مقاله درباره شهر اردبیل، توسعه شهر، توسعه فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مساعد جهت بارندگی فراهم می شود.در ابتدا مقدار بارش زیاد است و سپس با رسیدن ماههای آذر، دی و بهمن مقدار بارش ماهیانه کاهش پیدا می‌کند،با گرم تر شدن هوا یعنی اسفند ماه تا پایان اردیبهشت، مقدار بارش افزایش یافته به طوری که از خرداد ماه تا شهریور که تقریباً منطبق با فصل خشک و کم آبی در ایران است،مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
ج: جریانات هوایی و بادها
جهت وزش باد غالب در شهر اردبیل طی ماه های دی و بهمن،جنوب غربی است.در اسفند بادشرقی باد غالب است ودر تمام فصول بهار و تابستان و اول مهر باد شرقی باد غالب است.در اردبیل بیشترین سرعت باد با سرعت7/9 متر بر ثانیه به دی ماه و کمترین آن با رقم6/6متر بر ثانیه به ماههای شهریور و مهر تعلق دارد و به طور کلی8/48درصد از بادی که در شهر اردبیل می وزد،باد آرام است. (ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اردبیل)
3-4-5- روزهای یخبندان
معمولا با شروع اولین بارش برف یخبندان آغاز و تا اوایل فروردین ماه ادامه پیدا می‌کند
و بطور متوسط مجموعه های یخبندان در اردبیل در حدود135 روز در سال می باشد.(طرح جامع شهر اردبیل 1386)
3-5- عوامل محدود کننده طبیعی رشد شهر اردبیل
محدوده های شمالی،شمال شرق و شمال غرب شهر منطبق بر دشت های آبرفتی،سیلابی و دشت های دامنه ای است.در این اراضی عمدتاً کشاورزی صورت می گیرد.اما اراضی آن از نظر قابلیت کشاورزی درجه یک نیستند.
در محدوده های جنوبی وجنوب غربی شهر، دریاچه شورابیل و بستر رودخانه بالیخلو واقع شده است، که بستر رودخانه بالیخلو توسط تپه های کم ارتقاع محصور شده است و این تپه ها روی سازنده های آهکی قرار دارد و دارای شیبی درحدود25 تا30درصد است.به غیراز عوارض فوق می توان به ارتفاعات نیز اشاره نمود که هر چه به سمت جنوب پیش برویم، بر ارتفاع محدوده افزوده می شود و درحال حاضر در محدوده‌های فوق کشاورزی صورت می گیرد ،اراضی شرق و غرب منطبق بر دشت می باشند وعارضه مهم و محدود کننده ای به غیر از زمین های کشاورزی دراین محدوده وجود ندارد.
به طورکلی شهراردبیل به لحاظ واقع شدن در دشت هموار و با توجه به اینکه اراضی پیرامونی تا شعاع5کیلومتری عمدتاً کمتراز2درصد شیب دارند،محدودیت چندانی از لحاظ موانع طبیعی برای توسعه کالبدی ندارد،اما به لحاظ حفظ اراضی کشاورزی حاصل خیز وجهت دهی توسعه شهر دربسترهای مناسب توسعه که مشتمل بر اراضی کم بازده از لحاظ کشاورزی و خارج از مناطق آسیب پذیر می باشند،باید جهت یابی توسعه کالبدی شهر با توجه به عامل فاصله از مرکزشهرودخالت دادن محدودیتهای توسعه شهری دررابطه با فاصله از خطوط گسل،فاصله از اراضی کشاورزی،فاصله از شیب های نامناسب برای توسعه شهر،فاصله از دشتهای سیلابی و سطوح مربوطه به رودخانه و دریاچه شکل گیرد.(درویشی،1391،40)
3-6- مشخصات جمعیتی (میزان ونحوه توزیع جمعیت ،تفکیک جمعیت شهری وروستایی،میزان رشد ووضع کلی مهاجرت)
بااستفاده از اماررسمی واطلاعات موجود براساس سر شماری عمومی نفوس ومسکن سال1365شهرستان اردبیل 281973نفر جمعیت داشته است. در همین سال 8/59درصد جمعیت شهرستان شهر نشین و13/40درصد ان روستا نشین بوده اند.
جمعیت سال 1375شهرستان اردبیل 340376نفر بوده است. ازاین تعدادجمعیت 4/63درصد شهری و60/36درصد روستایی بوده اند. سهم جمعیت شهرستان از کل جمعیت استان در سال 1375حدود 24/48در صد بوده است.نرخ رشد جمعیت شهرستان در فاصله سال های 1365-1375 به طور متوسط سالانه 35/ 1درصد نرخ رشد جمعیت شهری 93/1ونرخ رشد جمعیت روستایی 44/0درصد بوده است. نسبت جنسی برای نقاط شهری شهرستان3/105وبرای نقاط روستایی6/103بوده است. نتایج اولیه سرشماری سال 1385این شاخص را برای شهرستان8/104برای نقاط شهری 6/105وبرای نقاط روستایی104به دست می دهد. 6/40درصد از جمعیت 340376نفری شهر اردبیل را افراد کمتر از 15سال ،50درصد را افراد 15-64ساله وحدود36/4درصد را افراد 65ساله وبیشتر تشکیل داده اند. جمعیت 485153نفری سال 1390شهرستان اردبیل را 246618نفر رامرد و238535نفر زن تشکیل داده اند.نسبت جنسی (S.R)جمعیت فوق 103می باشد.که بعد خانوار هم 6/3نفر در شهر اردبیل می باشد. (طرح جامع شهر اردبیل،1386)
3-7- خصوصیات اقتصادی
جمعیت شهر اردبیل در ابان ماه سال1375معادل340376نفر بوده است. از این تعداد 94/25درصد (88278نفر)را جمعیت فعال تشکیل می دهد که38/90درصد ان(79794نفر)ان به شاغلین و62/9درصد (8493 نفر) آن به افراد بیکار اختصاص دارد. به طور کلی نرخ بیکاری شهر اردبیل بالاتر از کل کشور است. شهرستان اردبیل از نظر وضعیت اشتغال نسبت به کل استان از شرایط مناسب تری برخوردار است نرخ بیکاری درشهر اردبیل 7/9درصداست که نسبت به پیکره مشابه استانی 57/10درصد مطلوب تر است.
بنابراین در یک نتیجه گیری،ساختار شغلی شهر اردبیل ،عمدتا مشاغل خدماتی وصنعتی می باشد وسایر سکونتگاه های شهرستان از جمله روستا های واقع در حوزه نفوذ شهر،ساختار شغلی مبتنی برکشاورزی دارند.بنابراین شهر اردبیل وحوزه نفوذ این شهراز نظر فعالیت های تولیدی وصنعتی دچار کمبود هستند که عمدتا ناشی از سهم بالای فعالیت های خدماتی وغیر تولیدی است.(طرح جامع شهر اردبیل،1386)

4-1-توسعه فیریکی وکالبدی
4-1-1-توسعه فیزیکی وکالبدی شهر اردبیل
توسعه فیزیکی شهر، فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهت های عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابند و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به تنسیق فیزیکی متعادل و موزون فضاهای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سامانه های شهری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت .
توسعه و عمران در مناطق مختلف شهری، روستایی و صنعتی که در بستر طبیعی قرار دارد همواره نیازمند مطالعه ی دقیق می باشند (ثروتی: 1387،14)
در مطالعه ی فیزیکی شهرها باید عوامل و موانع طبیعی و انسانی را مطالعه و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیده‌ها بر یکدیگر و بر توسعه شهر بررسی شود. زیرا عدم شناخت و آگاهی لازم از این محدودیت ها و عدم رعایت حریم مناسب آنها، باعث هدایت و گسترش شهر در جهت این موانع می شود که در نهایت شهر و فضاهای شهری را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. گسترش بی رویه شهرها یک مشکل جهانی است و پیش بینی می شود تا سال 2025 افزون بر 65 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند که این عامل توسعه فیزیکی را گسترش می دهد. (kaya, 2006: 19)
شهرها در گذشته توسعه فیزیکی پایداری را در خود تجلی ساخته بودند به طوری که با توجه به محدودیت های اکولوژیک نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح، ابداع روش های موثر مناسب برای ادامه حیات. نظیر قنات و بادگیر به رشد و توسعه خود ادامه می دادند اما در شهرسازی امروزی با تبعیت از الگوی کلاسیک و پیروی کوکورانه از الگوهای کلیشه ای، توسعه شهری وضع ناپایداری را پیداکرده است.
در دهه های اخیر عناصر سیاست گذاری به توسعه هر چه بیشتر لگام گسیخته شهر کمک نموده و باعث شده است که ارزش زمین کیفیت مسکن و دیگر فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی اشکال متفاوتی از شهرنشینی را به وجود آورند. گروهی از عناصر سیاست گذاری موثر در توسعه فیزیکی شهرها که دارای امتیازات و ویژگی های خاصی هستند عبارتند از: به وجود آمدن اشتغال، رفاه اجتماعی، پیشرفت‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی (حسین زاده: 1381، 33)
هم اکنون تقریبا بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها به سر می برند. پیش بینی ها نشان می دهد که با نرخ رشد فعلی، جمعیت کشور در سال 1400 به 130 میلیون نفر خواهد رسید. که حداقل به 2 برابر مساحت کنونی برای گسترش شهرها نیاز است. (امین زاده،1379)
گسترش شهرنشینی و توسعه شهری زمینه را برای دخالت ژئومورفولوژی در امور شهری فراهم کرده است.
در واقع هدف ژئومورفولوژی شهری، درک متقابل آثار فرایند های شهری و ژئومورفولوژی در نهایت خدمت به مردم و رفاه آنهاست (مقیمی: 1385، 4-5)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره شهر اردبیل، توسعه فیزیکی، کاربری اراضی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنر اسلامی، دال و مدلول، هنر ایران