتار و روحيه و امثال اينها کاملاً در دست داشته باشيد؛ هيچ‌کس نميتواند با شما در اين زمينه رقابت كند.” (خامنه‌اي, بيانات در ديدار مسولين صدا و سيما, 1383)

1-3-2 مديريت استراتژيک، ‌مديريت عمومي و مديريت رسانه
مديريت به‌صورت عمومي،‌ “فراگرد به‌کارگيري مؤثر و کارآمد منابع انساني و مادي بر مبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شده است که از طريق برنامهريزي، سازمان‌دهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل عمليات، براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي‌گيرد. (رضاييان, 1383, ص. 8)
مديريت رسانه، فرآيند به‌کارگيري بهينه کليه امکانات

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره علوم ارتباطات، مسئله پژوهش، روش پژوهش Next Entries مقاله درباره سعادت و کمال، اقتصاد رسانه