مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط، ارزیابی ریسک، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت پروژه
3. استانداردها و معیارها
4. مدیریت دانش پروژه
2
مدیریت زیرساخت‌ها
5. حکم‌رانی پروژه
6. ارزیابی
7. سازمان و ساختار
8. پشتیبانی از تسهیلات و تجهیزات
3
یکپارچه‌سازی منابع
9. مدیریت منابع
10. آموزش و تعلیم
11. توسعه مشاغل
12. توسعه تیم
4
پشتیبانی فنی
13. تربیت
14. برنامه‌ریزی پروژه
15. ممیزی پروژه
16. بازیابی پروژه
5
تطبیق با کسب و کار
17. مدیریت سبد پروژه
18. مدیریت ارتباط با مشتری
19. مدیریت ارتباط با فروشنده/پیمانکار
20. مدیریت عملکرد کسب و کار

2-2-4-9- كاركردهاي PMO از دیدگاه کرزنر
کارکردهای دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه کرزنر در جدول 2-10 نشان داده شده است.
(Kerzner, 2004) (متين‌كوشا، 1391)
جدول 2-10- کارکردهای دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه کرزنر
ردیف
عنوان کارکرد
ردیف
عنوان کارکرد
1
استاندارد‌سازی برآورد، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل و گزارش‌دهی
9
انتقال دانش از طریق ارشاد توسط منتورها
2
تدوین الگوی مدیریت پروژه
10
تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های مدیران پروژه
3
تدوین یک متدلوژی مدیریت پروژه
11
تدوین کارراهه شغلی مدیران پروژه
4
مدیریت و به‌روزآوری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
12
ایجاد برنامه ظرفیت منابع شرکت
5
تهیه آرشیو درس‌آموخته‌ها
13
برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیران پروژه
6
شناسایی بهترین تجارب در مدیریت پروژه
14
مشارکت یا مدیریت سبد پروژه
7
بهینه‌کاوی در مدیریت پروژه
15
مسئولیت‌های مربوط به ارتباطات مشتریان و پیمانکاران
8
هماهنگ کردن و اجرای برنامه‌های آموزشی مدیریت پروژه

2-2-4-10- كاركردهاي PMO از دیدگاه ویسوکی
از دیدگاه ویسوکی کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در 6 کارکرد اصلی قابل دسته‌بندی می‌باشند که این حوزه‌ها به همراه کارکردهای فرعی آن‌ها در جدول 2-11 نشان داده شده است.
(Wysocki, Robert.K, 2009) (متين‌كوشا، 1391)
جدول 2-11- کارکردهای دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه ویسوکی
ردیف
عنوان کارکرد اصلی
کارکردهای فرعی
1
پشتیبانی از پروژه‌ها
• به‌روز‌ رسانی زمان‌بندی و گزارش
• ثبت و ضبط ورقه ثبت ساعات کار و نگهداری آن
• تهیه و توزیع گزارش
• بایگانی گزارش
• منسجم کردن و توزیع گزارش
• نگهداری و پشتیبانی از کتابچه یادداشت پروژه
2
مشاوره و تربیت
• پشتیبانی از تهیه اسناد پیشنهاد پروژه
• تسهیل جلسات برنامه‌ریزی پروژه
• ارزیابی ریسک
• تداخلات پروژه61
• تربیت و مربی‌گری مدیران پروژه
• تربیت مدیران ارشد
3
روش‌ها و استانداردها
• تثبیت، پایش و اجرای استانداردها
• انتخاب پروژه برای سبد پروژه
• تهیه ساختار شکست کار
• تهیه شكل شبکه‌ای پروژه
• نگهداری از ابزارها و کتابخانه فرآیندی
• آماده‌سازی پیشنهاد شرکت در مناقصه
• ارزیابی ریسک
• گزارش‌دهی وضعیت
• فرآیند مدیریت تغییرات محدوده
• مستند‌سازی
• درخواست تغییرات
4
ابزارها و نرم افزارها
• ارزیابی نرم‌افزار
• انتخاب نرم‌افزار
• خرید نرم‌افزار و لیسانس آن
• مذاکرات فروشنده
• آموزش نرم‌افزار
• مدیریت و نگهداری نرم‌افزار
5
آموزش
• آموزش اصول مدیریت پروژه
• آموزش مدیریت پروژه پیشرفته
• آموزش مدیریت حرفه‌ای پروژه (آماده‌سازی و تهیه مقدمات آزمون گواهینامه PMP)
• موضوعات تخصصی
• پشتیبانی از دپارتمان آموزشی
• توسعه و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و محتوای آن‌ها
• ارائه دوره‌های آموزشی
• انتخاب موسسات آموزشی مدیریت پروژه
6
استخدام و توسعه
• توسعه منابع انسانی
• شناخت و ارزیابی مهارت‌ها
• انتخاب اعضای تیم
• انتخاب مدیران پروژه
• ارزیابی تیم پروژه
• توسعه مهارت‌های تخصصی
• پیشرفت و راهنمایی شغلی

2-2-4-11- كاركردهاي PMO از دیدگاه استاندارد PMBOK
از دیدگاه استاندارد PMBOK، کارکردهای اصلی دفتر مدیریت پروژه عبارتند از:
• مدیریت منابع مشترک تمامی پروژه‌های تحت نظرPMO ؛
• شناسایی و توسعه متدلوژی‌های مدیریت پروژه، راهکارهای برتر و استانداردها؛
• مربی‌گری، تربیت، آموزش و نظارت؛
• بررسی تطابق سیاست‌ها، رویه‌ها، الگوها و استانداردهای مدیریت پروژه‌ها از طریق انجام ممیزی‌ها؛
• توسعه و مدیریت سیاست‌ها، رویه‌ها، رویه‌ها، الگوها و دیگر مستندات مشترک پروژه (سرمایه‌های فرآیندی سازمانی)؛
• هماهنگی ارتباطات بین پروژه‌ها.
(PMBOK, 2008) (متين‌كوشا، 1391)
محققين داخل كشور نيز در ساليان اخير، با دسته‌بندي ديدگاه‌هاي مختلف، به بيان كاركردها و وظايف دفاتر مديريت پروژه پرداخته‌اند كه در ادامه به بررسي برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.

2-2-4-12- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از ديدگاه اربابي
اربابي (1387)، با بررسي دسته‌بندي‌هاي متعددِ نويسندگان كتاب‌ها و مقالات، كاركردهاي دفاتر مديريت پروژه را به تفكيك حوزه‌هاي مختلف، مطابق جدول 2-12 ارائه داده است.
جدول 2-12- دسته‌بندي كاركردهاي دفتر مديريت پروژه به تفكيك حوزه‌هاي مختلف (اربابي، 1387)
صاحب‌نظران
حوزه‌ها
بلاك
داي
هابز
كرزنر
روش‌ها و استانداردها
– وضع روش‌ها و استانداردها
– بهبود و تداوم استانداردها و روش‌ها
– متدلوژي استاندارد
– استانداردسازي در برآورد/ برنامه‌ريزي/زمان‌بندي/ كنترل و گزارش‌دهي
– تدوين يك متدلوژي مديريت پروژه
– تغييرات به متدلوژي موجود
– شناسايي استانداردهاي مديريت پروژه
– تدوين الگوهاي مديريت پروژه
بهبود شايستگي‌هاي مديريت پروژه
– ارشاد
– آموزش
– فراهم آوردن خدمات مشاوره و ارشاد براي مديريت پروژه
-ترتيب دادن آموزش‌هاي مديريت پروژه
– بهبود شايستگي‌هاي فردي
– هماهنگ كردن و يا اجرا كردن برنامه‌هاي آموزشي مديريت پروژه
– انتقال دانش از طريق مربي‌گري و ارشاد
پيگيري و پايش پروژه‌ها
– پيگيري پروژه‌ها

– نظارت و پايش

حمايت از مديران پروژه
– مشاوره
– حمايت‌هاي اداري
– فراهم ساختن حمايت اداري پروژه
– خدمات حمايتي براي مديران پروژه
– خدمات مشاوره ويژه
– ايجاد خط ارتباطي حل مشكل مديريت پروژه
– برنامه‌ريزي براي پوشش‌دهي مشكلات در پروژه‌ها
آرشيو

– وضع و برقراري آرشيو تاريخي پروژه
– تهيه آرشيو
– تهيه آرشيو آموخته‌ها
ارتقاي مديران پروژه

– ارتقاي مديران پروژه

ابزارها
– ايجاد شبكه برخط پروژه‌ها
– اداره كردن، ايجاد و حفظ ابزارهاي مديريت پروژه

منابع انساني
– ايجاد گروه سازماني مديران پروژه (پايگاه)

– كاركرد منابع انساني
– تعيين نقش‌ها و مسئوليت‌هاي مديران پروژه
– تهيه شرح شغلي براي مديران پروژه
شبكه‌گرايي و پايش محيطي

– شبكه‌گرايي و پايش محيطي
– شناسايي بهترين تجارب در مديريت پروژه
– بهينه‌كاوي در مديريت پروژه
مديريت پورتفوليو
– مديريت پورتفوليو

– مديريت پورتفوليو
– مشاركت و يا مديريت پورتفوليو
برنامه‌ريزي استراتژيك براي مديريت پروژه

– برنامه‌ريزي استراتژيك براي مديريت پروژه
– ايجاد برنامه ظرفيت منابع شركت
سرمايه‌هاي فكري

– ايفاي نقش به عنوان نگهباني از سرمايه‌هاي فكري مديريت پروژه

2-2-4-13- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از ديدگاه فعال
در تقسیم‌بندی ديگري 20 وظيفه اصلي دفتر مديريت پروژه (جدول 2-13) در پنج گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
(فعال، 1387)
1) مديريت اجراييات62: يك رويكرد عمومي و ساختار مرجع براي هدايت فعاليت‌هاي مديريت پروژه در سازمان پروژه‌محور فراهم مي‌كند. اين حوزه از وظايف، استاندارد اجراي پروژه را تعيين نموده و به ايجاد فرايندها و ابزار مديريت پروژه پرداخته و به توليد محيط مديريت پروژه مشترك كه شامل دسترسي به بايگاني و كتابخانه مرجع پروژه مي‌باشد مي‌پردازد؛
2) مديريت زيرساخت‌ها63: شامل تسهيل تاسيس محيط حرفه‌اي مديريت پروژه مي‌باشد. اين حوزه از وظايف، به سنجيدن وضعيت جاري مديريت پروژه و يكپارچه كردن برنامه‌ها براي وضعيت آينده پروژه مي‌پردازد و شامل پرداختن به سياست‌ها و مكانيزم‌هاي مورد نياز براي رسيدن به صلاحيت‌ها و بلوغ سازمان مي‌باشد. اين گروه از وظايف به تعيين ساختار و ذي‌نفعان لازم براي اجرا موفق پروژه نيز مي‌پردازند؛
3) يكپارچه‌سازي منابع64: به مديريت شايستگي، در دسترس بودن و كارايي منابع مي‌پردازد. اين گروه از وظايف دفتر مديريت پروژه را قادر مي‌سازد كه با مديران منابع مشاركت كنند تا به شناسائي، تخصيص و مديريت مديران پروژه و اعضاي تيم پروژه بپردازد، و دفتر مديريت پروژه را قادر سازد تا به مديريت پروژه به عنوان يك عمل رو به پيشرفت شكل دهد و به توسعه همه‌جانبه تيم پروژه بپردازد؛
4) پشتيباني فني65: به فراهم آوردن پيشنهادات مديريت پروژه‌اي، تدابير و حمايت‌ها از تيم پروژه مي‌پردازد. اين گروه از وظايف از توانايي، دانش و تجربه مديران پروژه براي فراهم آوردن پيشنهاداتي براي محيط پروژه استفاده مي‌كنند. فراهم آوردن طيفي از برنامه‌هاي پروژه، تسهيلات، فعاليت‌هاي حمايتي، برنامه‌ريزي و هدايت مميزي، بازنگري مديريت پروژه و فراهم آوردن حمايت براي بهبود پروژه زيرمجموعه اين گروه از وظايف است؛
5) تطبيق با كسب و كار66: به معرفي چشم‌انداز تجاري سازمان به محيط پروژه مي‌پردازد. اين گروه از وظايف به مديريت سبد پروژه سركشي مي‌كند، و به تسهيل تعامل هيات مديره با مدير پروژه براي افزايش اشتراكات مديريت پروژه درگير با كيفيت كسب و كار پرداخته، و به مديريت وابستگي بين مشتري و تأمين‌كننده/ پيمانكار رسيدگي كرده و به تسهيل نقش آن‌ها به عنوان ذي‌نفع مي‌پردازد.
جدول 2-13- وظايف و خدمات دفتر مديريت پروژه (فعال، 1387)
مديريت اجراييات
متدلوژي مديريت پروژه
تاسيس بنيان‌هايي براي متدلوژي مديريت پروژه، ارزيابي و رسيدگي به فعاليت‌هاي جاري،
تدوين چرخه حيات، هدايت اجراي متدلوژي، مديريت بلوغ متدلوژي

ابزارهاي مديريت پروژه
انتخاب ابزارهاي پروژه، اجرا و پياده‌سازي ابزارها، ارزيابي ابزارهاي پروژه

استانداردها و معيارها
اجراي استانداردهاي مديريت پروژه، تعيين الزامات معيارهاي ارزيابي پروژه،
معرفي و استفاده از معيارها

مديريت دانش پروژه
ايجاد چارچوب مديريت دانش، معرفي سيستم مديريت دانش، اجرا سيستم مديريت دانش
مديريت زيرساخت‌ها
روش حكومت بر پروژه
تدارك و حفظ منشور دفتر مديريت پروژه، تدوين سياست‌هاي مديريت پروژه، تدوين راهنماي طبقه‌بندي پروژه‌ها، تدوين اختيارات مديريت پروژه، تاسيس هيات كنترل اجرايي،
هم‌راستا كردن كسب و كار و كميته‌هاي فني

ارزيابي
هدايت ارزيابي صلاحيت‌ها، هدايت ارزيابي قابليت‌ها، هدايت ارزيابي بلوغ

سازمان و ساختار
راه‌اندازي ساختار دفتر مديريت پروژه، تاسيس ساختار مديريت پروژه، توسعه مشاركت ذي‌نفعان

پشتيباني از تسهيلات و تجهيزات
تاسيس و احراز نيازهاي ذي‌نفعان، مديريت تسهيلات پروژه، مديريت تجهيزات پروژه
يكپارچه‌سازي منابع
مديريت منابع
اندوختن و به‌دست آوردن منابع پروژه، تخصيص منابع پروژه،
مديريت كيفيت منابع و عملكرد آن‌ها، خاتمه تخصيص منابع

تعليم و آموزش
تاسيس برنامه‌هاي آموزشي، مديريت برنامه‌هاي آموزشي، ارزيابي طرح‌هاي آموزشي

توسعه حرفه‌اي
توسعه مسير حرفه‌اي مديريت پروژه، حمايت از برنامه‌هاي حرفه‌اي مديريت پروژه،
ايجاد گواهينامه‌هاي حرفه‌اي

توسعه تيمي
تسهيل شكل‌گيري تيم يكپارچه، تسهيل برپايي تيم‌هاي مجازي،
آماده‌سازي براي توسعه تيم پروژه، نظارت بر كارايي تيم پروژه
پشتيباني فني
مشورت و نصيحت
راه‌اندازي برنامه‌هاي مشاوره‌اي مديريت پروژه، به كار گماردن مشاوران مديريت پروژه،
رهبري و هدايت مشاوره مديريت پروژه، ارزيابي برنامه‌هاي مشاوره‌اي

پشتيباني برنامه‌ريزي
ايجاد پشتيباني از برنامه‌ريزي، هدايت پشتيباني از برنامه‌ريزي،
هدايت پشتيباني از برنامه‌ريزي مميزي

مميزي پروژه
مقدمه‌چيني براي توانايي مميزي پروژه، هدايت مميزي پروژه، مديريت نتايج مميزي

ترميم و بهبود پروژه
تدوين فرايند ارزيابي بهبود، برنامه‌ريزي و هدايت بهبود پروژه، مستندسازي درس‌هاي آموخته
تطبيق با كسب وكار
مديريت سبد پروژه
راه‌اندازي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، کسب و کار، رضایت مشتری، تسهیم دانش Next Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، سیستم مدیریت، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد