مقاله درباره تفکر انتقادی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، اولویت بندی

دانلود پایان نامه ارشد

بودن
قضاوت صحیح
منطقی بودن
صراحت داشتن
جمع واحد دارای انتقادی
درصد به نسبت واحددارای انتقادی
متن
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%0
فعالیت
75
41
37
41
52
7
33
32
8
326
%81
تصاویر
6
6
0
37
16
6
2
0
1
74
%19
مجموع دارای انتقادی
81
47
37
78
68
13
35
32
9
400
%100
درصد دارای انتقادی
%20
%12
%10
%19
%17
%3
%9
%8
%2
%100

از مجموع 400 واحد دارای تفکر انتقادی کل متن و فعالیت و تصاویر تحت عنوان درس؛ 81 واحد آن یعنی %20 مربوط به مولفه پرسشگری، 47 واحد یعنی %12 مربوط به مولفه تحلیل و ارزیابی، 37 واحد یعنی %10 مربوط به مولفه استدلال، 78 واحد یعنی %19 مربوط به مولفه ارزیابی شواهد و مدارک، 68 واحد یعنی %17 مربوط به تفسیر داده‌ها، 13 واحد یعنی %3 مربوط به مولفه جمعی بودن، 35 واحد یعنی %9 مربوط به مولفه قضاوت صحیح، 32 واحد یعنی %8 مربوط به مولفه‌ی منطقی بودن و 9 واحد یعنی %2 مربوط به مولفه‌ی صراحت داشتن اختصاص دارد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مولفه‌ها نسبت به کل واحدهای کدگزاری شده(فعال) مربوط به مولفه‌ی پرسش‌گری(%20) و ارزیابی شواهد و مدارک(%19) می‌باشد و کمترین مقدار فراوانی مربوط به مولفه‌ی جمعی بودن(%3) و صراحت داشتن(%2) می‌باشد.

نمودار مربوط به جدول 4-16

4-3-5- سوال پنجم : تا چه اندازه در محتوای کتاب علوم پایه‌ی ششم ابتدایی، به مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟
کتاب علوم تجربی پایه‌ی ششم ابتدایی: دارای 95 صفحه با 14 درس مجزا می‌باشد که محتوای آن شامل متن(درس، علم و زندگی، شگفتی‌های آفرینش، نکته‌ی تاریخی) و فعالیت(ایستگاه فکر، آزمایش کنید، جمع‌آوری اطلاعات، گفت‌وگو کنید، گزارش تهیه کنید، حساب کنید، پژوهش کنید، ار در منزل، کار در کلاس) و تصاویر مربوطه می‌باشد.

با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای كتاب علوم تجربي ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی لیپمن (جدول شماره 4-17) نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-17 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: علوم تجربی
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

16%

35

14
1
1
2
0
1
1
0
2
0
1
1
2
2
1
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

17

1
2
3
1
0
2
1
1
1
2
1
2
1
0
فعالیت

4

0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
تصاویر

10%

23

6
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
متن
طبقهبندی :فهم همانندیهاوناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

8

0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
فعالیت

9

0
2
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
تصاویر

7%

51

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و غیر مدلل
دقت درتشخیص سخنان دوپهلو، دورو و..
استدلال کردن

10

1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
2
0
فعالیت

3

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
تصاویر

17%

37

9
0
3
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
متن
ارزیابی شواهد،مدارک‌وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

10

0
0
2
1
0
2
0
1
0
1
1
1
1
0
فعالیت

18

0
3
1
0
2
1
0
2
1
3
3
1
1
0
تصاویر

15%

32

3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت واژه
دقت در بکارگیری تعمیمها
بیطرفی در اظهارنظر منطقی
عرضهی چشماندازهای متعددومتفاوت
نقد و بررسی راه حلهای مورد استفاده

تفسیر
داده ها

8

0
1
1
0
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
فعالیت

21

2
3
1
0
2
1
1
2
2
2
1
2
2
0
تصاویر

15%

32

4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
متن
اظهار نظر در جمع
گوش دادن به آرای دوستان
کشف کردن مغالطات ديگران
جمعی بودن

22

1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
فعالیت

6

0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
تصاویر

6%

13

3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
متن
استفاده از معیارها در قضاوت ها
بررسی ابعاد فلسفی موضوع
قضاوت صحیح

9

0
0
0
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
فعالیت

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
تصاویر

9%

20

6
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
متن
برقراری ارتباط منطقی میان رویدادها،
واقعیتها، مفاهیم و اصول کلی
سازماندهی نظریات‌ومفاهیم بطورمنطقی
بهرهگیری از قواعد منطق درنقد اظهارات
منطقی بودن

8

1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
فعالیت

6

0
0
1
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
تصاویر

5%

12

3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
متن
بیان کردن نظرات خود بدون دلهره
توجه به امکان اشتباه بودن نظر خود
پذیرش نقد منطقی دیگران
صراحت داشتن

7

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
فعالیت

2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
تصاویر

100%
219
70
99
50

مجموع
60%
367
128
117
122
مجموع کل واحدهای کتب درسی بر اساس تعداد پاراگراف ، انواع فعالیت و تصاویر
که داده‌های جدول (4-17) در جدول (4-18)، نمای کلی میزان دارای تفکر انتقادی کتاب‌ علوم تجربی پایه‌ی ششم ابتدایی را در مقایسه با کل محتوای کتاب‌ علوم تجربی پایه‌ی ششم ابتدایی از نظر وجود مولفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-18 بررسی میزان محتوا فعال تفکر انتقادی نسبت به کل محتوادرعلوم تجربی ششم ابتدایی
مولفه‌ها
جمع واحد دارای انتقادی
درصد به نسبت واحد دارای انتقادی
مجموع کل
واحدها
درصد نسبت به مجموع
متن
50
%23
122
%41
فعالیت
99
%45
117
84%
تصاویر
70
%32
128
%55
مجموع دارای انتقادی
219
%100
367
60%

از مجموع کل واحدهای کتاب علوم پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 367 واحد شامل 122 واحد متن و 117 واحد فعالیت و 128 تصویر می باشد که 219 واحد آن دارای تفکر انتقادی می باشد یعنی %59 از کل واحدهای کتاب دارای مولفه‌های تفکر انتقادی می‌باشد که بر حسب تمایز متن و فعالیت و تصاویر ؛ از 122 واحد متن ،50 واحد آن (%41) دارای تفکر انتقادی می‌باشد و از 117 واحد فعالیت 99واحد آن دارای تفکر انتقادی (%83) می‌باشد و از 128 واحد تصاویر و 70 واحد آن دارای تفکر انتقادی (%55) می‌باشد.

همچنین داده‌های جدول (4-17) در جدول (4-19) و نمودار مربوط به آن، نمای کلی میزان هر کدام از مولفه‌های نه‌گانه‌ی تفکر انتقادی را در مقایسه با هم‌دیگر در محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ علوم تجربی پایه‌ی ششم ابتدایی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-19 بررسی میزان مولفه‌های تفکر انتقادی در مقایسه با هم در علوم تجربی ششم ابتدایی
مولفه‌ها
پرسش
گری
تحلیل
ارزیابی
استدلال
ارزیابی
شواهد
تفسیر داده‌ها
جمعی بودن
قضاوت صحیح
منطقی بودن
صراحت داشتن
جمع واحد دارای انتقادی
درصد به نسبت واحد دارای انتقادی
متن
14
6
2
9
3
4
3
6
3
50
%23
فعالیت
17
8
10
10
8
22
9
8
7
99
%45
تصاویر
4
9
3
18
21
6
1
6
2
70
%32
مجموع دارای انتقادی
35
23
15
37
32
32
13
20
12
219
%100
درصد دارای انتقادی
%16
%10
%7
%17
%15
%15
%6
%9
%5
%100

از مجموع 217 واحد دارای تفکر انتقادی کل متن و فعالیت و تصاویر تحت عنوان درس؛ 35 واحد آن یعنی %16 مربوط به مولفه پرسشگری، 23 واحد یعنی %10 مربوط به مولفه تحلیل و ارزیابی، 15 واحد یعنی %7 مربوط به مولفه استدلال، 37 واحد یعنی %17 مربوط به مولفه ارزیابی شواهد و مدارک، 32 واحد یعنی %15 مربوط به تفسیر داده‌ها، 32 واحد یعنی %15 مربوط به مولفه جمعی بودن، 13 واحد یعنی %6 مربوط به مولفه قضاوت صحیح، 20 واحد یعنی %9 مربوط به مولفه‌ی منطقی بودن و 12 واحد یعنی %5 مربوط به مولفه‌ی صراحت داشتن اختصاص دارد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مولفه‌ها نسبت به کل واحدهای کدگزاری شده(دارای تفکر انتقادی) مربوط به مولفه‌ی ارزیابی شواهد و مدارک (%37) و پرسش‌گری(%35) می‌باشد و کمترین مقدار فراوانی مربوط به مولفه‌ی قضاوت صحیح(%6) و صراحت داشتن(%5) می‌باشد.

نمودار مربوط به جدول 4-19

4-3-6- سوال ششم : تا چه اندازه در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم، به مؤلفه هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟
کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ی ششم ابتدایی: دارای 154 صفحه با 12 فصل شامل 24 درس می‌باشد که محتوای آن شامل: متن درس، فعالیت( کاربرگه‌ها و فعالیت‌های وابسته) و تصاویر مربوطه می‌باشد.
با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی، جدول شماره (4-20) نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-20 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: مطالعات اجتماعی
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

%16

59

42
1
2
3
4
6
5
3
3
2
4
5
4
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

14

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
فعالیت

3

0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
تصاویر

%18

63

43
4
2
3
4
4
5
3
6
3
3
3
3
متن
طبقهبندی: فهم همانندیها وناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

12

1
2
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
فعالیت

8

0
0
0
1
2
1
0
0
1
2
1
0
تصاویر

%9

34

19
2
2
1
1
1
0
2
1
1
4
2
2
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل وتوجیه غیر مدلل
دقت در تشخیص سخنان دو پهلو، دورو ..
استدلال کردن

10

1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
فعالیت

5

0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
تصاویر

%16

57

13
0
2
0
0
2
1
0
1
1
2
2
2
متن
ارزیابی شواهد، مدارک وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده روش معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

8

1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
2
0
فعالیت

36

4
4
4
2
3
2
4
5
3
2
3
1
تصاویر

%13

46

21
0
1
1
2
2
3
1
3
1
3
2
2
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت واژه
دقت در بکارگیری تعمیمها
بیطرفی در اظهارنظر منطقی
عرضهی چشماندازهای متعدد و متفاوت
نقد و بررسی راه حلهای مورد استفاده

تفسیر
داده ها

9

1
0
0
1
0
2
0
0
1
1
1
2
فعالیت

16

1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
تصاویر

%9

34

4
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
متن
اظهار نظر در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، مطالعات اجتماعی، اولویت بندی، انس با قرآن Next Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، مطالعات اجتماعی، پرسشگری، اولویت بندی