مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، روش‌شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه یا دفتر برنامه نیز یاد می‌شود.
برخی خصوصیات کلیدي دفتر مدیریت پروژه براساس استاندارد دانش مدیریت پروژه عبارتند از:
• تعدیل و تسهیم منابع بین پروژه‌هاي تحت امر یک دفتر مدیریت پروژه؛
• شناسایی و توسعه روش‌شناسی مدیریت پروژه، روال‌ها، الگوها و دیگر مستندات؛
• مدیریت پیکربندي مرکزي براي تمامی پروژه‌هاي تحت امر دفتر؛
• مدیریت ریسک‌هاي تسهیم شده و نشده براي تمامی پروژه‌ها؛
• دفتر مرکزي براي عملیات و مدیریت ابزارهاي پروژه مانند نرم‌افزارهاي مدیریت پروژه؛
• هماهنگی مرکزي مدیریت ارتباطات درون پروژه؛
• جایگاه ارشادي و آموزشی براي مدیران پروژه؛

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مدیریت دانش، مدیریت پروژه، مدیریت دانش در سازمان، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه درمورد ادبیات عامیانه، گروه اجتماعی، زن در ادبیات، ساختار و محتوا