مقاله درباره انحراف معیار، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه ارشد

86
86
85
85
85
مشاهدات
0
0
1
1
1
داده مفقودی
0.237
0.000
1.071
0.242
0.081
میانگین
0.025
0.000
0.105
0.082
0.021
انحراف معیار
0.221
0.000
0.867
0.105
0.065
میانه
0.157-
0.000
0.000
0.518-
0.334-
مینیمم
1.221
0.000
7.433
6.577
0.626
ماکزیمم

مدل فوق برای شرکت های عضو نمونه آماری اجرا شده است، در این مدل پسماند های مدل محاسبه شده و به عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی وارد می شود. توصیف آماری متغیر (CFO/At-i) به شرح زیر می باشد:
میانگین این متغیر برای کل داده های شرکت ها ،عدد 0.237 را نشان می دهد که این عدد بیان می کند که مقدار جریان نقد عملیاتی نسبت به کل دارایی های سال قبل ، در حد متوسط می باشد، که نشان دهنده تولید موجودی نقد ناشی از عملیات می باشد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوبت شرکت می باشد. میانه، آن عدد 0.221 را نشان می دهدکه نصف داده های آماری از این نسبت بیشتر و نصف داده های آماری کمتر از این نسبت می باشد. انحراف معیار نشان دهنده پراکندگی حول میانگین می باشد که عدد 0.025 را نشان می دهد که داده ها 0.025 از میانگین انحراف دارند. یعنی داده ها دارای انحراف کمتری نسبت به میانگین است، و کلیه شرکت ها در حد متوسط جریان نقد تولید میکند، این متغیر در این مدل دارای کمترین مقدار 0.157- و دارای بیشترین مقدار 1.221 می باشد. که نشان دهنده فعالیت بیشتر شرکت های بورسی می باشد. که هر چه این نسبت بالاتر باشد شرکت فعالیت بیشتری دارد. بقیه متغیر های مدل دارای آمار توصیفی مشابه متغیر فوق می باشد.

4-5- تحلیل توصیفی متغیر های مدل (3-6)
مدل (3-6) به بعنوان مدل اندازه گیری دستکاری هزینه های تولیدی می باشد که متغیر های مدل در فصل سوم به طور کامل تشریح گردید. و با ارائه نتایج مدل، پسماندهای را بدست آورده و به عنوان یک متغیر وابسته در مدل اصلی وارد میشود، که نتایج توصیفی مدل به شرح جدول (4-3) تشریح می گردد.
جدول(4-3)آمار توصیفی متغیر های مدل (3-6) برای شرکتهای عضو نمونه
PROD/ At-i
1/ At-i
s/ At-i
∆S/ At-i
∆(S-1)/ At-i
ABNPROD it

86
86
85
85
86
85
مشاهدات
0
0
1
1
0
1
داده مفقودی
0.752
0.000
1.071
0.242
0.191
-0.063
میانگین
0.083
0.000
0.105
0.082
0.039
0.022
انحراف معیار
0.594
0.000
0.867
0.105
0.118
0.000
میانه
0.000
0.000
0.000
0.518-
1.290-
-0.464
مینیمم
5.503
0.000
7.433
6.577
1.403
0.636
ماکزیمم

آمار توصیفی کلیه متغیرها مشابه می باشد که فقط به یکی از انها اشاره میگردد. مغییر(PROD/ At-i) نشان دهنده نسبت هزینههای بهای تمام شده به کل داراییهای سال قبل می باشد. میانگین این متغیر عدد 0.752 نشان می دهد، که بهای تمام شده تولید کمتراز کل دارایی ها می باشد و این نسبت هر چه قدر کمتراز یک باشد نشان از وضعیت مطلوب شرکت میباشد. میانه ،عدد 0.594 را نشان می دهد که نصف داده های آماری بیش از این عدد و نصف داده های آماری کمتر از این مقدار می باشد.. هر چه قدر این نسبت کمتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب شرکت ها می باشد. انحراف معیار برای متغیر عدد، 0.083 را نشان می دهد که داده های آماری دارای پراکندگی کمتری حول میانگین می باشد..دامنه تغییرات برای متغیر فوق، عدد 5.503 را نشان می دهد که بیشترین داده آماری برابر 5.503 و کمترین داده آماری 0.000 میباشد.

4-6- تحلیل توصیفی متغیر های مدل (3-7)
مدل (3-7) به عنوان مدلی برای اندازه گیری متغیر دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه درگردش می باشد. متغیر های مدل در فصل سوم به طور کامل تشریح گردید. ابتدا مدل را اجرا نموده بعد از اجرا آن و ارائه نتایج مدل، مقدار پسماند های مدل بدست آمده و این پسماندهای مدل به عنوان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه درگردش ،که یک متغروابسته در مدل اصلی است، بدست می آید. برای بهتر ارائه نمودن نتایج مدل به تفصیل نتایج آمار توصیفی پرداخته میشود. که نتایج آن به شرح جدول (4-4) می باشد.
جدول(4-4) آمار توصیفی متغیر های مدل (3-7) برای شرکت های عضو نمونه آماری
WCA_it/A_(it-1)
1/A_(it-1)
(〖∆REV〗_it-〖∆REC〗_it)/A_(it-1)
〖∆CFO〗_it/A_(it-1)
D.accrual

86
86
86
86
86
مشاهدات
0
0
0
0
0
داده مفقودی
0.067
0.000
0.221
0.056
0.041
میانگین
0.023
0.000
0.081
0.021
0.021
انحراف معیار
0.051
0.000
0.120
0.038
0.013
میانه
0.477-
0.000
0.661-
0.409-
0.491-
مینیمم
1.104
0.000
6.471
0.802
1.035
ماکزیمم

آمار توصیفی متغیر (WCA_it/A_(it-1) ) به شرح زیر تشریح می گردد، میانگین این متغیر 0.067 نشان می دهد که نسبت سرمایه درگردش به کل دارایی ها یک مقدار پایینی می باشد که این نسبت نشان می دهد که مقدار سرمایه در گردش یک شرکت به میزان فعالیت شرکت بستگی دارد.هر چه این نسبت بیشتر باشد نشان می دهد که فعالیت شرکت بیشتر است بر اساس این نتایج میزان سرمایه در گردش شرکت های بورسی در سطح پایینی قرار دارد، و فعالیت های شرکت ها کمتر می باشد.شاخص مرکزی دیگری مانند ، میانه، که عدد 0.051 را نشان میدهد، که نصف داده های آماری دارای نسبت سرمایه در گردش به دارایی کمتری از این عدد و نصف دیگر بالاتر از این عدد می باشد.
بیشترین مقدار این نسبت برابر 1.104 و کمترین آن برابر0.477- می باشد و دارای انحراف معیار 0.023 می باشد که نشان دهنده تغیرات متغیر حول میانگین می باشد. یعنی متغیر ها دارای پراکندگی 0.023 نسبت به میانگین هستند. که نشان دهنده پراکندگی کمتری می باشد. آزمون توصیفی و تحلیل توصیفی سایر متغیر های مدل شبیه متغیر فوق می باشد.

4-7- مقایسه نتایج دستکاری
در جدول(4-5) متغیرهای دستکاری درآمدها، دستکاری هزینه های تولیدی و دستکاری اقلام تعهدی در بین شرکت های درمانده مالی و شرکت های سالم مقایسه شده است.

جدول(4-5) مقایسه بین دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه ها و دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش

قسمت الف: آمار توصیفی متغیر های وابسته شرکت های سالم
مینیم
ماکزمم
میانه
میانگین
انحراف معیار
تعداد مشاهده

0.304-
0.626
0.203
0.174
0.031
43
ABNCFOit
0.464-
0.567
0.228-
0.175-
0.033
43
ABNPROD it
0.008
1.035
0.085
0.158
0.185
43
D.accruals

قسمت ب: آمار توصیفی متغیر های وابسته شرکت های دچار درماندگی مالی
0.334-
0.314
0.034-
0.015-
0.022
43
ABNCFOit
0.108-
0.636
0.034
0.052
0.017
43
ABNPROD it
0.003
0.491
0.057
0.101
0.112
43
D.accruals

نتایج مقایسه جریان نقد عملیاتی غیر نرمال(ABNCFOit )، هزینه تولیدی غیر عادی(ABNPROD it ) و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش(D.accruals)، برای شرکت های دچار درماندگی مالی و شرکت های سالم نشان می دهد که میزان جریان نقد عملیاتی غیر عادی در شرکتهای درمانده مالی منفی میباشد که نشان دهنده دستکاری درآمد ها می باشد(روچوهری، 2006)، که مدیریت برای افزایش فروش از تخفیف، و یا شرایط اعتباری مناسب برای مشتری به منظور افزایش درآمدها و کاهش جریان نقد عملیاتی مبادرت نموده است. گواه بر این است که در شرکت های درمانده مالی بیشتر دستکاری درآمدها انجام میگیرد. میانگین متغیر هزینه های تولیدی در شرکت های درمانده مالی مثبت می باشد که نشان می دهد که این شرکت ها نسبت به شرکت های سالم، تولید خود را دستکاری نموده است(روچوهری،2006). متغیر دستکای اقلام تعهدی سرمایه در گردش که قدر مطلق این متغیر در نظر گرفته شده است، میزان این متغیر هر چه قدر بیشتر باشد نشان دهنده این است که دستکاری بیشتر انجام گرفته است. در شرکت های سالم میزان این متغیر نسبت به شرکت های درمانده مالی بیشتر است که می توان این نتیجه رو گرفت که شرکت های سالم نسبت به شرکت های درمانده مالی بیشتر از اقلام تعهدی سرمایه درگردش، برای دستکاری حساب ها استفاده می کندکه این آمار توصیفی گواه این است که فرضیه های اول و دوم پژوهش پذیرفته و فرضیه سوم پژوهش رد می شود.
4-8- تحلیل توصیفی متغیر های مدلهای (3-1)،(3-2)و(3-3)
مدل های (3-1)،(3-2)و(3-3) ، مدل های اصل پژوهش می باشد، نتایج تحلیل های توصیفی، مشابه نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای مدل های ذکر شده در بالا می باشد که خلاصه نتایج توصیفی این متغیرها در جدول(4-6) تشریح شده است.

جدول(4-6) آمار توصیفی متغیر های مدل های(3-1)،(3-2)و(3-3( برای شرکت های درمانده مالی و شرکت های سالم
قسمت الف:آمار توصیفی متغیر های مدل برای شرکت های سالم
مینیم
ماکزمم
میانه
میانگین
انحراف معیار
تعداد مشاهده

4.43
6.87
5.5557
5.66
0.59
43
SIZEit
32621.00-
3362069.00
120644
447465.95
829810.59
43
NETINCOMEit
65987.00-
4241709.00
113720
429353.56
951236.09
43
CFOit
0.07-
0.62
0.24517
0.24
0.15
43
RE/A
69818.00-
3456011.00
145156
470138.70
812573.25
43
EBIT
0.18
7.44
1.64543
1.85
1.42
43
B/DEBT
2
4847018
400501
1010918.4
1386124.37
43
SALES
قسمت ب: آمار توصیفی متغیر های مدل برای شرکت های درمانده مالی
4.36
7.02
5.65792
5.74
0.08
43
SIZEit
222242-
874029
23965
67831.33
24636.99
43
NETINCOMEit
400700-
2331556
23064
106008.37
56867.82
43
CFOit
0.22-
0.38
0.05636
0.07
0.02
43
RE/A
47913-
807258
30003
96596.49
27208.94
43
EBIT
0.36-
1.8
0.41733
0.41
0.05
43
B/DEBT
0
7150093
240827
762574.6
210972.473
43
SALES

بر اساس نتایج فوق میانگین متغیر ها در بین شرکت های سالم و درمانده دارای تفاوت معناداری می باشد، که نتایج آماری آن نشان می دهد، در شرکت های درمانده مالی میزان سود خالص نسبت به شرکت های سالم کمتر می باشد که این متغیر گواه بر درماندگی مالی شرکت ها می باشد.و جریان نقد عملیاتی نیز در شرکت های درمانده به میزان زیادی کمتر از شرکت های سالم می باشد.و نتایج متغیر سودو زیان انباشته به کل دارایی ها در شرکت های درمانده خیلی پایین تر از شرکت های سالم می باشد. و میزان سودقبل از بهره ومالیات و نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه به ارزش بدهی هاو میزان فروش در این شرکت ها به میزان قابل توجهی تفاوت دارند، که گواه بر درماندگی مالی در این شرکت ها می باشد.

4-9- نتایج همبستگی102 بین متغیرها:
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. که شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر می باشد.

نتایج همبستگی برای مدل(3-4):
جدول(4-7) همبستگی بین متغیرهای مدل(3-4)
cfo_it/A_(t-1)
1/ASSET_(it-1)
sales_it/ASSET_(it-1)
〖∆sales〗_it/ASSET_(it-1)

1.00
0.01-
0.22
0.18
cfo_it/A_(t-1)

1.00
0.09
0.03
1/ASSET_(it-1)

1.00
0.68
sales_it/ASSET_(it-1)

1.00
〖∆sales〗_it/ASSET_(it-1)

نتایج هبستگی برای مدل(3-5):
جدول(4-8)همبستگی بین متغیرهای مدل(3-5)
PROD_it/ASSET_(it-1)
1/ASSET_(it-1)
sales_it/ASSET_(it-1)
〖∆sales〗_it/ASSET_(it-1)
〖∆sales〗_(it-1)/ASSET_(it-1)

1.00
0.05
0.86
0.54
0.28
PROD_it/ASSET_(it-1)

1.00
0.09
0.03
0.13
1/ASSET_(it-1)

1.00
0.68
0.36
sales_it/ASSET_(it-1)

1.00
0.01
〖∆sales〗_it/ASSET_(it-1)

1.00
〖∆sales〗_(it-1)/ASSET_(it-1)

نتایج همبستگی برای مدل(3-6):
جدول(4-9)همبستگی بین متغیرهای مدل(3-6)
WCA_it/A_(it-1)
1/A_(it-1)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دارایی ها، درماندگی مالی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries مقاله درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، رگرسیون، اقلام تعهدی