مقاله درباره درماندگی مالی، مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

∆Clit
:تغییر در موجودی نقد شرکت i در سالt
∆Cashit
:تغییر در حصه ی جاری بدهی های بلند مدت شرکت i در سالt
∆STDEBTit
:کل دارایی های شرکت i در سال t-1
ASSETSit-1
:فروش کل شرکت i در سال-1 t
∆SALESit-1
:باقی مانده رابطه (3-7) ،در این پژوهش به عنوان اقلام تعهدی اختیاری
εit

کاسنیک(1999) با برازش رابطه (3-7) مقدار باقی مانده برای هر شرکت بدست آورد،که این پسماندهای مدل(εit) به عنوان اقلام تعهدی اختیاری ، مورد استفاده قرار میگیرد.و با (ِD.accruals) نشان داده می شود.
در پژوهش حاضر انتظار می رود که بین دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش و درماندگی مالی ارتباط معناداری وجود داشته باشد. به طوری که هر چه قدر درماندگی مالی بیشتر باشد، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش بیشتر شود.
SIZE_it: اندازه ي شركت ها یکی ار عوامل تاثیر گذار بر وضعیت مالی شرکت می باشد که متناسب با شرایط اقتصادی، وضعیت آن تغییر می کند. هر چه اندازهی شركتي بزر گتر باشد، بيشتر زير ذ ره بين سياست قرار دارد (بيشتر مورد توجه دولت و عموم قرار دارد)، زيرا نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كشور بازي ميكند، که متغیر مستقل مدل است و یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت سود می باشد. و انتظار می رود هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد مدیریت سود در آن بیشتر میباشد(سپاسی و همکاران،1384)، این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست میآید.
〖NETINCOME〗_it: بیانگر خالص درامد شرکت ها می باشد که از صورت سود و زیان بدست می آید، این متغیر به عنوان یک متغیر مستقل می باشد، که به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را به صورت مستقل نشان می دهد، هر چه میزان این متغیر بالا باشد نشان دهنده فعالیت بیشتر شرکت و رونق بالای شرکت می باشد که ارتباط معکوس با شاخص درماندگی مالی دارد(کاماچومی نانو94،2014).
Distres : این متغیر، به عنوان متغیر مستقل مدل است که یک متغیر مجازی می باشد. برای شرکت های درماندهی مالی عدد یک ،و برای شرکت های سالم عدد صفر قرار داده می شود. که اگر این متغیر معنادار باشد نشان می دهد که درماندگی مالی بر متغیر وابسته اثر می گذارد.
:CFO_(it )این متغیر به عنوان یک متغیر کنترلی است که میزان جریان نقد
RE/A95 : سود وزیان انباشته به کل دارایی ها است(آلتمن،1983)،(مهرانی و همکاران،1384 که هرچه به سمت منفی حرکت نماید، شرکت ها دچار درماندگی مالی می شود. این متغیر به عنوان یک متغیر مستقل در مدل وارد شده است. که میران اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را خالص می نماید. واز طریق رابطه (3-9) بدست می آید.
〖RE/A〗_it=(انباشته زیان و سود )/(دارایی کل)
رابطه(3-9)

96 EBIT: سود قبل از بهره و مالیات شرکت است(آلتمن،1986). که این نسبت نشان می دهدکه اگر سود قبل از بهر بالاتر باشد نشان از فعالیت بالای شرکت می باشد . این متغیر به عنوان یک متغیر مستقل، از صورت سود زیان بدست می آید.

B/DEBT:این نسبت نشان دهنده ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی هاست (آلتمن،1968)،(لی وهمکاران،2005).که نشان می دهد که هر چه قدر بالاتر باشد نشان از این است که شرکت ها فعالیت بیشتری دارند و یک شرکت درمانده نیست.

B/DEBT=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش )/(بدهیها دفتری ارزش )
رابطه (3-10)

SALES: میزان فروش شرکت ها را نشان می دهد، این متغیر به عنوان یک متغیر مستقل است که اثردرماندگی را بر مدیریت سود مستقل می نماید هر چه قدر میزان این متغیر بشتر باشد انتظار می رود شرکت ها کمتر دچار بحران مالی شوند.

3-8- نحوه آزمون فرضیه ها
در زیر به نحوه آزمون فرضیه ها پرداخته می شود:
فرضیه اصلی:
این فرضیه بیان می کند که درماندگی مالی بر مدیریت سود اثر مستقیمی دارد. برای آزمون این فرض ابتدا فرضیه های فرعی را آزمون کرده که به این صورت فرضیه فرعی اول و دوم مربوط به مدیریت سود واقعی و فرضیه فرعی سوم مربوط به مدیریت سود حسابداری می باشد که از طریق آزمون هریک از فرض های فرعی میتوان به این نتیجه رسید که آیا این فرضیه برقرار است یا خیر؟ که نحوه ی آزمون در هر یک از فرضیه های فرعی توضیح داده می شود.
فرضیه فرعی اول:
این فرضیه بیان می کند که آیا درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکتها تاثیر دارد، یا خیر؟ روی چودهری(2006) این گونه بیان می کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر كمك می كند، لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. روش های دستكاری فعالیت های واقعی مانند كاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش فروش و یا كاهش مخارج اختیاری در بحرانهای اقتصادی، از جمله روشهای بهینه ای هستند كه به مدیران كمك میكند،که برای مقاصد گزارشگری مالی، اقدام به دستکاری درآمد ها کنند، و از این طریق باعث جلوگیری از افت قیمت سهام و انگیزههای مختلفی مانند قرار دادهای بدهی، پاداش شوند. در این فرضیه ابتدا رابطه ی (3-5) را برآورد کرده و سپس مقدار دستکاری درآمدها را، که مقدار پسماندهای مدل می باشد، بدست آورده، و مدل اصلی را برآورد کرده و ارتباط بین متغیر دستکاری درآمدها و درماندگی مالی مشخص میشود که آیا درماندگی مالی بر دستکاری درآمد ها تاثیر دارد یا خیر؟

فرضیه فرعی دوم:
بر اساس این فرضیه که بیان می کند: درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های تولیدی تاثیر دارد. مدیریت اقدام به تولید بیش از حد (مازاد بر نیاز) نموده و سعی می کند تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت به نمایش بگذارد. زمانی که تولید بیش از حد انجام بگیرد، هزینه سربار ثابت بین محصولات بیشتری سرشکن می شود و هزینه ثابت هر واحد محصول کاهش می یابد(مراد زاده و عدیلی،1389). از انجا که کل محصولات تا پایان دوره در شرکت باقی مانده و در قالب موجودی های پایان دوره نگهداری میشود. با این کار بخش عمده ای از هزینه های سربار ثابت به موجودی های پایان دوره انتقال می یابد و در بهای تمام شده کالای فروخته شده همان دروه لحاظ نمیشود. بنابراین با کاهش بهای تمام شده کالای فروخته شده، سود آن دوره افزایش می یابد. همجنین مدیریت می تواند با ارائه تخفیفات قیمتی به مشتریان( کاهش قیمت محصولات) و یا افزایش طول دوره اعتباری، فروش شرکت را افزایش داده و در نتیجه سود و عملکرد بهتری را نشان دهد. اگر مشتریان انتظار ارائه تخفیف را در دوره های بعد نیز داشته باشند، فروش شرکت با تهدید مواجه خواهد شد. اگر درآمد فروش هر واحد تولید را ثابت فرض کنیم، کاهش بهای تمام شده هر واحد کالا، حاشیه سود عملیاتی را افزایش می دهد(مشروط بر آن که هزینه انبارداری و نگهداری موجودی کالای اضافه تولید شده کمتراز مبلغ کاهش یافته، در بهای تمام شده کالای فروش رفته یا همان حاشیه سود اضافی باشد). از انجا که هزینه های تولیدی و نگهداری اقلام تولید شده مازاد بر نیاز(اضافه تولید)، منجر به هزینه های تولیدی جاری بیشتری می شود که از طریق فروش دوره های جاری بازیافت نمی گردد،بنابراین پژوهشگران بر این باورند که میزان اضافه تولید با بررسی میزان افزایش در هزینه های غیرعادی تولید در دوره جاری قابل برآورد و کشف است. با توجه به این که سودافزایش یافته دوره جاری پایدار نیست، در صورت ثابت ماندن تقاضا برای محصولات شرکت، جریانات نقدی و سود دوره های آتی احتمالا با کاهش مواجه خواهد شد، بنابراین انتظار می رود هزینه های غیر عادی تولید دوره جاری تاثیر منفی بر جریانات نقدی و سود دوره های بعد داشته باشد(لی،2010). با توجه به بحث فوق می توان گفت که زمانی که شرکت دچار درماندگی مالی میشود، مدیریت اقدام به دستکاری در هزینه های تولیدی می کند. برای اثبات این ادعا ابتدا مدل(3-6) را برآورد کرده و سپس مقدار پسماندهای مدل را به عنوان دستکاری هزینه های تولیدی بدست آورده و به عنوان متغیر وابسته، درمدل اصلی وارد می شود، و بدین صورت که میزان تاثیر درماندگی مالی بر این متغیر را مشخص میکند.که آیا درماندگی مالی بر دستکاری هزینه های تولید تاثیر دارد یا خیر؟
فرضیه سوم:
این فرضیه بیان می کند درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکتها تاثیر دارد. در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت ، اقلام تعهدی اختیاری را برای تغییر در ظاهر عملکرد شرکت بکار می گیرد. این نوع دستکاری با تغییر در فعالیت های اقتصادی واقعی صورت نپذیرفته و در آن صرفا روش ها و برآورد هایی که منعکس کننده فعالیت های اقتصادی هستند، دستکاری می شود. برخی از پژوهشگران چنین مدیریت سودی را مدیریت سود حسابداری یا «مصنوعی» (ساختگی) نامیده اند. دستکاری متهوارانه اقلام تعهدی، ریسک بالایی از نظر کشف از سوی حسابرسان و مقامات قانونی دارد(هاشمی و ربیعی،1390). بر این اساس ابتدا مدل (3-7) را برآورد کرده و سپس مقدار دستکاری اقلام تعهدی اختیاری که از طریق پسماند های مدل ، بدست آورده و در نتیجه این متغیر به عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی وارد می شود.و بعد از برآورد مدل مشخص خواهد شد که آیا درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

3-9- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش
در مواردی که بررسی بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل مدنظر باشد و محقق بخواهد بر اساس این ارتباط و با استفاده از داده های تاریخی ، پارامتر های برای متغیر مستقل برآورد کرده و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید .از سه نوع داده به شرح زیر می توان استفاده نمود:
داده های سری زمانی
داده های مقطعی
داده های ترکیبی
داده های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). برای بررسی این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حجم آن ها کم میباشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکتها با یکدیگر متفاوت هستند، که شرایط استفاده از داده های تابلویی را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی میباشد.و شرایط استفاده از این دادهها در زیر تشریح میگردد.

3-9-1- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
میانگین خطاها صفر است.E(ui)=0
واریانس خطاها مقدار ثابتی است Var(ut)= σ 2
عدم خود همبستگی بین خطاها، Cov(ui,uj)=0 ɏ i≠j
نرمال بودن توزیع جمله ی اخلال. u~N(0,σ2)
که هریک از این مفروضات ،برای برازش و بررسی درستی مدل مورد استفاده قرار می گیرد بیان می گردد:
فرض اول
در واقع ، اگر یک جمله ثابت در رگرسیون وجود داشته باشد، این فرض هرگز نقض نخواهد شد. برای مثال اگر رگرسیونی از مبدأ عبور کند، و شامل عرض از مبدأ نباشد، مقدار میانگین خطاها نیز صفر نباشد احتمالا چندین پیامد نامطلوب به همراه دارد. اولا R2 که به عنوان نسبت ESS/TSS تعریف می شود، می تواند منقی شود چرا که میانگین نمونه ( ỹ)، نسبت به متغیر های توضیحی تغییرات ỵ را بیشتر می تواند توضیح دهد.ثانیا ، یک رگرسیون بدون پارامتر عرض از مبدأ ، می تواند منجر به تورش شدید بالقوه در برآورد ضرایب شیب گردد.
فرض دوم
واریانس خطاها مقدار ثابتی است که معمولا با 2 σ نشان داده می شود.که این به فرض همسانی واریانس معروف است.اگر خطاها واریانس ثابت نداشته باشند گفته می شود آن ها ناهمسان هستند.
شناسایی ناهمسانی
برای شناسایی ناهمسانی واریانس خطاها چندین روش وجود دارد که در زیر شرح داده می شود:
الف) روش ترسیم
ب) آزمون گلد فلد- کوانت97

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دارایی ها، درماندگی مالی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries مقاله درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، رگرسیون، اقلام تعهدی