مقاله درباره بحران هویت، انحراف معیار، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

کنترل فعال هیجانات ناسازگارانه بطوریکه شرکت کنندگان توانستند در رابطه با تاثیر شناخت در ایجاد هیجانات ناسازگارانه مثال هایی ارائه دهند – با توجه به شیوه اندیشیدن ، اعضا شناخت های خود را به طور فعال بررسی کردند و مثال هایی از تاثیر شناخت ها و افکار بر هیجانات به عنوان تکلیف خانگی در جلسه بعد ارائه دادند – در پایان جلسه دوم و جلسات بعد اعضا تحت یک برنامه آرام سازی عضلات بدن قرار گرفتند ؛ ضمن آنکه این تکنیک را آموزش دیدند.
3-9-3. جلسه سوم
مرور کلی محتوای جلسه قبل – جمع آوری تکالیف جلسه قبل – آموزش تکنیکَ( ای. بی. سی) – درخواست مثال از این تکنیک توسط اعضا – دادن تکلیف خانگی – تمرین تکنیک آرامش عضلانی.
3-9-4. جلسه چهارم
مرور کلی جلسات قبل – بازخورد تصحیح تکالیف خانگی – پاسخ دادن به سوالات – آموزش شناخت عقاید منطقی و غیرمنطقی ، افکار ناسالم ، استبداد باید ها و پیش فرض های ناسازگارانه از طریق مثال با هدف بکارگیری عملی تکنیک (ای. بی. سی) بطوری که توانستندهیجانات ناسازگارانه را بطور فعال مهار کنند – ارائه فرمهای آماده شده به اعضا و درخواست ثبت لحظاتی که طی هفته آینده اش دچار هیجانات ناسازگارانه (منفی) شدند ، با توجه به تکنیک( ای.بی.سی) – تمرین آرام سازی عضلانی
3-9-5. جلسه پنجم
مرور کلی جلسه قبل – ارزیابی کلی از تاثیرات 4 جلسه گذشته با دانش آموزانی که ارتباط بهتری برقرار کردند– معرفی کتاب وارائه بروشور – برای جلسه بعد به عنوان تکلیف خانگی ، به منظور ارزیابی بیشتر تحلیل های اعضا یک کتاب را که خود درمانگر معرفی کرده بود ، مطالعه کنند و به بحث درباره آن بپردازند – از آنها خواسته شد که در صورت تمایل ، مشکلاتی را که طی هفته یا ماه اخیر برای آنها ایجاد شده و به نوعی ناراحت کننده بوده است در کلاس مطرح کنند و دیگران برای آنها راهکار ارائه دهند.
3-9-6. جلسه ششم
بررسی تکالیف خانگی – آموزش تکنیک حل مسئله در پنج گام – خواندن تکه هایی از کتاب کودک خوش بین – تمرین 5 گام با دانش آموزان و درخواست ارائه مثال هایی – آرام سازی عضلات مطابق سایر جلسات.
3-9-7. جلسه هفتم
طی این جلسه درمانگر خواستار استفاده ی عملی تر از تکنیک حل مسئله شد و به این منظور از اعضا خواست که مثال های عملی تری ارائه دهند. همچنین برای آنها مثال هایی آورد و از آنها خواست که در برخورد با این مشکل ، پنج گام حل مسئله را انجام دهند – تکنیک آرام سازی توسط خود اعضا.
3-9-8. جلسه هشتم
در انتهای این جلسه درمانگر باید بتواند یک ارزیابی کلی از وضعیت اعضا به دست آورد و دریابد که آیا توانسته اند از دستورالعمل جلسات بهره ی لازم را ببرند و آموخته هایشان را بکار ببندند. به این منظور درمانگر سئوالاتی را مطرح کرد و در صورت لزوم ، بطور خصوصی با تک تک افراد گروه به گفتگو پرداخت . در انتهای جلسه از کلیه دانش آموزان خواست که جلسه آینده در پس آزمون حضور داشته باشند.
3-9-9. جلسه نهم
از اعضای گروه خواسته شد که تاثیر جلسات را مرور کنند ، تجارب خود را در گروه مطرح سازند و متعهد شوند که از این روش ها در زندگی روزمره خود استفاده کنند . به آنها این اطمینان داده شد که در صورت استفاده از تکنیک های حاضر ، به تنهایی قادر به حل بسیاری از مشکلات خود خواهند بود. سپس بر روی اعضا پس آزمون اجرا شد.
3-10.فضای فیزیکی مناسب
فضایی که جلسات گروه درمانی در آنجا برگزار می شد، کارگاه کامپیوتر بود که از هر نظر دارای شرایط مناسب از جمله ، نور ، حرارت ، صندلی های دسته دار ، کامپیوتر، دیتا، اسپیکر جهت اجرای موسیقی، در نظر گرفته شده بود.صندلی ها با فاصله مناسب گذاشته شده بود تا رهبر گروه و دستیار به راحتی بین افراد قدم بزند و اشکالات افراد را رفع و راهنمایی کند.
صندلی ها به شکل نیم دایره چیده شده بود ، این کار موجب می شد که افراد گروه راحت تر با هم ارتباط بر قرار کنند و رهبر گروه و دستیار در راس گروه قرار داشت.در کلاس تخته وایت برد در دسترس بود همچنین امکان کپی برداری از مطالب نیز در کلاس وجود داشت.

3-11.نقش درمانگر در گروه درمانی
درمانگر دو نقش مهم در اجرای برنامه بر عهده دارد:
1- نقش اول اینکه رئوس برنامه را ارائه دهد.ارائه دهنده کسی است که محتوا را برای شرکت کنندگان ارائه و تمرین ها را انجام می دهد.
2- نقش دیگر درمانگر راهنمایی و نظارت بر شرکت کنندگان برای مرور تکالیف خانگی و انجام تمرین هاست.در بررسی تکالیف خانگی مهم است که درمانگر مثبت نگر باشد، درمانگر در اطراف گروه دور می زند و به شرکت کنندگان برای انجام تکالیف درمانی کمک می کند در کمک به شرکت کنندگان درمانگر می تواند از اصول رفتاری برای آموزش استفاده کند(فری،1999،ترجمه صاحبی و همکاران،1384).
3-12.روش آماری
در اين پژوهش از روشهاي آماري ،آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود
. آمار توصيفي: براي طبقه بندي نمرات آزمودنيها ،نمودارها و همچنين محاسبه ميانگين انحراف استاندارد ،خطاي استاندارد و محاسبه تفاضل نمرات پيش آزمون با پس آزمون استفاده مي شود.
آمار استنباطی:برای پاسخ گویی به فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شده است.

(4-1)مقدمه:
تعداد 40 نفر با توجه به مشخصات گفته شده در فصل سوم همين پژوهش وارد مطالعه شدند و نتايج به دست آمده در قالب جداول و نمودار هاي ذيل بيان خواهد شد.
(4-2)سن و جنس:
تمام شرکت کنندگان در مطالعه دختران نوجوان .15-18.. ساله ساکن خوابگاه بودند. بنابراین تمام مراجعين بر اساس جنسيت (sex) مؤنث (100%) و در یک گروه سنی بودند
(4-3)هدف پژوهش حاضر :
بررسی اثربخشیآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی بود. یافته های پژوهش حاضر در سه بخش ارائه شده اند:الف: یافته های توصیفی ب: بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری ج: یافته های مربوط به فرضیه ها:q

(4-4)یافته های توصیفی
جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در کل گروه نمونه را ارائه کرده است.

جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در گروه نمونه
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
پیش ازمون شادکامی
40
40/30
06/7
پیش ازمون هویت
40
10/17
89/4
پس ازمون شادکامی
40
80/33
58/6
پس ازمون هویت
40
42/13
54/3
چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار کل گروه نمونه در پیش ازمون شادکامی به ترتیب عبارتند 40/30 و 06/7 و در پیش ازمون بحران هویت عبارتند از 10/17 و 89/4. پس ازمون متغیرها نیز در جدول ارائه شده است.
جدول 2-4 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه کنترل و ازمایش
متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
پیش ازمون شادکامی
کنترل
20
55/31
20/6

ازمایش
20
25/29
58/6
پیش ازمون بحران هویت
کنترل
20
75/16
99/4

ازمایش
20
45/17
85/4
پس ازمون شادکامی
کنترل
20
45/30
94/5

ازمایش
20
15/37
58/6
پس ازمون بحران هویت
کنترل
20
35/16
32/4

ازمایش
20
50/10
54/3
چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار شادکامی و بحران هویت به تفکیک گروه کنترل و ازمایش در پیش ازمون و پس ازمون ارائه شده است.

نمودار4-1 نمرات پیش ازمون و پس ازمون شادکامی به تفکیک گروه

چنانچه در نمودار فوق مشاهده می شود میانگین نمرات شادکامی گروه ازمایش در پس ازمون افزایش یافته است در حالی در گروه کنترل این تغییر محسوسی مشاهده نمی شود.

نمودار4-2 نمرات پیش ازمون و پس ازمون بحران هویت به تفکیک گروه

چنانچه در نمودار در نمودار فوق مشاهده می شود میانگین نمرات بحران هویت در گروه ازمایش در پس ازمون کاهش یافته است در حالی در گروه کنترل تفاوت محسوسی بین پیش ازمون و پس ازمون وجود ندارد.
(4-5) بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس چند متغیری:
قبل از تحليل داده هاي مربوط به فرضيه ها، براي اطمينان از اين كه داده هاي اين پژوهش مفروضه هاي زيربنايي تحليل کواریانس چند متغیری را برآورد مي كنند، به بررسي آن ها پرداخته شد. بدین منظور چهار مفروضه ی این تحلیل شامل نرمال بودن چند متغیری، مقادیر پرت و گمشده، همگنی واریانس و خطی بودن مورد بررسی قرار گرفتند، که به ترتیب بیان می شوند.

4-5-1نرمال بودن چند متغیری:
یکی از شرایط استفاده از تحلیلکواریانسچند متغیری، نرمال بودن چند متغیری متغیرهای وابسته می باشد.در صورت عدم برقراری این فرض از روش های مختلف تبدیل داده ها مختلف استفاده می شود.
در پژوهش حاضر جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد که نتایج این تحلیل در جدول 3-4 ارائه شده است.
جدول 3-4: مقادیر z حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای متغیرهای وابسته در کل نمونه
متغیر
مقدار z
سطح معنی داری
شادکامی
56/0
911/0
بحران هویت
73/0
668/0

همان طور که در جدول 3-4 مشاهده می شود سطح معنی داری مقادیر z برای متغیرهای وابسته در در کل نمونه بالاتر از پنج صدم می باشد که معنی دار نمی باشد و در نتیجه نرمال بودن نمره های متغیرهای وابسته تایید می گردد.
4-5-2همگنی واریانس ها:
در این پژوهش، قبل از تحلیل داده ها برای بررسی همگنی واریانس متغیرها از آزمون لوین استفاده شد. جدول 4-4 نتایج آزمون همگنی واریانسمتغیرهای وابستة پژوهش را نشان میدهد.

جدول 4-4: آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها
متغیر
F
درجه آزادی اول
درجه آزادی دوم
سطح معنی داری
شادکامی
93/3
1
38
055/0
بحران هویت
45/0
1
38
51/0

همان طور که در جدول 4-4 دیده می شود آزمون لوین هیچ یک از متغیرها معنی دار نمی باشد در نتیجه فرض همگنی واریانس ها تایید می گردد.

4-5-4خطی بودن:
در تحلیل واریانس چندمتغیری فرض بر آن است که بین جفت متغیرهای وابسته روابط خطی برقرار است. در صورت مشاهده روابط غیرخطی می توان از تبدیل های مناسب استفاده نمود. نمودار 5-4 خط رگرسیون و پراکنش نمره های متغیرهای وابسته امید و افسردگی را نشان می دهد.

نمودار 5-4: خط رگرسیون و پراکنش نمره های متغیرهای وابسته

همان طور که در نمودار 5-4 مشاهده می شود خط رگرسیون میان متغیرهای وابسته خطی و مثبت است. بنابراین مفروضه خطی بودن بین با استفاده از نمودار پراکنش، تایید می شود.

(4-6) یافتههای مربوط به فرضیه ها:
در این قسمت، نتایج تحلیل فرضیهها ارائه شده اند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه 1: آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری موجب کاهش بحران هویت نوجوانان خوابگاهی دختر می شود.
فرضیه 2: آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری موجب افزایش شادکامی نوجوانان خوابگاهی دختر می شود .

جهت بررسی اثر مداخله آزمایشی، آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری(MANCOVA) روی نمرههای متغیرهای وابسته پژوهشانجام گرفت. جدول 5-4 نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری را روی نمره های متغیرهای وابستة پژوهش نشان میدهد.
جدول 5-4. خلاصه نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری روی نمره های متغیرهای وابسته پژوهش
اثر
آزمون
ارزش
F
df فرضیه
df خطا
سطح معنی داری
پردازش
اثر پیلایی1
لمبدای ویلکز2
اثر هتلینگ3
بزرگترین ریشه ی روی4
17/0
83/0
19/0
19/0
45/3
45/3
45/3
45/3
2
2
2
2
35
35
35
35
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
مندرجات جدول 5-4 نشان میدهد که بین دو گروه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد. برای بررسی بیشتر این تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول 6-4 ارائه شده است. جدول 6-4 نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانکوا را برای مقایسه نمرههای متغیرهای در دو گروه مختلف نشان می دهد.

-1Pillai’s Trace
2- Wilks’ Lambda
3- Hoteling’s Trace
– Roy’s Largest Root4
جدول6-4. نتایج تحلیل

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره بحران هویت، کاهش بحران هویت، کاهش بحران Next Entries مقاله درباره بحران هویت، آموزش گروهی، کاهش بحران هویت