مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه های فوتبال، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ليگ برتر فوتبال حرفه ايي ايران توزيع گرديد، 9پرسشنامه برگشت داده شد كه 2 مورد از آن ها معيوب بوده و از محاسبات كنار گذاشته شد.9 باشگاه در اين مطالعه با ما همكاري نكردند و به پرسشنامه ها پاسخ ندادند و صورت هاي مالي شان را نيز در اختيار ما قرار ندادند
3-7- اعتبار يابي ابزار پژوهش
مقصود از پايايي124 آن است كه اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصله‌ي زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد. براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام “ضريب پايايي” استفاده مي‌كنيم و اندازه‌ي آن معمولاً بين صفر تا يك تغيير مي‌كند. ضريب پايايي “صفر” معرف عدم پايايي و ضريب پايايي “يك”، معرف پايايي كامل است. (خاكي، 1379، ص245)
در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسشنامه‌ها، يك مرحله پيش آزمون انجام گرفت. بدين صورت كه ابتدا تعداد 7 پرسشنامه در جامعه‌ي مورد نظر توزيع و جمع‌آوري گرديد و پس از وارد كردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزار Spss ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ) محاسبه گرديد.
فرمول محاسبه‌ي آلفاي کرونباخ به شرح زير است.
j: تعداد زيرمجموعه‌ي سئوال‌هاي پرسشنامه
Sj2: واريانس نمرات هر زير مجموعه
S2: واريانس کل
معمولاً آلفاي کمتر از 6،0 پايايي ضعيف، 6،0 تا 8،0 قابل قبول و بالاتر از 8،0 نشان دهنده‌ي پايايي بالا مي‌باشد. بديهي است که هر چه اين عدد به يک نزديکتر باشد بهتر است.
در اين تحقيق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوري داده‌ها از نمونه‌ي اوليه، داده‌ها وارد نرم‌افزار Spss گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب موردنظر براي پرسشنامه‌ها 8313. تعيين گرديد.
Cronbach’s Alpha
N of Items
.8313
7
آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه شاخص ها

3-8- روش آزمون فرضیات و تحلیل داده ها
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع سرشماري می باشد و هیچگونه نمونه گیری تصادفی در این پژوهش بکار برده نشده است، لذا برای تجزیه وتحلیل داده ها با مطالعه دقیق و جامع اطلاعات دریافتی از باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران و انگلستان به تحلیل محتوای آنها و صرفا توصيف داده ها پرداخته شده است و با یکدیگر مقایسه شده اند.برای ارائه یافته های پژوهش حاضر با توجه به ماهیت پژوهش و اطلاعات مرتبط ، از جداول و نمودارهای مقایسه ای و تحلیل محتوای اطلاعات و توصيف اطلاعات استفاده گردیده است چراکه هدف مطالعه ی تطبیقی درپژوهش حاضر بهره گیری از منابع تامین مالی، روش های تامین مالی و الگوهای جذب منابع مالی بوده است، همچنین برای ارائه بهتر وضعیت موجود و همچنین وضعیت کشور مبنا( لیگ برتر فوتبال حرفه ایی انگلستان) از نمودارهای فراوانی و فراوانی نسبی و همچنین جداول نمایش داده ها استفاده شده است.در این رابطه از نرم افزارهای SPSS و Excel برای توصیف بهتر اطلاعات و صرفا از آمار توصیفی استفاده شده است.
3-9- قلمرو تحقیق

3-9-1- قلمرو موضوعي
این مطالعه در حوزه ی مطالعات حسابداری- مالی می باشد که در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برترایران و انگلیس به اجرا درخواهد آمد.
3-9-2- قلمرو مکاني
18باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران (استقلال، ذوب آهن ،مس کرمان،سپاهان،پرسپولیس و…)5 باشگاه لیگ برتر فوتبال حرفه ایی انگلستان
3-9-3- قلمرو زماني
این پژوهش در سال 1389- 1390 به اجرا درخواهد آمد.
فصل چهارم
4-1- مقدمه
به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال اهمیت دوچندان پیدا کرده است. در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپا بودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود. در این فصل به ارائه یافته های پژوهش می پردازیم. بنابراین در بخش اول و به منظور تحقق اهداف اختصاصی پژوهش ، ابتدا وضعیت موجود تامین مالی باشگاه های منتخب لیگ حرفه ایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه وضعیت تامین مالی باشگاه های منتخب لیگ حرفه ایی انگلستان و سپس باشگاه منچستر یونایتد مورد بررسی قرار گرفته است . درآخر مقایسه ایی بین وضعیت موجود کشور و کشورانگلستان صورت گرفته است.

4-2- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
4-2-1- مقدمه
در این بخش به بررسی وضعیت موجود تامین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال ایران پرداخته شده است. سعی پژوهشگر برآن بوده تا حتی الامکان از منابع داده ها ی معتبر ، رسمی و قابل اطمینان در این بررسی استفاده نماید.از این رو ابتدا منابع تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در فصل 86-85 بررسی شده است، سپس در ادامه به بررسی منابع تامین مالی صنعت فوتبال ایران در سطح باشگاه های حرفه ایی در سال 1390پرداخته شده است. 125
4-2-2-سهم هریک از منابع تامین مالی از کل منابع در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 85-86

نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 86-85 (مستندات منتشر نشده سازمان لیگ برتر فوتبال)

نمودار4-1بیانگر سهم هر یک از منابع تامین مالی از کل منابع مالی کسب شده توسط باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال در فصل 85- 86 است. همانگونه که ملاحظه می شود بسیاری از منابع تامین مالی یاد شده در فصل 2 جایگاهی در شکل مذکور در این فصل نداشته است. به بیان دیگر باشگاه ها ی لیگ حرفه ایی از منابع تامین مالی درآمد حق پخش تلویزیونی و حق عضویت و… هیچ بهره ایی نبرده اند. همچنین ملاحظه می شود که بیشترین سهم را در بین منابع تامین مالی کمک ها ی دولتی و حامیان مالی به خود اختصاص داده اند و سایر منابع تامین مالی تنها 15 درصد از کل درآمد های باشگاه های لیگ حرفه ایی فوتبال را به خود اختصاص داده اند.همچنین هرچند کمک های دولتی را نمی توان یک منبع درآمدی حقیقی برای باشگاه به شمار آورد ولیکن 48 درصد از مجموع درآمد ها را دراین فصل به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر برخی از باشگاه ها وابسته به سازمان های صنعتی( مانند پیکان، صبا، فولاد مبارکه ، ذوب آهن ، مس کرمان، سایپاو…) خود را در زمره منابع تامین مالی حامیان مالی برشمرده اند که ماهیت واقعی آن را می توان از کمک های دولت دانست.که ما در این پژوهش این روش های تامین مالی را از هم تفکیک نموده ایم.

4-2-3- وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 85-86

نمودار(4-2) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 86-85 با احتساب کمک های دولتی(مستندات منتشر نشده سازمان لیگ برتر فوتبال)
نمودار(4-2) وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال در فصل 85-86 را با احتساب کمک های دولتی به عنوان یک منبع درآمدی نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود 47 درصد باشگاه ها حتی با کم های دولتی دریافتی دارای تراز مالی منفی ، 20 درصد دارای تراز مالی صفر و تنها 33 درصد دارای تراز مالی مثبت بوده اند.

نمودار (4-3) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی
(مستندات منتشر نشده سازمان لیگ برتر فوتبال)
همانگونه که قبل ذکر شد کمک های دولتی را نمی توان یک منبع درآمدی حقیقی برای باشگاه ها به شمار آورد. با در نظر گرفتن همین موضوع می توان تراز مالی باشگاه ها را به نوع دیگری نیز مورد بررسی قرار داد.نمودار(4-3) وضعیت تراز مالی باشگاه ها را بدون احتسا ب کمک های دولتی به عنوان یک منبع درآمدی نشان می دهد.البته کمک های دولتی یکی از روش های تامین مالی مهم در کشور ما برای باشگاه های لیگ حرفه ایی فوتبال به شمار می رود.
4-2-4- وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390
جدول (4-1):درصد سهم هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390
ردیف
روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
سهم درآمد زایی (درصد)
1
درآمد حاصل از تبلیغات ( تبلیغات دور زمین فوتبال در زمین مسابقه و…)
8/4
2
درآمد های حاصل از استادیوم
93/1
3
درآمد های حاصل از پخش رسانه ( تلویزیون ، رادیو، نشریات و…)
93/0
4
درآمد حاصل از حق پخش آگهی
0
5
درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازیکن
1
6
درآمد های حاصل از مسابقات
48/2
7
درآمد های حاصل از فروشگاه ( لوازم ورزشی، کافی شاپ ،رستوران و…)
0
8
کمک ها و هدایا
0
9
کمک های طرفداران تیم/ هواداران
062/0
10
وام
12/0
11
فروش بلیط
95/0
12
درآمد حاصل از برندینگ باشگاه (پیراهن ، کالا و…)
057/0
13
درآمد حاصل از فعالیت های فرهنگی- آموزشی (مشاوره ، سمینارو…)
38/0
14
درآمد حاصل از سهام (فرابورس)
0
15
آورده ی سهامداران
0
16
تامین مالی از طریق حامیان مالی
53/14
17
درآمد حاصل از کمک های دولت
1
18
بودجه ی مصوب باشگاه از شرکت مادر/صنعت وابسته
65
19
درآمد حاصل از مداراس فوتبال
69/0
20
کمک های فدراسیون فوتبال
85/2
21
سود سپرده های بانکی
0
22
درآمد حاصل از تسعیر ارز
0
23
درآمد حاصل از ارائه خدمات ورزشی( واگذاری اداره ی امور اجرایی و…)
8/2
24
درآمد های حاصل از لیزینگ /اجاره
15/1

جدول(4-1) اطلاعات مر بوط به درصد سهم هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390 نشان می دهد.همانطورکه مشاهده می شود بیشترین سهم را کمک های صنعت یا شرکت مادر (65 %) در بین تمامی روش های تامین مالی دارد.باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران از روش های تامین مالی حق پخش آگهی ، فروشگاه ، کمک ها و هدایا،سهام ، آورده ی سهامداران ، سود سپرده های بانکی ، تسعیر ارز استفاده نکرده اند.

نمودار (4-4) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در سال 1390
نمودار( 4-4 ) اطلاعات مر بوط به درصد سهم هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390 نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد تامین مالی باشگاه های فوتبال مربوط به کمک های صنعت یا شرکت مادر می باشد سپس تامین مالی از طریق حامیان مالی، تبلیغات ، کمک های فدراسیون ،ارائه خدمات ورزشی و… به ترتیب قرار گرفته اند.

جدول(4-2) : وضعیت تامین مالی حاصل از تبلیغات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد باشگاه هایی که از تبلیغات تامین مالی می شوند
تعداد باشگاه هایی که از تبلیغات تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت تبلیغات
حداقل مبلغ دریافتی بابت تبلیغات
میانگین
درآمد حاصل از

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، صورت های مالی، جمع آوری اطلاعات Next Entries مقاله درباره تامین مالی، فعالیت های فرهنگی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران