مقاله درباره حقوق ایران، بررسی تطبیقی، تحلیل اقتصادی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

شمارة 30.
13- جلالی، محمود و حمید آرایی (1389). بررسی تطبیقی دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال در حقوق ایران و حقوق بین الملل، مجلة نامة مفید، شمارة 82.
14- حاجی پور، مرتضی (1390). نقش حسن نیت در قرارداد، فصلنامة حقوق، دورة 41، شمارة 4.
15- خدمتگزار، محسن (1387). بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان یکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 47.
16- داراب پور، مهراب (1380). ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 29-30.
17- دیانی، عبدالرسول (1386). مقایسة مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 37، شمارة 3.
18- رحیمی، حبیب اله (1384). پیش بینی نقض قرارداد، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، سال هفتم، شمارة 16.
19- زاهدیان، مجتبی (1387). پیش بینی نقض قرارداد، مجلة کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهارم، شمارة 4.
20- ساعی، محمدهادی و امین کزازی (1389). بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ، مجلة نامة مفید، شمارة 79.
21- شریفی، سیدسهام الدین و ناهید صفری (1392). مطالعة تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران، نامة مفید، سال نهم، شمارة 97.
22- شعاریان ستاری،ابراهیم و محمد قربان زاده (1392). دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانش حقوق مدني، سال دوم، شمارة 1.
23- شعبانی، قاسم (1385). تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)، تهران، اطلاعات.
24- شیروی، عبدالحسین (1377). فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران، مجلة مجتمع آموزش عالی قم، سال اول،سال اول، شمارة 1.
25- صادقی، محسن (1389). مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده؛ فلسفة اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران، فصلنامة حقوق، دورة 40، شمارة 1.
26- صادقی، محسن و زهرا آقاجانی (1389). تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در حقوق ایران، فصلنامة حقوق، دورة 40، شمارة 3.
27- صادقی نشاط، امیر (1388). حق فسخ با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران،فصلنامة حقوق، دورة 39، شمارة 4.
28- صفایی، سیدحسین و نعمت اله الفت (1392). اجرای اجباری عین تعهد و تقدم ان بر حق فسخ قرارداد، نامة مفید، سال نهم، شمارة 97.
29- صفایی، سیدحسین، رسول مظاهری کوهانستانی و محمدعیسی تفرشی (1386). معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامة مدرس (پژوهش های حقوق تطبیقی)، دورة 11، شمارة 4 (54 پیاپی).
30- طالب احمدی، حبیب (1393). نقض اساسی قرارداد در معاهدة بیع بین المللی کالا، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورة ششم.
31- عبدی پور، ابراهیم و حمیدرضا پرتو (1391). بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن، فصلنامة حقوق، سال چهل و دوم، شمارة 2.
32- —————————– (1390). مسئولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از مصرف کنندگان، حرکتی رو به جلو یا بازخوانی قواعد سنتی،مجلة نامة مفید، شمارة 85.
33- عیسایی تفرشی، محمد، محمد باقر پارساپور و سید مصطفی محقق داماد (1387). تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعة تطبیقی در حقوق برخی کشورهای اروپایی، فصلنامة مدرس علوم انسانی، دورة 12، شمارة 3.
34- فرحزادی، علی اکبر (1385). رابطة شرط ضمن عقد و قرارداد، فصلنامة دیدگاه های حقوقی، دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، شمارة 38 و 39.
35- قاسم زاده، سیدمرتضی (1385 ). بررسی فقهی و حقوقی خیار تأخیر ثمن؛ لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی،مجلة حقوقی عدالت آرا، شمارة 6 و 7.
36- ——————- (1386). تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم، دیدگاه های حقوقی، دیدگاه های حقوقی، شمارة نهم.
37- ——————– (1389). نظریة جواز

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره زیان دیده، جبران خسارت، قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، روابط بین الملل، جامعه بین المللی، روابط دیپلماتیک