مقاله درباره انتقال اطلاعات، قرن نوزدهم، رادیو و تلویزیون، وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

از چه کانالی ؟ به چه کسی ؟ با چه تاثیری ؟
 
در این مطالعه تاکید بیشتر بر عنصر پیام است. با توجه به عناصر تشکیل دهنده ارتباطات می توان دو نوع ساخت را در آن پیش بینی کرد:
 
1-   زیر ساختها یا ابزار تکنولوژیک ارتباطات.
 
2-   رو ساختها یا عناصر غیر تکنولوژیک مانند سازمانها، مقررات، اندیشه ها، که ضمن تاثیر پذیری از یکدیگر موثر بر یکدیگر خواهند بود.
 
پل لازارسفلاد ( الگوی دو مرحله ای بودن پیام َ) :
 
پل لازارسفلد جامعه شناس اتریشی است در سال 1925 به دنیا آمد در آمریکا به کمک بنیاد راکفلر یک مرکز تحقیقی در زمینه رادیو ایجاد کرد و تحقیقات خود را در باره مخاطبان وسیله جدید ارتباطی آن زمان یعنی رادیو آغاز کرد. 
در مطالعاتش همیشه به انگیزه ها، رفتارها و واکنش های مختلف روحی افراد در پیامهای ارتباطی توجه می کرد ( نقش نظام ارتباطی و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، در این زمینه مورد توجه نیست ) اینگونه مطالعات و تحقیقات تحت عنوان کارکرد گرایی شهرت دارد که لاسول نیز در همین زمینه فعالیت داشته است. 
لازارسفلد بعد ها متوجه چگونگی تاثیر تبلیغات در انتخابات آمریکا شد و تحقیقات او به همراه برلسون در سال 1944 به طرح الگوی دو مرحله ای بودن ارتباطات ( two – step flowof  ) communication  انجامید.
 
نتیجه تحقیقات آنها شامل سه نکته مهم است :
 
1-     پیام به صورت یکنواخت اثر نمی کند.
 
2-     برخورد توده مخاطبان با پیام بر اساس ساختهای قبلی شان است. ( موضع گیری ).
 
3-     پیام رسانه ها از طریق واسطه ها به مخاطبان می رسد.
 
آنها به این نتیجه رسیدند که پیامها از رادیو و تلویزیون پخش می شود اما پس از عبور از واسطه های خاصی به مخاطبان می رسد که این واسطه ها رهبران افکار ( opinion leaders گروههای مرجع ) هستند. یعنی رسانه ها اول رهبران افکار و بعد افراد دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. به این ترتیب مساله تاثیرات محدود در رسانه ها نیز مطرح شد.

2-2-2- توسعه وسایل ارتباط جمعی
چشم اندازى به جامعه اطلاعاتى و برخى از خصايص آن در گذشته رسانه هاى ارتباطى بسيار محدود بوده و تكنولوژى غالب بر آنها چندان پيچيده نبود. در هر دوره و زمانى ارسال پيامهاى اطلاعاتى از مكانى به مكان ديگر نيازمند نظامى خاص ‏بود. ايرانيان قديم برج ها يا«پستهاى خبرى» برپا مى‏داشتند كه مردانى با صداى صوتى و رسا بر بالاى آنها گمارده مى‏شدند تا پيامها را از طريق فرياد زدن از برجى به برجى ديگر انتقال دهند. روميان سرويس پيام رسانى گسترده‏اى بنام كورلنوس پابليكوس در اختيار داشتند. بين سالهاى 1305 و اوائل 1800 (چاپارخانه ها) نوعى خدمات سريع السير با چاپارهاى تيزتك در سراسر اروپا ارائه مى‏داد و در سال 1628 تقريبا” بيست هزار نفر را به استخدام در آورد. پيكها همگى ملبس به اونيفورمهاى آبى و نقره‏اى بوده‏اند و سرتاسر قاره را مى‏پيموده‏اند تاپيام هايى بين شاهزادگان، امراى ارتش، بازرگانان را رد و بدل كنند.
ابزارهاى اطلاعاتى در دست ثروتمندان و قدرتمندان بود و افراد عادى بدانها دسترسى نداشتند. ارتباط نوشتارى كه خود تحول عظيمى بود، در طى زمان دستخوش تغييراتى شد. سنگ نوشته ها جاى خود را به لوحه های گلين سپرد و در پى آن پاپيروس را گرفت. بعدها چاپ بر كاغذ جانشين پوست گرديد.
با صنعتى شدن جوامع و ايجاد كارخانه هاى متعدد و وقوع وقايع مهم تاريخى – سياسى نياز به سرعت انتقال اطلاعات بيشتر شد و كشورها در كمك به اين مهم دست به ايجاد خدمات پستى زدند و اداره پست اولين شبكه وسيع ارتباط را براى مناطق صنعتى فراهم آورد و بدين ترتيب بعد از اختراع چاپ انحصارگرايى ارتباط گذشته بار ديگر در هم شكسته شد.
به تدريج با انتشار مجله هاى علمى در قرن شانزدهم، مجله‏هاى عام پسند و روزنامه ها در قرن نوزدهم، رسانه هاى چاپى جزئى از زندگى روزمره كشورهاى صنعتى شد.
اما نيازهاى اطلاعاتى رو به رشد جوامع صنعتى ديگر نمى‏توانست منحصراً از طريق نوشتار برطرف گردد واز توان كانالهاى اطلاعاتى قديمى نيز خارج بود. از اين رو تلفن و تلگراف در قرن نوزدهم اختراع شد و اطلاعات در آن واحد از يك فرستنده به يك گيرنده ارسال گرديد. رسانه هاى الكترونيكى (تلفن ،راديو ، تلويزيون ) حجم عظيمى از اطلاعات توليد شده را به راحتى در اختيار مردم قرار داد.
با پيشرفت تكنولوژى در كشورها، به خصوص كشورهاى پيشرفته و انفجار اطلاعات در تمام زمينه هاى علمى، شيوه هاى سنتى ديگر جوابگوى سريع انتقال اطلاعات نبود و نياز به شيوه هاى جديدتر به شدت احساس مى‏شد.
با ورود كامپيوتر دگرگونى عظيمى در امر انتقال و بازيابى اطلاعات بوقوع پيوست و بدينسان با شكل‏گيرى و ايجاد شبكه‏هاى به هم پيوسته اطلاعاتى از طريق كامپيوترها و ديگر فناوري هاى حوزه ارتباطات عصر ورود
به جهان فرا صنعتى در قالب دهكده جهانى مهيّا مى‏شود و اطلاعات فراوان و متنوعى در اين شبكه عظيم با استقرار در يك محل، ردو بدل مى‏گردد. اين امر، جريان تحول و توسعه را در تمامى سطوح كره زمين به نحوى تسريع ساخته كه ديگر جاى هيچگونه درنگ براى هيچ كشور يا ملتى باقى نگذاشته است.
پست الكترونيكى:
پست الكترونيكى مى‏تواند به طور مستقيم (پايانه به پايانه ) ميان دو اداره ردو بدل شود. نظام پستى الكترونيك مشتمل بر دستگاههاى چاپ از راه دور و پايانه هاى كامپيوترى بويژه در صنايع پيشرفته به سرعت رو به گسترش گذاشته است.
در آينده نزديك، كامپيوترهاى خانگى و كامپيوترهاى موجود در سازمان ها با اتصال به ماهواره‏ها، مايكروويو و ساير دستگاههاى ارتباط از راه دور مى‏توانند زمينه را براى انحلال پست سنتى فراهم كنند.
نشر الكترونيكى:
در نظام ارتباطى الكترونيكى هر محققى از پايان نامه خود براى نوشتن مقاله استفاده مى‏كند. او مى‏تواند پيش نويس مقاله را از طريق نظام الكترونيكى براى بررسى و نقد در اختيار ساير همكارانش قرار داده و پس از اظهار نظر همكاران، مقاله را دریافت و اصلاح كند و زمانى كه ويرايش نهايى آن آماده شد از طريق پست الكترونيكى به مقصد نهايى يعنى مجله الكترونيكى ارسال دارد. قبول مقاله ارسالى از طرف مجله الكترونيكى بدان معنى است كه مقاله به محتواى يك پايگاه داده‏اى افزوده خواهد شد. ناشر پايگاه داده ها را تشكيل داده و براى انتشار و بهره‏بردارى در اختيار مراكز ارائه خدمات پيوسته قرار مى‏دهد. مجله الكترونيكى نيازى ندارد كه در فواصل زمانى منظم و معين و به شكل سنتى چاپ و نشر شود. ضمنا معيارهاى قبول مقاله آسانتر بوده و تأخير در چاپ مقاله و عدم قبول آن به واسطه محدوديت جا و غيره كمتر اتفاق مى‏افتد.
مجله الكترونيكى از امتياز ديگرى يعنى امكان اظهار نظر ناقدان نيز برخوردار است. مجله از طريق نظام پيوسته در دسترس قرار مى‏گيرد. هر مقاله شماره شناسايى خاص خواهد داشت، استفاده كننده با استفاده از اين شماره از طريق پايانه خود براحتى مى‏تواند مقاله را بازيابى كند. به جاى اشتراك يك يا دو مجله، محقق مشترك يك يا چند پايگاه داده هاى پيوسته مى‏شود. مى‏تواند اطلاعات گزيده را دريافت كند، مطالب مورد علاقه خود را براى مقاله با كليد واژه‏هاى عنوان ها و چكيده‏هاى اطلاعاتى و واژگان موضوعى كه به شكل الكترونيكى به پايگاه داده هاى مجله ها افزوده شده، بسپارد و پس از ارتباط با نظام و درخواست اطلاعات گزيده، به انتخاب عنوان پرداخته و در صورت لزوم چكيده و يا متن كامل را به نمايش درآورد.

2-2-3- تأثير تكنولوژى بر مصرف كنندگان اطلاعات8
تأثير تكنولوژى بستگى به زمينه‏هاى اجتماعى، سنت هاى تاريخى و فرهنگ يك كشور و ويژگيهاى خاص هريك از مردم آن با در نظر گرفتن سن، شغل و طبقه اجتماعى دارد.
اينكه هر چيز جديدى بعد از مدتى تازگى خود را ازدست مى‏دهد. آنچه كه ديروز ما را تحت تاثير خود قرار داده است، پس از گذشت يك سال دل آزرده مى‏شود. يك تكنولوژى نو كه در زمان خود مى‏توانست ما را تكان دهد، به كار گرفته مى‏شود و عادى مى‏گردد، طرد مى‏شود يا پذيرفته مى گردد. قرار گرفتن يورى گاگارين در مدار زمين در سال1961، و ورود آپولوى 11 بر روى ماه درسال 1969ما را مجذوب كرد و توجه لحظه به لحظه ما را درتمام طول مدّت پرواز به خود جلب كرد، پروازهاى فضايى ادامه يافت و ما به آن عادت كرديم. به طورى كه امروز بعد از گذشت 25 سال درحاليكه اين پروازها مراحل پيشرفته علمى و فنى بسيارى راپشت‏سر گذاشته‏اند و از پيچيدگي هاى بيشترى نسب به گذشته برخوردار شده‏اند، تنها در حد يك خبر كوتاه آن هم در مجموعه خبرها، براى ما مطرح هستند و تازگى خود را از دست داده‏اند.
زمانى كه تكنولوژى الكترونيك وارد صنايع اتومبيل سازى شد بر كارگزاران اين صنعت و استفاده‏كنندگان آن تاثير بسيار گذاشت. امروزه اين امر براى تكنيسين هاى اين صنعت در حكم يك شغل زودگذر است و مصرف كننده بخاطر اين نوآورى، از رفاه بيشترى لذت مى‏برد و تغييرات وراحتى بيشترى را در مدل هاى آينده انتظار مى‏كشد.
الكترونيك، ارتباط از راه دور و انفورماتيك، جايگاه طبيعى خود را در بانكدارى به دست آورده‏اند و اگر در آغاز كاركنان و مشتريان بانك ها در برابر آن مقاومت مى‏كردند. اكنون همه روزه تقاضا براى ماشينى شدن خدمات بانكى و پردازشى از راه دور، افزايش مى‏يابد. اينها نوآوري هايى هستند كه ما به آنها خو گرفته‏ايم و در انتظار خدمات بيشتر، تازه‏تر و بهترى در جهت منافع خود هستيم.
«تاثير»تكنولوژى نه تنها براى مدّت ده سال باقى نماند، بلكه بعد از نخستين «تاثير»، اثرات پيامدهاى آن ادامه يافت و اشكال جديدى از كار و ارتباط را به وجود آورد كه به ما امكان مى‏دهد از دوباره كارى اجتناب كنيم، موازين بين المللى يك فرايند را بهبود بخشيم وخدمات شخصى پيشرفته‏تر و بيشترى را ارائه دهيم و اين همه از طريق ابزارهايى صورت مى‏گيرند كه اگر چه امروزه براى ما عادى و ملموس شده‏اند اما هر يك از آنها
تلاشهاى تكنولوژيكى بسيارى را در بطن داشته‏اند.

8- فصلنامه كتاب، دوره اول، شماره‏هاى 2 و 3 و 4، تابستان و پاييز و زمستان 69، صص 261 – 256

تكنولوژى سودمند خدمات اطلاعات، در مقياس كه ما آن را بكار مى‏گيريم و به راحتى از آن استفاده مى‏كنيم، براى ما بصورت ساده‏اى درآمده است. مهم اين است كه اين تكنولوژى ملكه حواس ما شود، ارتقاء پيدا كند و از ايده تجهيزات و ماشين متنوع گرديده تبديل به واقعيتى صرف شود.
واقعيتى كه ما مى توانيم آنرا ببينيم و لمس كنيم. در اینجا مورد نظرماهم استفاده كننده‏اى است كه سرآن دارد تا كليه مراحل كار، از آغاز تا پايان را بپيمايد به گونه‏اى كه بتواند خود، خدمات اطلاعاتى را طراحى كند، وهم استفاده كننده‏اى است كه از اين تكنولوژى تنها به عنوان وسيله‏اى كه در يك پايگاه اطلاعاتى خدماتى به او ارائه مى‏دهد بهره بردارى مى‏كند. تاثير تكنولوژى كه براى اداره اطلاعات مورد استفاده قرار مى‏گيرد( طيف گسترده‏اى از كامپيوترها و ويدئوها) ابتدا بصورت كلّى درجامعه به وقوع مى‏پيوندند. كودك يا بزرگسال در معرض آن واقع مى‏شود. او اغلب اوقات درخانه، مدرسه يا فروشگاه با آن تكنولوژى برخورد مى‏نمايد. تكنولوژى اطلاعات كه اكنون بوسيله الكترونيك و ارتباط از راه دور تقويت مى‏شود از طريق دو نهاد خانواده و مدرسه در جامعه ادغام مى‏گردد.
در خانه، تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات از طريق پيشگامى والدين و افراد جوان استقرار يافته و بطور اغراق ‏آميزى خودمانى شده و مورد استفاده قرار مى‏گيرد. زياده روى در استفاده از اين تكنولوژى به حدّى است كه در بعضى از خانه‏ها، از وابستگى و خو گرفتن به آن صحبت مى‏شود. طبيعتا در ساير موارد داشتن يك كامپيوتر نشانه شأن و پايگاه اجتماعى است و يا به آن به عنوان سرمايه گذارى آتى براى نسل آنيده نگريسته مى شود.
در مقابل نقش با اهميتى كه خانواده بعنوان يك استفاده كننده روزانه از تكنولوژى اطلاعات، برعهده دارد، بايد از مدرسه نام برد. مدرسه خود انفورماتيك را بررسى مى‏كند و از آن در فرايند آموزشى، در تقريبا تمام زمينه‏هاى دانش بمنظور فعّال و شخصى‏تر كردن روش هاى

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افکار عمومی، نظریه وابستگی، تحلیل محتوا، نمایشنامه Next Entries مقاله درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه