مقاله با موضوع کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش عدم تقارن اطلاعاتي را با استفاده از دادههای مربوط به 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1383 مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل از پژوهش آنان نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايهگذاران وجود داشته و اين امر در دورههاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دورههاي پس از اعلان سود است. همچنين، مشخص شد كه عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط بوده است؛ به طوري كه در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزايش يافته و قيمت سهام شركتها نيز دچار نوسان شدند.
کرمي و همکاران (1385) در پژوهشي به بررسي رابطه بين کيفيت سود و افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هيچ رابطه معناداری بين کيفيت سود و افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران وجود ندارد.
احمدپور و احمدي (1387) در پژوهش خود از ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي براي ارزيابي کيفيت سود استفاده کردند و به اين نتيجه دست يافتند که ضريب واکنش سود و همچنين قدرت توضيحي R^2 رگرسيون قيمت- سود، در پرتفوي شرکتهاي با کيفيت سود بالا نسبت به شرکتهاي با کيفيت سود پايين به طور معناداري بيشتر است.
سجادی و همکاران (1388) به بررسی ارتباط بین پنج ویژگی غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به 40 شرکت در طی سال های 1385-1386 پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.
عربمازاریزدی و طالبیان (1388) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزاررشگری مالی، خطر اطلاعاتی و هزینه سرمایه با استفاده از دادههای 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1384 پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن است که هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است. همچنین، بر اساس یافتههای این پژوهش تأثیر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه بیشتر از تأثیر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری بر هزینه سرمایه شرکتها است.
مجتهدزاده و احمدی (1388) در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیمگیریهای مدیران با استفاده از دادههای مربوط به 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1379 الی 1383 پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای آینده به سود حسابداری جاری افزایش مییابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.
اعتمادی و همکاران (1388) در پژوهش خود به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 105 شرکت در بازه زمانی 1377 تا 1386 نشان داد که سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات) شرکتها اثر گذار است.
ثقفی و عربمازار یزدی (1389) به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری با استفاده از دادههای 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1379 تا 1387 پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری هیچ گونه همبستگی معناداری وجود ندارد.
ستایش و همکاران (1389) به بررسی تأثير کيفيت افشا بر نقدشوندگي و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آینده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافتههاي بررسي 105 شرکت در بازه زماني 1383 تا 1387 بيانگر آن است که بين اندازه شرکت و نقدشوندگي جاري و آینده آن رابطه مثبت معناداري وجود دارد اما رابطه معناداري بين کيفيت افشا و نقدشوندگي جاري و آینده شرکت وجود ندارد. افزون بر اين، نتایج پژوهش آنان نشان داد که بين کيفيت افشا و هزينه سرمايه سهام عادي جاري و آینده شرکت رابطه منفي معناداري وجود دارد.
نمازی و محمدی (1389) با بررسی کیفیت سود و بازده شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود مبتنی بر نسبت وجه نقد عملیاتی به سود خالص و همچنین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی در شرکتهای خانوادگی و شرکتهای غیر خانوادگی تفاوت معنیداری وجود ندارد. اما در شرکتهای خانوادگی، بین درصد مالکیت نهادی با کیفیت سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
مهرانی و همکاران (1389) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از دادههای مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1386 پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر روابط متناقضی بین سرمایهگذاری نهادی و کیفیت سود بود. بدان معنا که از بعد ارزش پیشبینی کنندگی سود، سرمایهگذاران نهادی (تمرکز سرمایهگذاران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارد. این در حالی است که سرمایهگذاران نهادی با وقفه گزارشگری رابطه منفی دارد.
مهدوی و رضایی (1392) به بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای مربوط به 64 شرکت در بازه زمانی 1382 تا 1388 پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه مستقیم معناداری وجود دارد اما بین بخش غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی با پرداخت سود سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
در یکی دیگر از پژوهشهای صورت پذیرفته در زمینه کیفیت ارائه اطلاعات مالی محمودآبادی و همکاران (1392) به بررسی اثرات سرمایه فکری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 76 شرکت در بازه زمانی 1382 تا 1388 نشان داد که بین ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه انسانی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد اما رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
مهرانی و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی رابطه ساز و کارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به 100 شرکت نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و راهبری شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-3-1-3- تأمین مالی، سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری مالی
با توجه به مطالب ذکر شده و نتایج جستجوها ملاحظه میشود که پژوهشهای تجربی بسیار اندکی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تأمین مالی و سرمایهگذاری با در نظر گرفتن ارزش وثیقه شرکتها در خارج از کشور انجام شده است و این در حالی است که در داخل با توجه به جستجوهای انجام شده، تاکنون پژوهشی که بیانگر بررسی روابط بین کیفیت گزارشگری مالی، تأمین مالی، سرمایهگذاری و ارزش وثیقه شرکتها باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نگردیده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا این موضوع را در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار دهد.

2-4- خلاصه فصل
این فصل به بررسی چارچوب نظری استفاده شده در ادبیات حسابداری در خصوص تجزیه و تحلیل روابط بین کیفیت گزارشگری مالی، تأمین مالی، سرمایهگذاری و ارزش وثیقه شرکتها پرداخته است. در اين راستا، فصل حاضر به تفصیل، به بررسي مفاهيم نظري استفاده شده در پژوهش شامل مفاهیم سرمایهگذاری و تأمین مالی و موارد مرتبط با آن پرداخته است. در ادامه مباحث و ادبیات نظری مربوط به کیفیت گزارشگری مالی، ارائه شده است. در نهایت، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، ارزش وثیقه و تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در پايان نيز پیشینهای از پژوهش‌هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمينه کیفیت گزارشگری مالی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و رابطه بین آنها ارائه شده است.
در فصل بعد به تشريح فرضيه‌هاي پژوهش و تعريف متغيرهاي مورد استفاده شامل متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیلکننده و کنترلی، و همچنين، روش‌هاي گردآوري داده‌ها پرداخته مي‌شود. در ادامه، روش‌ها و مدلهای مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها ارائه شده است.

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، محتوای اطلاعاتی