مقاله درباره تفکر انتقادی، اولویت بندی، پرسشگری

دانلود پایان نامه ارشد

ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

23

2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
فعالیت

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
تصاویر

%11

28

9
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و غیر مدلل
دقت درتشخیص سخنان دوپهلو، دورو و..
استدلال کردن

19

1
1
0
1
1
1
1
2
0
1
0
2
2
2
0
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%10

27

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
متن
ارزیابی شواهد،مدارک‌وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

17

1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
2
0
2
1
فعالیت

4

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
تصاویر

%14

38

12
0
0
0
1
1
1
0
2
3
1
0
1
1
1
1
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت واژه
دقت در بکارگیری تعمیمها
بیطرفی در اظهارنظر منطقی
عرضهی چشماندازهای متعددومتفاوت
نقد و بررسی راه حلهای مورد استفاده

تفسیر
داده ها

25

2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
فعالیت

1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%10

27

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
متن
اظهار نظر در جمع
گوش دادن به آرای دوستان
کشف کردن مغالطات ديگران
جمعی بودن

21

1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
فعالیت

3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
تصاویر

%7

18

10
1
0
0
1
0
0
0
3
0
1
0
1
0
2
1
متن
استفاده از معیارها در قضاوت ها
بررسی ابعاد فلسفی موضوع
قضاوت صحیح

8

0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
1
0
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%8

20

8
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
2
1
متن
برقراری ارتباط منطقی میان رویدادها،
واقعیتها، مفاهیم و اصول کلی
سازماندهی نظریات‌ومفاهیم بطورمنطقی
بهرهگیری از قواعد منطق درنقد اظهارات
منطقی بودن

12

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%5

15

6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
0
متن
بیان کردن نظرات خود بدون دلهره
توجه به امکان اشتباه بودن نظر خود
پذیرش نقد منطقی دیگران
صراحت داشتن

9

1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

%100
265
9
164
92

مجموع
%44
601
40
298
263
مجموع کل واحدهای کتب درسی بر اساس تعداد پاراگراف ، انواع فعالیت و تصاویر
که داده‌های جدول (4-11) در جدول (4-12)، نمای کلی میزان محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ فارسی پایه‌ی ششم ابتدایی را در مقایسه با کل محتوای کتاب‌ فارسی پایه‌ی ششم ابتدایی از نظر وجود مولفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:

جدول 4-12 بررسی میزان محتوا دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوا در فارسی ششم ابتدایی
مولفه‌ها
جمع واحد دارای انتقادی
درصد به نسبت واحد دارای انتقادی
مجموع کل
واحدها
درصد نسبت به مجموع
متن
92
%35
263
%35
فعالیت
164
%62
298
%55
تصاویر
9
%3
40
%22
جمع دارای انتقادی
265
%100
601
%44

از مجموع کل واحدهای کتاب فارسی پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 601 واحد شامل 263 واحدمتن و 298 واحد فعالیت و 40 تصویر می باشد که 265 واحد آن دارای تفکر انتقادی می باشد یعنی %44 از کل واحدهای کتاب دارای مولفه‌های تفکر انتقادی می‌باشد که بر حسب تمایز متن و فعالیت و تصاویر ؛ از 263 واحد متن ،92 واحد آن (%35) دارای تفکر انتقادی می‌باشد و از 298 واحد فعالیت 164 واحد آن دارای تفکر انتقادی(%55) می‌باشد و از 40 واحد تصاویر و 9 واحد آن دارای تفکر انتقادی(%22) می‌باشد.

همچنین داده‌های جدول (4-11) در جدول (4-13) و نمودار مربوط به آن، نمای کلی میزان هر کدام از مولفه‌های نه‌گانه‌ی تفکر انتقادی را در مقایسه با هم‌دیگر در محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ فارسی پایه‌ی ششم ابتدایی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-13 بررسی میزان مولفه‌های تفکر انتقادی در مقایسه با هم در فارسی ششم ابتدایی
مولفه‌ها
پرسش
گری
تحلیل
ارزیابی
استدلال
ارزیابی
شواهد
تفسیر داده‌ها
جمعی بودن
قضاوت صحیح
منطقی بودن
صراحت داشتن
جمع واحد دارای تفکر انتقادی
درصد به نسبت دارای انتقادی
متن
23
15
9
6
12
3
10
8
6
92
%35
فعالیت
30
23
19
17
25
21
8
12
9
164
%62
تصاویر
0
1
0
4
1
3
0
0
0
9
%3
مجموع دارای انتقادی
53
39
28
27
38
27
18
20
15
265
%100
درصد دارای انتقادی
%20
%15
%11
%10
%14
%10
%7
%8
%6
%100

از مجموع 265 واحد دارای تفکر انتقادی کل متن و فعالیت و تصاویر تحت عنوان درس؛ 53 واحد آن یعنی %20 مربوط به مولفه پرسشگری، 39 واحد یعنی %15 مربوط به مولفه تحلیل و ارزیابی، 28 واحد یعنی %11 مربوط به مولفه استدلال، 27 واحد یعنی %10 مربوط به مولفه ارزیابی شواهد و مدارک، 38 واحد یعنی %14 مربوط به تفسیر داده‌ها، 27 واحد یعنی %10 مربوط به مولفه جمعی بودن، 18 واحد یعنی %7 مربوط به مولفه قضاوت صحیح، 20 واحد یعنی %8 مربوط به مولفه‌ی منطقی بودن و 15 واحد یعنی %6 مربوط به مولفه‌ی صراحت داشتن اختصاص دارد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مولفه‌ها نسبت به کل واحدهای کدگزاری شده(دارای تفکر انتقادی) مربوط به مولفه‌ی پرسش‌گری(%20) و تحلیل و ارزیابی(%15) می‌باشد و کمترین مقدار فراوانی مربوط به مولفه‌ی قضاوت صحیح(%7) و صراحت داشتن(%6) می‌باشد.

نمودار مربوط به جدول 4-13

4-3-4-سوال چهارم : تا چه اندازه در محتوا کتاب ریاضیات پایه ی ششم، به مؤلفه هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟
کتاب ریاضی پایه‌ی ششم ابتدایی: دارای 160 صفحه با 8 فصل مجزا می‌باشد که محتوا آن فاقد متن مدون می باشد ولی شامل فعالیت(کار در کلاس، فعالیت، تمرین، حل مسئله، مرور فصل) و تصاویر مربوط به آن می‌باشد.
با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای كتاب ریاضیات ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی جدول شماره( 4-14) نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-14 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: ریاضیات
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

20%

81

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

75

8
9
8
10
9
8
10
13
فعالیت

6

2
1
0
1
0
1
1
0
تصاویر

12%

47

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
طبقهبندی : فهم همانندیها و ناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

41

6
4
6
4
5
5
4
7
فعالیت

6

0
0
3
1
0
0
1
1
تصاویر

10%

37

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و توجیه غیر مدلل
دقت در تشخیص سخنان دو پهلو، دورو و …
استدلال کردن

37

1
5
9
2
6
3
3
8
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

19%

78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
ارزیابی شواهد، مدارک وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

41

6
5
5
2
6
5
5
7
فعالیت

37

7
8
5
4
3
4
3
3
تصاویر

17%

68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت یک واژه
دقت در بکارگیری تعمیمها
بیطرفی در اظهارنظر منطقی
عرضهی چشماندازهای متعدد و متفاوت
نقد و بررسی راه حلهای مورد استفاده

تفسیر
داده ها

52

8
9
9
7
3
5
5
6
فعالیت

16

4
5
0
4
1
0
1
1
تصاویر

3%

13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
اظهار نظر در جمع
گوش دادن به آرای دوستان
کشف کردن مغالطات ديگران
جمعی بودن

7

1
1
2
0
0
2
0
1
فعالیت

6

0
0
1
3
1
0
1
0
تصاویر

9%

35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
استفاده از معیارها در قضاوت ها
بررسی ابعاد فلسفی موضوع
قضاوت صحیح

33

5
4
6
3
3
3
4
4
فعالیت

2

0
0
1
0
0
0
0
1
تصاویر

8%

32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
برقراری ارتباط منطقی میان رویدادها،
واقعیتها، مفاهیم و اصول کلی
سازماندهی نظریات و مفاهیم بطور منطقی
بهرهگیری از قواعد منطق درنقد اظهارات
منطقی بودن

32

5
3
4
3
3
4
6
4
فعالیت

0

0
0
0
0
0
0
0
0
تصاویر

2%

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
متن
بیان کردن نظرات خود بدون دلهره
توجه به امکان اشتباه بودن نظر خود
پذیرش نقد منطقی دیگران
صراحت داشتن

8

1
0
2
0
1
3
0
1
فعالیت

1

0
0
1
0
0
0
0
0
تصاویر

100%
400
74
326
0

مجموع
%52
772
195
577
0
مجموع کل واحدهای کتب درسی بر اساس تعداد پاراگراف ، انواع فعالیت و تصاویر
که داده‌های جدول (4-14) در جدول (4-15)، نمای کلی میزان محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ ریاضیات پایه‌ی ششم ابتدایی را در مقایسه با کل محتوای کتاب‌ ریاضیات پایه‌ی ششم ابتدایی از نظر وجود مولفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-15 بررسی میزان محتوا دارای تفکر انتقادی نسبت به کل محتوا در ریاضیات ششم ابتدایی
مولفه‌ها
جمع واحددارای تفکر انتقادی
درصد به نسبت واحد دارای انتقادی
مجموع کل
واحدها
درصد نسبت به مجموع
متن
0
0%
0
0%
فعالیت
326
81%
577
56%
تصاویر
74
19%
195
38%
مجموع دارای انتقادی
400
100%
772
52%

از مجموع کل واحدهای کتاب ریاضیات پایه‌ی ششم دوره‌ی ابتدایی که 772 واحد شامل 0 واحد متن و 577 واحد فعالیت و 195 تصویر و جدول می باشد که 400 واحد آن دارای تفکر انتقادی می باشد یعنی %52 از کل واحدهای کتاب دارای مولفه‌های تفکر انتقادی می‌باشد که بر حسب تمایز متن و فعالیت و تصاویر ؛ از 0 واحد متن ،0 واحد آن (%0) دارای تفکر انتقادی می‌باشد و از 577 واحد فعالیت 326واحد آن دارای تفکر انتقادی (%56) می‌باشد و از 195 واحد تصاویر و جداول 74واحد آن دارای تفکر انتقادی (%38) می‌باشد.

همچنین داده‌های جدول (4-14) در جدول (4-16) و نمودار مربوط به آن، نمای کلی میزان هر کدام از مولفه‌های نه‌گانه‌ی تفکر انتقادی را در مقایسه با هم‌دیگر در محتوای دارای تفکر انتقادی کتاب‌ ریاضیات پایه‌ی ششم ابتدایی نشان می‌دهد و نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-16 بررسی میزان مولفه‌های تفکر انتقادی در مقایسه با هم در ریاضیات ششم ابتدایی
مولفه‌ها
پرسش
گری
تحلیل
ارزیابی
استدلال
ارزیابی
شواهد
تفسیر داده‌ها
جمعی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، مطالعات اجتماعی، اولویت بندی، انس با قرآن Next Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، مطالعات اجتماعی، پرسشگری، اولویت بندی