مقاله درباره تامین مالی، فعالیت های فرهنگی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران

دانلود پایان نامه ارشد

شوند
تعداد با شگاه هایی که از طریق فعالیت های فرهنگی آموزشی تامین مالی
نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت فعالیت های فرهنگی – آموزشی
حداقل مبلغ دریافتی بابت
فعالیت های فرهنگی – آموزشی
میانگین
درآمد حاصل از فعالیت های فرهنگی – آموزشی
مقدار
7
3
4
000/256/472
0
000/608/81

جدول (4-14) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق فعالیت های فرهنگی – آموزشی ( مشاوره ، سمینارو…) در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ، 4 باشگاه اظهار داشته اند که از طریق فعالیت های فرهنگی – آموزشی تامین مالی نمی شوند. همچنین کمترین درآمد حاصل از فعالیت های فرهنگی – آموزشی در بین باشگاه های دارای این منبع مالی 0 ریال و بیشترین آن 000/256/472ریال بوده است. میانگین تامین مالی از طریق فعالیت های فرهنگی – آموزشی برای 7 باشگاه نیز 000/608/81 ریال بوده است.

جدول(4-15) : وضعیت تامین مالی ازطریق سهام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89(ریال)
شاخص
تعداد کل باشگاه ها
تعداد با شگاه هایی که از
طریق سهام تامین مالی می شوند
تعداد با شگاه هایی که از
طریق سهام تامین مالی نمی شوند
حداکثر مبلغ دریافتی بابت
سهام
حداقل مبلغ دریافتی بابت
سهام
میانگین
درآمد حاصل از
سهام
مقدار
7
0
7
0
0
0

جدول(4-15) اطلاعات مربوط به تامین مالی از طریق سهام در بورس یا فرابورس در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل 90-89 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود در بین 7 باشگاه ،هیچکدام از طریق سهام تامین مالی نمی شوند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه های فوتبال Next Entries تحقیق درمورد سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک