مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، سازمان ورزش، سازمان ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

تامین مالی صاحبان سهام 42شناخته می شود.برعکس قرض گرفتن پرداخت بار بهره یا بازپرداخت اصل پول را به قرض دهند تحمیل نمی کند. به هر حال ، کنترل را به سهامدار تحویل می دهد و یک انتظاری وجود دارد که یک سودی باید پرداخت شود.

2-18-1-4- درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) 43
پولی است که دومرتبه سرمایه گذاری در سازمان ورزشی شده است. نکته ای که باید به آن توجه کرداین است که پرداخت بهره ای ندارد و کنترل در زمانی که سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد، حفظ می شود. برای سازمان های ورزشی غیر انتفاعی44 ، نگهداری درآمدها واجب و ضروری است، ازآنجایی که آن یک الزام قانونی است.

2-18-2- تامین مالی بازگشتی 45
شامل پولی است که فعالیت های روزانه را تامین مالی می کند. که از منابع متعددی می آید که وابسته به نوع سازمان ورزشی است.
2-18-2-1- حق عضویت46
که ممکن است جوان بالغ47 ، عضو پیوسته48 ، فامیل یا دسته بندی های مشابه باشد. نکته ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که آنها اغلب صادقانه خویشاوند پایدار محسوب می شوند و بنابراین یک منبع نقد فوری محسوب می شوند. اعضا همچنین یک عملکرد بازاریابی را بوسیله ی ایجاد کردن یک پایگاه مشتری مرکزی49 ارائه می کنند.
2-18-2-2- هزینه ی ورود تماشاچیان50
شامل دسته هایی از جوانان بالغ ، فامیلان ، گروه های خاص ، حق بیمه 51، می شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد، زمانیکه درجه ی بالایی از انعطاف وجود دارد، بدلیل تغییر الگوی حضور52 و تفاوت هایی در برنامه های بازی ها مجبور می شویم تنوع زیادی هم وجود داشته باشد.

2-18-2-3- تسهیلات شرکتی53
شامل صندوق ها54 و میزبانی ها(مهمانوازی)55.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که سرمایه زیادی نیاز است اما نقاط قوتی وجود دارد که ارتباطات تجاری ایجاد می شود و می تواندحق اجاره ایی بیمه56 هزینه شده باشد.

2-18-2-4- حق الزحمه ی بازیکنان 57و هزینه هایی شامل حق وردی ها58 ( ورودی ها ) ، اجاره ی تجهیزات59
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که درآمد وابسته به تقاضا است و کاربر به خاطر تجربه اجرت می گیرد.
2-18-2-5- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص 60
از دیگر منابع تامین مالی بازگشتی است که ممکن است شامل حراج61 ، فروش چیزها ی بی اهمیت و…باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بار بر روی کارمند و اعضایی است که ترتیباتی می دهند و به امور رسیدگی می کنند.به هر حال ، این دسته از وقایع ممکن است از طریق بالابردن نرخ اجناس62 درآمد زا و سودآور باشد.
2-18-2-6- لاتاری و قمار63
مثل بخت آزمایی، شراب خواری، ماشین های قمار و…نکته ی مهم این است که اجازه نیاز است و اغلب الزام است. حاشیه سود پایین است و رقابت سخت از دیگر طرف های دعاوی وجود دارد.

2-18-2-7- تجارت 64
مثل خاطرات 65، شال گردن ، تی شرت ها ، ژاکت ها ، تجهیزات چاپ66 . نکته ی مهم این است در حالیکه می تواند یک افزایش کوتاه مدتی بر درآمد داشته باشد آن می تواند غیر مسطح67 همراه با افت68 در زمینه ی موفقیت باشد.

2-18-2-8- حامیان مالی و پشت نویسی 69
از دیگر منابع خوب هستند که ممکن شامل اسم شب ها ، شرکا، نشان ها ، پشت نویسی محصولات، معاملات مخالف باشد. به هر حال ممکن است سازمان کنترل خود را از دست بدهد و وابسته به درآمد حامیان مالی باشد و بوسیله ی تقاضا های شرکا متفاوت است.

2-18-2-9-کترینگ 70
ممکن ست شامل غذا ها یا نوشیدنی هایی می شود که همان جا سرو می شود و یا برده می شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که آن کاربر71 است اما به خاطر اینکه یک محیط غیر رقابتی ارائه می کند، حاشیه سود بالایی را حفظ خواهدکرد.

2-18-2-10- حق پخش رسانه72
مثل تلویزیون و رادیو و اخیرا بیشتر اینترنت و حق جریان تلفن73 همراه است. نکته ایی که باید توجه شود این است که آن را به بر ورزش های حرفه ای بر مبنای شنوندگان زیاد متمرکز شود و ممکن است با بیشتر موسسات ورزشی و باشگاه ها غیر مرتبط باشد.در همین زمان آن ممکن است منبع درآمدی بزرگ و منحصر به فردی برای لیگ های ورزشی حرفه ای باشد.
2-18-2-11- درآمد سرمایه ای74
مثل بهره بدست آمده و سودهای سهام : به هر حال نکته این است که قیمت های سهام می تواند در کوتاه مدت تغییر کند، و زیان می تواند به خاطر سطح ریسک ایجاد شود . بعلاوه نرخ سود ممکن است پایین باشد.

2-18-2-12- بخشش های دولت75
ممکن مرکزی ، یا ایالتی یا محلی باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اغلب در ورزش های مختلف متفاوت است و سال به سال متفاوت است و مثل بودجه ی سرمایه ایی دولت باید شرایط خاص ایجاد شود. (استوارد76،2007 : 25-20)

2-19- تامین مالی باشگاه های فوتبال
هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ این حمایت ها موجب می شود تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شود. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است. امروزه بسیاری از سازمان های ورزشی برای تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به سوی شرکت هایی می روند که علاقمندهستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشان به ورزش کمک کنند.(حسینی،1386 :10) علاوه براین توانمندی باشگاه ها برای تولید ارزش و ساختار درآمدی آنها برای خرید و فروش بازیکنان، فروش محصولات فرعی ( پیراهن ، لوازم ورزشی و…) حمایت های مالی هواداران ، حق پخش تلویزیونی ،بلیت فروشی و تبلیغات به گونه ای است که می تواند تامین کننده ی منابع مالی آن ها باشد.

2-20- تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا
در بیشتر موارد تبدیل به اوراق بهادار کردن مورد استفاده قرار می گرفت،درمراحل بعدی توسعه ی استادیوم های فوتبال درالویت تامین مالی قرار داشت. فرآیند تیدیل به اوراق بهادار کردن می تواند با اوراق قرضه شهرداری ها مقایسه گردد که به منظور تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفت.تبدیل به اوراق بهادارکردن به باشگاه ها در بلند مدت سود خوبی می دهد .مدیران مالی و باشگا ها باید به خوبی تفکر کنند زمانی که بخواهند تبدیل به اوراق بهادار کردن را آغاز کنند.به خاطر اینکه این فرآیند احتمال دارد بسیار خطرناک باشد.تبدیل به اوراق بهادار کردن باید بوسیله ی دارایی ها برگردانده شود.امروزه ، لیورپول در فکر ساختن استادیوم جدیدی بوسیله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن است. آرسنال هم اکنون این کار را انجام داده است و 357 میلیون پوند از این طریق تامین مالی شده است. (Deloitte&Touche Annual, 2002:45)

2-20-1- فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند
1. درآمد های روز مسابقه ( قبض ها ی ورودی و فروش بلیط های تمام فصلی)
2. حق پخش تلویزیونی
3. حامیان مالی ( اسم گذاری برند بر روی لباس ها و دور استادیوم)
4. دیگر درآمدهای تجاری – بازرگانی ( تجارت های پروانه دار، خدمات کنفرانس ، کترینگ ) (دلویتی77، 2008: 12)

2-21- منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن
1. حق عضویت
2. حق پخش تلویزیونی
3. حامیان مالی
4. صدور مجوز
5. ورودیه ورزشگاه در مسابقات به میزبانی سازمان لیگ
6. و دیگر درآمدها (الهی ، 1383 : 64)

2-22- سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس
به زبان حسابداری باشگاه های فوتبال سازمان های نسبتا ساده ایی هستند.سودآوری باشگاه فوتبال انگلستان اغلب بوسیله ی فاکتورهای مجزا اما مرتبط ایجاد می شود :
1. تبلیغات
2. تجارت
3. درآمد روز مسابقه (دلویتی و تاچ ) 78
درآمد روز مسابقه و پرداخت های اضافی حامیان مالی در روز مسابقه حاصل می گردد.
از زمانیکه فوتبال یک صنعت جدید شدگزینه های جدید تامین مالی به سمت باشگاه های ورزشی گشوده شد.بنابراین تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال پیچیده تر و بدتر شد. برای باشگاه های بزرگ روش هایی مثل تبدیل به اوراق بهادار کردن و معاملات مالی بازیکنان مثل نقل و انتقالات برای باشگاه های کوچک مورد استفاده قرار گرفت.دیگر روش های تامین مالی مثل بورس اوراق بهادار و وام های آسان79 تقریبا بعلت تجربه های بعد سرمایه گذاران کمتر وجود داشت.در این زمان می توان گفت باشگا های انگلیسی اغلب از طریق بورس اوراق بهادار درآمدهای بسیار ی داشتند! و از ضرر های احتمالی پیشگیری می کردند.(دلویتی و تاچ ،2010: 12)

2-23- بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال
2-23-1- تامین مالی از طریق بورس
از اوایل سالهای دهه 90 ، باشگاه ها به دلیل افزایش هزینه و اجرای طرح های جدید و پرخرج، به منابع جدید مالی نیازمند شدند و کارشناسان خبره در شاخه ی اقتصادی فدراسیون جهانی فوتبال ، بهترین راه را پیوستن آنها به بورس ، به عنوان بهترین راه ، پیشنهاد کردند.
درحال حاضر بیست باشگاه مطرح لیگ برتر انگلستان در بورس لندن سهام عرضه کرده اند و هزاران انگلیسی طرفدار فوتبال سهامدار این باشگاه ها شده اند و از راه دادوستد سهام ، به باشگاه های خود کمک مالی می کنند. جمع کل سرمایه ی این بیست باشگاه فوتبال که در بورس انگلستان حضور دارند ، نزدیک به هفتاد درصد کل ارزش جاری بورس های نوظهوری مثل بلغارستان است و جمع مبلغ قرارداد بیست بازیکن اول لیگ برتر ، که عمدتا جزو باشگاه های حاضر در بورس لندن به شمار می روند ، حدود ده درصد ارزش جاری بورس تهران است.در اسپانیا نیز اکثر باشگاه های مطرح وارد بورس شده اند و رئال مادرید سرآمد همه ی این باشگاه هاست.بارسلونا دیگر باشگاه اسپانیایی یکی از مردمی ترین باشگاه های بورس در اروپابه شمار می رود.این تیم حداقل یکصدهزار نفر سهامدار قرص و محکم دارد.
در ایتالیا تیم های یوونتوس ، لاتزیو ، آث میلان و آث رم سرمایه های کوچک و بزرگ خود پرطرفداراترین سهام بازار سرمایه ایتالیا به شمار می روند.این روند در آلمان هلند و بلژیک نیز توسعه یافته است.آن دو به دو شیوه به بازار بورس راه یافته اند، در روش اول ، باشگاه های فوتبال به شرکت های سهامی عام تبدیل شده اند و از طریق عرضه ی سهام به عموم مردم ، که غالبا طرفداران تیم هستند ، در بازار بورس حضور پیدا کرده اند و در روش دوم ، با تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری توسط باشگاه و وارد کردن آن در بازار بورس توانسته اند پس از تقویت شرکت تازه تاسیس ، باشگاه را در آن هضم نمایند.
تفاوت عمده ای که بین باشگاه های فوتبال و بنگاه های اقتصادی وجود دارد این است که در بنگاه های اقتصادی « سرمایه » و پس از آن « بازار فروش » از مهم ترین دلایل موفقیت به شمار می رود، درحالی که در باشگاه های فوتبال ضریب موفقیت ها بر اساس « مدیریت» و «برد و باخت » تیم ها در بازی هاست.بنابراین یک از تاثیرگذارترین شاخص ها بر قیمت سهام باشگاه ها ، تصمیمات مدیریتی و نوسانات برد و باخت تیم هاست، به طوری که ممکن است حتی با تساوی در یک بازی ، قیمت سهام باشگاه دستخوش تغییر شود.
از سوی دیگر چیزی که موجب نوسانان قیمت سهام باشگاه ها می گردد، رفتار غیر حرفه ای سهامداران است، زیرا دارندگان سهام باشگاه های فوتبال عموما « هوادار- سهامدار» هستند.آنها در اصل با این هدف وارد معاملات بورس می شوند که از بازی فوتبال لذت می برند ، نه این که با آن تجارت کنند.این ویژگی در تجربه های تاریخی باشگاه های فوتبال اروپابه دفعات دیده شده است که هواداران سهامدار یک باشگاه ، درست در زمانی که باشگاه دلخواهشان در بدترین موقعیت قرار گرفته ، به داد تیم رسیده اند و از رفتار حرفه ایی یک بورس باز که قصد دارد در شرایط بحرانی سهام خویش را بفروشد تبعیت نکرده اند.آن ها در چنین شرایطی حتی سهام دیگران را نیز خریده اند تا باشگاه مورد نظرشان درگیر مشکلات ناخواسته ی مالی نشود.در اصطلاح بورس ، این رفتار طرفداران متعهد و وفادار را «بازارسازی» می گویند.برخی از کارگزاران بورس و سرمایه گذارن بازارهای مالی با توجه به این ویژگی ، سوالاتی را مطرح می

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره جام جهانی، شرکت های تجاری، شرکت سهامی، مجمع عمومی Next Entries مقاله درباره جام جهانی، باشگاه های فوتبال، تامین مالی، بازاریابی