مقاله درباره تامین مالی، ساختار سرمایه، جذب سرمایه گذاری، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

زمین فوتبال به یک شکل خود را حفظ کرده است، ولی تغییرات فوتبال در خارج از زمین به شکل دیگری است و از حالت یک بازی ساده کاملا خارج شده و رفته رفته خود را در کنار صنایع و کار و حرفه های موجود مطرح می نماید. همانگونه که در صنعت می بایستی برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد و نوع سرمایه گذاری، نوع محصول حساب سود و زیان ، هزینه ها و نیروی انسانی متخصص و… همگی مشخص و مدون باشند، لیگ های حرفه ای در جهان نیز در این سمت و سو در حرکت می باشند. نه تنها لیگ های منطقه ای و قاره ای بلکه امروزه لیگ های داخلی ( در داخل کشورها) نیز دارای ارزش قیمت خاص خود هستند و محصول خود را که همان ارائه یک بازی و مسابقه می باشد به حاضرین در استادیوم و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون عرضه می کنند. (محمد کاظمی،1387: 118-107)
– زنگنه (1387) در پژوهش خود با موضوع ” ارتباط بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال تهران در لیگ برتر ایران بر اساس مدل (EFQM )” به این نتایج رسید که باشگاه سایپابا 75/567 امتیاز رتبه ی اول ، باشگاه صبا باطری با 46/533 امتیاز رتبه ی دوم ، باشگاه پیکان با 34/487 امتیاز رتبه ی سوم، باشگاه راه آهن با 98/407 امتیاز رتبه ی چهارم ، باشگاه پرسپولیس با 33/372 امتیاز رتبه ی پنجم و باشگاه استقلال با 324 امتیاز رتبه ی ششم را در تعالی سازمانی به خود اختصاص داده اند.( زنگنه ، 1387: 164-151)
– خبیری (1383) در پژوهش خود با عنوان ” مقایسه وضعیت باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال با معیارهای یوفا و باشگاه های منتخب از کشورهای کره جنوبی ، ژاپن، امارات ، ترکیه ” اذعان می دارد: به گفته بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و صاحب نظران علوم انسانی ، ورزش فوتبال یکی از مهم ترین نهادهای عصر جدید انسان هاست که به مولفه ای موثر و با اهمیت در زندگی اجتماعی بدل شده است. از آنجایی که ورزش فوتبال با توجه به محبوبیت روزافزون و دسترسی راحت به انجام بازی آن در هر گوشه و کنار دارای اثرات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روانی ، صنعتی و… است، لذا بهتر است با حساسیت جدی نسبت به پیامدهای آن نگریسته شود و تمامی عواملی را که به نحوی آن را تحت تاثیر قرار می دهند و یا تاثیر می پذیرند شناسایی شده و نیز برای آن برنامه ریزی، سازماندهی ، کنترل و هدایت اعمال گردد.(خبیری ، 1383 : 35)
– جلالی فراهانی (1388) در رساله ی دکتری خود با عنوان “بررسی تطبیقی ساختاری سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه الگوی بهینه” به مطالعه ی دقیق و تحلیل محتوای ساختار و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران،ژاپن ،آرژانتین، آلمان ،آفرقای جنوبی و استرالیا پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان داد که ساختار فدراسیون فوتبال باید مورد بازبینی قرار گرفته و در تنظیم ساختار جدید از تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه فوتبال استفاده شود.(جلالی فراهانی ، 1383: 254)
2-28-2- مروری بر مطالعات خارجی
2-28-2-1- تامین مالی و ساختار سرمایه
– ولچ 87(2005) در رویکرد متفاوت از سایر تحقیقات به بررسی اثر بازده سهام ( به عنوان متغیر مستقل ) بر تغییرات ساختار سرمایه شرکت ها ( به عنوان متغیر وابسته ) پرداخت . وی مشاهده نمود که شرکت ها ساختار سرمایه خود را به دلیل تغییرات بازده سهام تغییر می دهند زیرا قصد دارند نسبت های ثابتی را نگه دارند.(ولچ ، 2005: 21)
– بات88 (2001) در دهه های اخیر بحث ساختار سرمایه و روش های تامین مالی و تاثیر آن ها بر منافع سهامداران مورد توجه محققین قرار گرفته از جمله دونالدسون ، میرز، برادلی در 1961 تحقیقی در مورد عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام دادند و مشاهده کردند که مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیدا طرفداری می کند و حتی منابع خارجی را کنار می گذارد و در صورت نیاز به منابع مالی خارجی بیش تر از استقراض استفاده می کنند. حتی زمانی که نسبت قیمت به سود (P/E ) بالا بوده است و با وجود مناسب بودن زمان فروش سهام عادی ، نسبت به انتشار سهام بی میلی نشان م دادند، به گونه ای هزینه سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارایی های جاری را از منابع داخلی تامین کرده اند.(بات ، 2001: 12)
– جونز و کریس89 (1999) عدم اطمینان و موازنه به وسیله ی آربیتراژ ( میلر) را در ساختار سرمایه شرکت های استرالیایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که با استفاده از آربیتراژ در ساختار سرمایه می توان پرتفوی استانداردی از منابع مالی انتخاب کرد که منافع بیش تری را نصیب سهامداران و شرکت کند.(جونزو کریس، 1999: 12)
– فوجینا و ماتسونو90(2001)، تامین مالی شرکت های ژاپنی را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار دادند. ایشان عنوان کردند که 30 درصد از سرمایه گذاری ها و تامین مالی شرکت ها مربوط به پارادوکس تکنولوژی اطلاعات (IT) است. ایشان نیازهای مالی IT را تخمین زدند.( فوجینا و ماتسونو،2001: 5-3)
– لارس جبجرگ91 (1999) تامین مالی را در پروژههای کارآفرین بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تامین مالی در انتخاب پروژه ها تنها شرط ممکن نیست، بلکه یک پیش فرض اساسی است که بدون توجه به آن ، مساله کارآفرینی در پروژه ها به حد نازل می رسد. ایشان انواع ساختار بهینه سرمایه را با توجه به ویژگی پروژه ها و الزامات تامین مالی خارجی بررسی کرده اند.(جبجرگ،1999: 52)
– استولز92 (1990) معتقد است که مدیران عمدتا سرمایه را جهت افزایش اندازه شرکت و از همین رو افزایش پاداش خودشان افزایش می دهند که ای باعث آثار منفی قیمت سهام می شود.(استولز، 1990: 145)
– براساس نظر موديگلياني و ميلر93(1992) چگونگي تأمين مالي و در نتيجه ساختار سرمايه‌‌ي شركت، تأثيري بر ارزش شركت نداشته است (ون هون، 1371: 23). براساس نظر آنان به دليل انجام فرآيند آربيتراژ، ارزش شركت به چگونگي تأمين مالي و ساختار سرمايه‌ي شركت ارتباط نداشته است.
– ماير94 ‌(1989) ساختارهاي مالي شركت‌ها را در هشت كشور مختلف صنعتي طي دوره‌ي 85- 1970 بررسي و مقايسه‌ي كرد. برخي از نتايج اين تحقيق به شرح زير است.
1- سود انباشته، مهمترين منبع تأمين مالي همه‌ي كشورها به ويژه در انگلستان، كانادا و امريكا است. به طوري كه در امريكا و انگلستان بيش از 75 درصد سرمايه‌ي‌گذاري‌ها از طريق سود انباشته تأمين مالي شده است.
2- يك ارتباط معكوس بين استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانكي وجود داشته است.
3- شركت‌هاي كوچك و متوسط نسبت به شركت‌هاي بزرگ از منابع خارجي بيشتر استفاده نموده و در اين تأمين مالي بيشتر با بانك‌هاي تجاري ارتباط داشته و كمتر از اوراق بهادار جهت تأمين مالي استفاده مي‌‌نمايند (ماير، 1990، 1989،‌ 1988)
– در مطالعه‌ي ديگر سينگ و حميد95 (1992) ، روش‌هاي تأمين مالي پنجاه كشور توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه را بررسي كردند. نتايج اصلي اين مطالعه به صورت زير است.
1- شركت‌هاي واقع در كشورهاي درحال توسعه، بيشتر از منابع خارجي براي تأمين مالي استفاده مي‌كنند.
2- شركت‌هاي واقع در كشورهاي در حال توسعه، براي افزايش خالص دارايي‌هاي خود بيشتر به انتشار سهام جديد روي مي‌آورند. (سینگ و حمید، 1992 :152)
– كوربت و جنكينسون96 (1994)، در مطالعه‌ي روش‌هاي تأمين مالي كشورهاي توسعه يافته را در هر دوره‌ي 89- 1970 بررسي كردند. مهمترين نتايج اين تحقيق به صورت زير است.
1- مهمترين روش تامين مالي در شركت‌هاي همه‌ي كشورهاي مورد مطالعه، منابع داخلي است.
2- انتشار اوراق بهادار و اوراق قرضه مقدار كمي از منابع تأمين مالي در كشورهاي مورد بررسي است.
3- مهمترين منبع تأمين مالي خارجي، وام‌هاي رهني بانك‌ها به شركت‌هاي مورد مطالعه است.
4- منابع داخلي تأمين مالي در كشورهاي امريكا و انگلستان نسبت به ژاپن از اهميت بيشتري برخوردار است. (کوبرت و جنکینسون ، 1994 :948)

28-2-2- تامین مالی فوتبال
یکی از روش های تامین مالی استفاده از حمایت مالی است که در این زمینه پژوهش های صورت گرفته که در این قسمت به مهم ترین آنها اشاره ایی مختصر خواهد شد:
– گراتان وتیلور97 (1985) حمایت مالی شرکتی98 را حمایت از یک ورزش ، رویداد ورزشی ، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد می دانند.(گراتان و تیلور ،1985: 102)
– از سویی هرناندر 99 (2002) واژه ی حمایت مالی شرکتی را به کاربرده و آن را شناساندن محصول ، نام یا آرم شرکت با استفاده از وجهه و تصویر بخش های مختلف مرتبط با ورزش تعریف می کند. (هرناندر، 2002، 23-20)
در این میان باشگاه های حرفه ای فوتبال نیز از فرصت موجود نهایت استفاد ه را برده و درآمد های کلانی را از محل حامیان مالی کسب می نمایند.
– مرکز تحقیقاتی دلویت و تاچ100 (2007) در گزارش سالانه خود درآمد باشگاه های حرفه ای دنیا را از محل حامیان مالی پیراهن باشگاه 101 گزارش نموده است.در این گزارش میزان این درآمد برای باشگاه های یوونتوس، بارسلونا ، منچستر یونایتد، چلسی و بایرمونیخ برای یک سال به ترتیب برابر با 4/43 ، 30 ، 20/4 ، 17/4 و 17 میلیون یورو اعلام شده است.
موضوع حامیان مالی به دلیل تاثیرات بسزایی که در توسعه اقتصاد ی صنعت ورزش به همراه داشته است همواره مورد توجه محققان بوده است.
– جی یونگ کو102 (2004) به شرایط و نظام اقتصادی کشورها به عنوان عاملی مهم در جذب حامیان مالی اشاره می کند. به عنوان مثال ، وی وجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها را به عنوان یک عامل محرک برای توسعه حمایت مالی اشاره می کند.به عنوان مثال ، وی وجود ساختارها رقابتی در اقتصاد کشورها را به عنوان یک عامل محرک برای توسعه حمایت مالی از ورزش می داند.(جی یونگ کو ، 2004: 120)
– از سوی دیگر یافته های پژوهشی هودا103(2001) بیانگر آن است که “اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری”مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاری حامیان مالی در ورزش است.وی چنین نتیجه گیری می کند که حامیان مالی هنگامی متقاعد به سرمایه گذاری در ورزش می شوند که تا حدی اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه خود در یک ورزش خاص بیش از سایر گزینه های قابل انتخاب سود خواهند برد.(هودا ، 2001: 11)
– در هرصورت این وظیفه ی صاحبان صنعت فوتبال است که شرایط و فضای مطمئن اقتصادی را فراهم نمایند تا جذب سرمایه گذاری در صنعت فوتبال به خوبی انجام شود.الیسون و مارتا 104(1998) در این ابطه اظهار می دارد که یکی از مهم ترین وظایف مدیران ورزشی برای جذب حمایت مالی فراهم ساختن اطمینان لازم برای شرکت ها در مورد تحقق اهداف آنها و در نهایت بازگشت سرمایه شان است.(الیسون و مارتا ، 1998: 59-45)
– استرلایز105 (2005) نقش نمایش تلویزیونی را در جذب حامیان مالی بسیار مهم می داند و بیان می کند هرچه نمایش مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیع تر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود.(استرلایز، 2005: 22)
– کشاک106 (2004) نیز وجود اطلاعات شفاف و کامل اقتصادی در مورد یک ورزش خاص را یکی از مهم ترین ابزار های تصمیم گیری شرکت ها برای ورود به حمایت مالی از ورزش می داند.(کشاک ، 2004: 4)
– در همین رابطه ، میچی و آگتون 107(2005) نیز ادعا می کنند که باشگاه های حرفه ای می توانند با افشاسازی اطلاعات مدیریتی و مالی خود سود بیشتری را از سوی حامیان مالی عائد خود سازند.(میچی و آگتون، 2005: 531-517)
– درهر صورت این وظیفه صاحبان صنعت فوتبال است که شرایط و فضای مطمئن اقتصادی را فراهم نمایند تا جذب سرمایه گذاری در صنعت فوتبال به خوبی انجام شود. آلیسون و مارتا108 (1998) در این رابطه اظهار می دارند که یکی از مهم ترین وظایف مدیران ورزشی برای جذب حمایت مالی فراهم ساختن اطمینان لازم برای شرکت ها در مورد تحقق اهداف آنها و در نهایت بازگشت سرمایه شان است. (الیسون و مارتا ، 1998: 59-45)
– استرلایز (2005) مهم ترین هدف شرکت ها برای حمایت مالی را ایجاد آگاهی از نشان تجاری109 خود برای مردم می داند. (استرلایز، 2005: 22)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده Next Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، صورت های مالی، جمع آوری اطلاعات