مقاله درباره عدم تقارن، مخاطره اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات، نهادهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ن شده انگیزه دارد زیرا او را نسبت به سایر حالات در وضعیت رفاهی بالاتری قرار میدهد.
يک طراحي بهينه از اوراق بهادارسازي، ميتواند باني را براي فروش وامها و حذف آنها از ترازنامه تشويق نمايد. این نتیجهگیری از این حقیقت گرفته میشود که قید سازگاری انگیزه (IC) در جواب برنامه جبران بهینه دوم بسته میشود.

5-4- بحث و نتیجهگیری
در بازار رهن ثانویه، سرمایهگذاران خصوصی در ارزیابی ریسکهای پیچیدهای که همبسته با تجمیع رهنها هستند، خیلی موفق نمیباشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت در ساختار سرمایه شرکتها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان میکنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایهگذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده میدهند. در واقع، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی در میان نهادهای مالی خصوصی، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایهگذاران پیشبینی میکنند، انتقال میدهد.
از این رو، در معاملات اوراق بهادارسازي وامهاي رهني، عدم تقارن اطلاعات زماني کاهش مييابد که
سرمايهگذار در درک و ارزشگذاري وامهاي رهني، از جمله وضعيت اعتباري و توانايي بازپرداخت متعهد (قرض گیرندگان بدهکار) و کافي بودن وثيقه جهت تضمين بدهکار به بازپرداخت مبالغ تعهد شده745، دقت کافي اختصاص دهد. اهميت مورد آخر در بحران مالي اخير برجسته شد به علت اينکه قيمت خانههاي مسکوني که به عنوان وثيقه براي بسياري از اوراق بهادار با پشتوانه وام رهني درنظر گرفته شده بودند، کاهش شديد پيدا کردند.
يک تجمیع ايدهآل شامل داراييهاي مالي (وامهاي رهني) بزرگ و داراي متعهدان (بدهکاران) به خوبي متنوعسازي شده (با ريسکهاي مستقل از يکديگر746)، ميباشد. وامهاي رهني داراييهاي مالي شناخته شدهاي براي اوراق بهادارسازي هستند زيرا اين معيارها را به خوبي دارا هستند. هر وام در مقايسه با تجمیع بزرگ از وامها نسبتاً کوچک است و اکثر گروگذارها (قرض گيرندگان)، با ساير گرو گذارها نامرتبط خواهند بود.

5-5- پیشنهادها
طرفهای نامطلع همچون سرمایهگذاران و بالأخص شرکتهای بیمه و بانکهای سرمایهگذاری همچون بانک مسکن در ایران و سایر نهادهای مالی مشارکت کننده در معاملات اوراق بهادار MBS و به طور کلی سایر ابزارهای تأمین مالی ساختار یافته، میتوانند از مدل و روش معرفی شده در این رساله جهت استنباط متغیرهای مجهول و استفاده از اطلاعات استنباط شده برای کاهش دادن عدم تقارن اطلاعات و نیز مشکل مخاطره اخلاقی در قراردادهای خویش استفاده نمایند.
در پایان میتوان موضوع این رساله را از جهات متعددی تعمیم داد که در ادامه ذکر میگردند.
در این رساله فرض بر آن بود که کارفرما ریسک خنثی است. میتوان این چارچوب را به موردی که در آن کارفرما ریسک گریز است، تعمیم داد. در این مورد، به جای انتخاب برنامه جبرانی که هزینه انتظاری کارفرما را مینیمم میکند، برنامه جبران باید به گونهای انتخاب گردد که مطلوبیت انتظاری کارفرما را ماکزیمم نماید. توجه شود که مسئله (PP) هنوز هم یک مسئله محدب خواهد بود. اگرچه نمیتوان هزینهها و منافع را به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اما میتوان برای هر e∈E، یک تابع نفع خالص را تعریف کرد. در اینصورت اقدام بهینه برای کارفرما اقدامی خواهد بود که منافع خالص وی را ماکزیمم کند.
تجزیه و تحلیلها از مسئله کارفرما-کارگزار با مخاطره اخلاقی بر اساس این فرض بود که طرفها میتوانند به یک قرارداد متعهد باقی بمانند که هرگز مورد مذاکره مجدد قرار نمیگیرد. اما میتوان اجازه داد که قرارداد بعد از انتخاب اقدام توسط کارگزار و بعد از مشاهده پیآمدهای این انتخاب، مورد مذاکره مجدد قرار بگیرد (فودنبرگ و تیرول747، 1990).
در این رساله فرض بر آن بود که این کارفرما است که پیشنهاد بپذیر یا رد کن را به کارگزار میدهد. اما در اکثر موارد در دنیای واقعی، هر دو طرف تا اندازهای قدرت چانهزنی دارند. در ادامه کارهای بعدی میتوان امکان قدرت چانهزنی را در چارچوبهای مخاطره اخلاقی وارد نمود و به بررسی قراردادهای بهینه در این مورد تحت مفروضات مختلف در رابطه با کارفرما و کارگزار پرداخت.
از طرف دیگر در این رساله، میتوان موضوع مسئولیت محدود را در چارچوب کارفرما-گارگزار نیز وارد نمود. در اینصورت مسئله مخاطره اخلاقی به گونهای مطرح میگردد که در آن این قید وجود دارد که پرداخت به کارگزار نباید کمتر از یک مقدار مفروض مثلاً m باشد. همچنین میتوان به بررسی و مطالعه اثر تغییرات در m بر تلاشی که کارفرما برای اجرا کردن برای کارگزار انتخاب میکند، نیز پرداخت.
همچنین میتوان، به شناسایی استراتژیهایی برای جدا کردن اثرات نظارت کردن و غربال کردن قرض گیرندگان و اثرات احتمالی ریسک غیرقابل مشاهده قرض گیرندگان، نیز پرداخت.
تا اینجا بحثها پیرامون مخاطره اخلاقی و امکان نظارت کردن و غربال کردن ناکافی و ناکارای قرض گیرندگان از سوی بانی، مورد بررسی قرار گرفت. در واقع یک نوع از عدم تقارن اطلاعات بعد از امضاء قرارداد در این رساله در نظر گرفته شده است. نوع دیگر عدم تقارن اطلاعات بعد از امضاء قرارداد به این صورت است که رفتار کارگزار قابل مشاهده است اما کیفیت آن را نمیتوان تعیین نمود. در ادامه کارهای بعدی میتوان اینگونه مشکلات را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار داد. از طرف دیگر میتوان عدم تقارن اطلاعات را به گونهای دیگر نیز در نظر گرفت و مسئله فروش وامها توسط بانی و مشکل انتخاب معکوس نیز میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند.

منابع
منابع فارسی:
پويانفر، احمد. صفابخش، شهلا 1389، بهينهسازي تعهدات وامي وثيقهاي. مجله تحقيقات مالي، 12(30): 1-22.
منابع لاتین:
Acharya, Viral. V, and Richardson, Matthew. 2009. Causes of the Financial Crisis. Critical Review. 1 (2–3), 195–210.
Akerlof, George. A, and Yellen, Janet.L. 1986. Efficiency Wage Models of the Labor Market. Cambridge University Press, Cambridge.
Albertazzi, Ugo, and Ginette, Eramo, and Leonardo, Gambacorta,and Carmelo, Salleo. 2011. Securitization is not that Evil after all. BIS Working Papers. 341.
Aldous, David. 1985. Exchangeability and Related Topics. In École d’Été de Probabilités de Saint-Flour XIII. Lecture Notes in Mathematics 1117, (A. Dold and B. Eckmann, Eds.) Berlin: Springer, 1–198.
Allen, Franklin, and Santomero, Anthony. M. 1998. The Theory of Financial Intermediation. Journal of Banking & Finance. 21. 1461-1485.
Alos- Ferrer, Carlos, and Prat, Julien. 2012. Job Market Signaling and Employer Learning. Journal of Economic Theory. 147. 1787-1817.
Amihun, Yakov, and Lev, Baruch. 1981. Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers. Bell Journal of Economics. 12. 605-616.
Anderson, Erin, and Schmittlein, David. C .1984. Integration of the Sales force: an Empirical Examination. RAND of Economics. 15. 385-395.
Anderson, Erin. 1985. The Sales person as Outside Agent of Employee: a Transaction Cost Analysis. Marketing Science. 4. 234-254.
Argawal, Anup, and Mandelker, Gershon. 1981. Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions. Journal of Finance. 42. 823-837.
Arrow, Kenneth. J. 1963. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review, Vol. 5, No, LIII.
Arrow, Kenneth. J. 1965. Aspects of the Theory of Risk Bearing. Helsinki: Yrjo Jahnssonin Saatio.
Arrow, Kenneth. J. 1971. Essays in the Theory of Risk Bearing. Chicago: Markham.
Arrow, Kenneth. J. 1985. The Economics of Agency. In J. Pratt and R. Zeckhauser (Eds). Principals and Agents: the Structure of Business. Boston: Harvard Business School Press. 37-51.
Ausubel, Lawrence. M, and Cramton, Peter, and Deneckere, Raymond. J. 2002. Bargaining within Complete Information. In Handbook of GameTheory.3, R. Aumann and S. Hart, eds. Dor Drecht: North-Holland.
Barnard, Chester. I. 1938. The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Basu, Amiya. K, and Lal, Rajiv, and Srinivasan, V, and Staelin, Richard. 1985. Sales-Force Compensation Plans: an Agency Theoretic Perspective. Marketing Science. 4. 267-291.
Beal, Matthew.J. 2003. Variational Algorithms for Approximate Bayesian Inference. PhD thesis, Gatsby Computational Neuroscience Unit, UCL. http://www.cse.buffalo.edu/faculty/mbeal/thesis
Beatty, Randolph. P, and Zajac, Edward. J. 1994. Managerial Incentives, Monitoring, and Risk Bearing: A Study of Executive Compensation. Ownership and Board Structure in Initial Public Offerings, Administrative Science Quarterly, 39(2), 313–335.
Benveniste, Lawrence.M, and Berger, Allen.N. 1987. Securitization with Recourse. Journal of Banking and Finance, 11, 403- 424.
Bernardo, Jose.M, and Smith, Adrian.F.M. 1994. Bayesian Theory.Wiley. Chichester.
Berndt, Antje, and Anurage, Gupta. 2009. Moral Hazard and Adverse Selection in the Originate-to-Distribute Model of Bank Credit. Journal of Monetary Economics. 56. 725-743.
Blei, David. M. and Ng, Andrew. Y, and Jordan, Michael. I. 2003. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research 3,993–1022.
Billingsley, Patrick. 1986. Probability and Measure, Wiley–Interscience.
Bolton, M. 1988. Organizational Miming: When do Late Adopters of Organizational Innovations Outperform Pioneers?, Paper Presented at the Meeting of the Academy of Management. Anaheim. CA.
Bolton, Patrick, and Mathias, Dewatripont. 2005. Contract Theory. MIT Press.
Bond, Philip, and Gomes, Armando. 2009. Multitask Principal-Agent Problems: Optimal Contracts, Fragility, and Effort Misallocation. Journal of Economic Theory. 144. 175-211.
Borch, Karl. 1962. Equilibrium in a Reinsurance Market. Econometrica, 30, 424-444.
Boudoukh, Jacob, and Whitelaw, Robert. F, and Richardson, Matthew, and Stanton, Richardson. 1997. Pricing Mortgage-Backed Securities in a Multifactor Interest Rate Environment: A multivariate Density Estimation Approach. Review of Financial Studies, Vol. 10, No 2, 405-446.
Boyd, John. H, and Prescott, Edward. C. 1986. Financial intermediary-coalitions. Journal of Economic Theory. 38. 211-232.
Calvo, Guillermo, and Wellisz, Stanislaw. 1978. Supervision, loss of Control, and the Optimum Size of the Firm. Journal of Political Economy, 86: 946-952.
Cebenoyan, Sinan. A, and Strahan, Philip. E. 2004. Risk management, capital structure and lending at banks. Journal of Banking and Finance, 28, pp. 19-43.
Chiesa, Gabriella. 2008. Optimal credit risk transfer, monitored finance, and banks. Journal of Financial Intermediation, 17, pp. 464-477.
Chu, Wei, and Ghahramani, Zoubin, and Krause, Roland, and Wild, David. L. 2006. Identifying Protein Complexes in Highthroughput Protein Interaction Screens Using an Infinite Latent Feature Model. In BIOCOMPUTING 2006: Proceedings of the Pacific Symposium. 11. 231–242.
Coase, Ronald.1937 .The Nature of the Firm. Economica. 4. 386-405.
Colon, Edward. J, and Park, Judi. M. 1988. The

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، مخاطره اخلاقی، رویکرد بیزی Next Entries مقاله درباره and، of، the، Economics.