مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه های فوتبال

دانلود پایان نامه ارشد

تبلیغات
مقدار
7
6
1
000/000/480/13
0
000/331/811/5

جدول(4-2) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق تبلیغات در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 1 باشگاه اظهار داشته اند که از تبلیغات تامین مالی نمی شوند، همچنین کمترین درآمد حاصل از تبلیغات در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/480/13 ریال بوده است. میانگین تامین مالی از طریق تبلیغات برای 7 باشگاه نیز 000/331/811/5 ریال بوده است.

جدول(4-3) : وضعیت تامین مالی ازطریق استادیوم در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از درآمدهای استادیوم استفاده می کنند
تعداد باشگاه هایی که از درآمدهای استادیوم استفاده نمی کنند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت درآمد های استادیوم
حداقل مبلغ دریافتی بابت درآمد های استادیوم
میانگین
درآمد حاصل از استادیوم
مقدار
7
3
4
000/000/000/4
0
140/857/142/1

جدول (4-3) اطلاعات تامین مالی ازطریق استادیوم درباشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 4 باشگاه اظهار داشته اند که از طریق استادیوم تامین مالی نمی شوند، همچنین کمترین درآمد حاصل از استادیوم در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/000/4 ریال بوده است. میانگین تامین مالی از طریق استادیوم برای 7 باشگاه نیز 140/857/142/1ریال بوده است.

جدول(4-4) : وضعیت تامین مالی ازطریق پخش رسانه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 (ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق حق پخش رسانه تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از طریق حق پخش رسانه تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت درآمد های حق پخش رسانه
حداقل مبلغ دریافتی بابت درآمد های حق پخش رسانه
میانگین
تامین مالی از طریق حق پخش رسانه
مقدار
7
2
5
000/655/928/6
0
000/950/346/1

جدول(4-4) اطلاعات مربوط به تامین مالی ازطریق حق پخش رسانه در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 5 باشگاه اظهار داشته اند که از درآمدهای حق پخش رسانه ( رادیو، تلویزیون، نشریات و…) استفاده نمی کنند، همچنین کمترین درآمد حاصل از حق پخش رسانه در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/655/928/6ریال بوده است. میانگین درآمد حاصل از حق پخش رسانه برای کل باشگاه ها از 7 باشگاه ها نیز 000/950/346/1ریال بوده است.

جدول(4-5) : وضعیت تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89 (ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از حق پخش آگهی
تامین مالی
می شوند
تعداد با شگاه هایی که از حق پخش آگهی تامین مالی می شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت درآمد های حق پخش آگهی
حداقل مبلغ دریافتی بابت درآمد های
حق پخش
میانگین
درآمد حاصل از حق پخش آگهی
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول(4-5) اطلاعات مربوط به تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از روش تامین مالی حق پخش آگهی استفاده نمی کنند.

جدول(4-6) : وضعیت تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از درآمد های نقل و انتقالات بازیکنان
استفاده می کنند
تعداد با شگاه هایی که از درآمد های نقل و انتقالات بازیکنان
استفاده نمی کنند
حداکثر مبلغ دریافتی دربین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی دربین باشگاه ها

میانگین
تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات بازیکنان
مقدار
7
3
4
000/000/500/3
0
000/000/160

جدول(4-6)اطلاعات مربوط به تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات بازیکنان126 در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود در بین 7 باشگاه ، 4باشگاه اظهار داشته اند که از درآمدهای نقل و انتقالات استفاده نمی کنند، همچنین کمترین درآمد حاصل از در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/500/3 ریال بوده است. میانگین درآمد حاصل از برای 7 باشگاه نیز 000/000/160 ریال بوده است.

جدول(4-7) : وضعیت تامین مالی ازطریق مسابقات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق مسابقات تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از طریق مسابقات تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
میانگین
درآمد حاصل از
درآمدهای مسابقات
مقدار
7
5
2
000/000/560/8
0
000/000/040/3

جدول(4-7) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق مسابقات در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 2 باشگاه اظهار داشته اند که از درآمدهای استفاده نمی کنند، همچنین کمترین درآمد حاصل ازمسابقات در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/560/8 ریال بوده است. میانگین درآمد حاصل از مسابقات برای 7 باشگاه نیز 000/000/040/3ریال بوده است.
جدول(4-8) : وضعیت تامین مالی ازطریق فرو شگاه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد باشگاه هایی که از
طریق فروشگاه تامین مالی میشوند
تعداد با شگاه هایی که از
طریق فروشگاه تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
میانگین
درآمد حاصل از
فروشگاه
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول (4-8) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق فروشگاه (ورزشی و…) در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از طریق فروشگاه تامین مالی نمی شوند.

جدول(4-9) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک ها در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از
طریق کمک ها و هدایا تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از
طریق کمک ها و هدایا تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
میانگین
تامین مالی از طریق کمک ها و هدایا
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول(4-9) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق کمک ها و هدایا127 در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از طریق کمک ها و هدایا تامین مالی نمی شوند.

جدول(4-10) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های طرفداران ( هواداران) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از
طریق کمکهای طرفداران تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از
طریق کمک های طرفداران تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی در بین باشگاه ها
میانگین
تامین مالی از طریق کمک های طرفداران
مقدار
7
1
6
000/000/199
0
570/428/28

جدول (4-10) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق کمک ها ی طرفداران ( هواداران) در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 6 باشگاه اظهار داشته اند که از درآمدهای استفاده نمی کنند، همچنین کمترین درآمد حاصل ازکمک ها ی طرفداران در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/199ریال بوده است. میانگین درآمد حاصل ازکمک های طرفدران برای 7 باشگاه نیز 570/428/28 ریال بوده است.

جدول(4-11) : وضعیت تامین مالی ازطریق وام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق وام تامین مالی
می شوند

تعداد با شگاه هایی که از طریق وام تامین مالی
نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی بین باشگاه ها
میانگین
تامین مالی از طریق وام
مقدار
7
1
6
000/982/46
0
000/710/6

جدول(4-11) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق وام 128در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 6 باشگاه اظهار داشته اند که از طریق وام تامین مالی نمی شوند. همچنین کمترین درآمد حاصل ازکمک ها ی طرفداران در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/982/46ریال بوده است. میانگین تامین مالی از طریق وام برای 7 باشگاه نیز 000/710/6ریال بوده است.
جدول (4-12) : وضعیت تامین مالی ازطریق فروش بلیط در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق فروش بلیط تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از طریق فروش بلیط تامین مالی
نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت
فروش بلیط بین باشگاه ها
حداقل مبلغ دریافتی بابت فروش بلیط بین باشگاه ها
میانگین
درآمد حاصل از
فروش بلیط
بین باشگاه ها
مقدار
7
5
2
000/000/500/1
0
000/700/328

جدول(4-12) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق فروش بلیط(ورودی ها) در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 2 باشگاه اظهار داشته اند که از طریق فروش بلیط تامین مالی نمی شوند. همچنین کمترین درآمد حاصل از فروش بلیط در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/500/1 ریال بوده است. میانگین تامین مالی از فروش بلیط برای 7 باشگاه نیز 000/700/328 ریال بوده است.

جدول(4-13) : وضعیت تامین مالی ازطریق برند در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق برند باشگاه تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از طریق برند باشگاه تامین مالی
نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت
برند باشگاه
حداقل مبلغ دریافتی بابت برند باشگاه
میانگین
درآمد حاصل از
برند باشگاه
مقدار
7
1
6
000/000/400
0
860/142/57

جدول(4-13)اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق برندینگ باشگاه129 در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 6 باشگاه اظهار داشته اند که از طریق برند باشگاه ( فروش پیراهن ، کالا ، صحه نویسی و…) تامین مالی نمی شوند. همچنین کمترین درآمد حاصل از برند باشگاه در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/000/400ریال بوده است. میانگین تامین مالی از فروش بلیط برای 7 باشگاه نیز 860/142/57 ریال بوده است.
جدول(4-14) : وضعیت تامین مالی ازطریق فعالیت های فرهنگی- آموزشی ( مشاوره – سمینارو…) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از طریق فعالیت های فرهنگی آموزشی تامین مالی
می

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، صورت های مالی، جمع آوری اطلاعات Next Entries مقاله درباره تامین مالی، فعالیت های فرهنگی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران