مقاله درباره مدل پیشنهادی، مدل ترکیبی، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج………………………………………………54
3-2-6-4- نمایش ماتریسی مدل TrustWalker………………………………………………….54
3-2-6-5- نتیجه گیری در خصوص مدل TrustWalker…………………………………….55

فصل چهارم : تشریح مدل ترکیبی پیشنهادی و چگونگی توسعه و بهبود مدل پایه.56
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- تشریح مدل کلی TrustWalker…………………………………………………………………..57
4-2-1- علائم نشانه گذاری و متغیرهای مدل…………………………………………………………..57
4-2-2- روند یک پیمایش تصادفی در شبکه…………………………………………………………….58
4-2-3- انتخاب تصادفی یک کاربر …………………………………………………………………………..59
4-2-4- انتخاب یک آیتم مشابه…………………………………………………………………………………59
4-2-5- تشابه آیتم ها…………………………………………………………………………………………………60
4-2-6- محاسبه احتمال ماندن در یک گره شبکه اعتماد (∅_(u,i,k))………………………..61
4-2-7- چگونگی انجام پیشبینی امتیاز……………………………………………………………………62
4-2-8- چگونگی محاسبه احتمال P(XY_(u,i)=(v,j))………………………………………….63
4-2-9- چگونگی محاسبه عملی r ̂_(u,i)……………………………………………………………………….64
4-2-10- شرط اتمام کلی مدل………………………………………………………………………………….64
4-3- بهبود و توسعه مدل TrustWalker………………………………………………………………65
4-3-1- استفاده از فرمول jaccard جهت محاسبه تشابه آیتمها…………………………….66
4-3-2- حذف میانگین از فرمول پیرسون………………………………………………………………….67
4-3-3- استفاده از تکنیک مبتنی بر آیتم خالص………………………………………………………67
4-3-4- تعدیل و تفسیر نظرات کاربران……………………………………………………………………..68
4-3-5- محاسبه دقیق مقدار اعتماد یا امتیاز رابطه میان دو کاربر…………………………..71
4-3-6- محاسبه ترکیبی امتیاز رابطه میان کاربران………………………………………………….73

فصل پنجم : تشریح روند انجام آزمایشات و نتایج حاصل………………………………76
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..77
5-2- معرفی مجموعه داده epinions……………………………………………………………………..77
5-2-1- ویژگیهای مجموعه داده epinions……………………………………………………………79
5-2-2- آماده سازی و نحوه پالایش دادهها……………………………………………………………….81
5-2-3- ایجاد مجموعه داده نمونه……………………………………………………………………………..83
5-3- مجموعه داده movielens……………………………………………………………………………..84
5-3-1- ویژگیهای مجموعه داده movielens………………………………………………………..84
5-4- نیازمندیهای نرم افزاری…………………………………………………………………………………….85
5-5- نیازمندیهای سخت افزاری………………………………………………………………………………..85
5-6- متدولوژی نرم افزاری…………………………………………………………………………………………86
5-7- پارامترهای پیش فرض انجام آزمایشات…………………………………………………………….86
5-8- نتایج اجرای آزمایشات با مجموعه داده epinions و movielens……………..87
5-8-1- بررسی تاثیر عمق پیمایش بر روی نتایج حاصل در خصوص کاربران تازه وارد……………………………………………………………………………………………………………………………….87
5-8-2- بررسی تاثیر تاریخ اعلام نظرات توسط کاربران……………………………………………88
5-8-3- بررسی تاثیر تغییر فرمول محاسبه تشابه آیتمها………………………………………….89
5-8-4- بررسی تاثیر بکارگیری مکانیزم تفسیر و تعدیل نظرات کاربران………………….90
5-8-5- بررسی تاثیر بکارگیری انواع روشهای ترکیبی برای انتخاب کاربران و پیمایش شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-8-5-1- نحوه محاسبه امتیاز رابطه موجود میان کاربران……………………………………..93
5-8-5-2- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای تمامی کاربران………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-8-5-3- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای کاربران تازه وارد ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-8-6- بررسی تاثیر بکارگیری توام مکانیزم تفسیر امتیازات کاربران به همراه استفاده از روشهای ترکیبی انتخاب کاربران و پیمایش شبکه اعتماد……………………………………101
5-9- انجام آزمایشات با مجموعه داده movielens……………………………………………..107
5-9-1- نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی مورد استفاده در مدل توسعه یافته…………………………………………………………………………………………………………………………..107

فصل ششم : نتیجه گیری نهایی و کارهای آینده…………………………………………….110
6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………111
6-2- عملکرد مدل توسعه یافته……………………………………………………………………………….112
6-2-1- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص تمامی کاربران………………………………112
6-2-2- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص کاربران تازه وارد…………………………..114
6-3- نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………115
6-3-1- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده epinions………………………………………………………………………………………………………………..116
6-3-2- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده movielens…………………………………………………………………………………………………………….118
6-4- پیشنهادات کارهای آینده……………………………………………………………………………….118

اختصارات…………………………………………………………………………………………………..120
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..121
فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول 3-1 : دستهبندی مدلهای اعتماد…………………………………………………………………………………..44
جدول 4-1 : ماتریس پراکندگی نحوه امتیازدهی دو کاربر u_1 و u_2……………………………………70
جدول 4-2 : تفسیر نظرات کاربر u_2……………………………………………………………………………………..70
جدول 5-1 : ساختار جدول reviews……………………………………………………………………………………81
جدول 5-2 : ساختار جدول WOT…………………………………………………………………………………………82
جدول 5-3 : ساختار جدول cold_start_users………………………………………………………………..82
جدول 5-4 : ساختار جدول ratings………………………………………………………………………………………83
جدول 5-5 : مقادیر پیش فرض پارامترها و متغیرهای مورد استفاده در مدل پیشنهادی………86
جدول 5-6 : نتایج بررسی تاثیر عمق پیمایش در خصوص کاربران تازه وارد………………………….88
جدول 5-7 : نتایج حاصل از بررسی تاثیر تاریخ اعلام نظرات کاربران……………………………………..89
جدول 5-8 : نتایج حاصل از تغییر فرمول محاسبه تشابه آیتمها…………………………………………….90
جدول 5-9 : نتایج حاصل از بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران…………………….91
جدول 5-10 : نتایج حاصل از بکارگیری مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران در خصوص کاربران تازه وارد…………………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 5-11 : نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول 5-12 : نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد…………………………………………………………………………………………………………99
جدول 5-13 : نتایج حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روشهای ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه…………………………102
جدول 5-14 : نتایج حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز، معیارهای ارزیابی Next Entries مقاله درباره معیارهای ارزیابی، معیارهای ارزیابی.، علوم اجتماعی