مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حرفه ایی ایران در فصل90-89 81
جدول(4-9) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک ها در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 81
جدول(4-10) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های طرفداران در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 82
جدول(4-11) : وضعیت تامین مالی ازطریق وام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 82
جدول (4-12) : وضعیت تامین مالی ازطریق فروش بلیط در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 83
جدول(4-13) : وضعیت تامین مالی ازطریق برند در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 83
جدول(4-14) : وضعیت تامین مالی ازطریق فعالیت های فرهنگی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران درفصل90-89 84
جدول(4-15) : وضعیت تامین مالی ازطریق سهام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 84
جدول (4-16) : وضعیت تامین مالی ازطریق آورده ی سهامداران در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در90-89 85
جدول(4-17) : وضعیت تامین مالی ازطریق حامیان مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 85
جدول(4-18) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های دولت در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 86
جدول(4-19) : وضعیت تامین مالی ازطریق شرکت مادر در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89 86
جدول(4-20) : وضعیت تامین مالی ازطریق مدارس فوتبال در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 87
جدول(4-21) : وضعیت تامین مالی ازطریق فدراسیون در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 87
جدول(4-22) : وضعیت تامین مالی ازطریق سود سپرده های در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 88
جدول(4-23) : وضعیت تامین مالی ازطریق تسعیر ارز در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 88
جدول(4-24) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89 89
جدول(4-25) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 89
جدول (4-26) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد لیگ برتر انگلیس در سال 2009 داشته اند 91
جدول(4-27): روش های تامین مالی عمده باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010 91
جدول (4-28) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال 2011- 2010 92
جدول شماره (4-29) : درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل 98-1997لیگ برترفوتبال انگلستان 100
جدول شماره(4-30) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال 1983 به بعد 101
جدول(4-31) تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف 101
جدول (4-31) تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال 1392 تا 2010 101
جدول(4-32) : پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل 2006-2005 لیگ برترفوتبال انگلستان 103
جدول(4-33) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل 2006-2005) 104
جدول(4-34) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان در طی فصل های 98-1997 تا 2007-2006 106
جدول(4-35) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان 2005-2004 108
جدول(4-36) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر 110
جدول(4-37) : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس 110
جدول(4-38):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال 2010 نسبت به 2009 111
جدول (4-39) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال 2010 111
جدول (4-40) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال 2010 111
جدول(4-41) :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال 2011 112
جدول(4-42) : منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال 2008 تا 2010 112
جدول (4-43): منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از حامیان مالی مختلف در سال 2010 113
جدول (4-44) : درآمد روز مسابقه در سال 2004-2003 در باشگاه منچستریونایتد 113
جدول (4-45) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال 2004-2003 درباشگاه منچستر یونایتد 114
جدول (4-46) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد 114
جدول(4-47) مقایسه برخی از مولفه های کلی باشگاه های لیگ برترفوتبال حرفه ایی ایران و انگلیس 115
جدول(4-48) : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه 116
جدول(4-49): مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 1388-1387 119

فهرست نمودار ها :
نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 74
نمودار(4-2) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 با احتساب کمک های دولتی 75
نمودار (4-3) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی 75
نمودار (4-4) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390 77
نمودار (4-6) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال 2002 93
نمودار (4-7) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل2006-2005) 94
نمودار(4-8) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010 94
نمودار(4-9) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2005 تا2009 95
نمودار(4-10) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا 2009 95
نمودار (4-11) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا2009 96
نمودار(4-12) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010 97
نمودار(4-13) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010 98
نمودار(4-14) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010 99
نمودار(4-15) تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در1998 تا2006 102
نمودار(4-17) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر 105
نمودار(4-17) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی 106
نمودار (4-18) : روند تامین مالی از طریق درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( 1998-2005) 107
نمودار(4-19) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس 109
نمودار(4-23) : مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در90-89 118
نمودار (4-24) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 88-1387 119

فهرست اشکال :
شکل شماره(2-1) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره به صورت شرکت سهامی 25
شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی پژوهش 68

فصل اول
1 – 1- مقدمه
علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با اين كه بيش از 10 سال از حركت فوتبال ايران در مسير حرفه‌اي‌گري مي‌گذرد، اما در كشورمان فوتبال به‌عنوان يك صنعت مطرح نيست و چرخ اقتصاد در اين رشته ورزشي برخلاف ساير كشورهاي مطرح در فوتبال به كندي حركت مي‌كند. كمبود منابع مالي و وابستگي شديد باشگاه‌هاي فوتبال كشورمان به دولت از مهم‌ترين دلايل اين اتفاق است، تكيه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هايي هزينه‌بر و زيانده ساخته است كه از نظر اقتصادي حتي با وجود كمك‌هاي دولتي توان ارائه يك ترازنامه مالي مثبت در پايان يك سال ورزشي را ندارند. ادامه اين وضعيت در طول سال‌هايي كه از حيات ليگ حرفه‌اي فوتبال ايران مي‌گذرد كنفدراسيون فوتبال آسيا را وادار كرده تا براي چندمين بار پياپي باشگاه‌هاي فوتبال ما را به سازماندهي مجدد در امر درآمدزايي دعوت كند. تاكيد دوباره AFC نشان‌دهنده آن است كه باشگاه‌هاي فعال در سطح اول فوتبال ايران نتوانستند تاكنون از ظرفيت‌هاي موجود در درآمدزايي بهره ببرند تا با دستيابي به آن از كمك‌هاي دولتي بي‌نياز شوند و به استقلال مالي برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

1-2- بیان مساله
در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)
ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنع

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، منابع مالی Next Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، مدیران مالی، اثربخشی عملکرد