مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی چندمتغیره و …) استفاده شده است.
در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از نرمافزار Excel نسخه 2007 متغیرهای پژوهش از روی دادههای خام آماده و سپس با استفاده از نرمافزارهایSPSS نسخه 19 و Eviews نسخه 7 تجزیه و تحلیل انجام شده است.

1-8- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که میتواند توسط گروه کثیری از استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری جهت سرمایهگذاری در بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، انتظار بر اين است كه در صورت تحقق اهداف مورد نظر در اين پژوهش، نتايج آن براي سازمان‌ها و اشخاص زير قابل استفاده باشد:
دولت و سیاستگذارانی که قادر به تأثیرگذاری بر جهت و ماهیت محیط تجاری کشور هستند، میتوانند از یافتههای این پژوهش برای تعیین تغییرات احتمالی لازم در سیاستهای کنونی استفاده کنند.
سازمان و بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان نهاد ناظر بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس.
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سهامداران، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شرکتها.
بانکها و سایر گروههای اعتباردهنده به شرکتها.
تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران.
1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي
گزارشگری مالی: گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از جمله هدفهای عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده‌کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه‌گیری و ارائه اطلاعات، به‌نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی، موثر باشد. بررسی گزارشهای سالانه شرکتها نشان می‌دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارشهایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکتها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر، تصمیمهای افشای مالی شرکتها معمولاً در خلاٴ انجام نمی‌شود و گزارشگری مالی یکی از راههایی است که به‌وسیله آن اطلاعات  انتقال داده می‌شود. ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه‌های افشا، نیازمند بررسی است. نظریه‌پردازی و ارزیابی تجربی آثار متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می‌کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می‌کند (نوروش، 1377).
کیفیت اقلام تعهدی- اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریانهای نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایهگذاران، کیفیت اقلام تعهدی را میتوان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد (فرانسیس و همکاران، 2005).
تأمین مالی: منظور از تأمین مالی عبارت است از تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راهاندازی طرحهای توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی. تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبارات صورت میگیرد.
سرمایهگذاری: منظور از سرمایهگذاری، صرف هزینهای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده میباشد.
وثیقه: وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه میگذارند. معنای لغوی واژه وثیقه عبارت است از «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکمکاری» است. لازم بهذکر است که در این پژوهش وثیقه تنها در قالب ارزش داراییهای غیرمنقول مورد استفاده قرار گرفته است.
اهرم مالی: به حد و اندازهای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمینمالی نموده است، دلالت دارد (عبده تبریزی و مشیرزاده مؤیدی، 1384). بهعبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینههای ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها در شرکت است (عبده تبریزی و حنیفی، 1386). یکی از مهمترین مقیاسهای اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهیها به دارایی‌ها بهدست میآید (بزرگاصل، 1385).

1-10- ساختار پایاننامه
در اين فصل كلياتي درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش و روش انجام پژوهش بيان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوري داده‌ها و روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعريف واژه‌هاي كليدي مورد استفاده در اين پژوهش پرداخته شد.
به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
موضوع فصل دوم، بيان مباني نظري پژوهش و بررسی پژوهش‌هاي گذشته است. در ابتدا به تشريح مفاهیم سرمایهگذاری و تأمین مالی پرداخته و پس از آن به بررسی کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها پرداخته شده است. در ادامه، رابطه بین متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و ارزش داراییهای وثیقهای تشریح شده است. همچنین، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارزش وثیقه با تأمین مالی و سرمایهگذاری ارائه شده است. در نهایت، در بخش آخر فصل نيز، خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه ارائه میشود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضيه‌هاي پژوهش، تعريف متغيرهاي مستقل، وابسته، تعدیلکننده و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و روش آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات بيان مي‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي پژوهش و تفسير نتايج حاصل با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 19 و Eviews نسخه 7 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافتههای پژوهش، محدوديت‌هاي پژوهش بیان شده و در نهایت پيشنهادهای پژوهش بيان مي‌شود.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت. بدين صورت كه پس از بيان مقدمه، مسأله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوري داده‌ها، جامعه و نمونه آماري و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغيرهاي پژوهش تشريح شد.
در اين فصل، مباني نظري و پيشينه پژوهش تشريح ميشود. در بخش مباني نظري، ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایهگذاری و تأمین مالی به تفصيل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع کیفیت گزارشگری مالی تبيين و تشريح مي‌شود. در ادامه، رابطه بین ارزش وثیقهها و کیفیت گزارشگری مالی و نقش کیفیت گزارشگری مالی شرکتها در رابطه بین تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری با ارزش وثیقه آنها ارائه شده است. در نهایت، خلاصهاي از پژوهشهاي داخلي و خارجي پيشين مرتبط با موضوع پژوهش بيان ميشود.

2-2- مباني نظري پژوهش
2-2-2- سرمایهگذاری
با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیدهای روبرو میباشند، این کشورها، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های خدادادی خود میباشند. در این‌باره، یکی از راهکارهای مهم ، بسط و توسعه سرمایهگذاری است (تهرانی و نوربخش، 1385). سرمایه از مهمترین عوامل تجارت بوده و بزرگترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکتهای تجارتی را از سرمایه آنها میتوان درک کرد.
سرمایهگذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی میشود. در حقیقت تعریف دقیقتر، که شامل توصیف فوق نیز میشود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرحهای تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرحهای سرمایهگذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایهگذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرحهایی تعیین میشود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایهگذاری نام دارد (حسینی بنهنگی، 1378).
واژه سرمايه‏گذاری مي‏تواند دامنه وسيعي از فعاليتها را شامل شود. اين واژه مي‏تواند شامل سرمايه‏گذاري در گواهي سپرده، اوراق قرضه، سهام عادي يا صندوقهاي مشترك سرمايه‏گذاري باشد، اگرچه كساني كه به صورت حرفه‏اي به سرمايه‏گذاري مي‏پردازند از دارايي‏هاي ديگري از قبيل گواهي خريد اسناد، برگ اختيار خريد و فروش سهام، اوراق قابل تبديل به دارايي‏هاي مشهود مانند طلا و اشياء قيمتي براي انجام سرمايه‏گذاري استفاده مي‏كنند. سرمايهگذاري مي‏تواند داراي درجات مختلف ريسكپذيري باشد و هر فردي، خواه شخصي كه با تحصيلات دانشگاهي در كاري شروع بهكار مي‏كند و خواه فردي كه يك شهروند عادي است و براي گذران زندگي فعاليت مي‏كند مي‏تواند با توجه به شرايط خود از تصميمهای سرمايه‏گذاري استفاده كند. بنابراین سرمايه‏گذاري عبارت است از تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد. سرمايه‏گذاري وجوه‏ مالي در دارايي‏هاي مختلف، تنها بخشي از كل تصميم‏گيريها و برنامه‏ريزيهاي مالي است كه اغلب افراد انجام مي‏دهند. قبل از اين كه افراد سرمايه‏گذاري انجام دهند هر فردي بايد يك طرح كلي مالي را تنظيم كند. اينچنين طرحي بايد در برگيرنده تصميم‏گيري مربوط به انجام معامله باشد. به علاوه درخصوص نحوه مالكيت، طول عمر دارايي و ميزان سودآوري آن، تصميم گيريهايي به عمل آيد. سرانجام اين كه اين طرح بايد شامل ميزان حداقل وجوه پسانداز ضروري نيز باشد (جهانخانی، 1386).
سرمايه‏گذاري براي كسب پول صورت مي‏گيرد. اگرچه هر فردي با اين عبارت موافق است با اين حال بايد در آن دقيق‏تر شويم. ما به اين خاطر سرمايه‏گذاري مي‏كنيم كه رفاه و آسايش فعلي و آتي خود را بهبود ببخشيم. وجوهي كه سرمايه‏گذاري مي‏شود مي‏تواند ناشي از دارايي‏هاي موجود فرد، پول وام گرفته شده يا پس‏انداز باشد. افراد سعي مي‏كنند از طريق صرفه‏جويي در مصرف امروز خود و پس‏انداز آن بتوانند مصرف آتي خود را بهبود ببخشند. سرمايه‏گذاران سعي مي‏كنند ثروت و دارايي خود را به نحو مؤثري مديريت كنند و بتوانند با محافظت از عواملي همچون تورم ماليات و ساير عوامل بيشترين بازده را كسب نمايند. به خاطر اين دلايل است كه مردم پسانداز مي‏كنند. همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات آنان در بازار كار است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم‏گيريهايي را در خصوص سرمايه‏گذاري در زندگي خود انجام مي‏دهند. براي مثال برخي از كارگران راجع به اين كه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه‏گذاري كنند يا در اوراق قرضه تصميمهایی را اتخاذ مي‏كنند. برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن بازده پس‏انداز خود از طريق سرمايه‏گذاري در گزينه‏هاي ديگر هستند. افراد در تجزيه و تحليل‏هايي كه انجام مي‏دهند در نهايت اميد دارند كه با توجه به ريسك سرمايه‏گذاري بازده متناسب با آن را بهدست آورند. مطالعه دقيق تجزيه و تحليل سرمايه‏گذاري و اصول مديريت پرتفوي مي‏تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه‏گذار شود. به علاوه انتظار مي‏رود افراد با مطالعه اصول سرمايه‏گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم‏گيري نمايند (راعی، 1385).
در يك عبارت ساده مي‏توان گفت كه سرمايه‏گذاران مي‏خواهند از پول خود، سودي را كسب نمايند. وجه نقد داراي يك هزينه فرصت از دست رفته است در صورتي كه يك وجه نقد را نگهداري كنيد فرصت كسب

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله با موضوع منابع مالی، اطلاعات مالی، صورتهای مالی، واحدهای تجاری