مقاله درباره افغانستان، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

هستيد. و تنها دلیلی که آمریکا از امنیّت برخوردار است، شما هستید’ (همان). (34)
در قطعۀ فوق، لفظِ ‘مسئولیت’ تلویحاً به معنایِ کنشی مذهبی است، آن چنان که در کتبِ مقدّسِ ادیانِ آسمانی، پیامبرانِ برگزیدۀ الهی نه تنها در قبالِ نزدیکان و آشنایانِ خویش مسئول شناخته شده اند، بلکه، در سطحی فراتر از آن، نسبت به سایرِ اقوام و ملل نیز دارایِ مسئولیتی خطیر هستند. این لفظ در خودْ معنایی را مستتر دارد که حاکی از مأموریتِ مقدّس، والا و خطیرِ سربازانِ ایالات متحده در افغانستان، و انجامِ عملْ بدونِ وجودِ چشم داشت هایِ مادّی است. در قطعۀ فوق الذّکر، استعمالِ ترکیبِ اضافیِ ‘خودِ افغانی ها’ در نگاه اوّل این معنا را به ذهنِ مخاطب متبادر می سازد که اوباما تواناییِ حکومتِ افغانستان را در برقراریِ امنیّت در این کشور به رسمیّت شناخته است، امّا، استفادۀ بلافاصله از قیدِ ‘به طورِ ناگهانی’، و صورت هایِ اوّل شخصِ جمعِ افعالِ ‘صورت دادن’ و ‘درصدد بودن’- در حالاتِ منفی آنان- و نیز، به کارگیریِ واژۀ ‘مسئولیت ناپذیری’ و صورتِ اوّل شخصِ جمعِ ف

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، ایالات متحده، برجسته سازی، افراط گرایی Next Entries منابع تحقیق درباره نکاح منقطع، عقد ازدواج، قانون مدنی، فقهای امامیه