مقاله درباره  ، 1.54، 1.70

دانلود پایان نامه ارشد

قلاب، (R19)ترمینال کاوه، (R23)فولادشهر، شاخص خطر بین 300 تا600 است که نشاندهنده خطر قابلتوجه میباشد، که دلیل آن حجم انبوه ترافیک و تردد تعداد بیشمار خودروهاست.
بیشینه شاخص خطر فلزات سنگین مربوط به ترمینال صفه(R13)، و کمینه این شاخص مربوط به ایستگاهR21))خیابان آقابابایی میباشد، که با توجه به وجود و تردد اتومبیلهای سبک و سنگین قابل توجیه میباشد.

جدول3-9- ضریب و شاخص خطر بالقوه بوم شناختی فلزات سنگین مهم در غبار خیابان.
sample
Eir
 
 
 
 
 
 
RI
 
Cu
Pb
Zn
Ni
As
Cd
Cr
 
R1
7.31
66.38
3.03
3.49
72.22
82.50
1.52
236.46
R2
7.26
72.96
3.67
3.75
81.67
100.50
1.52
271.32
R3
15.67
202.27
10.88
3.49
159.44
415.50
1.54
808.80
R4
13.72
82.37
5.51
3.43
112.22
189.00
1.36
407.60
R5
11.51
117.42
12.13
4.04
140.00
331.50
1.70
618.31
R6
8.07
56.34
5.45
9.89
126.67
171.00
1.74
379.16
R7
30.61
156.87
8.41
5.26
108.89
213.00
1.62
524.66
R8
11.65
78.85
7.20
4.13
88.33
136.50
1.48
328.15
R9
86.86
115.62
12.42
6.33
77.22
157.50
1.62
457.57
R10
15.80
187.32
7.28
6.09
127.22
226.50
1.80
572.00
R11
10.95
132.00
9.60
5.79
93.89
249.00
1.78
503.01
R12
11.84
226.24
14.78
4.95
202.78
778.50
1.70
1240.79
R13
15.55
138.33
10.97
3.69
111.6
391.50
1.58
673.22
R14
8.75
729.15
33.13
4.83
300.56
1185.00
1.36
2262.78
R15
12.61
183.87
12.69
3.81
208.33
655.50
1.58
1078.40
R16
9.65
186.40
11.62
3.87
155.00
556.50
1.76
924.79
R17
19.00
76.72
5.18
4.41
69.44
109.50
1.90
286.16
R18
21.10
97.16
7.94
6.91
60.00
151.50
2.08
346.68
R19
22.06
129.15
7.33
4.38
63.33
133.50
1.54
361.28
R20
8.72
72.41
4.95
3.79
48.89
85.50
1.70
225.96
R21
5.04
37.25
3.05
3.51
62.78
72.00
1.54
185.16
R22
27.48
242.84
27.14
4.69
245.56
486.00
2.04
1035.75
R23
5.12
103.72
6.93
2.92
140.00
262.50
1.18
522.37
R24
11.38
139.13
11.18
4.61
97.78
561.00
1.78
826.86

شکل3-7- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر مس.

شکل3-8- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر سرب

شکل3-9- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر روی.

شکل3-10- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر نیکل.

شکل3-11- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر کروم.

شکل3-12- ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر کادمیم.

شکل3-13-ضریب خطر بالقوه بوم شناختی برای عنصر آرسنیک

شکل3-14- شاخص خطر بالقوه بومشناختی در نمونه‌های غبار خیابان.

شکل3-15- مدل نقطهای شاخص خطر بالقوه بوم شناختی در نمونه‌های غبار خیابان

3-4-6- ضریب و درجه آلودگی(contamination factor & degree of contamination)
ضریب و درجه آلودگی اصلاح شده توسط هاکانسون در سال 1980 پیشنهاد داده شد که در آن آلودگی غبار خیابان بوسیله فلزات سنگین آنالیز شده ارزیابی میشود. ضریب آلودگی به صورت زیر تعریف میشود(Rastamanesh et al., 2010):
Cif= Cio -1 / Cin
در رابطه بالاCifضریب آلودگی،Cio -1غلظت فلز در نمونه، و Cinمقادیر زمینه است که در این جا میانگین پوسته را به عنوان مقدار زمینه در نظر میگیریم(Taylor and Meclenan, 1985). هاکانسون در سال 1980چهار رده را برای ارزیابی غلظت آلودگی فلزات پیشنهاد کرد(Loska et al., 2004) که به صورت زیر میباشد(جدول3-11).درجه آلودگی نیز به معنای مجموع ضرایب آلودگی برای تمام عناصر است که به صورت زیر محاسبه میشود:
Cd= ∑ Cif
که در این رابطهCd درجه آلودگی،و Cifضریب آلودگی است. چهار گروه که به صورت زیر تقسیمبندی میشوند برای ارزیابی سطوح آلودگی فلز استفاده میشود(جدول3-11):

جدول3-10-ردهبندی نمونههای غبار خیابان با توجه به ضریب آلودگی و درجه آلودگی.
وضعیت آلودگی
)Cdدرجه آلودگی (
وضعیت آلودگی
ضریب آلودگی (Cif)
درجه کم
<8
آلودگی کم
<1
درجه متوسط
8-16
آلودگی متوسط
1-3
درجه بالا
16-32
آلودگی قابل توجه
3-6
درجه خیلی بالا
>32
آلودگی خیلی بالا
6

نتایج محاسبه ضریب آلودگی در جدول3-12 و نمودار جعبهای مربوط به آن در شکل3-16 آورده شدهاست. ضریب آلودگی از 88/0 تا 84/4 با میانگین 44/2 برای مولیبدن، از 00/1 تا 37/17 با میانگین 31/3 برای عنصر مس، از 45/7 تا 83/145 با میانگین 25/30 برای سرب، از 03/3 تا 12/33 با میانگین 10/10 برای عنصر روی، 58/0 تا 97/1 با میانگین 93/0 برای عنصر نیکل، از 42/0 تا 76/0 با میانگین 55/0 برای عنصر کبالت، از 60/0 تا 54/2 با میانگین 92/0 برای منگنز، از 51/0 تا 37/2 با میانگین 79/0 برای عنصر آهن، از 88/4 تا 05/30 با میانگین 30/12 برای آرسنیک، از 40/2 تا 50/39 با میانگین 69/10 برای کادمیم، از 25/9 تا 85/120 با میانگین 74/34 برای عنصر آنتیموان، از 59/0 تا 04/1 با میانگین 82/0 برای کروم، از 37/0 تا 51/0 با میانگین 46/0 برای آلومینیم و از 75/1 تا 50/13 با میانگین 52/5 برای عنصر قلع متغیر است.

C(deg)
Cif
sample

Sn
Al
Cr
Sb
Cd
As
Fe
Mn
Co
Ni
Zn
Pb
Cu
Mo

43.14
3.25
0.50
0.76
10.70
2.75
7.22
0.54
0.65
0.53
0.69
3.03
13.27
1.46
1.01
R1
57.40
3.35
0.50
0.76
17.15
3.35
8.16
0.53
0.61
0.54
0.75
3.66
14.59
1.45
1.98
R2
159.27
4.25
0.45
0.77
64.70
13.85
15.94
0.66
0.66
0.59
0.69
10.88
40.45
3.13
2.22
R3
81.68
3.85
0.38
0.68
30.05
6.30
11.22
0.67
0.60
0.42
0.68
5.50
16.47
2.74
2.08
R4
100.65
4.60
0.51
0.85
26.65
11.05
14.00
0.74
0.79
0.55
0.80
12.13
23.48
2.30
2.16
R5
68.96
2.25
0.49
0.87
20.15
5.70
12.66
0.62
0.71
0.54
1.97
5.45
11.26
1.61
4.64
R6
109.81
6.40
0.44
0.81
31.20
7.10
10.88
0.64
0.67
0.66
1.05
8.40
31.37
6.12
4.03
R7
79.15
5.60
0.45
0.74
28.50
4.55
8.83
0.54
0.64
0.51
0.82
7.20
15.76
2.33
2.63
R8
108.70
9.80
0.47
0.81
26.25
5.25
7.72
0.59
0.69
0.5
1.26
12.42
23.12
17.37
2.40
R9
104.48
6.25
0.47
0.90
23.15
7.55
12.72
0.67
0.84
0.51
1.21
7.28
37.46
3.15
2.29
R10
91.20
4.80
0.49
0.89
23.25
8.30
9.38
0.66
0.94
0.52
1.15
9.60
26.40
2.19
2.59
R11
160.04
5.25
0.47
0.85
39.40
25.95
20.27
0.94
0.97
0.57
0.99
14.78
45.24
2.36
1.96
R12
123.04
6.15
0.45
0.79
44.20
13.05
11.16
0.79
0.99
0.52
0.73
10.97
27.66
3.10
2.44
R13
308.28
3.40
0.41
0.68
44.60
39.50
30.05
2.37
3.58
0.70
0.96
33.12
145.83
1.75
2.30
R14
138.29
4.65
0.45
0.79
32.55
21.85
20.83
1.06
0.84
0.58
0.76
12.68
36.77
2.52
1.92
R15
123.13
4.65
0.48
0.88
26.95
18.55
15.50
0.90
1.12
0.58
0.77
11.61
37.28
1.92
1.94
R16
91.21
10.05
0.46
0.95
39.65
3.65
6.94
0.59
0.70
0.49
0.88
5.18
15.34
3.80
2.50
R17
125.10
13.50
0.40
1.04
60.55
5.05
6.00
0.61
0.64
0.48
1.38
7.94
19.43
4.21
3.84
R18
110.37
9.60
0.37
0.77
45.75
4.45
6.33
0.59
0.65
0.47
0.87
7.32
25.82
4.41
2.92
R19
56.44
3.30
0.45
0.85
18.70
2.85
4.88
0.54
0.62
0.57
0.75
4.94
14.48
1.74
1.72
R20
36.33
2.30
0.49
0.77
9.25
2.40
6.27
0.51
0.72
0.50
0.70
3.05
7.45
1.00
0.88
R21
260.52
7.85
0.50
1.02
120.85
16.20
24.55
0.94
0.83
0.76
0.93
27.14
48.56
5.49
4.84
R22
74.68
1.75
0.44
0.59
15.70
8.75
14.00
0.77
1.69
0.49
0.58
6.92
20.74
1.02
1.20
R23
117.95
5.70
0.44
0.89
33.95
18.70
9.77
1.58
1.88
0.67
0.92
11.18
27.82
2.27
2.21
R24
1179.51
1.35
0.42
0.46
251.50
198.25
102.05
0.56
3.26
0.54
0.40
142.85
474.67
0.94
2.21
R25
46.31
2.10
0.25
0.59
10.80
5.00
7.50
1.26
5.52
0.41
0.59
5.65
7.15
1.15
1.30
R26
97.71
7.50
0.10
0.92
13.75
14.00
10.27
0.77
8.66
1.49
1.57
16.27
17.70
2.11
2.56
R27

شکل3-16-نمودار جعبهای ضریب آلودگی عناصر در نمونههای غبار خیابان

از میان هفت عنصری که بیشترین ضریب آلودگی را دارند، چهار عنصر بالقوه سمی سرب، آرسنیک، کادمیم و آنتیموان در بیشتر نمونهها دارای ضریب آلودگی بیشتر از 6 هستند که درجه آلودگی خیلی بالا را نشان میدهد. سه عنصر مس، روی و قلع نیز آلودگی قابلتوجهی در نمونههای غبار خیابان در منطقه مورد مطالعه دارند که از بین آنها روی آلودگی بیشتری را نشان میدهد. این وضعیت درمورد نمونههای برداشتهشده از معدن باما و کارخانه ذوبآهن اصفهان، از دیگر نمونهها بیشتر است.
بهطورکلی آلودگی نمونههای غبار با توجه به میانگین غلظت عناصر در پوسته زمین، بهگونهای است که تمام نمونهها آلودگی بالایی دارند، که از این میان نمونههای برداشته شده از پلیسراه مورچهخورت و کمربندی اصفهان بیشترین درجه آلودگی را دارا هستند. شکل3-17 وضعیت آلودگی نمونههای غبار خیابان را در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.

شکل3-17- مدل نقطهای وضعیت آلودگی نمونههای غبار خیابان

3-4-7- شاخص آلودگی(Pollution index) و شاخص تجمعی آلودگی(integrated pollution index)
شاخص آلودگی، و شاخص تجمعی آلودگی دو راه دیگر برای توصیف کیفیت محیطزیست هستند. شاخص آلودگی توسط روابط زیر تعیین میشود(Hung, 1987 and Bai et al., 2008):

Pi= Ci/ Xa (Ci≤Xa)
Pi= 1+( Ci- Xa) / (Xb- Xa) (Xa Ci ≤ Xb)
Pi= 2+( Ci – Xb) / ( Xc – Xb) (Xb Ci≤Xc)
Pi= 3+( Ci- Xc) / (Xc – Xb) (Ci Xc)
که در آن Ciغلظت مشاهده شده فلز ، Xa مقادیر آستانه غیرآلوده، Xbمقادیر آستانه با آلودگی کم و Xcمقادیر با آلودگی زیاد است.بر اساس استاندارد کیفیت محیطزیست چین برای خاک(GB 15618-1995) (SEPAC 1995) گروه یک برای نگهداشتن غلظت زمینه طبیعی مناسب است، گروه دو مقادیر آستانه برای حفاظت از سلامت انسانها و گروه سه میتواند برای رشد گیاه استفاده شود. بنابراین Xa,Xb و Xc در روابط بالا میتوانند بر اساس جدول3-13تعریف شوند.

جدول3-12-مقادیر آستانه برای فلزات بالقوه سمی بر اساس استاندارد کیفیت زیستمحیطی برای خاک(GB15618-1995).
Zn
Pb
Ni
Cu
Cr
Cd

100
35
40
35
90
0.20
Xa
200
250
60
50
150
0.30
Xb
500
500
200
400
300
1.0
Xc

PI را به صورت زیر ردهبندی میکنند(جدول3-14) ،(Hung, 1987 and Bai et al,. 2008):

جدول 3-13-ردهبندی نمونههای غبار خیابان بر اساس شاخص آلودگی
وضعیت آلودگی
PI
غیرآلوده
PI<1
کمی آلوده
1آلودگی متوسط
2آلودگی زیاد
PI>3

برای تعیین شاخص تجمعی آلودگی از رابطه زیر استفاده میکنیم:
PC =∑ ( PI – 1)
یا بهعبارت سادهتر مجموع شاخصهای آلودگی منهای عدد یک. شاخص تجمعی آلودگی به صورت زیر طبقهبندی میشود(جدول3-15)(Bai et al. 2008; Huang 1987).

جدول3-14-ردهبندی نمونههای غبار خیابان بر اساس شاخص تجمعیآلودگی
وضعیت آلودگی
pc
غیرآلوده
Pc<0
آلودگی کم
0آلودگی متوسط
6آلودگی زیاد
Pc>18

نتایج محاسبه شاخص آلودگی و شاخص تجمعی آلودگی در جدول3-16آورده شده است. همچنینشکل 3-18نمودار جعبهای مربوط به شاخص آلودگی نمونههای غبار را نشان میدهد. این دو شاخص با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در نقاط مختلف دنیا در مورد غبار خیابان، تنها برای عناصر کادمیم، کروم، نیکل، مس، سرب و روی محاسبه شد. چنان که نتایج نشان میدهند، کروم در بیشتر نمونهها در رده غیرآلوده، نیکل و مس در رده کمی آلوده، سرب، روی و کادمیم نیز از

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره غنیشدگی، کمربندی، اصفهان( Next Entries مقاله درباره BW، EPA,، بزرگسالان