مقاله درباره مدیریت پروژه، سطح بلوغ، ساختار سازمانی، بخش اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون‌هاي آماري استنباطي در پژوهش حاضر 126
جدول 4-1- توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب سن 133
جدول 4-2- توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب جنسيت 133
جدول 4-3- توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب ميزان تحصيلات 134
جدول 4-4- توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب سابقه كار در سازمان 134
جدول 4-5- توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب دوره‌های گذرانده شده در زمینه مدیریت پروژه یا مدیریت عالی 135
جدول 4-6- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب بخش اقتصادي انجام فعاليت‌ها 136
جدول 4-7- انواع مختلف سطوح فعاليت تعريف شده سازمان‌ها در ابزار تحقيق 138
جدول 4-8- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سطح فعاليت اصلي 138
جدول 4-9- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب ساختار غالب مديريت پروژه 139
جدول 4-10- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سطح بلوغ فرايندهاي مديريت پروژه 140
جدول 4-11- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب وجود يا عدم وجود سيستم مديريت اطلاعات 141
جدول 4-12- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب وضعيت مديريت دانش 143
جدول 4-13- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب تعداد كاركنان 145
جدول 4-14- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب تعداد كاركنان درگير در پروژه‌ها 145
جدول 4-15- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب ميانگين مبلغ اجرايي پروژه‌ها (ميليارد تومان) 146
جدول 4-16- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب نام‌ دفتر مديريت پروژه در سازمان 147
جدول 4-17- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب جايگاه دفتر مديريت پروژه در ساختار سازماني 148
جدول 4-18- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب نقش پشتيباني يا مديريتي دفتر مديريت پروژه 149
جدول 4-19- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب درصد پروژه‌هاي تحت نظارت دفتر مديريت پروژه 149
جدول 4-20- توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سابقه فعاليت دفتر مديريت پروژه (سال) 150
جدول 4-21- آمار توصیفی مؤلفه‌هاي مربوط به كاركردها و وظايف دفتر مدیریت پروژه 152
جدول 4-22- آمار توصیفی مؤلفه‌هاي مربوط به بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش 152
جدول 4-23- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 160
جدول 4-24-ضريب تعيين رگرسيون 160
جدول 4-25- خلاصه تحليل رگرسيون ايجاد بسترهاي مناسب از طريق موجوديت دفتر مديريت پروژه 161
جدول 4-26- متغيرهاي وارده به معادله‌ي رگرسيون 161
جدول 4-27- تحليل رگرسيون چند متغيره بين مؤلفه‌هاي متغير مستقل (كاركردها و وظايف دفتر مدیریت پروژه) بر بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش 161
جدول 4-28- میزان موجودیت كاركردها و وظايف دفتر مدیریت پروژه به تفکیک سطوح مختلف فعاليت 162
جدول 4-29- تحليل واريانس يكراهه موجودیت كاركردهاي دفتر مدیریت پروژه به تفکیک سطوح مختلف فعاليت 163
جدول 4-30- میزان موجودیت كاركردها و وظايف دفتر مدیریت پروژه به تفکیک انواع بخش‌هاي اقتصادي 163
جدول 4-31- تحليل واريانس يكراهه موجودیت كاركردهاي دفتر مدیریت پروژه به تفکیک انواع بخش‌هاي اقتصادي 163
جدول 4-32- میزان موجودیت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش به تفکیک سطوح مختلف فعاليت 164
جدول 4-33- تحليل واريانس يكراهه موجودیت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش به تفکیک سطوح مختلف فعاليت 164
جدول 4-34- میزان موجودیت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش به تفکیک انواع بخش‌هاي اقتصادي 165
جدول 4-35- تحليل واريانس يكراهه موجودیت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش به تفکیک انواع بخش‌هاي اقتصادي 165
جدول 4-36- ضريب همبستگي پيرسون بين وجود بسترهاي مناسب جهت پياده‌سازي مديريت دانش با وجود كاركردها و وظايف دفتر مديريت پروژه 165
جدول 4-37- نتايج آزمون فريدمن جهت اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي مربوط به كاركردهاي دفتر مدیریت پروژه 166
جدول 4-38- نتايج آزمون فريدمن جهت اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي مربوط به بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش 166

فهرست تصاوير
شكل 1-1- ارتباط مشكل با مسأله تحقيق و مؤلفه‌هاي مسأله 4
شكل 1-2- سنجش اثربخشي دفتر مديريت پروژه 7
شكل 1-3- درصد رشد سازمان‌هاي داراي دفتر مديريت پروژه از 2000 تاكنون 9
شكل 1-4- مقايسه سال‌هاي 2012 و 2014 از حيث درصد سازمان‌هاي داراي دفتر مديريت پروژه به تفكيك اندازه سازمان 10
شكل 1-5- فرايند تحقیق 14
شكل 2-1- كاركردهاي دفتر مديريت پروژه از ديدگاه گروه مشاوران گارتنر 30
شکل 2-2- نمونه‌هايي از محل قرارگيري مدل دفتر مديريت پروژه مشاوره‌اي در ساختار سازماني 46
شکل 2-3- نمونه‌هايي از محل قرارگيري مدل دفتر مديريت پروژه مديريتي در ساختار سازماني 47
شكل 2-4- حركت دفتر مديريت پروژه از نقش پشتيباني به سمت نقش مديريتي 47
شكل 2-5- جايگاه‌هاي مختلف دفتر مديريت پروژه در سلسله مراتب سازماني 48
شکل 2-6- سطح بلوغ دفاتر مديريت پروژه سازمان‌ها 55
شکل 2-7- رابطه سطح بلوغ مديريت پروژه سازمان با سطح بلوغ دفتر مديريت پروژه 55
شكل 2-8- مزاياي پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه‌محور صنعت نفت 57
شکل 2-9- ريسك‌هاي اجراي فعاليت‌هاي دفتر مديريت پروژه 62
شكل 2-10- مراحل انجام كاركردها در دوره‌هاي مختلف پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه 63
شکل 2-11- ميزان قدرت تصميم‌گيري دفتر مديريت پروژه در سازمان‌ها 64
شكل 2-12- نمونه‌ای از ساختار قراردادهای انجام پروژه‌های نفتی 68
شكل 2-13- ساختار شکست پروژه 69
شكل 2-14- ساختار شکست پروژه‌های بالا دستی نفت در بخش اکتشاف 69
شکل 2-15- انواع پروژه‌های موجود در صنعت نفت 73
شكل 2-16- ساختار سازمانی عملكردي 76
شكل 2-17- ساختار سازمانی ماتريسي ضعيف 77
شكل 2-18- ساختار سازمانی ماتريسي متعادل 78
شكل 2-19- ساختار سازمانی ماتريسي قوي 78
شكل 2-20- ساختار سازمانی پروژه‌محور 79
شكل 2-21- عوامل زمينه‌اي مؤثر بر استقرار مديريت دانش در واحدهاي ستادي شركت ملي نفت ايران 88
شکل 2-22- مدیریت دانش پروژه 90
شکل 2-23- مدل مفهومي لایه‌های دانش در سازمان‌هاي پروژه‌محور 93
شکل 2-24- مدل مفهومی لایه‌هاي دانش در سازمان‌هاي پروژه‌محور با نمايش نحوه ارتباط و يكپارچگي 95
شكل 2-25- مدلSYLLK جهت انتشار دانش و دروس آموخته در سازمان پروژه‌محور 96
شکل 2-26- شکاف دانشی بين پروژه‌ها و سازمان در سازمان‌هاي پروژه‌محور 98
شكل 2-27- عوامل اثرگذار بر ميزان انتقال دانش از پروژه به سازمان پروژه 100
شكل 2-28- عوامل حياتي موفقيت در مديريت دانش پروژه براساس گروه‌هاي فرايندي PMBOK 102
شکل 2-29- مدل مفهومی بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه‌محور صنعت نفت 103
شکل 2-30- مدل عملكردي مديريت دانش در پروژه‌ها 111
شکل 2-31- فازهای پیاده سازی مدیريت دانش در دفتر مدیریت پروژه 113
شكل 2-32- مدل مفهومي تحقيق 115
شكل 3-1- نمودار سنگريزه مقادير ويژه سؤالات پرسشنامه خبرگان 125
شكل 3-2- فرايند تحقیق 128
شكل 3-3- چارچوب بررسي متغيرهاي تحقيق 129
شكل 4-1- نمودار ستوني توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق بر حسب سن 133
شكل 4-2- نمودار ستوني توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق بر حسب جنسيت 134
شكل 4-3- نمودار ستوني توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق بر حسب ميزان تحصيلات 134
شكل 4-4- نمودار ستوني توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق بر حسب سابقه كار در سازمان 135
شكل 4-5- نمودار ستوني توزيع فراواني اعضاي نمونه تحقيق برحسب دوره های گذرانده شده در زمینه مدیریت پروژه یا مدیریت عالی 136
شكل 4-6- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب بخش اقتصادي انجام فعاليت‌ها 137
شكل 4-7- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب زمينه‌ي كاري در حوزه بالادستي نفت و گاز 137
شكل 4-8- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سطح فعاليت اصلي 139
شكل 4-9- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب ساختار غالب مديريت پروژه 140
شكل 4-10- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سطح بلوغ فرايندهاي مديريت پروژه 140
شكل 4-11- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب وجود يا عدم وجود سيستم مديريت اطلاعات 141
شكل 4-12- نمودار ستوني وجود يا عدم وجود سيستم مديريت اطلاعات به تفكيك بخش اقتصادي انجام فعاليت‌ها در نمونه‌ها 142
شكل 4-13- نمودار ستوني وجود يا عدم وجود سيستم مديريت اطلاعات به تفكيك سطح فعاليت اصلي نمونه‌ها 142
شكل 4-14- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب وضعيت مديريت دانش 143
شكل 4-15- نمودار ستوني وضعيت مديريت دانش به تفكيك بخش اقتصادي انجام فعاليت‌ها در نمونه‌ها 144
شكل 4-16- نمودار ستوني وضعيت مديريت دانش به تفكيك سطح فعاليت اصلي نمونه‌ها 144
شكل 4-17- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب تعداد كاركنان 145
شكل 4-18- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب تعداد كاركنان درگير در پروژه‌ها 146
شكل 4-19- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب ميانگين مبلغ اجرايي پروژه‌ها (ميليارد تومان) 146
شكل 4-20- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب نام‌ دفتر مديريت پروژه در سازمان 147
شكل 4-21- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب جايگاه دفتر مديريت پروژه در ساختار سازماني 148
شكل 4-22- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب نقش پشتيباني يا مديريتي دفتر مديريت پروژه 149
شكل 4-23- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب درصد پروژه‌هاي تحت نظارت دفتر مديريت پروژه 150
شكل 4-24- نمودار ستوني توزيع فراواني نمونه‌هاي تحقيق برحسب سابقه فعاليت دفتر مديريت پروژه (سال) 151
شكل 4-25- مقايسه سابقه فعاليت دفاتر مديريت پروژه صنايع نفت و گاز با صنعت ساخت در نمونه آماري پژوهش حاضر و پژوهش متين‌كوشا 151
شكل 4-26- مقايسه ميانگين امتياز مؤلفه‌هاي مربوط به كاركردها و وظايف دفتر مدیریت پروژه 152
شكل 4-27- مقايسه ميانگين امتياز مؤلفه‌هاي مربوط به بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش 153
شكل 4-28- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي روش‌ها و استانداردهاي مديريت پروژه 154
شكل 4-29- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي بايگاني پيشينه پروژه 155
شكل 4-30- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي تعهد وظايف اداري پروژه 155
شكل 4-31- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي مساعدت در استخدام و بكارگيري تيم پروژه 156
شكل 4-32- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي آموزش مديريت پروژه 157
شكل 4-33- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي مشاوره و ارشاد 157
شكل 4-34- مقايسه ميانگين امتياز شاخص‌هاي مربوط به مؤلفه‌ي مديريت سبد پروژه 158

فصل اول:
«كليات تحقيق»

1-1- مقدمه
امروزه سازمان‌ها دريافته‌اند كه با بهره‌مندي و به‌كارگيري رويكرد مديريت پروژه در انجام تعهدات و تحقق مأموريت‌هاي محوله به منافع بيشتري دست پيدا كنند. پذيرش فراگير مقبوليت استفاده از مديريت پروژه براي انجام كارها و مأموريت توسط سازمان از يك طرف و رشد فزاينده پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي مديريت پروژه و نيز لزوم وجود ضرورت برخورداري پروژه‌ها از نظامي هماهنگ و يكپارچه براي استفاده از منابع محدود سازمان باعث شده است تا ابزارها و رويكردهاي نوين و مؤثري ابداع گردند. مسأله‌اي كه توجه بسياري از مديران پروژه‌ها را به خود معطوف كرده است محدوديت منابع، تخصيص آن و هزينه‌هايي است كه در پروژه‌ها پرداخت مي‌شود. پذيرش رو به افزايش مديريت پروژه، نشان مي‌دهد كه كاربرد دانش مناسب، فرايندها، مهارت‌ها، ابزارها و تكنيك‌ها مي‌توانند اثر مهمي بر موفقيت پروژه داشته باشند. در اين پژوهش سعي مي‌شود يكي از رويكردهاي نوين در مديريت پروژه بررسي گردد. در حال حاضر بسياري از سازمان‌هاي پروژه‌محور به جهت هرچه منسجم‌تر انجام دادن پروژه‌ها

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت دانش در سازمان، سطح بلوغ Next Entries مقاله درباره مستندسازی، مدیریت پروژه، دانشگاه تهران، منابع سازمان