مقاله درباره علوم ارتباطات، مسئله پژوهش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ر وظايف مهم مديران است که ميزان انعطاف‌پذيري سازمان در مقابل تحولات محيطي را معين مي‌کند. (رضاييان, 1383, ص. 273)
کنترل و نظارت:
کنترل و نظارت فراگردي است که از طريق آن،‌عمليات انجام‌شده با فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده تطبيق داده مي‌شوند. کنترل امري است که به‌صورت مستمر دائمي بر آن بايد اهتمام شود و تا انتها استمرار مي‌يابد. (stoner, 1983, p. 592)
مديريت منابع انساني:
مديريت منابع انساني، اصطلاحي است براي توصيف گستره‌اي از فعاليت‌هاي متنوع شامل جذب،‌نگهداري، و پرورش نيروي کار با استعداد و پر انرژي. مديريت منابع انساني براي مسئوليت مديران براي تجهيز سازمان با کارکنان توانمند و حصول اطمينان از مطلوبيت به‌کارگيري استعدادهاي آنان دلالت دارد. برخي از صاحب‌نظران بر اين باورند که “اگر افراد مناسب استخدام شوند و در جاي مناسب به کار روند همه‌چيز خوب پيش خواهد رفت.”‌ (Bridges, 1994, p. 130)
هدايت:
‌هدايت بر تلاش مدير براي انگيزش کارکنان به‌منظور نيل به اهداف سازماني دلالت دارد که از سه طريق؛‌ رهبري،‌ انگيزش و برقراري ارتباط صورت مي‌گيرد. (Agrawal, 1982, p. 7)
هماهنگي:
هماهنگي فراگردي است که طي آن، همه بخش‌هاي تشکيل دهنده يک کل براي کسب يک هدف مشترک ترکيب مي‌شوند. هماهنگي با مجموعه‌اي از سازوکارهاي رفتاري و ساختاري تحقق مي‌يابد که براي مرتبط ساختن اجزاي سازمان با يکديگر به کار مي روند و نيل به اهداف سازماني را تسهيل مي‌کنند. (رضاييان, 1383, ص. 363)

فصل دوم: مباني نظري

1-2 مقدمه

فصل حاضر، به پيشينه و مباني نظري پژوهش اختصاص دارد که بخش اول آن مربوط به تحقيقات پيشين ميباشد. در اين بخش تلاش نگارنده بر آن بود که، پژوهشهايي را که به لحاظ موضوعي با اين پايان‌نامه، قرابت دارد، برگزيند و آن‌ها را به ترتيب اولويت، مورد ارزيابي قرار دهد. شايان ذکر است که، متأسفانه در بررسي حوزه الگوي آرايش رسانهاي، تحقيق خاصي مشاهده نگرديد.
بخش دوم فصل حاضر نيز، به مباني نظري پژوهش مي‌پردازد. مواردي از قبيل جنگ نرم ،‌ قدرت نرم، ديپلماسي عمومي، ارتباطات استراتژيک، رقابت در سپهر رسانه‌اي، مديريت استراتژيک رسانه، رسانه به مثابه پديده‌اي انسانوار و همچنين سير تطور رسانه و مخاطب در فضاي نوين رسانه‌اي جهان، ازجمله مواردي هستند که مباني نظري تحقيق حاضر را شکل مي‌دهند که در بخش دوم تحقيق آمده است.

2-2 بررسي تحقيقات پيشين

1-2-2 تحقيقات داخلي
نزديک‌ترين پژوهشهايي که در حوزه داخلي به موضوع تحقيق حاضر يافت شد، موارد زير مي‌باشد:
1- آزرکمند، احسان (1388). آرايش رسانهاي ناتو فرهنگي در تضعيف فرهنگ ديني و ملي با تأکيد بر شبکههاي فارسي‌زبان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده صداوسيما، قم.
اين پژوهش به‌منظور بررسي و تحليل آرايش رسانهاي ناتو فرهنگي در تضعيف فرهنگ ديني و ملي نگاشته شده و بيش از آرايش رسانهاي صداوسيما، به تحليل ناتوي فرهنگي ميپردازد. ازآنجاکه مقوله ناتوي فرهنگي با آرايش رسانهاي خود درصدد هدف قرار دادن ذهنها و انديشههاي جامعه ماست، پژوهش حاضر، به شناخت آن و ارائه راهکارها با توصيف و تحليل و تبيين روند موجود، روش‌هاي مورد استفاده رسانههاي فارسي‌زبان ناتوي فرهنگي، در تضعيف فرهنگ ديني و ملي کشورمان ميپردازد.
اين پژوهش، با استفاده از روش تحليلي، تبييني و اسنادي و توصيف روند موجود به بررسي شگردها و عملکردهاي آرايش رسانه‌اي ناتوي فرهنگي در تضعيف فرهنگ ملي و ديني مي‏پردازد و با تبيين مؤلفه‌هاي سکولاريسم، ليبراليسم، تهاجم فرهنگي، جنگ نرم، فرهنگ برهنگي، فرهنگ عفاف، اسلام آمريکايي، تشيع ناب، مذاهب ملحد و…، و بررسي متغيرهاي اصلي و فرعي درصدد تبيين مسئله پژوهش مي‏باشد. بر اساس يافتههاي اين پژوهش، متغير ترويج اسلام آمريکايي با شاخصه سکولاريسم با 80%، متغير ترويج فرهنگ برهنگي در مقابل فرهنگ عفاف با 70% ، متغير تقويت مذاهب ملحد در مقابل تشيع ناب با 60% و متغير تضعيف کارآمدي دين در عرصه سياست با 50% به ترتيب داراي بيشترين درصد فراواني در برنامه‌هاي شبکه‏هاي فارسي‌زبان ناتوي فرهنگي بودهاند.
وجه تمايز آن با پژوهش پيشِ رو، در آنجاست که، اولاً در مواجهه رسانهاي ناتوي فرهنگي با جمهوري اسلامي ايران، نگاه اين تحقيق معطوف به صف رسانه‌اي دشمن است و همچنين آرايش و رفتار رسانهاي ناتوي فرهنگي را مورد مداقه قرار داده است. ثانياً اينکه، روش تحقيق آن به شيوهي کمي بوده، درحالي‌که تحقيق حاضر ناظر بر روش‌هاي کيفي انجام‌گرفته است. ثالثاً آنکه به الگوي آرايش رسانه‌اي نميپردازد.

2- البرزي دعوتي، هادي (1391). آينده‌پژوهي حضور صداوسيماي ايران در فضاي اينترنت. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صداوسيما، تهران.
در اين پژوهش، با توجه به تكامل و توسعه اينترنت، ابتدا از طريق مطالعات اسنادي، روندهاي مؤثر در آينده رسانه ملي در عرصه اينترنت شناسايي شده كه عبارت‌اند از: رشد فناوري، تغييرات فرهنگي و اجتماعي، اسناد بالادستي، رقباي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، رقابت حرفه‌اي در تقابل با رقابت غيرحرفهاي، هزينه و فايده در توليدات رسانهاي، ويژگيهاي رسانههاي نوين، جايگزيني تبليغات تلويزيوني با تبليغات اينترنتي، آغاز به كار اينترنت ملي و تشكيل شوراي عالي مجازي. همچنين آيندههاي محتمل رسانه ملي در فضاي اينترنت، تعريف شده كه با بررسي ديدگاههاي 20 صاحب‌نظر- با استفاده از روش دلفي- نتايج پژوهش به تفکيک درصدهاي اولويت حضور، به دست آمد. با توجه به درصد نتايج، در آينده موازي، توجه به رسانه‌اينترنت و فضاي مجازي از لحاظ تأمين نيروي انساني، بودجه و ساير موارد موردنياز مانند رسانه‌هاي سنتي “راديو و تلويزيون”، در اين پژوهش، پيشبيني شده است.
بر اين اساس، وجه قرابت موضوعي آن را با پژوهش حاضر مي‌بايست در نوع حضور و آرايش صداوسيما در اينترنت دانست. اما وجه افتراق آن در آنجاست که، هدف پژوهش حاضر پيشنهاد “الگوي آرايش رسانهاي بوده و همچنين ناظر بر شبکههاي ماهوارهاي است و نه حوزهي اينترنت.

3- باصري، احمد (1391). راهبردهاي مقابله با جنگ رسانه‌اي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، تهران.
اين پژوهش، در ابتدا جنگ رسانهاي، براي تصاحب عرصه افکار عمومي را مورد مداقه قرار داده است و در مواجهه با اين جنگ رسانهاي که بخصوص در شبکههاي ماهوارهاي نمود يافته، اين پژوهش به دنبال شناسايي و ارائه راهبردها و راهکارهاي عملي متناسب با توانمندي‌هاي موجود رسانه‌اي کشور مي‌باشد. در اين پژوهش با استفاده از روش “دلفي”، راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي مورد ارزيابي متخصصان قرارگرفته است. جامعه آماري اين مطالعه، متخصصان علوم ارتباطات، جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي و کارشناسان و متخصصان رسانه و جنگ رسانه‌اي در کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و مورد مصاحبه نيمه ساختاريافته قرار گرفتند.
نتايج به‌دست‌آمده‌ي اين تحقيق حاکي از آن است که مهم‌ترين راهبردهاي مقابله با جنگ رسانه‌اي غرب بر ضد جمهوري اسلامي ايران “افزايش اعتماد مخاطب به رسانه ملي از راه پاسخ‌گويي جامع و کامل به همه نيازهاي خبري، اطلاعاتي، سياسي و اجتماعي” و اتخاذ سياست رسانه‌اي “مصون‌سازي مخاطب در برابر اثرات مخرب شبکه‌هاي ماهواره‌اي” به‌جاي تلاش در جهت حذف فيزيکي يا آزاد گذاري کامل اين رسانه‌ها مي‌باشد و مهم‌ترين راهکارهاي پيشنهادي، افزايش اعتماد مخاطب به رسانه از راه ارائه اخبار و اطلاعات شفاف، روشن، چندجانبه و دقيق به مخاطب، افزايش اعتماد مخاطب به رسانه ملي از راه تهيه و توليد اخبار و گزارش‌هاي داخلي و خارجي بي‌طرفانه و غير جانب‌دارانه و افزايش تطابق پيام رسانه ملي با نيازهاي اطلاعاتي و خبري مخاطب از راه ارزيابي مداوم نيازهاي مخاطبان در گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سني است.
همان‌گونه که نتايج تحقيق نشان داد، وجه تمايز اين تحقيق با تحقيق حاضر(پيشنهاد الگوي آرايش رسانهاي)، در آن است که اين تحقيق راهکار مقابله با جنگ رسانهي دشمن را ارائه مي‌دهد و تحقيق حاضر بر آن است تا يک الگوي آرايش رسانهاي، پيشنهاد دهد.

4- باقريان، علي (1390). شيوه‌ها و راهکارهاي اجرايي آمريکا در استراتژي جنگ نرم عليه ايران در سال‌هاي 1384 تا 1389 با تأکيد بر اسناد ويکي‌ليکس. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، تهران.
آمريکا رويکردهاي مختلفي را تاکنون براي به‌زانو درآوردن ايران و وادار کردن آن به تسليم و نهايتاً تغيير رژيم بکار برده است. اين رويکردها در دو دسته کلي سخت افزارانه و نرم افزارانه قرار داشته است. ناکامي اين کشور در دستيابي به اهداف رويکردهاي سخت افزارانه باعث شد تا راهبرد نرم افزارانه يا جنگ نرم را اتخاذ نمايد. امروزه با کوچک‌تر و پيچيده‌تر شدن جهان به‌واسطه رشد روزافزون وسايل ارتباط‌جمعي از قبيل اينترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظيم روابط بين کشورها تا حدود زيادي به‌هم‌خورده و جاي خود را به معادلات جديدي داده است؛ به‌گونه‌اي که به‌جاي به‌کارگيري مستقيم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ايجاد تغييرات از طريق مسالمت‌آميز با به‌کارگيري شيوه‌هاي نوين مداخله در امور داخلي کشورها، مورد توجه قرار گيرد. لذا اين تحقيق در پي آن است که شيوهها و راهکارهاي اجرايي آمريکا در استراتژي جنگ نرم عليه ايران را بررسي نمايد.
نگاه اين تحقيق بيش از همه معطوف به شناخت شيوهها و راهکارهاي آمريکا در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي است.

5- علي‌اکبر زاده انزابي، ابراهيم (1391). راهبردهاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در ديپلماسي رسانه‌اي کشور. پايان‌نامه کارشناسي ارشد،
اين تحقيق ضمن بررسي راهبردهاي موجود رسانه ملي در رابطه با ديپلماسي رسانهاي کشور به دنبال ارائه پيشنهادهاي عملي در رابطه با ديپلماسي رسانهاي کشور مي‌باشد.

6- قناديان، حسن (1386). استراتژي جنگ رسانه‌اي استعمار فرانو در منطقه خاورميانه مطالعه مورد جمهوري اسلامي ايران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، تهران.
هدف اين پژوهش بررسي قدرت رسانهها و ارتباط آن‌ها با مراکز قدرت، بررسي ماهيت استعمار فرانو و چيستي جنگ رسانهاي و ارتباط اين دو باهم، عملکرد جنگ رسانهاي استعمار فرانو در قبال مسلمانان و جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه است. روش پژوهش نيز براي تجزيه‌وتحليل اطلاعات از روش توصيفي – تحليلي و براي جمع‌آوري اطلاعات از روش‌هاي کتابخانهاي و بررسي اسناد و مدارک استفاده شده است.
اين تحقيق، در پايان به يک نتيجه کلي اکتفا ميکند و آن اينکه رسانههاي وابسته به شبکه قدرت استعمار فرانو، پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران و همچنين بيداري اسلامي در کشورهاي منطقه، آن‌ها را نشان رفته و ميخواهند سرچشمه بيداري اسلامي را که جمهوري اسلامي ايران است؛ تضعيف ، استحاله و براندازي نمايد.

7- عبدالهي نژاد ، عليرضا (1389). مطالعه الگوهاي نوين جنگ رسانهاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران. دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ، 1(?) .
(مورد شناسي: تحليل محتواي مطالب خبري مرتبط با دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سال 1388 در تارنماي بي‌بي‌سي فارسي)
اين مقاله با اشاره به رسانههاي جمعي و تأکيد بر قدرت تأثيرگذاري و اقناع آن، به حوادث انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 1388 و هجمه وسيع و سنگين رواني و سياسي از سوي امپرياليسم رسانهاي غرب عليه ايران ميپردازد.
مقاله حاضر همچنين، به بازنمايي مطالب خبري مرتبط با دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 1388 در تارنماي فارسي بي‌بي‌سي ميپردازد که به روش تجزيه‌وتحليل محتوا انجام‌شده است. همچنين نگارنده مقاله تلاش نموده تا با تمركز ويژه بر الگوهاي فرايندي خبر، نحوه تهيه و تنظيم مطالب خبري در رسانه بي‌بي‌سي ـ با تأکيد بر وب‌گاه (تارنما)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره وزارت امور خارجه، آموزش زبان Next Entries مقاله درباره مفهوم دولت