مقاله درباره رگرسیون، دارایی ها، سرمایه در گردش، درماندگی مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ج) آزمون وایت98
فرض سوم
در مدل رگرسیون خطی کواریانس بین اجزای اخلال در طول زمان صفر است. یا به عبارت دیگر، خطاها با یکدیگر همبستگی ندارند. اگر خطاها بایکدیگر همبستگی داشته باشند، گفته می شود دچار “خود همبستگی اند” .
روش تشخیص خودهمبستگی :
الف) روش ترسیمی
ب) ازمون دوربین- واتسون99
فرض چهارم
یکی از مهم ترین آزمون های که برای بررسی نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون به کار می رود، آزمون جارکو- برا (JB) است. در توزیع نرمال مقدار میانگین متغیر های تصادفی برابر صفر و واریانس آن ها یک است. چولگی و کشیدگی نیز که به عنوان گشتاورهای سوم وچهارم توزیع تعریف می شوند، برای توزیع نرمال به ترتیب دارای مقادیر 0 و 3 می باشند(گجراتی،1378).

3-9-2- روش تخمین
یکی از مباحث اصلی تحلیلهای رگرسیونی تخمین مدلهای رگرسیون است. منظور از تخمین یک مدل رگرسیونی در واقع تخمین پارامترهای آن است که با استفاده از روش های مختلفی می توان آن را انجام داد. از مهمترین آنها می توان به روشهای زیر اشاره کرد:
روش حداقل مربعات معمولی(OLS)100
روش حداکثر درستنمایی(ML)101
روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش حداکثر راست نمایی از شهرت بیشتری برخوردار است و کاربرد گسترده تری دارد. همچنین این روش نسبت به روش حداکثر راست نمایی ساده تر بوده و پیچیدگی های آن را ندارد. به علاوه، در صورتی که فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک برقرار باشد، می توان اثبات کرد که روش حداقل مربعات در مقایسه با سایر روش ها، بدون تورش(نا اریب) و دارای حداقل واریانس بوده و بهترین برآورد کنندهی نا اریب خطی است(گجراتی،1378). در این پژوهش برای تخمین پارامتر ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.

3-9-3- روش های رفع هم خطی:
حذف متغیر ی که موجب هم خطی شده است
استفاده از نسبت متغیر های مستقل
استفاده از نمونه های بزرگتر
تبدیل متغیر ها

3-9-4- آزمون های آماری
در پژوهش حاضر، برای دستیابی به نتایج پژوهش از آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار استنباطی گروه کوچکی از جامعه انتخاب شده و فرضیههای مدنظر محقق، در مورد آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به منظور تعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه، یک سری آزمونهای آماری انجام می شود.در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

3-9-5- آماره آزمون t-
از ازمون t به منظور بررسی معنی دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل های رگرسیونی استفاده می شود. توزیع t شباهت زیادی به توزیع Z دارد. با این وجود این دو توزیع تفاوت های نیز ملاحظه می شود. به عنوان مثال توزیع کمیت Z نرمال است ، در حالی که توزیع کمیت t تحت تاثیر تعداد آزمودنی ها قرار دارد. توزیع t برای نمونه های کوچک به کار برده می شود.و هر چه تعداد نمونه بیشتر شود شکل توزیع به منحنی نرمال نزدیکتر و زمانی که حجم نمونه به 30 برسد تقریبا با توزیع نرمال یکی می شود. بر اساس آزمون t چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از 5% باشد در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح 95% معنی دار هستند(گجراتی،1378).

3-9-6- آماره آزمون- F
از آزمونt به منظور آزمون فرضیه های واحد یعنی فرضیههایی که تنها شامل یک ضریب بودند، استفاده می شد.اما اگر بخواهیم بطور همزمان بیش از یک ضرایب را آزمون کنیم، از آماره آزمون F استفاده میشود ،چارچوب آزمون F به دو رگرسیون نیاز است که به عنوان رگرسیون مقید و نامقید شناخته می شود. رگرسیون های نامقید آنهایی هستند که ضرایب بدون محدودیت بوسیله داده های که قبلا ایجاد شده اند تعیین میشود. اما رگرسیون مقید رگرسیونهای هستند که ضرایب های آن محدود است. یعنی محدودیت های بر بعضی از β ها اعمال می شود. بنابراین روش آزمون F روشی برای آزمونهای فرضیه های است که حداقل مربعات مقید نامیده می شود(گجراتی،1378)
3-10- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش مورد استفاده ی محقق برای انجام پژوهش توضیح داده شد. نوع پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ، ابزار های گردآوری اطلاعات مشخص گردید. سپس فرضیه های آماری که ادعای محقق در خصوص مدیریت سود و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، بیان گردید. فرضیه ها در این پژوهش از نوع استنباطی بوده که با مطالعه بر روی نمونه ای از جامعه مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین در این فصل، نحوه آزمون هر فرضیه، بررسی کلی مدل رگرسیون حداقل مربعات و آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک ، به طور کامل تشریح گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه
نتیجه گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده باشد. هدف از تجزیه و تحلیل، تبدیل دادهها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است. در فصل سوم فرضیه ها، مدلها، متغیرهای پژوهش، شیوه گردآوری دادهها و روشهای آماری جهت آزمون فرضیه هامطرح گردید.در این فص ابتدا آمار توصیفی به طور مختصر توضیح داده می شود و سپس امار توصیفی کلیه متغیرهای مدلهای تشریح شده در فصل سوم ارائه می گردد. و برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش، از روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود. و نهایت به ارائه نتایج فرضیات پژوهش پرداخته می شود و رد یا پذیرش فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

4-2- مفهوم تحلیل توصیفی
آمار توصیفی را عمدتا مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر و توصیف می گردد.محقق پس از استخراج اطلاعات اقدام به خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری می نماید. و این کار را با تشکیل جداول توزیع فراوانی انجام می دهدو پس از تشکیل جداول توزیع فراوانی محقق می تواند درصدهای توزیع،فراوانی و درصدهای تراکمی را محاسبه کند. برای نمایش نحوه ی توزیع صفت در نمونه یا جامعه روش های گوناگونی وجود دارد. محقق بسته به نیاز و علاقه ای که دارد، می تواند داده ها را به تصویر بکشد. و یا می تواند اندازه های گرایش به مرکز را برای داده های آماری محاسبه نماید. او می تواند این کار را با دست یا با کامپیوتر انجام دهد. اندازه های گرایش به مرکز که عمدتا شامل میانگین، میانه ، مد و انحراف معیار هستند، معرف نحوه ی همگرایی توزیع صفت اند(فراهانی و عریضی،1384).که به فهم بهتر نتایج آزمون کمک می کند، و مقایسه ی نتایج آن آزمون را با آزمون ها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می نماید.

4-3- تحلیل توصیفی متغیر های مدل(3-4)
مدل (3-4) به شرح زیر می باشد.
Z^’=0.717X_1+0.847X_2+3.107X_3+0.42X_4+0.998X_5
در این مدل هر چه Z’ پایین تر باشد درجه درماندگی مالی شرکت بیشتر است. به طوری که شرکت های با امتیاز Z’ بالاتر از 9/2 وارد طبقه شرکتهای سالم شده و با امتیاز Z’ کمتر از 23/1 به عنوان شرکت های ورشکسته طبقه بندی می شوند و Z’ بین 23/1 و 9/2 به عنوان منطقه تردید تلقی شده و ناحیه مزبور باید با احتیاط تفسیر گردد. آلتمن (1983) با این مدل به 94 درصد پیش بینی صحیح دست یافت. در پژوهش حاضر از 116 نمونه شرکت در طی 10 ساله از سال 81 تا سال 90 استفاده شده است. که کل داده های در دسترس تعداد 1150 شرکت – سال موجود می باشد.با استفاده از کل داده های نمونه، مدل را اجرا کرده و با استفاده از این داده ها شرکت ها را به سه گروه تقسیم نموده و گروه اول شامل شرکت های که مقدار Z^’ آن کمتر از 1.23 باشد به عنوان شرکت ورشکسته تلقی می شود و گروه دوم شامل شرکت های است که مقدار Z^’ آن بیشتر از 2.9 می باشد که به عنوان شرکت سالم طبقه بندی می شود. در این پژوهش ابتدا شرکت های ورشکسته را انتخاب نموده که نمونه آماری این شرکت ها به 43 شرکت رسید و یک سال قبل از ورشکستگی را به عنوان شرکت درمانده مالی در نظر گرفته شده است. در جدول (4-1) برخی از مفاهیم امار توصیفی متغیرها، شامل میانگین میانه، حداقل مشاهده و حداکثر مشاهده و انحراف معیار ارائه شده است که میانگین اصلی ترین شاخص مرکزی است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. بدین صورت آماره توصیفی متغیر های مدل(3-4) به شرح زیر توضیح داده میشود.
جدول(4-1) متغیر های توصیفی برای متغیر های مدل(3-4) داده های آماری
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
نام متغیر

0.056
0.006
0.069
0.135-
0.905-
0.819
سرمایه در گردش به کل دارایی ها 
X1
0.039
0.004
0.027
0
1.308-
0.933
سود انباشته به کل دارایی ها 
X2
0.14
0.004
0.12
0.131
0.302-
0.608
سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها 
X3
0.651
0.02
0.503
0.154
0.484-
7.442
ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها 
X4
0.743
0.011
0.723
0
0
2.733
فروش به کل دارایی ها
X5
1.524
0.024
1.484
1.907-
1.907-
4.693
شاخص درماندگی مالی 
Z

آمار توصیفی مدل(3-4) نشان می دهد که میانگین کل شاخص x1 (نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها) برابر 5.6% می باشد که نشان می دهد کل داده های آماری نسبت سرمایه در گردش کمتری دارند. این نشان می دهد که میزان سرمایه در گردش شرکت های بورسی در سطح پایینی قرار دارد و شاخص X2(نسبت سود انباشته به کل دارایی ها) برای شرکت ها به مقدار . 0.039 می باشد که این عدد نشان می دهد شرکت ها در مجموع دارای سودانباشته ی کمتری می باشد، و هر چه این نسبت به سمت عدد 1 میل نماید وصعیت مالی شرکت ها بهتر می شود. X3(نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها) این نسبت نشان از وضعیت مطلوب شرکت می باشد و هر چه بالاتر ویا بزرگ تر از صفر باشد برای شرکت مفید خواهد بود. و یک شرکت سالم و به دور از درماندگی مالی می باشد. در این نمونه مقدار این نسبت 0.14 می باشد که نشان از وضعیت مطلوب سود دهی شرکت ها می باشد. .X4(نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها) این نسبت نشان از وضعیت نامطلوب شرکت می باشد که هر چه به سمت یک میل نماید برای شرکت مطلوب خواهد بود، که این نسبت در این پژوهش برابر،0.651 می باشد که نشان می دهد که حدود بیش از نیمی از سرمایه از طریق بدهی تامین مالی شده است. که یک میانگین مطلوب برای شرکت ها می باشد. X5(نسبت فروش به کل دارایی ها) این نسبت نشان دهنده گردش کل دارایی ها می باشد، که هر چه قدر این نسبت بالاتر باشد فعالیت شرکت بیشتر و سوددهی آن بالاتر خواهد بود، عدد، 0.743 نشان دهنده فعالیت کمتر شرکت های بورسی می باشدو نشان دهنده وقوع درماندگی مالی می باشد. این نسبت برای شرکت ها معمولا بالاتر از 1 می باشد.Z ، نشان دهنده شاخص درماندگی مالی می باشد، که دراین پژوهش میانگین آن برابر 1.52 می باشد، که نشان دهنده این است که اکثر شرکت ها در وضعیت نامشخصی قرار دارند.
4-4- تحلیل توصیفی متغیر های مدل (3-5)
در پژوهش حاضر از مدل های (3-6)،(3-7) و (3-8) به ترتیب جهت برآورد متغیر دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینههای تولیدی و دستکار اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش استفاده می گردد. متغیر های مدل های فوق در فصل سوم تشریح گردید .
ابتدا با استفاده از مدل (3-5) متغیر های مدل برای هر یک از شرکت ها را بدست آورده و سپس مدل را اجرا نموده و بعد از ارائه نتایج مدل مقدار پسماند های مدل به عنوان دستکاری درآمد های بدست آمده و به عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی وارد می شود. برای توصیف بهتر مدل ابتدا به توصیف متغیر های مدل پرداخته می شود. تحلیل توصیفی مدل به شرح جدول (4-2) تشریح می گردد.

جدول(4-2) آمار توصیفی برای متغیر های مدل (3-5) شرکت های عضو نمونه
CFO/At-i
1/ At-i
s/ At-i
∆S/ At-i
ABNCFOit

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دارایی ها، درماندگی مالی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries مقاله درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، رگرسیون، اقلام تعهدی