مقاله درباره قیمت مسکن، تقاضای مسکن، افزایش قیمت مسکن، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران( 2014) در مقاله ی خود شواهدی از حباب قیمت مسکن که به بخش مسکن درون استانی در کشور چین اشاره داشته است و مطالعه این مقاله به افزایش قیمت مسکن دراستانهای چین بین سالهای 2000 تا 2014 پرداخته و به دلایل و ریشه های تشکیل آن اشاره می کند و از مدل همبستگی خطای برداری استفاده کرده و علت سرایت آن به نقاط دیگر را ارزیابی نموده است .
ون و همکاران(2015) به تقاضای مسکن و عرضه پول پرداختند . در این مقاله مدل جدید کینزی تصادفی پویا برای برقراری تعادل عمومی در نوسانات بازار مسکن چین مورد بررسی قرار گرفته است و در آن به نوسانات قیمت مسکن در چین به ویژه با تمرکز بر نقش تقاضای مسکن و شوک آن با عرضه پول پرداخته شده است و از یک مدل جدید کینزی تصادفی پویا برای برقراری تعادل عمومی استفاده شده است .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سفته بازی، ثبات مالی، قیمت نقدی، نرخ بهره Next Entries دانلود تحقیق با موضوع رگرسیون، بازده سهام، رگرسیون خطی، شبکه عصبی