مقاله درباره علوم ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

نمود
برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي براي مخاطب
براي مخاطبان نيز بايد برنامه‌ريزي نمود.
سازمان‌دهي
سازمان‌دهي- اتاق فکر رسانه- تعيين خطوط کلي پيام و محتواي اثرگذار
به لحاظ سازمان‌دهي، در هر رسانه اتاق فکري وجود دارد که شامل افراد نخبه‌اي است که خطوط کلي توليد پيام و محتوا را مشخص مي‌نمايند و اين‌ها کساني اند که محيط‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را به‌خوبي مي‌شناسند و مي‌دانند که چگونه بايد توليد محتوا نمود که اثرگذاري روي مخاطب و جامعه هدف، انجام شود. هر رسانه به چنين اتاق فکري که حلقه اصلي توليد محتواست، محتاج است.
بسيج منابع و امکانات
تجهيز مناسب، باکيفيت و به‌روز
بايد رسانه‌هاي خود را به تجهيزات مناسب و باکيفيت و به‌روز، مجهز نموده و دانش نيروي انساني را نسبت به اين تجهيزات به‌روز نمود.
Figure 3
جدول 3-3 نمونه‌اي از کدگذاري

رويه انحصاري تحقيق حاضر اين بود که پس از هر مصاحبه علاوه بر پياده‌سازي و کدگذاري، ارتباط معنادار مفاهيم و کدهاي به‌کاربرده در مصاحبه‌ها توسط کارشناسان تبديل به مدل ذهني شد و ايده‌هاي آن‌ها به‌صورت گرافيکي تنظيم گرديد. لذا مفاهيم به‌صورت ايدئوگرام ترسيم گرديد. حسن اين ترسيم، نزديک‌تر شدن و سهولت دستيابي به کدگذاري گزينشي است و ارتباط ميان مفاهيم و دسته‌بندي مقولات براي رسيدن به طرح نظري را ساده‌تر مي‌نمود. براي نمونه، يکي از اين ايدئوگرام‌ها در زير آورده شده است که مربوط به مصاحبه شماره 13 تحقيق مي‌باشد.

تصوير 4-3 نمونه‌اي از يک ايدئوگرام مصاحبه عميق

7-3. اعتبار و پايايي تحقيق
مهم‌ترين معيار درستي سنجش، اعتبار آن است يعني سنجش واقعاً سنجش همان چيزي باشد كه قصد باشد آن را داريم (بيکر, 1381, ص. 138). برخي محققين كيفي مدعياند كه ضوابط و معيارهايي كه با آن‌ها مطالعات كمي ارزيابي ميشود براي مطالعات كيفي مناسب نيستند. كوربين و استراوس ضمن توافق با ادعاي مذکور بر اين باورند كه ضوابط معمول، در علم خوب ميبايد حفظ شود. اما اين قواعد و ضوابط مستلزم تعريف دوباره هستند تا با واقعيت كيفي و پيچيدگيهاي پديده اجتماعي كه محققان كيفي در تلاش براي فهم آن هستند منطبق گردند (استراوس & کوربين, 1385, ص. 248)
در تحقيق حاضر براي تأمين روايي و پايايي مطالعه از روش ارزيابي لينکلن و گوبا125 که معادل روايي و پايايي در تحقيقات کمي است استفاده گرديد. سنجش بايد از ثبات هم برخوردار باشد، يعني هرگاه آن را دوباره تكرار كنند به همان نتايج برسند كه آن را پايايي126 مي‌گويند (بيکر, 1381, ص. 142). پايايي اهميت خود را به مثابه معيار خاصي براي ارزيابي كيفيت تحقيق از پيش‌زمينه يك نظريه خاص در خصوص مطالعه موضوع موردنظر و نحوه استفاده از روش‌هاي مختلف كسب مي‌کند (فليک, 1387, ص. 412).
بدين منظور بر پايه اين روش، چهار معيار، موثق بودن و اعتبار(باورپذيري)، انتقالپذيري، اطمينانپذيري و تأييدپذيري جهت ارزيابي در نظر گرفته شد که براي تأمين اعتبار، صرف زمان کافي براي پژوهش، تأييد دادههاي مصاحبه، توسط مصاحبه شونده پس از پيادهسازي، تأييد فرايند پژوهش توسط چند متخصص، اطمينان از يکساني ديدگاه کدگذاران با استفاده از کدگذارهاي ديگر براي کدگذاري چند نمونه مصاحبه، نوشتن يادداشت دامنه و يادآور در طول پژوهش استفاده گرديد. همچنين براي تأمين انتقالپذيري، با کسب نظر و تأييد چند نفر از نخبگان حوزهي ارتباطات و رسانه، که در پژوهش مشارکت نداشتند در مورد يافتههاي پژوهش، انتقالپذيري کنترل شد. اطمينانپذيري نيز با ثبت و ضبط تمامي جزييات پژوهش و يادداشتبرداري در تمامي گامهاي پژوهش؛ و همچنين تأييدپذيري با مستندسازي و حفظ تمامي گامهاي پژوهش و مستندات در فرايند پژوهش کنترل گرديد. اما بايد همواره اين نکته را در نظر داشت که تحقيقي که مبتني بر روش گراندد تئوري انجام مي‌شود، اساساً تحقيقي پژوهشگرمحور است و نتايج عموماً تا حدي به جمعبندي محقق نيز بستگي دارد.

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق

1-4. مقدمه
در اين فصل به تشريح يافته‌هاي اين پژوهش پرداخته‌شده است. ابتدابه‌ساکن به چگونگي دسته‌بندي يافته‌هاي تحقيق که از طريق مصاحبه عميق با ?? نفر از اساتيدي که مشخصات آن‌ها در طرح پروپوزال ذکر شده، تحت عنوان “ابعاد آرايش رسانه‌اي” پرداخته شد. پس از آن، بيان مفهوم،‌ معنا و تعريف آرايش رسانه‌اي مورد مداقه قرار گرفت و پيشنيازها و عقبه‌هاي آن ذکر شد. سپس براساس يکي از چهارچوب‌هاي نظري (که در ابتداي پژوهش از آن‌ها ياد شده است شامل دانش نظامي، ‌مديريت عمومي،‌ علوم ارتباطات و مديريت استراتژيک) يعني مؤلفه‌هاي اصلي مديريت عمومي، به يافته‌هاي تحقيق، در قالب برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي،‌ منابع انساني و امکانات، رهبري و درنهايت، نظارت و کنترل، براي دستيابي به الگوي آرايش رسانه‌اي سامان داده شد و ‌طبقه‌بندي گرديد.
ضمناً براي دستيابي به اين الگو، “شرايط جديد” در فضاي نوين رسانه‌اي جهاني نيز مي‌بايست مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت؛ تا آنکه به واسطه‌ي آن ، امکان پيشنهاد الگويي براي طراحي آرايش رسانه‌اي کارآمد رسانه مل

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره علوم ارتباطات Next Entries منابع و ماخذ مقاله تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، اوقات فراغت، اخلاق پژوهش