مقاله درباره مدیریت پروژه، سیستم مدیریت، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مديريت سبد پروژه، اجراي انتخاب پروژه، يكپارچه كردن پروژه‌ها در سبد پروژه‌ها،
هدايت بازنگري سبد پروژه‌ها، مديريت فرسايش سبد پروژه‌ها

وابستگي‌هاي مشتريان
مديريت وابستگي‌هاي مشتريان، مديريت قراردادهاي مشتريان، مديريت رضايت مشتري

وابستگي‌هاي تأمين‌كننده/ پيمانكار
مديريت وابستگي‌هاي تأمين‌كننده/ پيمانكار، مديريت مالكيت تأمين‌كننده/ پيمانكار،
مديريت كارايي تأمين‌كننده/ پيمانكار

عملكرد كسب و كار
تدوين راه حل‌هاي كسب و كار يكپارچه، مديريت مشاركت كسب و كار،
مديريت اجراي كسب و كار دفتر مديريت پروژه

2-2-4-14- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از ديدگاه طباطبايي لطفي
طباطبايي لطفي (1388)، با مطالعه ادبيات دفتر مديريت پروژه موارد زير را به عنوان وظايف دفتر مديريت پروژه بيان كرده است:
• كمك به انتقال دانش از يك پروژه به پروژه‌هاي بعدي سازمان و مديريت سازمان جهت افزايش كيفيت و اجراي مناسب‌تر پروژه‌هاي سازمان؛
• كمك به ايجاد يك استاندارد براي فرايند اجراي پروژه‌ها؛
• كاهش انحراف‌هاي هزينه‌اي و زماني در اجراي پروژه‌ها و افزايش كيفيت اجرا؛
• آموزش سيستماتيك مديران سازمان جهت ارتقاي دانش آن‌ها در مديريت پروژه‌ها توسط برگزاري دوره‌هاي آموزشي؛
• ايجاد ديد كل‌نگر در انتخاب پروژه‌ها در سازمان؛
• كاهش حجم تك‌تك پروژه‌ها و پيرو آن كاهش پيچيدگي آن‌ها.

2-2-4-15- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از ديدگاه نوري
نوري (1388)، در تقسيم‌بندي ديگري، ديدگاه صاحب‌نظران درمورد خدمات و وظايف دفتر مديريت پروژه را در قالب جدول 2-14 دسته‌بندي كرده است.
جدول 2-14- خدمات و وظايف دفتر مديريت پروژه (نوری، 1388)
Wells
(1999)
DeGuzman
(1999)
Block and Frame (1998)
Bates
(1998)
Knutson (1995)
خدمات‌رساني به عنوان مركز فعاليت جهت انتقال مديريت پروژه در يك سازمان پروژه‌محور

رهبري و تحول سازمان به يك محيط پروژه مؤثر
كمك به ارائه گزارش به مديريت ارشد در پروژه‌هاي چندگانه و بين‌بخشي
تأمين پشتيباني مديريت پروژه به تيم‌هاي پروژه
تدارك پشتيباني فني (مديريت پروژه و مديريت برنامه، مديريت پيمان، نگهداشت سيستم‌هاي مديريت پروژه و زيرساخت‌ها)
پشتيباني پروژه به منظور كاهش امور اداري

تدارك راهنمايي جهت تكنيك‌ها و نرم‌افزارهاي مديريت پروژه
تأمين مشاوره و راهنمايي مديريت پروژه
تدارك مشاوره (راهنمايي و مربي‌گري و تنظيم استانداردها)
مشاوره و راهنمايي
مديريت محيط پروژه سازمان (راهنمايي و خدمات مشاوره، تأمين مربي براي آموزش، تدارك راهنماي تخصص مشاغل، توسعه خط‌مشي مديريت پروژه)
يك مشاوره داخلي با تمركز بر خط‌مشي مديريت پروژه
توسعه و نگهداشت متدلوژي‌ها و استانداردهاي مديريت پروژه
نگهداشت يك مجموعه از محصولات و خدمات مديريت پروژه
توسعه و اجراي استانداردها و روش‌هاي مديريت پروژه
خدمات‌رساني به پروژه در يك نقش پشتيبان (مسئوليت‌ها براي انتخاب پروژه، توسعه و نگهداشت متدلوژي مديريت پروژه و تدارك كاركنان پروژه)
تسهيل فرايند بهبود مستمر مربوط به فرايند پروژه
تدارك و مرتب نمودن آموزش مديريت پروژه

آموزش و گواهي مديريت پروژه

تدارك سازمان‌ها توسط واحدي متشكل از مديران مجرب
تدارك آموزش و تعليم به منظور تقويت كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي
توصيه كردن به مديران پروژه

تدارك قابليت‌هاي بهتر جهت برنامه‌ريزي منابع انساني

عهده‌دار شدن نقش دفتر مجازي
مديريت اطلاعات پروژه (نگهداشت پايگاه داده پروژه، بايگاني‌هاي پيشينه پروژه، و تدارك دبيرخانه جهت فرايند بازبيني پروژه
نگهداشت مركز بايگاني پيشينه براي پروژه‌ها

2-2-4-16- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از ديدگاه آتش‌فراز
براي بيان كاركردهاي عمومي دفتر مديريت پروژه مطابق جدول 2-15 می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی «پروژه‌محور و سازمان‌محور» که متشکل از 11 کارکرد اصلی می‌باشند تقسیم‌بندی نمود. کارکردهای پروژه‌محور، به‌طور مستقیم به مديريت بهينه پروژه‌هاي سازمان مربوط مي‌شوند، دامنه اين دسته از كاركردها، از مديريت يك پروژه آغاز شده و در نهايت به مديريت تمام يا قسمتي از پروژه‌هاي سازمان منتهي مي‌گردد؛ درحالي‌كه كاركردهاي سازمان‌محور، كاركردهايي هستند كه محدود به يك يا چند پروژه خاص در سازمان نمي‌گردند، بلكه پشتيبان و فراهم‌كننده زيرساخت‌هاي لازم براي مديريت پروژه سازماني67 مي‌باشند. اين دسته از كاركردها علاوه بر آن كه گستره بزرگي داشته و غالباً كل سازمان را در بر مي‌گيرند، كنشي بوده و از اهميت استراتژيك بالايي نيز برخوردار هستند.
(آتش‌فراز و همكاران، 1390)
جدول 2-15- كاركردهاي عمومي دفتر مديريت پروژه (آتش‌فراز و همكاران، 1390)

كاركردهاي پروژه‌محور68
كاركردهاي اصلی
كاركردهاي فرعي

كاركرد شماره 1-
مشاركت در مديريت و اجراي پروژه‌ها
• تهيه منشور پروژه و بيانيه محدوده
• تسهيل مديريت جلسات آغازين پروژه
• مديريت ريسك‌هاي پروژه
• مشاركت در تشكيل اتاق كنترل پروژه
• مشاركت در مديريت تغييرات پروژه
• حمايت از تشكيل كتابخانه پروژه
• بهبود دقت و صحت برگه‌هاي ثبت ساعات كار69
• مشاركت در برگزاري جلسات بازنگري پروژه
• مشاركت در مديريت مشكلات پروژه70
• مشاركت در خاتمه پروژه

كاركرد شماره 2-
پشتیبانی پروژه
• برنامه‌ريزي پروژه
• بازيابي71 پروژه
• استانداردسازي گزارشات

كاركرد شماره 3-
توسعه متدلوژي مديريت پروژه
• تهيه الگوها72
• پشتيباني از ابزارهاي مديريت پروژه
• تعيين استانداردها و معيارها

كاركرد شماره 4-
مشاوره73 و تربيت74

كاركرد شماره 5-
طرح‌ريزي و انجام مميزي پروژه

كاركردهاي
سازمان‌محور75
كاركرد شماره 6-
مديريت سبد پروژه76
• تعيين سطح تعالي سيستم مديريت سبد پروژه
• تعيين نقش‌ها در مديريت سبد پروژه
• تعيين تركيب سبد پروژه
• بهينه‌سازي سبد پروژه

كاركرد شماره 7-
مديريت ارتباط با مشتريان و تأمين‌كنندگان

كاركرد شماره 8-
مديريت دانش پروژه‌ها

كاركرد شماره 9-
حكمراني بر پروژه‌ها77

كاركرد شماره 10-
تعيين سازمان و ساختار پروژه‌ها

كاركرد شماره 11-
مديريت منابع
• مديريت منابع انساني

2-2-4-17- دسته‌بندي كاركردهاي PMO از دیدگاه متين‌كوشا
متين‌كوشا (1391)، با مقايسه‌ي چندين تقسيم‌بندي از منابع معتبر، يك تقسيم‌بندي كلي از كاركردهاي دفتر مديريت پروژه ارائه داده است (جدول 2-16).
جدول 2-16- تقسیم‌بندی کارکردهای دفتر مدیریت پروژه (متين‌كوشا و همكاران، 1391)
ردیف
عنوان کارکرد
مشخصه
1
توسعه متدلوژی مدیریت پروژه
• مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه از نظر میزان کاربرد و انتخاب استانداردهای مناسب جهت پیاده‌سازی در سازمان
• طراحی و مستندسازی فرایندهای مدیریت پروژه در قالب شكلهای فرایندی، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، فرمت‌ها و الگوهای استاندارد جهت استفاده یکنواخت در پروژه‌ها
• استقرار پایلوت و در مرحله بعد استقرار جامع سیستم مدیریت پروژه در سازمان
• تحلیل عملکرد سیستم مدیریت پروژه پیاده‌سازی شده، صدور اقدامات اصلاحی لازم و بهبود مستمر آن
2
توسعه ابزارها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
• انتخاب ابزارها و نرم‌افزارهای مدیریت پروژه مناسب در سازمان
• استقرار نرم‌افزارهای مدیریت پروژه
• توسعه سیستم مدیریت اطلاعات پروژه
• بازنگری کارایی و اثر بخشی نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و بهبود مستمر آن‌ها
3
مدیریت دانش و دروس آموخته شده
• طرح‌ریزی و اجرای مدیریت دانش به صورت نظام‌مند
• آرشیو اسناد پروژه
• جمع‌آوری دروس آموخته شده در پروژه‌ها و ایجاد مکانیسم‌های انگیزشی مناسب برای این منظور
• تحلیل دروسِ آموخته شده پروژه‌ها
• انتشار دروس آموخته شده برای استفاده در سایر پروژه‌های سازمان
4
آموزش و ارتقای شایستگی‌های مدیریت پروژه
• انجام نیازسنجی آموزشی در زمینه مدیریت پروژه
• برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه به صورت داخل یا خارج سازمانی
• ارزیابی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه
• فعالیت در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آمادگی مدیران پروژه برای شرکت در آزمون‌های حرفه‌ای مدیریت پروژه مانند PMP و IPMA-Levels
5
مربی‌گری و هدایت در زمینه مدیریت پروژه
• در اختیار قراردادن کارشناسان متخصص به تیم‌های مدیریت پروژه برای کمک و پر کردن خلأ موجود در آن‌ها
• بهره‌گیری از مشاورین بیرونی و یا افراد با تجربه داخل سازمان برای کمک و ارتقاء مدیران و اعضای تیم پروژه
• ارائه راهنمایی‌های لازم به مدیران پروژه در مواقع لزوم
6
حکم‌رانی و توسعه منابع انسانی
• ارزیابی شایستگی‌ها و مهارت‌های مدیران پروژه
• انتخاب مدیر پروژه مناسب و تخصص آن به پروژه
• تعیین نقش و مسئولیت‌های مدیران پروژه
• تدوین آئین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء شغلی(کارراهه شغلی) مدیران پروژه
• مشارکت در تعیین حقوق و پاداش مدیران پروژه
• ارزیابی عملکرد مدیران پروژه
• تعیین سازمان و ساختار پروژه‌ها و اختیارات مدیران پروژه در برابر مدیران وظیفه‌ای
• فراهم کردن اطلاعات لازم در خصوص مشخصات و مهارت‌های افراد متخصص و تخصیص آن‌ها به پروژه‌ها
• فراهم کردن امکان ارزیابی تیم پروژه برای مدیران پروژه
• مدیریت استخر منابع انسانی و تخصیص بهینه آن‌ها به پروژه‌ها
7
کنترل و نظارت بر پروژه‌ها
• گزارش وضعیت پروژه‌ها به مقالات بالاتر در سازمان
• کنترل، پایش و ممیزی پروژه‌ها وتشخیص انحرافات از خطوط مبنا
• تهیه و به‌روزآوری داشبورد مدیریتی
8
مدیریت سبد پروژه
• شناسایی معیارهای انتخاب پروژه‌ها
• تعیین ساز و کار لازم برای انتخاب پروژه‌ها
• برعهده داشتن مسئولیت انتخاب پروژه‌ها
• پرداختن به مدیریت ریسک سبد پروژه
• اولویت‌بندی پروژه‌ها جهت تخصیص به موقع منابع به آن‌ها
• بهینه‌سازی پروژه‌ها در سبد پروژه
9
مشارکت در مدیریت استراتژیک
• مشارکت در مدیریت استراتژیک و مسائل راهبردی سازمان
10
مدیریت روابط با مشتریان
• بر عهده داشتن مسئولیت مدیریت روابط با مشتریان سازمان
• پرداختن به مدیریت رضایت مشتریان
11
مدیریت روابط با تامین‌کنندگان
• پرداختن به مدیریت روابط با پیمانکاران/ فروشندگان/ مشاوران(تامین‌کنندگان)
• انتخاب پیمانکاران/ فروشندگان/ مشاوران (تامین‌کنندگان)
• ارزیابی عملکرد پیمانکاران/ فروشندگان/ مشاوران (تامین‌کنندگان)

2-2-4-18- دسته‌بندي خدمات و وظايف دفتر مديريت پروژه
از آنجايي كه هنوز يك مجموعه استاندارد از كاركردها، خدمات و وظايف دفتر مديريت پروژه، در تئوري يا الگوها مورد توافق قرار نگرفته است، در پايان‌نامه حاضر به منظور تهيه پرسشنامه اين بخش، تقسيم‌بندي صورت گرفته در يك پايان‌نامه دكتري تحت حمايت 78 PMIمدنظر قرار خواهد گرفت (Dai, 2001)؛
براي اين منظور وظايف دفتر مديريت پروژه در اين پايان‌نامه به صورت ذيل دسته‌بندي گرديده است:
1) توسعه و نگهداشت روش‌ها و استانداردهاي مديريت پروژه؛
2) توسعه و نگهداشت بايگاني پيشينه‌ي پروژه؛
3) تعهد وظايف اداري پروژه؛
4) مساعدت در استخدام و به‌كارگيري تيم پروژه؛
5) آموزش مديريت پروژه؛
6) مشاوره و ارشاد مديران پروژه؛
7) مديريت سبد پروژه‌ها.
بنابراين جهت بررسي موجوديت دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي مورد مطالعه، اين تقسيم‌بندي‌ها در ابزار تحقيق در مقوله‌هاي ذيل مورد پرسش قرار خواهند گرفت:

2-2-4-18-1- روش‌ها و استانداردهاي مديريت پروژه
دفتر مديريت پروژه به عنوان سرپرست خبره مديريت پروژه در سازمان يك مجموعه از روش‌ها و استانداردها را توسعه بخشيده و نگهداري مي‌نمايد. اين رويه‌هاي استاندارد در ابزار تحقيق به‌منظور راهنمايي پرسشگر به‌ ميزان كافي شرح داده مي‌شوند تا از حالت كلي خارج شده و تعيين امتياز آن در سازمان مورد مطالعه امكان‌پذير باشد. موارد ذيل معرف طبقه‌بندي اين حوزه مي‌باشد و ابزار تحقيق شامل سؤالاتي در اين زمينه مي‌باشد:
1) فرايند استاندارد براي تعريف و برنامه‌ريزي اوليه پروژه؛
2) فرايند انتخاب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط، ارزیابی ریسک، انتقال دانش Next Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، سطح بلوغ، کسب و کار، سلسله مراتب