مقاله درباره مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

وشرع به دارای یک معنی واحد می باشد وعبارت است از نزدیکی و وطی مرد در قبل (جلو) زن به طوری که غیر از ملک ویا شبهه باشد . (حاشية ابن عابدين، 1257 ، ج 3 ، ص 154 ، ابن همام ، فتح القدير،بی تا ، ج 4 ، ص 138 )
اگر مردی نزدیکی کند در سرزمین وبلاد اسلامی با زنی که براو حرام است و در غیر عقد و شبهه ای هم در عقد او نباشد و غیر ملکیت و همچنین شبهه ای در ملکیت او نباشد ودر حالی باشد که شخص بالغ و مختار و عالم به حرام بودن زنا باشد واجب بر او حد جاری شود و اگر محصن باشند واجب بر آن رجم کردن (اسحاق شیرازی ، فی المذهب ، ج 2 ، ص 266والزُّحَيْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، 1404 ، ج 7، ص 5366)
حنفیه تعریفی دیگر از زنا بیان می کند که ضوابطی در زنایی را که موجب حد است را در بر میگیرد : در زنا نزدیکی که حرام است که در قبل (جلو ) زن در مورد آنهایی که در بیت العدل زندگی می کنند وبه احکام اسلام متعهد هستند واین نزدیکی خالی است از ملکیت صحیح و نکاح صحیح و در آن ملکیت شبهه نباشد و شبهه در نکاح نباشد و همچنین شبهه و اشتباه در موضع زنا و در ملکیت و نکاح با هم نباشد. (الزُّحَيْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، 1404 ، ج 7، ص 5366)
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با پیروی ازنظریات فقها در ماده 63 این قانون زنا را بدین صورت تعریف کرده اند:
زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه

3-1-2 : شرایط تحقق زنا
نکات وشرایط قابل ذکر در خصوص تعریف زنا به قرار ذیل است 🙁 ولیدی ، حقوق جزای اختصاصی ، 1380 ، ص 86 )
اولا-مفهوم جماع : جماع به معنی اجتماع ونزدیک شدن مردو زن برای آمیزش به منظور ارضای تمایلا ت جنسی است.
ثانیا: جماع مرد با زن وقتی جرم است که ذاتا حرام باشد.مراد از عبارت (بر او ذاتا حرام است ) این است که رابطه ئ عقد نکاح اعم از دایم یا متعه به صورت شرعی یا قانونی بین مرد وزنی که با هم جماع کرده اند موجود نباشد.
ثالثا- طرق امیزش :انجام عمل فیزیکی آمیزش بین مرد وزن نامحرم ، ازطریق داخل کردن آلت تناسلی مرد در فرج زن علاوه بر قبل شامل دبر نیز خواهد شد. یا به عبارت دیگر هرگاه آلت تناسلی مرد به جای قبل در دبر زن داخل شوددر حکم واحد است وزنا محسوب می شود.
رابعا – زنا دیگر هرگاه آلت تناسلی مرد به جای قبل در دبر زن داخل شود در حکم واحد است وزنا محسوب می شود.
خامسا – زنا لزوما باید در غیر موارد وطی به شبهه باشد.وطی نیز به معنی جماع وادخال آلت تناسلی مرد در دبر یا قبل زن است، کلمه ئ وطی غالبا برای انجام عمل فیزیکی آمیزش مردبا زن در حالتی که مرد خود را مجاز به مقاربت تصور می کند استعمال می شود هرچند که در پایان بعدا معلوم می شود که تصور مرد درست نبوده است . اگرچه براساس استثنایی که در قسمت پایانی ماده با این عبارت آمده است (در غیر موارد وطی به شبهه ) نزدیکی بین مرد وزن به شبهه از شمول حکم زنای موجب حدخارج می شود یعنی در صورتی که در جریان تحقیق ودادرسی ادعای اشتباه و ناآگاهی مرد از نزدیکی با زن در دادگاه به اثبات برسد باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب خوا هد شد.
اینک با توجه به معنی لغوی وقانونی زنا در توضیحات فوق الذکر در تعریف آن می توان گفت :
زنا عبارت است ا زداخل کردن آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن نامحرم تا حد ختنه گاه خواه این ا مر با جلب رضایت زانیه باشد وخواه با توسل به عنف واکراه صورت گرفته باشد.
شرایط تحقق زنا در دیدگاه فقهای شیعه
قید اول : ایلاج وداخل کردن (آلت در فرج ) است . واگر این امر تحقق نیابد ، زنا واقع نمی شود ، مانند تفخیذ
قید دوم : بالغ بودن فاعل است .
قید سوم : عاقل بودن فاعل است .
قید چهارم : آلت در فرج زن داخل شود ،مراد از فرج عورت می باشد و قبل و دبر هر دو را شامل می شود ، اگر چه اطلاق این واژه بر قبل بیشتر است .
قید پنجم : قابل زن باشد یعنی به نه سال رسیده باشد ودر زن فرقی میان عاقل و دیوانه ، آزاد وکنیز ، زنده و مرده نیست .
قید ششم : زن بر مرد حرام باشد .
قید هفتم : زن در عقد یا در ملک او نباشد و نزدیکی او به واسطه ئ شبهه صورت نگرفته باشد.
قید هشتم : آلت به مقدار حشفه یا بیشتر از آن ، داخل شود.
قید نهم : فاعل بداند که فعل او حرام است .
قید دهم : فاعل مختار باشد. (زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) قدس سره الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 9 مبحث حدود (زنا))
شرایط تحقق زنا در دیدگاه فقهای اهل سنت
تمام فقهای اهل سنت متفقندو اختلافی ندارند براین که بر زانی وزانیه حدی نیست مگر با داشتن شروط زیر:
1-زانی بالغ باشد ،تمام فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند وبر کودک غیر بالغ حدی نیست .( ابن جزی ، القوانين الفقهية ، بی تا ، ص 353 وما بعدها، شیرازی، المهذب ، بی تا ، ج 2 ، ص 263 )عاقل باشد ،تمام فقها اتفاق دارند که بر مجنون حدی نیست واگر در زنا زن مجنون و مرد عاقل باشد حد برمرد عاقل جاری می گردد.
2- مسلمان باشد ، مالکی می گوید مرد کافر زمانی که زنا کند زن کافری را حدی نیست واورا تادیب می کنند واگر زن مسلمانی را به اکراه زنا دهد حکم آن قتل است و بیشتر فقهای اهل سنت می گویند : بر کافر زنا کار حد جاری می شود .
حنفیه می گوید در زنای محصنه زناکار رجم نمی شود بلکه جلد و شلاق زده می شود
شافعیه و حنابله می گویند بر زناکار حدی نیست.
1- دارای اختیار باشد ، وبین فقها اختلاف در این که آیا حد بر اکراه کننده بر زنا هم جاری می شود یا نه بیشتر فقها گفته اندکه حدی نیست .
حنابله می گوید همچنان که در تعریف بیان شد حد جاری می شود بر اکراه کننده اما بر زنی که اکراه شده بر زنا حدی نیست .( الدسوقي، حاشية الدسوقي، بی تا ، ج 4 ، ص 318 )
2- زنا برروی انسان صورت پذیرفته باشد نه حیوان به اتفاق مذاهب اربعه حدی نیست وصحیح تر در نزد شافعیه آن است که فرد زناکار را تعزیر کرده و حیوان را می کشند.
3- مزنی صغیر باشد حد بر او جاری نمی شود .
حنفیه می گوید حد ی نیست براوزمانی که اکراه کننده غیر بالغ باشد. بیشتر فقهای اهل سنت گفته اند : وطی کننده اگر صغیر باشد حد براو جاری می شود. (العدوی ،الشرح الكبير ، بی تا ، ج 4 ، ص 314 )
4- وطی به شبهه باشد ، حد ساقط می شود .
مالکیه و شافعیه می گویند حدی نیست در صورت شبهه در زنا اما حنفیه و حنابله می گویند واجب است بر زناکار حد جاری شود.
5- عالم به تحریم زنا باشد سپس ادعا کند که جهل یا ظن داشته است حد جاری می شود اما دو قول نزد مالکیه وجود دارد که : ارجح آن است که حد بر جاهل و فراموشکار جاری نمی شود .
6- زن غیر حربی در داخل دارالحرب یا دارالبغی باشد که حنفیه می گوید این موضوع تقدم دارد اما در مذاهب دیگر حد جاری می گردد بر زناکاری که حربی باشد در کشور حربی یا داخل شده باشد نزد ما به امان .
7- زن زنده باشد ، به اتفاق فقها بر وطی کننده میت حدی نیست اما در دیدگاه مالکیه حد جاری می شود.( خلوتی ، الشرح الصغير، بی تا ، ج 4 ، ص 456 )
3-1-3 : مستندات فقهی حرمت زنا
3-1-3-1 : آیات
نخستین منبع فقهی حرمت زنا مانند سایر احکام اولیه ئ اسلام قران کریم است ، در این کتاب آسمانی قواعد کلی واحکام ناظر به مسائل اعتقادی ،عبادی ،اخلاقی وجزایی آن براساس علم وحکمت الهی وباتوجه به خصوصیات فطری واحتیاجات نوع بشر به منظور حفظ منافع ومصالح عامه ئ مسلمانان تشریع شده است .در خصوص عمل زنا به عنوا ن تباه کننده ئ عرض وناموس قران کریم نه تنها بصراحت ارضای غریزه جنسی رادر خارج از معیارهای متعارف جامعه اسلامی به نام خصلت زشت وناپسند نهی می کند(لاتقربواالزانی انه کان فاحشه وساء سبیلا.سوره اسراءآیه 32)
بلکه هرگاه کسی مرتکب آن شود مستحق مجازات خواهد بود.(ولایزنون ومن یفعل ذلک یلق اثاما .سوره فرقان آیه 68)
بررسي نگاه قرآن به عمل زشت «زنا» و تعابيري که قرآن کريم درباره اين گناه بزرگ به کار برده است، بي گمان زمينه را براي درک بهتر حدود و کيفرهايي که در فقه جزا براي اقسام زنا بيان شده است، فراهم مي کند و رويکرد قرآن و اسلام را در تشريع مجازات هايي چون تازيانه، سنگسار و قتل تبيين مي کند و چارچوب هاي نظام حقوق کيفري را ارائه مي دهد.هر چند در قرآن کريم از حد سنگسار براي زناي محصنه سخن به ميان نيامده و حد رجم در فقه جزا براساس روايات مستفيض (نزديک به تواتر) و بلکه متواتر ثابت شده است( فاضل لنکراني، تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيله، ۱۴۲۲، ص۱۶۳ )
اما در ۷ آيه قرآن به عمل زشت «زنا» به طور کلي اشاره شده و علاوه بر بيان نگرش قرآن به «زنا» برخي احکام و کيفرهاي آن نيز مطرح شده است. اين آيات عبارت است از آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء، آيه ۳۲ سوره اسرا، آيات ۲ و ۳ سوره نور، آيه ۶۸ سوره فرقان و آيه ۱۲ سوره ممتحنه.
بيشتر آياتي که اشاره شد، يا از زنا نهي کرده و حرام بودن اين کار زشت را بيان کرده و يا حدود کيفر زنا را اعلام کرده است و بيشتر رويکرد فقهي دارد و از سنخ آيات الاحکام به شمار مي رود. تنها در آيه ۳۲ سوره اسرا ضمن نهي از زنا، فلسفه تحريم و نگرش قرآن به آن بيان شده است. البته تحريم و نهي از زنا در قرآن به تنهايي نشان دهنده نگاه و نگرش قرآن به زنا مي باشد اما در آيه ۳۲ سوره اسرا اين نگاه با تفصيل بيشتري بيان شده است. پرواضح است اين که در قرآن کريم حتي به اندازه شراب توضيح و تفصيل درباره زنا داده نشده به دليل بديهي بودن قبح و زشتي آن است. در عين حال به دلايلي چون آماده نبودن زمينه و مصالحي مانند آن، حکم تازيانه درباره زناکاران در اواخر عمر پيامبر (ص) نازل و بعد از رحلت آن حضرت در ميان مسلمانان جاري شد. (علامه طباطبايي ، الميزان، بی تا، ج۴ ، ص۳۷۱ )
قرآن کريم در آيه ۳۲ سوره اسرا مي فرمايد: «ولاتقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبيلا»: و نزديک زنا نشويد که کار بسيار زشت و بدراهي است. روشن است که زنا آميزش آگاهانه با بيگانه و خارج از چارچوب مقررات شرعي است قرآن در اين آيه چند نکته را نسبت به زنا بيان کرده است.
نکته اول آن است که فرموده: به زنا نزديک نشويد. در هيچ آيه ديگري چنين تعبيري نسبت به زنا نيامده و تنها در اين آيه به جاي نهي از زنا، نهي از نزديک شدن به زنا آمده است. اين تعبير علاوه بر اين که بيانگر شدت شناعت و زشتي عمل زناست، به مقدمات زنا هم اشاره و از آن ها نهي مي کند؛ مقدماتي مانند چشم چراني، بي حجابي، ديدن فيلم هاي مستهجن، خلوت با نامحرم و مانند اين ها که انسان را به تدريج به وادي زنا مي کشاند حتي مي توان سخت گيري هاي بي مورد در امر ازدواج و ترک ازدواج از سوي جوانان را از جمله عوامل «قرب به زنا» برشمرد که همه اين ها در يک جمله نهي شده و در روايات احکام هر يک به طور جداگانه آمده است.( مکارم شيرازي ، تفسير نمونه ، ۱۳۶۱، ج ۱۲، صص ۱۰۳-۱۰۲)
نکته دوم اين که، زنا با تاکيد عمل بسيار زشت و شنيع توصيف شده است «انه کان فاحشة» اين جمله مشتمل بر سه تاکيد «ان»، فعل ماضي «کان» و تعبير «فاحشه» است که عظمت اين گناه را بيشتر آشکار مي کند. (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ۱۳۶۱، ج ۱۲، ص ۱۰۳)
واژه «فاحشه» در اصل به معناي کار و يا گفتار بسيار زشت است که در قرآن ۱۳ بار آمده و بر عمل شنيع زنا و لواط و مساحقه اطلاق شده است. (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ۱۳۵۴ ، ج ۳ ، ص ۳۰۶)
کلمه «کان» که فعل ماضي است و دلالت بر زمان گذشته دارد نشان مي دهد اين کار در جاهليت هم زشت و ظالمانه بوده است.نکته سومي که در آيه مطرح شده آن است که فرموده: راه زنا بد راهي است (ساء سبيلا) اين جمله بيان گر اين واقعيت است که اين عمل راهي به مفاسد ديگر در جامعه مي گشايد. (مکارم شيرازي، همان ج 12 ، ص ۱۰۳) علاوه بر اين خود مفاسد بسياري دارد مانند اين که اگر زنا رواج يابد و کودکان از پدران و مادران ناشناخته و زشتکار متولد شوند، نسبت ها و پيوندها گسسته مي شود، مقررات ارث

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره منافی عفت، جرایم منافی عفت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، شرط ضمن عقد، قاعده فقهی، حقوق ایران