مقاله درباره تفکر انتقادی، مطالعات اجتماعی، اولویت بندی، انس با قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت‌وتصاویر 127 واحد آن دارای تفکر انتقادی(%88) است.
که بیشترین درصد دارای تفکر انتقادی نسبت به محتوای خود، مربوط به کتاب تفکر و پژوهش می‌باشد که %88 محتوای آن دارای مولفه‌های تفکر انتقادی است و کمترین درصد دارای تفکر انتقادی نسبت به محتوای خود، مربوط به کتاب فارسی می باشد که %44 محتوای آن دارای مولفه‌های تفکر انتقادی است.
و داده‌های جدول (4-1) در جدول (4-2) و نمودار مربوط به آن، نمای کلی میزان محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌های درسی پایه‌ی ششم ابتدایی را در مقایسه با کل محتوای کتاب‌های درسی پایه‌ی ششم ابتدایی از نظر وجود مولفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-2 بررسی میزان محتوا دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوا در کتب درسی ششم ابتدایی
تفکر انتقادی
جمع واحد دارای تفکرانتقادی
درصد به نسبت کل واحد
های دارای تفکر انتقادی
مجموع کل
واحدها
درصد نسبت به مجموع
متن
433
%23
985
%44
فعالیت
1104
%58
1596
%69
تصاویر
353
%19
695
%51
جمع دارای انتقادی
1890
%100
3276
%58
از مجموع کل واحدهای کتاب‌های درسی پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 3276 واحد شامل 985 واحدمتن(بر حسب پاراگراف) و 1596 واحد فعالیت و 695 تصاویر می باشد که 1890 واحد آن دارای مولفه‌های تفکر انتقادی می باشد یعنی %58 از کل واحدهای کتاب دارای مولفه‌های تفکر انتقادی می‌باشد که بر حسب تمایز متن و فعالیت و تصاویر ؛ از 985 واحد متن ،433 واحد آن (%44) دارای تفکر انتقادی می‌باشد و از 1596 واحد فعالیت 1104واحد آن دارای تفکر انتقادی(%69) می‌باشد و از 695 واحد تصاویر 353 واحد آن دارای تفکر انتقادی(%51) می‌باشد که این نتایج به‌خوبی در نمودار شماره(1) مربوط به جدول 4-2 نمایان است:

نمودار(1) مربوط به جدول 4-2
و از مجموع کل واحدهای دارای تفکر انتقادی کتاب‌های درسی پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 1890 می باشد سهم محتوای متنی 433 واحد(%23) می‌باشد و سهم محتوای فعالیت‌ها 1104 واحد(%58) می‌باشد و سهم محتوای تصاویر 353 واحد یعنی(%19) می‌باشد که این نتایج به‌خوبی در نمودار شماره(2) مربوط به جدول 4-2 نمایان است:

نمودار(2) مربوط به جدول 4-2

همچنین داده‌های جدول (4-1) در جدول (4-3) و نمودار مربوط به آن، نمای کلی میزان هر کدام از مولفه‌های نه‌گانه‌ی تفکر انتقادی لیپمن را در مقایسه با هم‌دیگر در محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌های درسی پایه‌ی ششم ابتدایی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-3 بررسی میزان مولفه‌های تفکر انتقادی در مقایسه با هم در کتب درسی ششم ابتدایی
مولفه‌ها
پرسش
گری
تحلیل
ارزیابی
استدلال
ارزیابی
شواهد
تفسیر داده‌ها
جمعی بودن
قضاوت صحیح
منطقی بودن
صراحت داشتن
جمع واحد دارای انتقادی
درصدبه نسبت دارای انتقادی
متن
113
85
44
38
55
13
26
35
24
433
%23
فعالیت
257
125
109
93
105
139
91
102
83
1104
%58
تصاویر
18
78
9
104
66
45
13
13
7
353
%19
جمع دارای انتقادی
388
288
162
235
226
197
130
150
114
1890
%100
درصددارای انتقادی
%20
%15
%9
%13
%12
%10
%7
%8
%6
%100

از مجموع 1890 واحد دارای تفکر انتقادی کل متن و فعالیت و تصاویر تحت عنوان دروس پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی؛ 388 واحد آن یعنی %20 مربوط به مولفه پرسشگری، 288 واحد یعنی %15 مربوط به مولفه تحلیل و ارزیابی، 162 واحد یعنی %9 مربوط به مولفه استدلال، 235 واحد یعنی %13 مربوط به مولفه ارزیابی شواهد و مدارک، 226 واحد یعنی %12 مربوط به تفسیر داده‌ها، 197 واحد یعنی %10 مربوط به مولفه جمعی بودن، 130 واحد یعنی %7 مربوط به مولفه قضاوت صحیح، 150 واحد یعنی %8 مربوط به مولفه‌ی منطقی بودن و 114 واحد یعنی %6 مربوط به مولفه‌ی صراحت داشتن اختصاص دارد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مولفه‌ها نسبت به کل واحدهای کدگزاری شده و دارای تفکر انتقادی مربوط به مولفه‌ی پرسش‌گری(%20) و تحلیل و ارزیابی(%15) و ارزیابی شواهد و مدارک(%13) می‌باشد و کمترین مقدار فراوانی مربوط به مولفه‌ی قضاوت صحیح(%7) و صراحت داشتن(%6) می‌باشد که این نتایج به‌خوبی در نمودار مربوط به جدول 4-3 نمایان است:

نمودار مربوط به جدول 4-3
همچنین داده‌های جدول (4-1) در جدول (4-4) و نمودار مربوط به آن، سهم و جایگاه هر کتاب را نسبت به کل محتوای داری تفکر انتقادی کل کتب ششم نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-4 بررسی میزان سهم هر کدام از کتب در کل محتوای دارای تفکر انتقادی کتب ششم ابتدایی
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
فراوانی مولفه ها در دروس
تفکر
انتقادی

تفکر
فناوری
اجتماعی
علوم
ریاضی
فارسی
هدیه
قرآن

%100
1890
127
200
361
219
400
265
141
122
مجموع دارای تفکر انتقادی هر درس

%100
%8/6
%6/10
%19
%6/11
%21
%14
%5/7
%5/6
درصد دارای تفکر انتقادی هر کتاب نسبت به کل محتوای دارای تفکر انتقادی
در مقایسه‌ی درصد محتوای دارای تفکر انتقادی درس‌ها نسبت به کل محتوای دارای تفکر انتقادی کتب ششم ابتدایی که 1890 واحد کدگذاری شده است سهم محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب قرآن 122 واحد یعنی (%5/6) می‌باشد و سهم محتوای کتاب هدیه‌های آسمان 141 واحد یعنی (%5/7) می‌‌باشد و سهم محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب فارسی 265 واحد یعنی (%14) می‌باشد و سهم محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب ریاضیات 400 واحد یعنی (%21) می‌باشد و سهم محتوای داری تفکر انتقادی علوم 219 واحد یعنی (%6/11) می‌باشد و سهم محتوای دارای تفکر انتقادی مطالعات اجتماعی 361 واحد یعنی (%19) می‌باشد و سهم محتوای دارای تفکر انتقادی کار و فناوری 200 واحد یعنی (%6/10) می‌باشد و سهم محتوای دارای تفکر انتقادی تفکر و پژوهش 127 واحد یعنی (%8/6) می‌باشد.
که بیشترین سهم درصدی دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوای کتب ششم ابتدایی، مربوط به کتاب ریاضی می‌باشد که %21 محتوای دارای تفکر انتقادی را از بین محتوای کل کتب ششم ابتدایی تشکیل می‌دهد است و کمترین سهم درصدی دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوای کتب ششم ابتدایی، مربوط به کتاب قرآن می‌باشد که %5/6 محتوای دارای تفکر انتقادی را از بین محتوای کل کتب ششم ابتدایی تشکیل می‌دهد است که این نتایج به‌خوبی در نمودار مربوط به جدول 4-4 نمایان است:

نمودار مربوط به جدول 4-4

4-3- سوالات ویژه پژوهش
4-3-1- سوال اول : تا چه اندازه در محتوای کتاب قرآن پایه‌ی ششم ابتدایی، به مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟
کتاب قرآن پایه‌ی ششم ابتدایی: دارای 96 صفحه با 14 درس مجزا می‌باشد که در هر درس آن محتوا شامل: متن(دو صفحه قرآن- پیام قرآنی – داستان- یک نکته از هزاران)، فعالیت(انس با قرآن در خانه – کار در کلاس-فعالیت پیام قرآنی–خواندن از روی قرآن کامل- تمرینات و یادآوری) و تصاویر است
با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای كتاب قرآن ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی جدول شماره 4-5 نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-5 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: قرآن
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

%15

18

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

16

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
فعالیت

1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%3

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
طبقهبندی :فهم همانندیهاوناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

4

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%3

4

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و غیر مدلل
دقت درتشخیص سخنان دوپهلو، دورو و..
استدلال کردن

3

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%9

11

2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
ارزیابی شواهد،مدارک‌وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

3

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
فعالیت

6

1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
تصاویر

%17

20

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت واژه
دقت در بکارگیری تعمیمها
بیطرفی در اظهارنظر منطقی
عرضهی چشماندازهای متعددومتفاوت
نقد و بررسی راه حلهای مورد استفاده

تفسیر
داده ها

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
فعالیت

6

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
تصاویر

%25

31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
اظهار نظر در جمع
گوش دادن به آرای دوستان
کشف کردن مغالطات ديگران
جمعی بودن

22

2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
فعالیت

9

0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
2
تصاویر

%5

6

2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
متن
استفاده از معیارها در قضاوت ها
بررسی ابعاد فلسفی موضوع
قضاوت صحیح

1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
فعالیت

3

1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%9

11

3
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
متن
برقراری ارتباط منطقی میان رویدادها،
واقعیتها، مفاهیم و اصول کلی
سازماندهی نظریات‌ومفاهیم بطورمنطقی
بهرهگیری از قواعد منطق درنقد اظهارات
منطقی بودن

6

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
1
فعالیت

2

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%14

17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
بیان کردن نظرات خود بدون دلهره
توجه به امکان اشتباه بودن نظر خود
پذیرش نقد منطقی دیگران
صراحت داشتن

17

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%100
122
27
72
23

مجموع

247
45
148
54
مجموع کل واحدهای کتب درسی بر اساس تعداد پاراگراف ، انواع فعالیت و تصاویر
که داده‌های جدول (4-5) در جدول (4-6) ، نمای کلی میزان محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ قرآن پایه‌ی ششم ابتدایی را در مقایسه با کل محتوای کتاب‌ قرآن پایه‌ی ششم ابتدایی از نظر وجود مولفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-6 بررسی میزان محتوا دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوا در قرآن ششم ابتدایی
مولفه‌ها
جمع واحد دارای تفکر انتقادی
درصد به نسبت کل محتوای دارای انتقادی
مجموع کل
واحدها
درصد نسبت به مجموع
متن
23
%19
54
%43
فعالیت
72
%59
148
%49
تصاویر
27
%22
45
%60
جمع دارای انتقادی
122
%100
247
%49

از مجموع کل واحدهای کتاب قرآن پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 247 واحد شامل 54 واحدمتن و 148 واحد فعالیت و 45 تصویر می باشد که 122 واحد آن دارای تفکر انتقادی می باشد یعنی %49 از کل واحدهای کتاب دارای مولفه‌های تفکر انتقادی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، تحلیل محتوا، مهارت های تفکر انتقادی، دوره متوسطه Next Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، پرسشگری، اولویت بندی، خود ارزیابی